Katalog

Naziv:

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (75622022)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (6466544011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665440 in točko 11  tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/ varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • Končana najmanj osnovna šola.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.NAČINI  PREVERJANJA

Preverjanje je pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

5.1 Pisno preverjanje
-Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika
Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.
 
Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

5.2 Ustno preverjanje

-Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

5.3  Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­   upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­   uporaba osebne varovalne in druge opreme  in upoštevanje  navodil za varno delo

­   priprava na izvedbo naloge

­   jezikovna pravilnost

40

Ustni zagovor

­   obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­   razumevanje opravljenih postopkov

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

Dokumentacija

 

0

IZLOČILNA MERILA:

 

·         nepoznavanje ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev,

·         nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,

·         nepoznavanje razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,

·         nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,

·         nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev,

·         nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica,

 • sredstva za vklepanje in vezanje,
 • komunikacijska sredstva (telefon, GSM),
 • oprema za prvo pomoč (defebrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja, omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom),
 • vzorci osebnih in drugih dokumentov,
 • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik čuvaj,
 • pripomočki za urjenje (gumijast nož, lesena palica, gumijasta pištola …),
 • ročni detektor za površinski pregled osebe in prtljage,
 • naprave in sredstva za tehnično varovanje (protivlomna centrala, senzor, tipkovnica, magnetno stikalo)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja;
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence;
  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvaja zakonske predpise in standarde
  • pozna določene vsebine normativne ureditve zasebnega varovanja
  • pozna temeljne pojme in ureditev varnosti in zdravja pri delu
  • pozna organizacijo  in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami
  • pozna določene vsebine predpisov, ki urejajo kazniva dejanja in kazenski postopek
  • pozna sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin
  • pozna pomen etike in etičnega kodeksa v zasebnem varovanju
  Pojasni pomen določenih izrazov in vsebino predpisov:
  • predstavi pojem zasebnega varovanja, javni interes in pogoje za opravljanje zasebnega varovanja
  • našteje predpise, ki urejajo področje zasebnega varovanja;
  • opiše ključne pristojnosti MNZ, IRSNZ, policije in reprezentativnega strokovnega interesnega združenja
  • pojasni namen oz. cilje  posameznih oblik varovanja ter tveganja pri njihovem izvajanju
  • pojasni ključne izraze v zasebnem varovanju
  • opiše pomen varovanja podatkov, notranjega nadzora, obveznih standardov, zavarovanja odgovornosti, internega varovanja, pritožbenega postopka, delovne obleke in oznak, obveznega organiziranja varovanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
  • pojasni pomen varnostnih zadržkov, varnostnega preverjanja ter prepovedi opravljanja nezdružljivih dejavnosti in nalog z zasebnim varovanjem
  • pojasni temeljna načela varnega delovnega okolja ter dolžnosti zaposlenih
  • opiše pomen prepoznave tveganja za nasilje tretjih oseb in preventivne ukrepe
  • pojasni sistem varstva pred požarom in njegove cilje
  • opiše požarni načrt, načrt evakuacije, požarni red, vire in vzroke požarne ogroženosti, vrste požarnega varovanja ter pomen preventivnih ukrepov ter vlogo varnostnega osebja
  • pojasni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njegove temeljne naloge
  • pojasni pomen posameznih izrazov kazenskega prava (kazniva ravnanja, osnovna pravna načela, silobran, skrajna sila, KD, ki se preganjajo po uradni dolžnosti/ asebno tožbo, posebnosti KD, katerih pregon se začne na predlog oškodovanca, dolžnost obveščanja o KD, organi pregona in njihove pristojnosti)
  • našteje in obrazloži izbrane pravice in temeljne svoboščine iz Ustave RS in pojasni povezavo pravic in svoboščin z izvajanjem ukrepov in drugih sredstev varnostnika;-
  • pojasni sistem varstva človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec)
  • pojasni pomen etike in opiše vsebino kodeksa etike v zasebnem varovanju
  • našteje in opiše temeljne vrline varnostnega osebja
  izvaja ukrepe in dolžnosti varnostnika
  • uporablja ukrepe in druga sredstva varnostnika
  • spoštuje dolžnosti pri izvajanju nalog zasebnega varovanja
  • upošteva osnovna načela za varovanje človekovih pravic in svoboščin v zasebnem varovanju
  • praktično izvaja ukrepe in druga sredstva varnostnika
  Našteje in v simulirani situaciji prikaže ukrepe in druga sredstva varnostnika ter pojasni njegove dolžnosti:
  • in pojasni pogoje uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • pojasni dolžnosti in načela, pomembna pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • opiše in v simulirani situaciji praktično prikaže uporabo posameznega ukrepa ter pri tem upošteva načela
  • pojasni pomen upoštevanja načela zakonitosti in strokovnosti pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • praktično predstavi in opiše svoje ravnanje v pogojih silobrana ali skrajne sile ter ravnanje utemelji
  • pojasni razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom    
  • pove katerih ukrepov varnostnik ne sme uporabiti zoper uradne osebe
  • pojasni razloge in način obveščanja in poročanja o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika

  opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
  • opravi primopredajo delovnih nalog in se seznani s posebnostmi delovnega mesta, ki ga varuje
  • sprejema stranke, ugotavlja njihovo istovetnost, vodi evidenco vstopa in stranke usmerja skladno z navodili
  • sprejema poštne pošiljke
  • skrbi za pregled in zaklepanje določenih prostorov in hrambo ter izdajo ključev
  • vključno z vodenjem evidence izdanih ključev
  • izvaja vstopno-izstopno kontrolo oseb, prtljage, poštnih pošiljk, tovora in vozil ter preprečuje vnos orožja, nevarnih in prepovedanih predmetov ter snovi
  • upošteva naloge varnostnega osebja skladno s pogodbenimi obveznostmi do naročnika
  • izvaja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
  • napiše poročilo o delu, varnostnih dogodkih ali uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • o varnostnih dogodkih obvešča naročnika, nadrejene, varnostno-nadzorni center, služne zaščite in varovanja ter policijo
  • zna uporabljati komunikacijska sredstva (telefon, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo
  • zna ravnati z različnimi oblikami sistemov tehničnega varovanja kot uporabnik sistema
  • upravlja z napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
  • izvaja obhode in varnostno opazuje varovano območje
  • skrbi za varnost ljudi in premoženja ter red na varovanem območju
  • pozna vlogo varnostnika čuvaja pri  zaznavi kaznivih ravnanj
  • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zavaruje
  • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi varnostnega dogodka
  • obvlada komunikacijo s težavnimi in nasilnimi osebami ter komuniciranje v kriznih razmerah
  Pojasni vlogo varnostnega osebja pri opravljanju nalog varovanja ljudi in premoženja ter v simulirani situaciji (po izboru komisije) izvaja varnostna dela in naloge:
  • izvede primopredajo delovnih nalog
  • opiše in pojasni pomen izvajanja posameznih preventivnih oblik in nalog varovanja (ugotavljanje istovetnosti, opozarjanje na pomanjkljivosti, vstopno-izstopna kontrola, obhodi, opazovanje, pregled območja, prisotnost, idr.) ter praktično prikaže postopek v simulirani situaciji
  • pojasni postopke sprejema strank, sprejema poštnih pošiljk, skrb za zaklepanje določenih prostorov in hrambo ter izdajo ključev in pomen varovanja podatkov
  • opiše in praktično prikaže vstopno-izstopno kontrolo oseb, prtljage, poštnih pošiljk, tovora in vozil neposredno ali s tehničnimi sredstvi
  • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni, ali če bi našel nevarne, prepovedane ali sumljive predmete, ter ravnanje utemelji
  • pojasni postopke in pomen upravljanja sistemov tehničnega varovanja
  • pojasni postopke in pomen upravljanja naprav, instalacij in sistemov preskrbe z različnimi vrstami energije
  • prepozna listine, preveri osebo in kontrolirani tovor ali prtljago glede na dokumentacijo, ki jo spremlja (tovorni  list, dobavnico, dovolilnico za izhod idr.)

  Komunicira z vsemi deležniki (strankami, naročniki, delodajalcem in pristojnimi organi):
  • komunicira s stranko v simulirani situaciji (sprejem, izmenjava informacij in napotitev stranke)
  • vsimulirani situaciji praktično prikaže postopek obveščanja o stanju, varnostni ogroženosti in spremembah varnostnega stanja na varovanih območjih preko komunikacijskih sredstev (telefon, radijske zveze in druga tehnična komunikacijska sredstva)
  • napiše poročilo o delu, o primopredaji službe, o varnostnih dogodkih ali o posebnostih na varnostnem območju
  • zbere podatke za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • pojasni pomen pisanja poročil
  • komunicira s težavnimi strankami, z nasilnimi osebami, pozna posebnosti komunikacije z množico,
  • komunicira v kriznih razmerah in ob izrednih dogodkih
  • prepozna tvegana obnašanja oseb in z njimi komunicira

  ukrepa ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti
  • prepozna sumljiva stanja, varnostna tveganja, nevarnosti in ogrožanja
  • pudi podporo pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
  • izvaja preventivne ukrepe pri varovanju
  • izvaja postopke v različnih primerih ogrožanja (požar, potres, poplave, najdba nevarnih snovi in sredstev, eksplozije idr.)
  • izvaja naloge za preprečevanje nasilja tretjih oseb
  • pozna vire požarne ogroženosti
  • razume pomen dokumentov varovanja za delo varnostnika čuvaja (program varovanja, oceno stopnje tveganja, požarni in evakuacijski načrt, načrt varovanja, red na varovanem območju ter druga navodila) in jih uporablja pri svojem delu
  • pozna pristojnosti posameznih organov in služb zaščite in reševanja v primeru neposrednega ogrožanja in po potrebi sodeluje z njimi
  • pozna postopke evakuacije in izvaja evakuacijo ter varen umik ljudi in premoženja z ogroženega območja
  • pbvlada ukrepe prve pomoči

  Ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti (v simulirani situaciji) izvede ukrepe in naloge za varovanje ljudi in premoženja:
  • pojasni preventivne postopke za preprečevanje  varnostnih tveganj, nevarnosti in ogrožanja, zlasti ob  požarni ogroženosti, najavi ali najdbi eksplozivnega sredstva in ob drugih nesrečah
  • opiše najpogostejše primere in okoliščine sumljivih stanj, varnostnih tveganj, nevarnosti, ogrožanj, vire požarne ogroženosti, kako bi prepoznal ta tveganja in pojasni postopek varnostnika ob zaznavi
  • pove, kako bi ravnal v določeni varnostni situaciji (potres, požar, poplava, eksplozija)
  • pove, kako bi deloval v varnostnih situacijah, ko ne bi deloval sistem tehničnega varovanja ali ob prekinitvah delovanja energentov
  • prepozna znake najpogostejših kaznivih dejanj (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina...) in drugih varnostnih dogodkov na varovanem objektu ter opiše svoje obveznosti ob njihovi zaznavi   ter dolžnost obveščanja in poročanja VNC ter drugim pristojnim organom
  • zavaruje kraj kaznivega dejanja in njegove sledove, pojasni primere, v katerih ga lahko spremeni ter utemelji svoje ravnanje
  • pojasni pomen in okvirno vsebino dokumentov varovanja za delo varnostnika (program varovanja, oceno stopnje tveganja, požarni in evakuacijski načrt, načrt varovanja, red na varovanem območju)
  • pojasni pristojnosti služb zaščite in reševanja in policije v primeru naravne in druge nesreče ali tveganja za varnost ljudi in premoženja ter praktično prikaže postopek obveščanja
  • opiše možnosti uporabe sistemov tehničnega varovanja za pravočasno zaznavo varnostnih dogodkov (videonadzor, alarmi, panik tipke, različni senzorji, naprave in oprema za pregled oseb, tovora, vozil in prtljage)  
  • opiše opremo (zaščitna sredstva)  in postopke za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu  
  • v simulirani situaciji nudi prvo pomoč (krvavitve, šok, rane, opekline, zlomi, poškodbe glave, hrbtenice, strelne poškodbe, oživljanje) in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ustava RS
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu osebnih  podatkov
  • Zakon o orožju
  • Zakon o javnih zbiranjih
  • Kazenski zakonik RS
  • Zakon o kazenskem postopku
  • Zakon o varstvu in zdravju pri delu
  • Zakon o varstvu pred požarom
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Podzakonski predpisi s področja zasebnega varovanja, varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
  • Učna gradiva imetnikov licenc strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za usposabljanje NPK varnostnik čuvaj
  • Etični kodeks zasebnega varovanja


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
  • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
  • Renato Golob, VTZ d. o. o.
  • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
  • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje

  14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
  • Andrej Pilko, Sintal, d. o. o.
  • Janez Videmšek, G 7
  • Drago Velički, Policijska akademija
  • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
  • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve


  15.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
  • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
  • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
  • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
  • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
  • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.