Poklicni standard

Naziv:

Asistent/ka snemalca/ke

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Asistent kamere/asistentka kamere (21300251)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/ka snemalca/ke (71112000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo v timu s sodelavci
 2. komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci
 3. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 4. opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 5. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj
 6. uporabljati snemalno tehniko in opremo
 7. pripravljati AV-telekomunikacijsko opremo v predprodukciji
 8. sodelovati in asistirati pri snemalnih delih v produkciji


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo v timu s sodelavci
 • upošteva navodila vodje projekta in snemalca glavnega kamermana
 • načrtuje in pripravi lastno delo v timu s sodelavci (snemalna tehnika, scenska tehnika, tonska tehnika)
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti snemalne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • upošteva osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • upošteva principe organizacije dela
 • upošteva postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in preveri delovanje snemalne tehnike
 • pregleda seznam potrebne snemalne tehnike za realizacijo projekta
 • preveri, ali ima na voljo vso snemalno tehniko
 • preveri delovanje snemalne tehnike
 • prevaža in postavlja snemalno tehniko po snemalčevih navodilih
 • pozna vrste in delovanje snemalne tehnike
 • pozna tehnično, tehnološko idr. dokumentacijo, ki jo uporablja med snemanjem
Operativna dela pripravlja AV telekomunikacijsko opremo v predprodukciji
 • testno snema sliko in zvok
 • preverja objektive
 • preverja tehničnosnemalni pribor (stativi, filtri, kompendiji, reflektorji, kabli, mikrofoni …)
 • dela s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna znanja fotooptike
 • upošteva osnovne parametre slike in zvoka
 • upošteva osnovne zakonitosti prenosa signala na različne tehnološke platforme (tehnološki razvoj)
sodeluje v snemalni ekipi pri snemalnih delih v produkciji
 • skrbi za snemalno tehniko
 • upošteva navodila nadrejenih
 • obvlada osnove optike
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje kamere
 • postavlja enostavne osvetlitve za potrebe snemanja
 • zagotovi enostavno zvokovno snemanje
 • vzpostavlja prenosno pot signalov (avdio- in video- komunikacije)
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • piše poročila o svojem delu
 • vodi evidence o posnetem in uporabljenem materialu
 • v sodelovanju s snemalcem pripravlja spiske opreme snemalne tehnike za potrebe snemanja
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • vodi posamezne evidence
 • upošteva elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela spremlja proces snemanja
 • spremlja delo in predlaga spremembe
 • nadzira delovanje snemalne tehnike
 • obvlada potek celotnega procesa snemalnih del
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • predlaga možne rešitve pri snemanju
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčne prednosti
 • upošteva standarde kakovosti
 • upošteva metode kontrole kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje snemalno tehniko
 • čisti snemalno tehniko
 • preverja uporabnost snemalne tehnike (baterij, kablov, stativov, monitorjev, filtrov, mikrofonov …)
 • obvesti odgovorne o okvarah snemalne tehnike
 • razume delovanje snemalne tehnike za potrebe tekočega vzdrževanja
 • razume pomen rednega vzdrževanja snemalne tehnike
 • razume in upošteva predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija sporazumeva se s snemalno ekipo
 • komunicira s celotno ekipo projekta
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno uporablja strokovno terminologijo ravna skladno s poslovnim bontonom
 • obvešča sodelavce o sprejetih dogovorih
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • upošteva pravila timskega dela
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 • poskrbi, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostna zaščitna oprema
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom, požarni red ter posebne varnostne ukrepe

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zoran Hochstätter, ZFS
 • Radovan Čok, ZFS
 • Željko Ivančič, RTV Slovenija
 • Bojan Kastelic, RTV Slovenija
 • Jernej Pengov, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Simon Tanšek, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Sabina Smodej, samostojna ustvarjalka na področju kulture
 • Katja Podgoršek, OZS
 • Gregor Franken, GZS
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: 
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA:
 • Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Klemen Pečnik, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.