Poklicni standard

Naziv:

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (71364660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s kakovostjo dela na področju pregleda obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: MKČN < 50 PE),
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • zagotavljati lastno varnost z izvajanjem ukrepov varovanja zdravja,
 • delovati odgovorno in gospodarno pri pregledovanju obratovanja MKČN < 50 PE in pri rokovanju z delovno opremo,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe pregleda obratovanja MKČN < 50 PE,
 • pridobiti potrebne podatke za delo in pregledati obratovanje MKČN < 50 PE,
 • vzorčiti aktivno blato in komunalno odpadno vodo na iztoku iz MKČN < 50 PE,
 • izvajati osnovne meritve in vrednotiti izmerjene podatke ter analize vzorcev,
 • svetovati upravljavcu oz. lastniku MKČN < 50 PE na podlagi opažanj, izmerjenih podatkov, rezultatov preskusov in proizvajalčevih navodil,
 • voditi evidence in pripravljati poročila.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. spremljajočo dokumentacijo)
 • načrtuje in organizira lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • načrtuje uporabo orodij, naprav in pripomočkov za izvajanje posameznih nalog
 • analizira opravljeno lastno delo
 • razume principe organizacije dela
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Operativna dela pregleda razmere za delo in pripravi delovno opremo
 • pridobi delovno dokumentacijo (navodila za obratovanje in vzdrževanje MKČN < 50 PE, dokumente in podatke o MKČN < 50 PE, ki jih hrani njen upravljavec oz. lastnik)
 • pridobi podatke o mesečni porabi vode, o številu uporabnikov stavbe oziroma skupine stavb, kjer nastaja komunalna odpadna voda, ki se čisti v MKČN < 50 PE
 • pripravi osnovno orodje in pripomočke za opravljanje pregleda obratovanja MKČN < 50 PEpregleda obratovanje MKČN < 50  PE
 • opravi razgovor z upravljavcem oz. lastnikom MKČN < 50 PE
 • pridobi in evidentira podatke o MKČN < 50 PE (mesečna poraba vode, število uporabnikov stavbe oz. skupine stavb, kjer nastaja komunalna odpadna voda, podatki o morebitnih dejavnostih, pri katerih nastaja odpadna voda, dinamika porabe vode ipd.)
 • pregleda delovno dokumentacijo (dokumente in podatke o MKČN < 50 PE, ki jih hrani njen upravljavec)
 • razlikuje vrste MKČN < 50 PE in tehnologije čiščenja odpadne vode v MKČN < 50 PE
 • opravi vizualni pregled obratovanja MKČN < 50 PE
 • upošteva navodila proizvajalca MKČN < 50 PE
vzorči aktivno blato in komunalno odpadno vodo na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • odvzame vzorec aktivnega blata za meritev usedljivosti (po potrebi)
 • odvzame vzorec odpadne vode na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • izvede senzorično oceno odpadne vode na iztoku iz MKČN < 50 PE (barva, plavajoči delci, vonj …)
 • vzorec odpadne vode iz MKČN < 50 PE pripravi za transport za nadaljnje analize (po potrebi)
izvaja osnovne meritve in vrednoti podatke meritev ter analize vzorcev
 • izvede in evidentira meritve raztopljenega kisika v prezračevalnem bazenu ali na iztoku iz MKČN (po potrebi)
 • izvede in evidentira meritve temperature v prezračevalnem bazenu ali na iztoku iz MKČN (po potrebi)
 • izmeri in evidentira usedljivost aktivnega blata (po potrebi)
 • razume vrednosti izmerjenih meritev in jih primerja z želenimi, predpisanimi vrednostmi 
svetuje upravljavcu oziroma lastniku  MKČN < 50 PE
 • svetuje upravljavcu oziroma lastniku MKČN < 50 PE, na podlagi pridobljenih podatkov opravljenega pregleda obratovanja MKČN < 50 PE, o morebitnih potrebnih ukrepih
 • svetuje ob odstopanju od želenih/predpisanih vrednosti
 • upošteva načela poslovnega bontona
 • pozna postopke čiščenja v MKČN < 50 PE ter prepovedi in omejitve pri odvajanju odpadne vode
 • pozna zahteve v zvezi z vzorčenjem ter postopke vzorčenja odpadne vode na vtoku in na iztoku iz MKČN < 50 PE
 • pozna postopke izvajanja meritev na terenu, kot so raztopljeni kisik, temperatura v prezračevalnem bazenu ali iztoku iz MČKN in usedljivost aktivnega blata
 • pozna zahteve v zvezi z ravnanjem z vzorci odpadne vode ter njihovim posredovanjem v laboratorij
 • razume tipične vrednosti izmerjenih parametrov na terenu in rezultatov preskusa
 • razume trajnostni pomen ustreznega delovanja MKČN < 50 PE z vidika varstva vodnih virov
vodi evidence in pripravlja poročila
 • evidentira podatke opravljenega pregleda obratovanja MKČN < 50 PE
 • pregleda in izpiše potrebne podatke za MKČN < 50 PE iz geografsko-informacijskega sistema (katastra)
 • pripravlja poročila o pregledih obratovanja MKČN < 50 PE
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • strokovno, odgovorno in pravočasno opravi delovne naloge
 • izvaja delo skladno z navodili in postopki
 • razume pomen kakovostno opravljenega dela
 • upošteva veljavno zakonodajo, vezano na MKČN < 50 PE
Komunikacija komunicira s strankami, sodelavci in z nadrejenimi
 • komunicira z upravljavci oziroma lastniki MKČN < 50 PE, strokovnimi institucijami in sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • predvidi in obvešča upravljavce oziroma lastnike MKČN < 50 PE o nepravilnostih, ki ogrožajo varnost zdravja ljudi in okolja6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Iztok Rozman, GZS Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.