Katalog

Naziv:

Asistent/ka snemalca/ke

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Asistent kamere/asistentka kamere (21300251)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Asistent/ka snemalca/ke (7111200011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Asistent/ka snemalca/ke 71112000  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja poklicna izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistent/ka snemalca/ka

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Kandidat za preverjanje pripravi in zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela asistenta/asistentke snemalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV- delo, pri katerem je sodeloval, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:

 • obrazložitev izbora snemalne in telekomunikacijske opreme,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti ter
 • doprinos kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.

5. Merila preverjanja

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

(strokovna naloga s priloženim AV-delom)

-          priprava vse potrebne opreme za izvedbo snemanja/prenosa (AV-dela, pri katerem je sodeloval)

-          natančnost in doslednost

-          upoštevanje tehničnih standardov

-          pravilno zaporedje opravil postopkov del asistenta/ke snemalca/ke

-          celovitost in strokovna ustreznost

70

Zagovor

-          zagovor predstavitve

-          obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja del asistenta/ke snemalca

30


Izločilna merila

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.) ter s sodobnimi tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva reprodukcija zvokovnega projekta (akustično obdelan prostor s studijskim ozvočenjem).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na področju produkcije AV-vsebin ali opravljen NPK Snemalec/ka,
 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja produkcije AV-vsebin,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja AV telekomunikacijsko opremo v predprodukciji
 • testno snema sliko in zvok
 • preverja objektive
 • preverja tehničnosnemalni pribor (stativi, filtri, kompendiji, reflektorji, kabli, mikrofoni …)
 • dela s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna znanja fotooptike
 • upošteva osnovne parametre slike in zvoka
 • upošteva osnovne zakonitosti prenosa signala na različne tehnološke platforme (tehnološki razvoj)
Predstavi in utemelji priprave na AV- delo, pri katerem je sodeloval:
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • glede na kompleksnost in zahtevnost projekta predstavi AV- telekomunikacijsko tehniko
 • predstavi svojo vlogo v projektni skupini - timu,
 • našteje in na kratko predstavi predpise in pravilnike, ki jih mora pri dani nalogi   upoštevati
 • uporablja strokovno terminologijo
 • predstavi razvojne trende v materialih in tehnologijah

sodeluje v snemalni ekipi pri snemalnih delih v produkciji
 • skrbi za snemalno tehniko
 • upošteva navodila nadrejenih
 • obvlada osnove optike
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje kamere
 • postavlja enostavne osvetlitve za potrebe snemanja
 • zagotovi enostavno zvokovno snemanje
 • vzpostavlja prenosno pot signalov (avdio- in video- komunikacije)
Predstavi in utemelji delo asistenta snemalca pri snemanju/prenosu (AV- dela):
 • predstavi svojo vlogo pri snemanju/prenosu
 • predstavi način komunikacije s snemalno ekipo
 • utemelji potek snemanja/prenosa
 • utemelji uporabo tehničnih sredstev (luč, zvok in AV-zapis, telekomunikacije) pri izvedbi snemanja/prenosa
 • predstavi način/e racionalne rabe energije, materiala in časa
 • predstavi upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Wurtzel, Alan, R. Acker, Stephen: TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company.
 • E. Elkins, David: THE CAMERA ASSISTANT'S MANUAL; ISBN 0-240-80558-5, Focal Press.
 • Millerson, Gerald: LIGHTING FOR VIDEO.
 • ISBN 0-240-51303-7, Focal Press.
 • Kleiler, David, Moses, Robert: MAKING MUSIC VIDEO; ISBN 0-609-80036-1.
 • Perko, Valentin, Čok, Radovan: FOTOGRAFIJA IN SNEMANJE; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 • Tanhofer, Nikola: O BOJI; Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti.
 • Žižek, Fran, Košir, Igor: KAKO NAREDITI TELEVIZIJSKO ODDAJO; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 • Chion, Michel: NAPISATI SCENARIJ; Zbirka Revija Ekran – Imago, 1987.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Damijan Kunej, RTV Slovenija
 • Jernej Pengov, RTV Slovenija
 • Katarina Podgoršek, OZS
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Tatjana Patafta, CPI
 • Barbara Gregorič Gorenc, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Klemen Pečnik, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, V Slovenija
 • Denis Miklavčič, sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
   

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.