Katalog

Naziv:

Proizvajalec/proizvajalka bioplina

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Proizvajalec/proizvajalka bioplina (6867277011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Proizvajalec/proizvajalka bioplina 68672770 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja tehnike ali biotehnike po klasifikaciji ARRS (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), ki jih kandidat izkaže z referenčnimi pismi.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

    Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. načrtovanje

-      priprava  delovnega načrta

10

-      izbor opreme in materialov

-      priprava in razumevanje delovne
       dokumentacije

 

2. izvedba

-      priprava na izvedbo naloge

       (upošteva se ustrezna osebna varovalna 
       oprema, priprava in pregled delovišča,
       strojev, opreme, orodja …)

30

-      racionalnost in pravilna uporaba opreme,
       orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega
        zaporedja delovnih postopkov

-      razumevanje in upoštevanje predpisov s
       področja:

       a) varnosti in zdravja pri delu,

       b) varstva okolja,

       c) predelave biološko razgradljivih odpadkov
        in ravnanja z digestatom

       č) eksplozijske varnosti

-      kakovost opravljenega dela (natančnost pri
       delu, kakovost izvedbe dela ...)

3. dokumentacija

-      vsebinsko ustrezno izpolnjena delovna
       dokumentacija

-      jezikovna pravilnost

5

4. zagovor

-      predstavitev opravljene naloge s
       komentarjem

55

-      strokovnost

-      jasnost izražanja in točnost odgovorov  

-      poznavanje varnostnih vidikov bioplinarne

-      razumevanje opravljenih postopkov

SKUPAJ

100


Izločilna merila:
 • Neuporaba osebne varovalne opreme,
 • neupoštevanje pravil ravnanja v eksplozijskih conah.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Delujoča bioplinska ali bioplinska/biometanska naprava,
 • merilni inštrumenti (prenosni pH-meter, prenosni analizator bioplina),
 • vzorci biološko razgradljivih odpadkov za proizvodnjo plina,
 • tehtnica na sprejemu surovin, npr. elektronska tehnica od 20 kg do 20 ton,
 • embalaža za vzorčenje,
 • obrazci za evidence, tiskani in elektronski obrazci,
 • prostor z računalnikom in dostopom do interneta,
 • osebna varovalna oprema.


 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj v proizvodnji ali izobraževanju, razvoju in raziskavah s področja bioplina/biometana in

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/imata:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj v proizvodnji ali izobraževanju, razvoju in raziskavah s področja bioplina/biometana in
 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja biotehnike ali tehnike po klasifikaciji ARRS (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in pet let delovnih izkušenj s področja proizvodnje bioplina/biometana.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejema biološko razgradljive odpadke in druge substrate
 • organizira sprejem biološko razgradljivih odpadkov oziroma drugih substratov
 • opravi vhodno kontrolo biološko razgradljivih odpadkov oziroma drugih substratov
 • določi vrsto biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • pripravi biološko razgradljive odpadke in druge substrate za skladiščenje in predelavo, po potrebi
 • razlikuje vrste biološko razgradljivih odpadkov in druge substrate za proizvodnjo bioplina
 • pozna možnosti uporabe biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov kot energijskih virov
 • pozna načine njihove priprave za izrabo v energetske in druge namene
 • razlikuje vrste termičnih obdelav in siliranje oz. konzerviranje biološko razgradljivih odpadkov
 • pozna možne negativne vplive nečistih bioloških odpadkov
Opravi in pojasni sprejem biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov (po izboru komisije):
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • organizira prevzem biološko razgradljivih odpadkov oziroma drugih substratov:
 • preveri skladnost dokumentacije pripadajočega organskega odpadka oz. drugega substrata z dovoljenji bioplinske naprave
 • preveri ustreznost spremne dokumentacije, evidenčnega lista za odpadke
 • pregleda vsaj dve vhodni pošiljki, ob čemer opravi vhodno kontrolo fizikalno-kemičnih lastnosti substrata:
  • opravi vizualni pregled, ob katerem oceni primernost velikosti delcev in morebitno prisotnost tujkov
  • po potrebi, v primeru novih substratov ipd., odredi kemijske analize substrata
 • stehta vsaj dve vhodni pošiljki substrata
 • zabeleži izmerjene vrednosti podatkov
 • vzorči prejete organske odpadke oz. druge substrate, po potrebi
 • vzorce ustrezno odpremi in skladišči
 • pojasni posamezne korake postopka sprejema organskih odpadkov oz. drugih substratov
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja


načrtuje predelavo biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • izbere ustrezen način ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki in drugimi substrati
 • izbere postopek priprave biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov za uporabo v energetske in druge namene
 • določi količino vhoda v predelavo glede na vrsto substratov
 • pozna postopke ravnanja s posameznimi vrstami substratov skladno z ustreznimi predpisi
 • pozna postopke predelave substratov
Na primeru, ki ga izbere komisija, prikaže postopek predelave substratov za bioplin in razloži postopke nadaljnje predelave:
 • pojasni načrt svojega dela na primeru
 • upošteva uporabo osebne varovalne opreme
 • na podlagi znanih podatkov izbere postopek obdelave (odredi dnevne vhodne substrate - doziranje, po potrebi dodatno predpripravo substrata …)
 • pojasni svojo odločitev
 • opiše lastnosti delovanja in predvidi bioplinski potencial biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
predpripravi substrate za postopek anaerobne razgradnje
 • pojasni postopke predpriprave; mletja, termične obdelave, homogenizacije ali drugih postopkov v predpripravi substratov za bioplin
 • pozna možne vrste in načine ravnanja s substrati na bioplinskih napravah
 • pozna predpise za ravnanje z različnimi substrati

Pojasni postopek predpriprave odpadkov in drugih substratov (po izboru komisije):
 • pojasni princip delovanja naprav za mletje, homogenizacijo, termično obdelavo, hidrolizo idr.

Pojasni postopek termične obdelave organskih odpadkov in drugih substratov:
 • pojasni pomembnost postopka termične obdelave organskih odpadkov in drugih substratov glede na zakonodajne zahteve (veterinarske, okoljske)
 • pojasni metodo termične obdelave organskih odpadkov in drugih substratov in ukrep v primeru odstopanja
 • pojasni pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja (nevarnost poseganja v vroče dele)
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
 • razloži in izvede upravljanje naprave v proizvodnem procesu
 • pojasni pomen spremljanja podatkov o kakovosti znotraj procesa
 • pojasni pomen evidentiranja in odpravljanja nepravilnosti delovanja naprav in zastojev pri delu
 • pojasni pomen evidentiranja količin proizvedenih produktov
upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu in nadzira proizvodnjo bioplina
 • upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu
 • izvaja in nadzira postopek pridobivanja bioplina (metan in druge primesi)
 • nadzira procesne parametre pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov v digestorjih (bioplinskih reaktorjih)
 • izvaja in nadzira postopek anaerobne razgradnje biološko razgradljivih odpadkov (npr. z vzorčenjem, spremljanjem rezultatov analiz)
 • izvaja in nadzira postopek prečrpavanja in doziranja biološko razgradljivih odpadkov v bioplinske reaktorje
 • zagotavlja in nadzira proces pridobivanja toplotne in električne energije oziroma biometana (delovanje plinskega motorja)
 • pozna vse faze tehnologije predelave biološko razgradljivih odpadkov
 • pozna proces delovanja kogeneracije (soproizvodnje) oziroma čiščenja in nadgradnje bioplina do faze biometana
Pojasni nadzor proizvodnje bioplina in izvede upravljanje naprave:
 • pojasni kontrolni sistem proizvodnje bioplina
 • pojasni pomembne procesne parametre v reaktorjih (sestava substrata - suha snov, organska snov, temperatura, tlak, pH- vrednost, kratkoverižne maščobne kisline)
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • prikaže postopek zaustavitve naprav in čiščenje (npr. črpalke)
 • prilagodi moč motorja/kogeneracije glede na proizvodnjo bioplina ali prikaže postopke pri čiščenju bioplina do biometana
 • razloži spremljanje podatkov o kakovosti znotraj procesa
 • razloži evidentiranje in odpravljanje nepravilnosti delovanja naprav in zastojev pri delu
 • opiše ključne stroje in naprave bioplinarne
 • pojasni način preventivnega ter kurativnega vzdrževanja strojev in naprav z obveščanjem vzdrževalne službe  

Izvede preizkus vzorčenja vsebine reaktorja in izbrane meritve po izboru komisije na izbranem merilnem mestu:
 • načrtuje svoje delo
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja pri vzorčenju (vroč medij, v zmesi z zrakom eksploziven plin), ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varovanja okolja
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi pripomočke in materiale za opravljanje vzorčenja
 • prikaže primer ravnanja z vzorci (transportira, odvzema, označi, hrani, arhivira …)
 • vzorči različne materiale v različnih fazah proizvodnega procesa in izvede ustrezno obravnavo zbranih vzorcev
 • izvede meritev pH-vrednosti
 • zabeleži izmerjene podatke

Izvede postopek meritve sestave bioplina na merilnem mestu, ki ga izbere komisija:
 • načrtuje svoje delo
 • pojasni glavne varnostne vidike v eksplozijski coni
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • prikaže vstop v eksplozijsko cono
 • opravi vzorčenje bioplina na določenem merilnemu mestu (npr. priklopi cevko do prenosnega merilnika in odpre ventil)
 • opravi meritev s prenosnim merilnikom bioplina
 • zabeleži rezultate meritve
izvaja separacijo digestata
 • izvaja separacijo digestata
 • pripravlja digestat za uporabo oziroma prodajo
 • zagotavlja kroženje biološko razgradljivih odpadkov v procesu krožnega toka materialov
 • pozna postopke separacije digestata na strojih in napravah
 • pozna postopke skladiščenja in oddaje digestata
 • pozna način skladiščenja in priprave digestata za prodajo
Pojasni postopek separacije digestata:
 • opiše postopek zgoščanja digestata
 • opiše kemikalije za zgoščanje
 • pojasni postopke nastavitve naprave v primeru slabe separacije na trdo in tekočo frakcijo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • opravi vzorčenje tekoče in trdne faze in jih posreduje laboratoriju po potrebi
 • vizualno preveri kakovost digestata, npr. namenjenega za odvoz
 • utemelji primernost sestave faz po dehidraciji
 • pojasni zahteve za kakovost digestata (suha snov, agregatno stanje)
 • pojasni postopke za izdajo ali nadaljnjo predelavo digestata in prikaže evidence
 • pojasni primer ustreznega transporta in skladiščenja digestata
trži storitve in presežne produkte v procesu zagotavljanja krožnega toka materialov
 • opravlja analize trga dobaviteljev in predstavi izbor najustreznejših poslovnih partnerjev
 • pridobiva ponudbe za prodajo proizvodov in usklajuje sklepanje dogovorov  
 • zagotavlja odkup in prodajo ustreznih substratov, produktov in drugih storitev v procesu pridelave bioplina oziroma pridobivanja toplotne in električne energije oziroma biometana
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • po potrebi opravlja blagajniška dela (osnovna raven)
 • pri pripravi poslovnega načrta pripravi podatke o količinah in izplenih v proizvodnji ter ostale podatke
 • pozna ekonomiko poslovanja bioplinarne/bioplinske naprave in delovanje trga
 • pozna načela finančnega poslovanja podjetij, predvsem potek načrtovanja in razumevanje rezultatov poslovanja bioplinarne/bioplinske naprave

Na primeru izbrane bioplinarne predstavi rešitve za prodajo ali oddajo produktov in storitev predelave:
 • predstavi rešitve za prodajo produktov (električne energije ali biometana)
 • predstavi rešitve za prodajo ali oddajo stranskih produktov (digestata, toplote)
 • predstavi storitev predelave substratov in odpadkov
 • opiše načine sodelovanja z lokalno skupnostjo (morebitno povezanost z lokalnimi kmetijskimi gospodarstvi ali povzročitelji biološko razgradljivih odpadkov)
 • za dva substrata izračuna količino proizvedenega plina in ustvarjene prihodke na račun predelave odpadkov
 • razloži postopek prejemanja subvencij

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

Obnovljivi viri energije
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
Energetika
 • Energetski zakon
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav
Predelava odpadkov
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
 • Uredba o odpadkih
Delo v eksplozivni coni
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
 • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
DRUGO

 • Agencija za energijo https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/obnovljivi-viri-in-soproizvodnja (10. 04. 2020)
 • Borzen https://www.borzen.si/sl/Domov/menu1/Informacije/Zakonodaja-in-predpisi (19. 10. 2021)
 • Publikacija o biometanu, namenjena potencialnim razvijalcem
 • https://www.kis.si/f/docs/Zakljuceni_projekti-pdf/D_4.2._PUBLIKACIJA_O_BIOMETANU_NAMENJENA_POTENCIALNIM_RAZ.pdf (2012)
 • Pridobivanje in čiščenje bioplina v biometan  
 • https://www.kis.si/f/docs/Zakljuceni_projekti-pdf/D_3.1.1_PUBLIKACIJA_TEHNOLOGIJE_CISCENJA_BIOPLINA_V_BIOME.pdf (2012)
 • Priročnik za razvojne dejavnosti skupinske rabe čiščenja bioplina do biometana https://www.kis.si/f/docs/Zakljuceni_projekti-pdf/D_3.1.2_PRIROCNIK_ZA_RAZVOJNE_DEJAVNOSTI_SKUPINSKE_RABE_C.pdf (2012)
 • Pregled in priročnik za  monitoring optimizacije naprav za anaerobno razgradnjo in biometanskih naprav
 • https://www.kis.si/f/docs/Zakljuceni_projekti-pdf/D5.2_Summary_Report_Monitoring_Review_and_Guide_AIS__SLOV.pdf (2012)
 • Primeri dobre prakse Bio-methane Regions
 • https://www.kis.si/f/docs/Zakljuceni_projekti-pdf/D2.2_PRIMERI_DOBRE_PRAKSE_BIOMETHANE_REGIONS.pdf (2012)
 • Publikacija, namenjena potencialnim razvijalcem
 • http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2717/Katedra_za_kmetijsko_tehniko/Prirocnik_o_bioplinu.pdf  
 • Priročnik o bioplinu, EC (2010)
 • https://h5p.org/h5p/embed/595763. Delavnica o osnovah bioplina, UL - Pedagoška fakulteta (2019)
 • Priročnik za ravnaje z digestatom (v angleščini), https://www.iea-biogas.net/files/daten-redaktion/download/publi-task37/digestate_quality_web_new.pdf IEA (2012)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
 • dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
 • Damjana Flere, Bioterm Flere, d. o. o., Letuš
 • Aldijana Asanovski, Petrol, d. d., Ljubljana
 • dr. Bojan Pahor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
 • dr. Lea Lavrič, KOTO, d. o. o., Ljubljana
 • Helena Jurše Rogelj, Konzorcij biotehniških šol

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.