Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica rudarja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica rudarja (6841122011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica rudarja 68411220 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj pri delih podzemnega pridobivanja mineralnih suro-vin, kar kandidati dokazujejo  z verodostojnimi listinami (pogodba o zaposlitvi, druga pogodba o delu)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanjaMerila ocenjevanjaDelež (%)
Načrtovanje


 • Izdelan načrt dela – priprava na delovni proces
  10
 • Ureditev delovnega mesta, priprava materiala, orodij in pripomočkov za delo
Izvedba (praktično preverjanje)
 • Uporaba sredstev za delo skladno s        tehniško-tehnološkimi pravili
  70
 • Ustrezno tehnološko zaporedje del
 •  Racionalna raba materialov
 • Kakovost  in natančnost izdelave
Zagovor
 • Predstavitev opravljenega dela
  20

 Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
 
Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvaja-nja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Stroji in oprema: oprema in naprave za pridobivanje mineralnih surovin, izdela-vo podzemnih objektov ter sanacijska oprema in naprave za potrebe zračenja in odvodnjavanja (stroji za omete, črpalke, pnevmatsko orodje - zabijalni apa-rati, pnevmatske žage in ročno orodje).
 • Delovišče v delovanju s pripravljenimi simulacijami za izvedbo posameznih na-log iz tega kataloga.
 • Učilnica za preverjanje in potrjevanje NPK (za pregled zbirnih map kandida-tov).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja rudarstva in ge-otehnologije in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geotehničnih del, opravljen strokovni izpit iz ZRud za metanske jame in zadnjih 10 let opravlja odgovorna dela v metanski jami,
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja rudarstva in geotehnologije in najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja pri delu, opravljen strokovni izpit iz varstva pri delu ter opravljen strokovni izpit iz ZRud za metanske jame in
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja rudarstva in ge-otehnologije in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju geotehničnih del, opravljen strokovni izpit iz ZRud za metanske jame in zadnjih 10 let opravlja odgovorna dela v metanski jami.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja dela pri izdelavi podzemnega objekta – jamske proge z rudarskimi metodami
 • zalaga bok jamske proge z lesenim opažem
 • sidra in zalaga čelno steno
 • vgrajuje ločno podporje
 • transportira material z ranžirnim vlakom in podajalnikom lokov
 • ureja delovišče (čiščenje odvečnega materiala, izkop močvirnika, povzem proge itd.)
 • pomaga pri daljšanju dvoverižnega transporterja (strojnikom podaja orodje) in pri ostalih pomožnih opravilih na pripravskem delovišču (daljša zračilne cevi, daljša visečo tračno progo, dodatno priteguje matice na objemkah)
 • pozna osnovne postopke vrtanja in dela v timu pri izdelavi jamskih vrtin
Delo na pripravskem delovišču:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • založi bok proge z lesenim opažem
 • sidra in založi čelno steno
 • transportira material (delo z ranžirnim vlakom in podajalnikom lokov)
 • uredi delovišče
 • pomaga pri daljšanju dvoverižnega  transporterja in ostalih pomožnih opravilih na pripravskem delovišču  (daljša zračilne cevi, daljša visečo tračno progo, dodatno priteguje matice na objemkah)
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)
zrači in odvodnjava podzemne objekte
 • izdeluje zračilna vrata
 • montira in demontira zračilne cevi
 • izdeluje zbiralnik vode za odvodnjavanje podzemnih objektov
Zračenje in odvodnjavanje:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • izdela zračilna vrata
 • montira in demontira zračilne cevi
 • izdela zbiralnik vode za odvodnjavanje podzemnih objektov
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)
izdeluje izolacijske obloge
 • postavlja delovni oder
 • nabija opaž
 • vgrajuje cevi za injektiranje injekcijske mase
 • izdeluje obodne čepe
 • pripravlja tla za izdelavo temelja
 • vgrajuje armaturno mrežo
 • izdeluje brizgane betone
 • izdeluje omet
 • zaliva z emulgatom obod proge
Izdelava izolacijske obloge:
 • zavaruje in označi delovišče
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi in izbere ustrezno orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • pregleda kontrolni list za sestavo delovnega odra
 • postavi delovni oder
 • preveri nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra
 • nabije opaž
 • vgradi cevi za injektiranje
 • izdela obodne čepe
 • pripravi tla za izdelavo temelja
 • izdela omet
 • zalije obod proge z emulgatom
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • stroje in orodja uporabi po navodilih skladno s predpisi
 • poskrbi za urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje na delovišču in varnost ter zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)

izdeluje zadelke
 • izkopava zasek po obodu proge
 • izdeluje prečne ločne ojačitve
 • vgrajuje lesene stojke
 • nabija plohe debeline cca 5 cm
 • zatesnjuje zadelke s tesnilnimi materiali
 • vgrajuje kontrolne in emulgatne cevi
 • izvaja injektiranje injekcijske mase
 • izdeluje vrata za prehod v času izdelave zadelka
 • izdeluje lesene pregrade za zajezitev vode za črpanje
Izdelava zadelke:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • izkoplje zasek po obodu proge
 • izdela prečne ločne ojačitve
 • vgradi lesene stojke
 • nabije plohe debeline cca 5cm
 • zatesni zadelke z juto
 • vgradi kontrolne in emulgatne cevi
 • izvede injektiranje injekcijske mase
 • izdela vrata za prehod v času izdelave zadelka
 • izdela lesene pregrade
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)
menja talne loke
 • izdeluje bočne in stropne ojačitve
 • izgrajuje ločno podporje
 • povzema tla in oblikuje talni svod
 • pripravlja material za vgrajevanje (loki, sidra, les, ročno orodje, vezice, objemke …)
 • vgrajuje talne loke in jih zalaga z lesom
 • zasipa medprostor med talnimi loki s premogom
 • pospravlja deformirane loke in objemke z delovišča
 • transportira material (loki, les …) z ranžirnim vlakom
Menjava talnih lokov:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • izdela bočne ali stropne ojačitve
 • izgradi ločno podporje
 • povzema tla in oblikuje talni svod
 • pripravi material za vgrajevanje
 • vgradi talne loke in jih založi z lesom
 • medprostor med talnimi loki zasuje s premogom
 • deformirane loke in objemke odstrani z delovišča
 • transportira material
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)
izvaja zamik odkopnega transporterja in  odkopnega podporja
 • pregleduje delovišče strojev in naprav
 • izvaja postopek zamikanja in čiščenja odkopnega transporterja ter ustrezno pregleduje področje zamikanja
 • čisti odkopno podporje ter ustrezno pregleduje področje zamikanja
 • izvaja postopek zamikanja odkopnega podporja
 • izvaja tehnološki ciklus  po odkopni metodi (izgradnja jeklenega ločnega podporja, zamik odkopnega transporterja, zamik hidravličnega podporja in pridobivanje premoga iz nadkopa)
 • pozna postopke pridobivanja mineralne surovine
Zamikanje odkopnega transporterja in  odkopnega podporja:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • pregleda delovišče strojev in naprav
 • izvede postopek zamikanja odkopnega transporterja, ga očisti ter ustrezno pregleda področje zamikanja
 • očisti odkopno podporje ter ustrezno pregleda področje zamikanja
 • izvede postopek zamikanja odkopnega podporja (vsak kandidat zamakne 2–3 elemente odkopnega podporja)
 • izvede tehnološki postopek pridobivanja mineralnih surovin
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)
izgrajuje jamsko progo
 • sprošča pritisk in odvija objemke na lokih
 • namešča orodje oz. naprave za izgrajevanje (verige, škopce, ročne potezne naprave)
 • izgrajuje ločno podporje
 • izdeluje leseni podboj
 • dela z vpenjalno stojko
 • sestavlja objemke in spravlja loke in objemke z delovišča
 • transportira material (les, sidra, verige, stojke) z ranžirnim vlakom …
Izgrajevanje jamske proge:
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi orodje in material
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno operacijo
 • sprosti pritisk in odvije objemke na lokih
 • namesti orodja oz. naprave za izgrajevanje
 • izgradi ločno podporje
 • izdela leseni podboj
 • dela z vpenjalno stojko
 • sestavi objemke in odstrani loke in objemke z delovišča
 • transportira material
 • uporabi pravilne postopke pri izvajanju del
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • racionalno uporabi material
 • upošteva pravilno gibanje in varnost in zdravje pri delu
 • predstavi postopek ravnanja v primeru okvare stroja ali naprave
 • pojasni zaporedje pravilnega obveščanja in komuniciranja v primeru ogrožanja varnosti ljudi oz. izrednih razmer (npr. delovna nesreča)

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

DRUGO

 • Makovšek, B. (2015). Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov: učbenik za modul Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov v programih Geostrojnik rudar in Geotehnik, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
 • Makovšek, B. (2013). Pridobivanje in transport v podzemnem rudarstvu: učbenik za modul Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov v jami v programu Geotehnik, Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga strokovnih znanj in spretnosti
 • Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje
 • Stanislav Amon, Premogovnik Velenje
 • Boris Verdnik, Premogovnik Velenje
 • Simon Lednik, Premogovnik Velenje
 • Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje
 • Primož Vedenik, Premogovnik Velenje
 • Natalija Lah, Premogovnik Velenje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.