Katalog

Naziv:

Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Medicina (0912)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica (7206720011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica 72067200 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 2 leti delovnih izkušenj v prosekturi kot obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica ali opravljenih 50 obdukcij, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnim pismom in potrjenim seznamom obdukcij s strani delodajalca.3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja:

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

Načrtovanje

-       priprava kandidata na izvedbo naloge

-       pripravo in uporaba pripomočkov

10

 

 

 

 

 

Izvedba

 

-       uporaba osebne varovalne opreme

-       obvladovanje določenega zaporedja opravil

-       pietetna obravnava umrlih/pokojnih

-       kakovost izvedbe storitve

-       upoštevanje higienskih standardov v prosekturi

-       upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu

-       upoštevanje pravil varovanja zdravja in okolja

 

80

 

Zagovor

-       predstavitev in strokovna utemeljitev izvedbe naloge

10

 

Izločilna merila:

-       neuporaba osebne varovalne opreme

-       nepietetna obravnava umrlih/pokojnih


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • laboratorij/prosektura z opremo za obdukcijo: laboratorij, ki izpolnjuje merila Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 – ZZUOOP)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata

 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 8 s specializacijo s področja patologije ali s specializacijo s področja sodne medicine in najmanj 5 let delovnih izkušenj s posameznega področja specializacije (patologije ali sodne medicine) in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela obdukcijskega pomočnika/obdukcijske pomočnice ali opravljen NPK za obdukcijskega pomočnika/obdukcijske pomočnice in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela obdukcijskega pomočnika/obdukcijske pomočnice

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje

pomaga pri obdukciji

 • pripravi pokojnega za obdukcijo
 • izvaja evisceracijo in disekcijo
 • izvaja meritve in druge tehnične postopke (pomoč pri slikanju, disekcija skeleta, usmerjena nevropatološka obdukcija …)
 • oskrbi truplo po obdukciji (integracija, umivanje, priprava za transport)
 • obvlada osnove anatomije in fiziologije človeškega telesa
 • razume in upošteva nevarnosti okužb ter izvaja zaščito pred njimi na delovnem mestu
 • razume nevarnosti poškodb z ostrimi predmeti in izvaja zaščito pred le-temi
 • uporablja opremo v prosekturi (hladilnik, obdukcijska miza, obdukcijska žaga, aspirator, tehtnica …)
 • upošteva higienske standarde v prosekturi

Pripravlja delovne površine, materiale, aparature in pripomočke za delo

 • ročno oz. strojno očisti prostor, pribor in opremo
 • očisti in dezinficira delovno površino
 • pojasni, kako se pravilno vzdržuje pogoje za čisto in varno delo
 • razloži pogoje čistega in varnega dela
 • predstavi načine in utemelji pomen čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije opreme, pribora
 • prikaže osnovno vzdrževanje opreme in pribora: redno čiščenje in pregledovanje
 • predstavi delovanje naprav v prosekturi in pomen kakovostnega vzdrževanja

Prikaže varno delo v prosekturi

 • prikaže in opiše uporabo predpisane osebne varovalne opreme
 • razloži uporabo sistemskih zaščitnih sredstev
 • opiše in utemelji pomen lokalnih in sistemskih varnostnih ukrepov pri delu s pokojnimi in biološkimi vzorci
 • razloži uporabo kemikalij, reagentov in čistilnih sredstev
 • prepozna slikovne oznake (ne)varnosti na kemikalijah
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi
 • razlikuje čistilna sredstva in njihovo uporabo
 • prikaže in opiše pogoje za varno delo in ukrepe za zaščito okolja in lastno zaščito
 • prikaže in opiše ukrepe za varno delo pri ravnanju z biološkim materialom

Izvede obdukcijo

 • identificira pokojnika
 • pripravi pokojnega za obdukcijo
 • izvede disekcijo glave in trupa ter evisceracijo notranjih organov
 • izvede različne meritve (telesna dolžina, obsegi, tehtanja organov)
 • opiše in prikaže različne tehnike evisceracije
 • opiše in prikaže disekcijo struktur centralnega živčnega sistema, kosti in sklepov
 • opiše posebnosti perinatalne avtopsije
 • oskrbi truplo po obdukciji
 • opiše in pokaže anatomske strukture
 • razloži pomen pietetnega ravnanja s pokojnim

sprejema in oddaja pokojnega v prosekturi

 • transportira v prosekturo
 • sprejema pokojne v prosekturo (identifikacija, administriranje)
 • vodi evidence začasnega shranjevanja umrlih
 • preda pokojnika pogrebnemu servisu
 • pietetno ravna s pokojnim
 • upošteva organizacijo dela v prosekturi

Predstavi postopek sprejema in oddaje pokojnega v prosekturi

 • pojasni postopek sprejema s pokojnim v prosekturi
 • razloži organizacijo dela v prosekturi
 • opiše vodenje evidence začasnega shranjevanja pokojnih
 • razloži povezavo in komunikacijo s pogrebnim servisom
 • opiše in razloži pomen pravilne komunikacije s svojci pokojnega
 • pietetno ravna s pokojnim

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Belicza, M., Tomas, D. (2012). Obdukcijska dijagnostika, Medicinska naklada, Zagreb
 • Collins, K. A., Hutchins, G. M. (2005).  An Introduction To Autopsy Technique, Step by step Diagrams, College of American Pathologists, Ilinois
 • Dragaš, Z. (2010). Mikrobiologija z epidemiologijo, DZS, Ljubljana
 • Drobne, J., Mohor, P. (2009). Vzgoja za zdravje, Mohorjeva družba Celje
 • Plut, Š. (2002). Anatomija in fiziologija človeka, DZS, Ljubljana
 • Saletinger, R. (2012). Mikrobiologija z epidemiologijo [Elektronski vir], Doba Epis, 2012
 • Slapnik, A., Sekulić M., Dahmane, R. (2006). Osnove anatomije in fiziologije, TZS, Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga za nacionalno poklicno kvalifikacijo
 • dr. Armin Alibegović, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta Ljubljana
 • dr. Simona Šramek Zatler, Oddelek za patologijo in citologijo, Splošna bolnišnica Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.