Katalog

Naziv:

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (7136466011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 71364660 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju čiščenja odpadnih voda, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

 Področje ocenjevanjaMerila ocenjevanjaDelež (%) 
Načrtovanje in priprava nalogePriprava kandidata za delo (osebna varovalna oprema)10
Priprava ustreznih sredstev za delo (materialov, sredstev, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)
Razumevanje prejetih informacij, dokumentacije, zakonodaje
Izvedba naloge
Upoštevanje določenega zaporedja opravil55
Priprava delovnega mesta za pregled obratovanja MKČN < 50 PE
Uporaba ustreznih sredstev za delo (materialov, sredstev, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)
Upoštevanje bontona pri komunikaciji z uporabnikom
Kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)
DokumentacijaStrokovna ustreznost dokumentacije5
Ustni zagovorPredstavitev, pojasnila in utemeljitve strokovne naloge glede na pričakovana znanja in spretnosti iz poklicnega standarda  30
­Razumljivost, sistematičnost in strokovnost odgovorov na naključno postavljena vprašanja
Poznavanje zakonskih podlag

Izločilna merila:

Jih ni.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Dostop do delujoče male komunalne čistilne naprave, velikosti do 50 PE, vključno s predpisanimi dokumenti, vezani na čistilno napravo (izjava o lastnostih MKČN, če gre za tipsko MKČN, navodila za obratovanje …),
 • osebna varovalna oprema (zaščitna obleka, rokavice),
 • merilni valj, vzorčne posode, vzorčna palica, prenosni merilnik za merjenje koncentracije raztopljenega kisika in temperature,
 • prostor z računalnikom in z dostopom do interneta.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja komunalne odpadne vode in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem in obratovanjem komunalne oziroma skupne čistilne naprave in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem in obratovanjem komunalne oziroma skupne čistilne naprave.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pregleda razmere za delo in pripravi delovno opremo
 • pridobi delovno dokumentacijo (navodila za obratovanje in vzdrževanje MKČN < 50 PE, dokumente in podatke o MKČN < 50 PE, ki jih hrani njen upravljavec oz. lastnik)
 • pridobi podatke o mesečni porabi vode, o številu uporabnikov stavbe oziroma skupine stavb, kjer nastaja komunalna odpadna voda, ki se čisti v MKČN < 50 PE
 • pripravi osnovno orodje in pripomočke za opravljanje pregleda obratovanja MKČN < 50 PEPregled razmer za delo in priprava delovne opreme

 • poišče vire in pridobi potrebne informacije oz. podatke
 • opredeli orodje in pripomočke za opravljanje pregleda obratovanja MKČN < 50 PE ter pojasni izbor
 • upošteva predpise s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  ter standarda SIST 5667-10 (kakovost vode - vzorčenje - 10. del: navodila za vzorčenje odpadnih voda)
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, voda in požarne varnosti
pregleda obratovanje MKČN < 50  PE
 • opravi razgovor z upravljavcem oz. lastnikom MKČN < 50 PE
 • pridobi in evidentira podatke o MKČN < 50 PE (mesečna poraba vode, število uporabnikov stavbe oz. skupine stavb, kjer nastaja komunalna odpadna voda, podatki o morebitnih dejavnostih, pri katerih nastaja odpadna voda, dinamika porabe vode ipd.)
 • pregleda delovno dokumentacijo (dokumente in podatke o MKČN < 50 PE, ki jih hrani njen upravljavec)
 • razlikuje vrste MKČN < 50 PE in tehnologije čiščenja odpadne vode v MKČN < 50 PE
 • opravi vizualni pregled obratovanja MKČN < 50 PE
 • upošteva navodila proizvajalca MKČN < 50 PE
Razgovor pred pregledom obratovanja MKČN < 50 PE

 • v obliki simulacije opravi razgovor  z upravljavcem  oz. lastnikom MKČN < 50 PE in dogovori datum izvedbe pregleda
 • upošteva komunikacijski bonton
 • upravljavca oziroma lastnika po potrebi ozavešča o pravilni uporabi MKČN (našteje tipične odpadke, ki ne sodijo v odtok, in pojasni posledice na MKČN), utemelji, kako deluje MKČN in nazorno pokaže, kaj je rezultat dobrega delovanja MKČN – čiščena voda)
 • pridobi ključne podatke, ki so pomembni za obratovanje MKČN in jih komentira
 • pojasni prejeto delovno dokumentacijo v zvezi z obratovanjem MKČN
 • pojasni tipične dele MKČN, pojasni, čemu služijo in kateri proces se odvija v posameznem delu naprave
Pregled obratovanja MKČN

 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovne naprave, orodja, pripomočke in materiale za opravljanje predvidene naloge
 • izvede pregled obratovanja MKČN
 • očisti delovišče (po potrebi)
 • upošteva predpise s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
 • izpiše podatke o MKČN (potrebne za pripravo poročila o pregledu obratovanja MKČN)
vzorči aktivno blato in komunalno odpadno vodo na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • odvzame vzorec aktivnega blata za meritev usedljivosti (po potrebi)
 • odvzame vzorec odpadne vode na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • izvede senzorično oceno odpadne vode na iztoku iz MKČN < 50 PE (barva, plavajoči delci, vonj …)
 • vzorec odpadne vode iz MKČN < 50 PE pripravi za transport za nadaljnje analize (po potrebi)
Vzorčenje aktivnega blata

 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja pri vzorčenju aktivnega blata, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varstva okolja
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi pripomočke in materiale potrebne za vzorčenje
 • odvzame vzorec aktivnega blata in izvede meritev volumna blata (po potrebi)
 • zabeleži izmerjene podatke
 • upošteva predpise s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Vzorčenje odpadne vode

 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja pri vzorčenju komunalne odpadne vode, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varstva okolja
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi pripomočke in materiale za vzorčenje
 • odvzame vzorec odpadne vode na iztoku iz MKČN
 • pripravi vzorec odpadne vode iz MKČN za transport v laboratorij (po potrebi)
 • odvzeti vzorec ustrezno dostavi v laboratorij (po potrebi)
 • zabeleži izmerjene podatke
 • upošteva predpise s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
 • zagotavlja kakovost izvedbe postopka vzorčenja odpadne vode
izvaja osnovne meritve in vrednoti podatke meritev ter analize vzorcev
 • izvede in evidentira meritve raztopljenega kisika v prezračevalnem bazenu ali na iztoku iz MKČN (po potrebi)
 • izvede in evidentira meritve temperature v prezračevalnem bazenu ali na iztoku iz MKČN (po potrebi)
 • izmeri in evidentira usedljivost aktivnega blata (po potrebi)
 • razume vrednosti izmerjenih meritev in jih primerja z želenimi, predpisanimi vrednostmi 
Vrednotenje osnovnih podatkov, meritev in analiz

 • uporabi osebno varovalno opremo
 • opravi meritev koncentracije kisika, temperature, usedljivosti aktivnega blata
 • razloži in ovrednoti posamezne izmerjene parametre (koncentracijo kisika, volumen blata)

svetuje upravljavcu oziroma lastniku  MKČN < 50 PE
 • svetuje upravljavcu oziroma lastniku MKČN < 50 PE, na podlagi pridobljenih podatkov opravljenega pregleda obratovanja MKČN < 50 PE, o morebitnih potrebnih ukrepih
 • svetuje ob odstopanju od želenih/predpisanih vrednosti
 • upošteva načela poslovnega bontona
 • pozna postopke čiščenja v MKČN < 50 PE ter prepovedi in omejitve pri odvajanju odpadne vode
 • pozna zahteve v zvezi z vzorčenjem ter postopke vzorčenja odpadne vode na vtoku in na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • pozna postopke izvajanja meritev na terenu, kot so raztopljeni kisik, temperatura v prezračevalnem bazenu ali iztoku iz MČKN in usedljivost aktivnega blata
 • pozna zahteve v zvezi z ravnanjem z vzorci odpadne vode ter njihovim posredovanjem v laboratorij
 • razume tipične vrednosti izmerjenih parametrov na terenu in rezultatov preskusa
 • razume trajnostni pomen ustreznega delovanja MKČN < 50 PE z vidika varstva vodnih virov
Svetovanje na podlagi meritev in analiz

 • oceni delovanje MKČN na podlagi pridobljenih podatkov in meritev  
 • lastniku oz. upravljavcu MKČN pravilno svetuje in predlaga ukrepe za izboljšanje rezultatov obratovanja MKČN
 • upošteva načela poslovnega bontona
 • upošteva predpise s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
vodi evidence in pripravlja poročila
 • evidentira podatke opravljenega pregleda obratovanja MKČN < 50 PE
 • pregleda in izpiše potrebne podatke za MKČN < 50 PE iz geografsko-informacijskega sistema (katastra)
 • pripravlja poročila o pregledih obratovanja MKČN < 50 PE
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
Priprava poročila

 • evidentira podatke o opravljenem delu
 • na podlagi izmerjenih rezultatov pripravi poročilo o pregledu obratovanja MKČN < 50 PE
 • pojasni ovrednotene posamezne izmerjene parametre

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Zakon o varstvu okolja v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
DRUGO

 • ARSO: http://www.arso.gov.si/vode/ (03. 04. 2020)
 • Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (03. 04. 2020)
 • Drev, D., Čuvan, J. (2013). Okoljevarstvene tehnologije. Celje, Fit Medija.
 • Roš, M. (2015). Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod. Celje, Fit Medija.
 • Roš, M., Panjan, J. (2012). Gospodarjenje z odpadnimi vodami, Celje, Fit Medija.
 • Roš, M., Zupančič, G. D. (2010). Čiščenje odpadnih voda. Velenje, Visoka šola za varstvo okolja.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Iztok Rozman, GZS, Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, Javno podjetje Čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.