Poklicni standard

Naziv:

Obdukcijski pomočnik / obdukcijska pomočnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica (72000010)

Klasius-P16:

Medicina (0912)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Obdukcijski pomočnik / obdukcijska pomočnica (72067200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, organizirati, izvesti in kontrolirati lastno delo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi, strokovnimi smernicami in kodeksom
 • komunicirati s strankami, z naročniki, s pacienti in sodelavci
 • pomagati pri obdukciji
 • sprejemati in oddajati pokojnega v prosekturo
 • pietetno ravnati s pokojnim
 • obvladovati varnostne ukrepe ter varovati lastno zdravje inzdravje drugih ter okolje
 • preventivno vzdrževati aparature, naprave, pripomočke in pribor ter racionalno uporabljati energijo, material in čas

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela

načrtuje, organizira in kontrolira lastno delo

 • načrtuje, organizira in kontrolira lastno delo
 • usklajuje transport pokojnih v prosekturo, izvedbo obdukcij
 • usklajuje prevzem pokojnih s pogrebnim servisom
 • razume delo v prosekturi in povezavo s pogrebnim servisom
 • uporablja osebno varovalno opremo
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravlja delovne površine, materiale, aparature in delovne pripomočke

 • ročno in strojno čisti prostor, pribor in opremo
 • dezinficira zahtevnejše površine in prostor (obdukcijske dvorane in mize)
Operativna dela

pomaga pri obdukciji

 • pripravi pokojnega za obdukcijo
 • izvaja evisceracijo in disekcijo
 • izvaja meritve in druge tehnične postopke (pomoč pri slikanju, disekcija skeleta, usmerjena nevropatološka obdukcija …)
 • oskrbi truplo po obdukciji (integracija, umivanje, priprava za transport)
 • obvlada osnove anatomije in fiziologije človeškega telesa
 • razume in upošteva nevarnosti okužb ter izvaja zaščito pred njimi na delovnem mestu
 • razume nevarnosti poškodb z ostrimi predmeti in izvaja zaščito pred le-temi
 • uporablja opremo v prosekturi (hladilnik, obdukcijska miza, obdukcijska žaga, aspirator, tehtnica …)
 • upošteva higienske standarde v prosekturi

sprejema in oddaja pokojnega v prosekturi

 • transportira v prosekturo
 • sprejema pokojne v prosekturo (identifikacija, administriranje)
 • vodi evidence začasnega shranjevanja umrlih
 • preda pokojnika pogrebnemu servisu
 • pietetno ravna s pokojnim
 • upošteva organizacijo dela v prosekturi
Administrativna dela

vodi predpisano dokumentacijo

 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav
 • evidentira porabo potrošnega materiala
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada delo z računalnikom in osnovno programsko opremo za urejanje besedil in tabel
Zagotavljanje kakovosti

deluje skladno z navodili za delo in etičnim kodeksom

 • upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo v celotnem procesu
 • pietetno ravna s pokojnim
 • opozarja na motnje in napake v procesu dela
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih
 • izvaja samokontrolo pri delu in skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • upošteva etični kodeks dela vključno z varovanjem osebnih podatkov
 • upošteva načela in načine nadzora kakovosti dela
 • upošteva osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
Vzdrževanje in popravila

preventivno vzdržuje aparature, naprave, pripomočke in pribor

 • izvaja osnovno vzdrževanje opreme in pribora: redno čiščenje in pregledovanje skladno z navodili
 • čisti prostore prosekture
 • sodeluje pri higienskem vzdrževanju opreme
 • pozna čistilna sredstva
 • razume delovanje strojev in naprav in pomen kakovostnega vzdrževanja
Komunikacija

sprejema in predaja informacije o delu

 • sporazumeva se s sodelavci, svojci in pogrebno službo
 • pietetno obravnava pokojnega
 • posreduje informacije o delovnem procesu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovno strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja

obvladuje varnostne ukrepe

 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • uporablja sistemska zaščitna sredstva
 • izvaja lokalne in sistemske varnostne ukrepe pri delu s pokojnimi in biološkimi vzorci
 • upravlja z aparaturami skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja kemikalije, reagente in čistilna sredstva skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi
 • vzdržuje razmere za čisto in varno delo
 • upošteva razmere za varno delo in ukrepe za zaščito okolja in lastno zaščito
 • upošteva ukrepe za varno delo pri ravnanju z biološkim materialom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • dr. Armin Alibegović, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta Ljubljana
 • dr. Simona Šramek Zatler, Oddelek za patologijo in citologijo, Splošna bolnišnica Celje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.