Katalog

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (21300071)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (6832456011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Predhodno izdelan grafični koncept vsaj dveh spletnih strani, posredovan na ustreznem pomnilniškem mediju (CD, DVD, USB-ključ) s spremljajočo dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika – žični modeli, opis rezultata in posameznih elementov ter utemeljitev izvedenih rešitev).


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje

 
4.2. NAČIN PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
•    Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje orodij za grafično obdelavo materialov za spletne strani in/ali orodij za oblikovanje spletnih strani ter obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, grafična izboljšava, vključevanje elementov).
•    Ustni zagovor obsega predstavitev in obrazložitev predloženih spletnih strani in praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, ob katerih kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.
Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

•    urejenost in sistematičnost spletnih strani,
•    ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri izdelavi spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju,
•    uporabo interaktivnih možnosti medija,
•    splošno dostopnost spletnih strani,
•    uporabo tipografskega oblikovanja spletnih strani,
•    tehnično izvedljivost grafičnega koncepta spletnih strani za izdelavo spletnih strani,

Izločilna merila
:

•    obvladovanje orodij za grafično obdelavo gradiv za spletne strani
•    obvladovanje orodij za oblikovanje spletnih strani
•    tehnična izvedljivost grafičnega koncepta spletnih strani za izdelavo spletnih strani
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
grafični koncept vsaj dveh spletnih strani iz zbirne mape  
20
izvedba praktične naloge
40
dokumentacija grafičnega koncepta vsaj dveh spletnih strani
10
ustni zagovor
306. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

Učilnica z računalnikom, s projektorjem, s povezavo z internetom in programskimi orodji za oblikovanje spletnih strani.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

 • en član komisije mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva ali visokošolska znanja s področja grafične tehnologije in 5 let delovnih izkušenj s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva ali grafične tehnologije,
 • en član komisije mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani in 5 let delovnih izkušenj s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva, od tega 3 leta pri oblikovanju spletnih strani,
 • tretji član mora izpolnjevati pogoje navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagaja oblikovni koncept spletne strani zahtevam naročnika in pogojem izdelovalca
 • pripravlja predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, s tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta ...
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …)
 • določa način navigacije
 • pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pripravlja predloge za uporabo spletnih strani na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • pozna zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti spletnih strani
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna lastnosti in posebnosti različnih naprav
 • pozna sodobna spletna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog
Predlaga osnove za izdelavo spletnih strani v skladu z zahtevkom:
 • predlaga, utemelji in predstavi koncept vizualnega komuniciranja na danem projektu
 • predstavi in utemelji idejne rešitve (lahko predstavljene kot skice)
 • predlaga in predstavi elemente, ki jih bo vsebovala spletna stran
 • predlaga in utemelji programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani
 • predlaga in utemelji strukturo spletnih strani
 • predlaga in utemelji način navigacije
 • predlaga in utemelji povezave, barve in besedilo
 • predlaga in utemelji načine komunikacije z uporabniki spletne strani
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izdela predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani
 • pripravlja predloge celostnih podob spletne strani
 • izdeluje grafične elemente spletnih strani
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (programerjev …)
 • zagotavlja skladnost rešitev spletne strani s pričakovanji naročnika
 • spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po želji naročnika
 • sodeluje pri pripravi navodil za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij za doseganje dodatnih učinkov
 • preveri delovanje predloge na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • pozna posebnosti tehniških (programerskih) rešitev za konkreten projekt
 • zna uporabljati različna programska orodja za oblikovanje spletnih strani
 • pozna orodja za izdelavo spletnih strani
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
Skicira predlog spletnega mesta na podlagi zahtevka:
 • izdela skice v skladu z zahtevkom
 • obrazloži predlagane skice
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Oblikuje spletne strani na podlagi zahtevka:
 • načrtuje svoje delo
 • predstavi pristop in postopek oblikovanja spletnih aplikacij
 • predlaga in predstavi oblikovne rešitve spletnih strani in pri tem upošteva zahteve
 • izdela slike uporabniškega vmesnika, ki vključuje vse možne elemente spletnih strani v skladu z zahtevkom
 • izdela gradnike in posamezne grafične elemente spletnih strani
 • pripravi in predstavi scenarij za osnovne animacije
 • izdela osnovne animacije
 • uskladi zahteve s tehničnimi in programskimi možnostmi
 • opiše možnosti in načine varovanja uporabniških, avtorskih in lastniških pravic
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Izboljša obstoječe spletne strani:
 • oceni obstoječe strani
 • predlaga in predstavi grafične izboljšave spletnih strani
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Na osnovi zahtevka pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:
 • načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani
 • načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jacob Nielsen: Designing Web Usability
 • Gary Olsen: Multimedia Design
 • Rosenfield Morville: Information Architecture
 • M. Kaltenekar: Oblikovane spletnih strani – HTML, CSS in Javascript, Pasadena, 2006

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje,
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec,
 • Dejan Šuc, Arctur d.o.o., Nova Gorica
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d. o. o., Ljubljana
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Matevž Kunaver, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Urban Burnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI;  Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.