Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica rudarja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

POMOČNIK/POMOČNICA RUDARJA (54400030)

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica rudarja (68411220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  

 1. izvajati delo po navodilih nadrejenih
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov
 3. pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 4. slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati skladno s trajnostnim razvojem družbe
 5. komunicirati s sodelavci v timu in z nadrejenimi
 6. izvajati dela pri izdelavi podzemnega objekta – jamske proge z rudarskimi metodami
 7. zračiti in odvodnjavati podzemne objekte
 8. izdelovati izolacijske obloge
 9. izdelovati zadelke
 10. menjati talne loke
 11. izvajati zamik odkopnega transporterja in odkopnega podporja
 12. izgrajevati jamsko progo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela po navodilih nadrejenega organizira, načrtuje in izvaja lastno delo
 • sprejme ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo v timu
 • organizira lastno delo in pri tem upošteva zaporedje delovnih operacij
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • upošteva delovna (tehniška) navodila ter organizacijske in informacijske danosti
 • optimizira opravljeno lastno delo z vidika porabe časa, kakovosti opravljenega dela
 • na podlagi povratnih informacij nadrejenih kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja delovno mesto in orodja za delo
 • izbira ustrezne sodobne naprave, sisteme in tehnologije v rudarstvu za uporabo pri delu
 • upošteva transportne poti in začasno odlagališče materiala in orodja
 • pregleduje in pripravlja delovišče, stroje in naprave
 • vzdržuje urejenost in varnost delovišča
Operativna dela izvaja dela pri izdelavi podzemnega objekta – jamske proge z rudarskimi metodami
 • zalaga bok jamske proge z lesenim opažem
 • sidra in zalaga čelno steno
 • vgrajuje ločno podporje
 • transportira material z ranžirnim vlakom in podajalnikom lokov
 • ureja delovišče (čiščenje odvečnega materiala, izkop močvirnika, povzem proge itd.)
 • pomaga pri daljšanju dvoverižnega transporterja (strojnikom podaja orodje) in pri ostalih pomožnih opravilih na pripravskem delovišču (daljša zračilne cevi, daljša visečo tračno progo, dodatno priteguje matice na objemkah)
 • pozna osnovne postopke vrtanja in dela v timu pri izdelavi jamskih vrtin
zrači in odvodnjava podzemne objekte
 • izdeluje zračilna vrata
 • montira in demontira zračilne cevi
 • izdeluje zbiralnik vode za odvodnjavanje podzemnih objektov
izdeluje izolacijske obloge
 • postavlja delovni oder
 • nabija opaž
 • vgrajuje cevi za injektiranje injekcijske mase
 • izdeluje obodne čepe
 • pripravlja tla za izdelavo temelja
 • vgrajuje armaturno mrežo
 • izdeluje brizgane betone
 • izdeluje omet
 • zaliva z emulgatom obod proge
izdeluje zadelke
 • izkopava zasek po obodu proge
 • izdeluje prečne ločne ojačitve
 • vgrajuje lesene stojke
 • nabija plohe debeline cca 5 cm
 • zatesnjuje zadelke s tesnilnimi materiali
 • vgrajuje kontrolne in emulgatne cevi
 • izvaja injektiranje injekcijske mase
 • izdeluje vrata za prehod v času izdelave zadelka
 • izdeluje lesene pregrade za zajezitev vode za črpanje
menja talne loke
 • izdeluje bočne in stropne ojačitve
 • izgrajuje ločno podporje
 • povzema tla in oblikuje talni svod
 • pripravlja material za vgrajevanje (loki, sidra, les, ročno orodje, vezice, objemke …)
 • vgrajuje talne loke in jih zalaga z lesom
 • zasipa medprostor med talnimi loki s premogom
 • pospravlja deformirane loke in objemke z delovišča
 • transportira material (loki, les …) z ranžirnim vlakom
izvaja zamik odkopnega transporterja in  odkopnega podporja
 • pregleduje delovišče strojev in naprav
 • izvaja postopek zamikanja in čiščenja odkopnega transporterja ter ustrezno pregleduje področje zamikanja
 • čisti odkopno podporje ter ustrezno pregleduje področje zamikanja
 • izvaja postopek zamikanja odkopnega podporja
 • izvaja tehnološki ciklus  po odkopni metodi (izgradnja jeklenega ločnega podporja, zamik odkopnega transporterja, zamik hidravličnega podporja in pridobivanje premoga iz nadkopa)
 • pozna postopke pridobivanja mineralne surovine
izgrajuje jamsko progo
 • sprošča pritisk in odvija objemke na lokih
 • namešča orodje oz. naprave za izgrajevanje (verige, škopce, ročne potezne naprave)
 • izgrajuje ločno podporje
 • izdeluje leseni podboj
 • dela z vpenjalno stojko
 • sestavlja objemke in spravlja loke in objemke z delovišča
 • transportira material (les, sidra, verige, stojke) z ranžirnim vlakom …
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega lastnega dela
 • deluje skladno s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • spremlja rezultate svojega dela
 • delo opravlja skladno z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti lastnega dela
 • pozna osnovne elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Vzdrževanje in popravila izvaja redna vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih nadrejenih
 • čisti stroje, opremo in prostor med delom in po končanem delu po navodilih nadrejenih
 • obvešča nadrejene o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri svojem delu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci v timu
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog v timu s sodelavci
 • ustno in pisno komunicira  ter ravna skladno s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • posreduje relevantne informacije sodelavcem in nadrejenim
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • seznanjen je s predpisi s področja varovanja zdravja in okolja ter z njimi povezanimi dolžnostmi in pravicami
 • dela skladno z delovnimi navodili
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • pozna možnosti za nastanek nesreč ter v primeru nesreče obvesti pristojne sodelavce/službe ter pozna postopke alarmiranja
 • v nevarnosti  reagira skladno z naprej predpisanimi postopki
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • seznanjen je s splošnimi pravili za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje
 • pozna organiziranost službe varstva pri delu
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadne materiale skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje
 • Stanislav Amon, Premogovnik Velenje
 • Boris Verdnik, Premogovnik Velenje
 • Simon Lednik, Premogovnik Velenje
 • Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje
 • Primož Vedenik, Premogovnik Velenje
 • Natalija Lah, Premogovnik Velenje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.