Poklicni standard

Naziv:

Proizvajalec/proizvajalka bioplina

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Proizvajalec/proizvajalka bioplina (85000070)

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Proizvajalec/proizvajalka bioplina (68672770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z opremo, materiali, energijo in s časom
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje
 • delovati odgovorno in podjetno
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in delovati timsko
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju proizvodnje bioplina
 • sprejemati biološko razgradljive odpadke in druge substrate
 • načrtovati predelavo biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • predpripraviti substrate za postopek anaerobne razgradnje
 • upravljati stroje in naprave v proizvodnem procesu ter nadzirati proizvodnjo bioplina
 • izvajati separacijo digestata
 • tržiti storitve in produkte v procesu zagotavljanja krožnega toka materialov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje delovne procese in izdela delovni načrt skladno s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • pripravi podatke za sestavo terminskih in letnih delovnih načrtov
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira delo
 • pripravi individualni načrt dela za posamezne faze procesa, po potrebi
 • načrtuje potek celotnega proizvodnega procesa bioplina
 • upošteva delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago za proizvodnjo bioplina
 • pozna faze delovnega procesa
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacijo dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi potrebno delovno orodje, opremo, stroje in substrate za proizvodnjo bioplina in biometana
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
 • pozna opremo, orodja, stroje in naprave za proizvodnjo bioplina in biometana
Operativna dela sprejema biološko razgradljive odpadke in druge substrate
 • organizira sprejem biološko razgradljivih odpadkov oziroma drugih substratov
 • opravi vhodno kontrolo biološko razgradljivih odpadkov oziroma drugih substratov
 • določi vrsto biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • pripravi biološko razgradljive odpadke in druge substrate za skladiščenje in predelavo, po potrebi
 • razlikuje vrste biološko razgradljivih odpadkov in druge substrate za proizvodnjo bioplina
 • pozna možnosti uporabe biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov kot energijskih virov
 • pozna načine njihove priprave za izrabo v energetske in druge namene
 • razlikuje vrste termičnih obdelav in siliranje oz. konzerviranje biološko razgradljivih odpadkov
 • pozna možne negativne vplive nečistih bioloških odpadkov
načrtuje predelavo biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • izbere ustrezen način ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki in drugimi substrati
 • izbere postopek priprave biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov za uporabo v energetske in druge namene
 • določi količino vhoda v predelavo glede na vrsto substratov
 • pozna postopke ravnanja s posameznimi vrstami substratov skladno z ustreznimi predpisi
 • pozna postopke predelave substratov
predpripravi substrate za postopek anaerobne razgradnje
 • pojasni postopke predpriprave; mletja, termične obdelave, homogenizacije ali drugih postopkov v predpripravi substratov za bioplin
 • pozna možne vrste in načine ravnanja s substrati na bioplinskih napravah
 • pozna predpise za ravnanje z različnimi substrati

upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu in nadzira proizvodnjo bioplina
 • upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu
 • izvaja in nadzira postopek pridobivanja bioplina (metan in druge primesi)
 • nadzira procesne parametre pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov v digestorjih (bioplinskih reaktorjih)
 • izvaja in nadzira postopek anaerobne razgradnje biološko razgradljivih odpadkov (npr. z vzorčenjem, spremljanjem rezultatov analiz)
 • izvaja in nadzira postopek prečrpavanja in doziranja biološko razgradljivih odpadkov v bioplinske reaktorje
 • zagotavlja in nadzira proces pridobivanja toplotne in električne energije oziroma biometana (delovanje plinskega motorja)
 • pozna vse faze tehnologije predelave biološko razgradljivih odpadkov
 • pozna proces delovanja kogeneracije (soproizvodnje) oziroma čiščenja in nadgradnje bioplina do faze biometana
izvaja separacijo digestata
 • izvaja separacijo digestata
 • pripravlja digestat za uporabo oziroma prodajo
 • zagotavlja kroženje biološko razgradljivih odpadkov v procesu krožnega toka materialov
 • pozna postopke separacije digestata na strojih in napravah
 • pozna postopke skladiščenja in oddaje digestata
 • pozna način skladiščenja in priprave digestata za prodajo
trži storitve in presežne produkte v procesu zagotavljanja krožnega toka materialov
 • opravlja analize trga dobaviteljev in predstavi izbor najustreznejših poslovnih partnerjev
 • pridobiva ponudbe za prodajo proizvodov in usklajuje sklepanje dogovorov  
 • zagotavlja odkup in prodajo ustreznih substratov, produktov in drugih storitev v procesu pridelave bioplina oziroma pridobivanja toplotne in električne energije oziroma biometana
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • po potrebi opravlja blagajniška dela (osnovna raven)
 • pri pripravi poslovnega načrta pripravi podatke o količinah in izplenih v proizvodnji ter ostale podatke
 • pozna ekonomiko poslovanja bioplinarne/bioplinske naprave in delovanje trga
 • pozna načela finančnega poslovanja podjetij, predvsem potek načrtovanja in razumevanje rezultatov poslovanja bioplinarne/bioplinske naprave

Administrativna dela vodi evidenco o različnih delih, obdelavi substratov in delovnih procesih
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in vodi obratovalni dnevnik: evidenčne liste o prevzetih biološko razgradljivih odpadkih in poročila (npr. za Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za okolje)
 • vodi evidence o substratih, proizvedenem plinu in energiji, digestatu ter stranskih proizvodih (evidentira podatke o stanju števcev idr.)
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah ter druga poročila
 • vodi evidence o poslovnih dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • zagotavlja izpolnjevanje zakonodajnih in drugih predpisov
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna načine poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja standarde kakovosti anaerobne razgradnje in pridobivanja bioplina
 • pripravi podatke za strokovne službe
 • nadzira storitev glede na dogovorjene postopke in metode dela
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • zagotavlja standarde kakovosti anaerobne razgradnje in pridobivanja bioplina skladno z zakonskimi predpisi in navodili
 • zagotavlja in izvršuje faze delovnega procesa skladno s tehnološkimi postopki
 • spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • zagotavlja čistost in urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • zagotavlja ponovno vključitev biološko razgradljivih odpadkov v proces krožnega toka materialov
 • zagotavlja doseganje standardov kakovosti
 • pozna standarde kakovosti dela in organizacije delovnega procesa
 • pozna tehnološki proces in standarde sistema anaerobne razgradnje
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in izvaja enostavnejša popravila orodij, strojev in naprav
 • pregleduje, čisti in vzdržuje orodja, stroje in naprave skladno z navodili dobavitelja opreme  
 • spremlja izvajanje del med nadzorom in vzdrževanjem strojne opreme (s strani vzdrževalne službe) ter oceni vpliv na celoten proces
 • pozna delovanje motorja z notranjim izgorevanjem in električnega generatorja
 • pozna postopke in procesno opremo za čiščenje bioplina in nadgradnje do faze biometana
 • pozna navodila za vzdrževanje opreme, orodij, strojev in naprav za predelavo biološko razgradljivih odpadkov, pridobivanje bioplina ter biometana
 • preverja tehnično ustreznost strojev, orodij in naprav
 • pozna postopke vzdrževanja in osnove popravil strojev in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter o varovanju okolja
 • pozna predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, eksplozijske in električne varnosti ter s področja varovanja okolja
 • pozna glavne fizikalno-kemične lastnosti bioplina in biometana (koncentracija metana, ogljikovega dioksida in primesi plinov)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
 • dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
 • Damjana Flere, Bioterm Flere, d. o. o., Letuš
 • Aldijana Asanovski, Petrol, d. d., Ljubljana
 • dr. Bojan Pahor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
 • dr. Lea Lavrič, KOTO, d. o. o., Ljubljana
 • Helena Jurše Rogelj, Konzorcij biotehniških šol

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.