Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (68324560)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo pri oblikovanju spletnih strani
 2. racionalno rabi čas in druge vire za oblikovanje spletne strani
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 8. učinkovito uporablja računalniška orodja ter spremlja nova programska orodja in razvoj le-teh
 9. sistematično pristopa k iskanju rešitev problemov, ki se pojavljajo
 10. sodeluje v skupini in vodi skupino za oblikovanje spletne strani
 11. sodeluje z naročniki pri definiranju in izvajanju nalog v zvezi z oblikovanjem spletnih strani
 12. oblikuje spletne strani
 13. obnavlja in posodablja grafično podobo spletnih strani

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini
 • sodeluje z naročnikom pri prepoznavanju idejne zasnove projekta, ciljev in možnih rešitev
 • analizira želje naročnika, členi in predstavlja možne rešitve ter z naročnikom del definira elemente grafične podobe spletne strani
 • oblikuje operativne in terminske načrte za izvedbo projekta
 • sodeluje v timu za grafično oblikovanje spletnih strani
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi čas in druge vire za oblikovanje spletne strani


 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani
 • določa vrsto programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani in tehnične parametre zanjo
 • pripravlja specifikacijo ali sodeluje pri njeni pripravi in pri postopkih za nabavo opreme za oblikovanje spletnih strani
 • namešča, preizkuša in vzdržuje opremo za oblikovanje spletnih strani
 • vodi evidence, tehnične dokumente in varuje uporabniške, avtorske in lastniške pravice
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • pozna vrste in uporabnost programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani
Operativna dela prilagaja oblikovni koncept spletne strani zahtevam naročnika in pogojem izdelovalca
 • pripravlja predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, s tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta ...
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …)
 • določa način navigacije
 • pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pripravlja predloge za uporabo spletnih strani na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • pozna zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti spletnih strani
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna lastnosti in posebnosti različnih naprav
 • pozna sodobna spletna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog
izdela predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani
 • pripravlja predloge celostnih podob spletne strani
 • izdeluje grafične elemente spletnih strani
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (programerjev …)
 • zagotavlja skladnost rešitev spletne strani s pričakovanji naročnika
 • spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po želji naročnika
 • sodeluje pri pripravi navodil za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij za doseganje dodatnih učinkov
 • preveri delovanje predloge na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • pozna posebnosti tehniških (programerskih) rešitev za konkreten projekt
 • zna uporabljati različna programska orodja za oblikovanje spletnih strani
 • pozna orodja za izdelavo spletnih strani
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
Administrativna dela pripravlja projektno dokumentacijo
 • pripravi dokumentacijo ali sodeluje pri njeni izdelavi za izvedbo spletnih strani po zahtevah izdelovalca
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izvedbe spletnih strani
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela svetuje naročniku
 • predstavlja primere in idejne rešitve s ciljem ugoditi naročniku
 • predlaga, svetuje in sodeluje z naročnikom pri oblikovanju ponudbe
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
Vodenje koordinira delo skupine
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za oblikovanje spletne strani
 • vodi ali izvaja dokumentiranje poteka projektov
 • odloča ali pripravlja elemente za odločanje, če ne gre vse po načrtih
 • pozna načela in metode timskega in projektnega dela
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna temeljne metode odločanja
Nadzor dela preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi
 • spremlja organiziranje in izvajanje aktivnosti skladno s sprejetim projektom, predlaga spremembe ter ukrepa po pravilih, opredeljenih v projektu
 • skrbi za spoštovanje dogovorov in preverja izvajanje oblikovanja končnega izdelka
 • pozna zahteve naročnika v zvezi z grafično in tehnično podobo spletnih strani
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti pri zasnovi in izvedbi spletnih strani in aplikacij
 • spoštuje zakonske predpise, podzakonske akte in mednarodne sporazume s področja intelektualne lastnine pri izvajanju del
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • pozna pomen kakovosti, estetike in inovativnosti spletnih strani
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva z naročniki in s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu o izvajanju del
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Tomi Ilijaš, Arctur, Nova Gorica
 • dr. Jurij Tasič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Pavla Lah, Center vlade RS za informatiko
 • Koordinator: Bojana Sever, CPI
 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
 • Dušan Brglez, Talum d. d. Kidričevo
 • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d. o. o., Ljubljana
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Matevž Kunaver, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Urban Burnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Davorin Majkus, CPI
 • dr. Alenka Turičnik, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.