Poklicni standard

Naziv:

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (75622021)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (64665440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • samostojno izvesti primopredajo službe in kontrolirati lastno delo
 • opravljati osnovna varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja ob upoštevanju zakona, podzakonskih aktov,  strokovnih standardov, internih predpisov, delodajalčevih navodil in naročnikovih zahtev
 • prepoznati varnostna tveganja in nevarnosti ter izvajati postopke za preprečevanje le-teh v skladno s pravili stroke
 • izvajati ukrepe in druga sredstva varnostnika in pri tem spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine ter etična načela
 • komunicirati z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami
 • uporabljati opremo, sisteme tehničnega varovanja in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo skladno z naročnikovimi in s proizvajalčevimi navodili
 • skrbeti za lastno varnost in varnost zdravja in okolja ter za požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
Priprava dela oz. delovnega mesta izvede primopredajo službe
 • zna samostojno interpretirati pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • seznani se s konkretnimi nalogami
 • prevzame delovno opremo in delovne pripomočke

Operativna dela izvaja zakonske predpise in standarde
 • pozna določene vsebine normativne ureditve zasebnega varovanja
 • pozna temeljne pojme in ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • pozna organizacijo  in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami
 • pozna določene vsebine predpisov, ki urejajo kazniva dejanja in kazenski postopek
 • pozna sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin
 • pozna pomen etike in etičnega kodeksa v zasebnem varovanju
izvaja ukrepe in dolžnosti varnostnika
 • uporablja ukrepe in druga sredstva varnostnika
 • spoštuje dolžnosti pri izvajanju nalog zasebnega varovanja
 • upošteva osnovna načela za varovanje človekovih pravic in svoboščin v zasebnem varovanju
 • praktično izvaja ukrepe in druga sredstva varnostnika
opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • opravi primopredajo delovnih nalog in se seznani s posebnostmi delovnega mesta, ki ga varuje
 • sprejema stranke, ugotavlja njihovo istovetnost, vodi evidenco vstopa in stranke usmerja skladno z navodili
 • sprejema poštne pošiljke
 • skrbi za pregled in zaklepanje določenih prostorov in hrambo ter izdajo ključev
 • vključno z vodenjem evidence izdanih ključev
 • izvaja vstopno-izstopno kontrolo oseb, prtljage, poštnih pošiljk, tovora in vozil ter preprečuje vnos orožja, nevarnih in prepovedanih predmetov ter snovi
 • upošteva naloge varnostnega osebja skladno s pogodbenimi obveznostmi do naročnika
 • izvaja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • napiše poročilo o delu, varnostnih dogodkih ali uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • o varnostnih dogodkih obvešča naročnika, nadrejene, varnostno-nadzorni center, služne zaščite in varovanja ter policijo
 • zna uporabljati komunikacijska sredstva (telefon, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo
 • zna ravnati z različnimi oblikami sistemov tehničnega varovanja kot uporabnik sistema
 • upravlja z napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovano območje
 • skrbi za varnost ljudi in premoženja ter red na varovanem območju
 • pozna vlogo varnostnika čuvaja pri  zaznavi kaznivih ravnanj
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zavaruje
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi varnostnega dogodka
 • obvlada komunikacijo s težavnimi in nasilnimi osebami ter komuniciranje v kriznih razmerah
ukrepa ob zaznavi varnostnega tveganja ali nevarnosti
 • prepozna sumljiva stanja, varnostna tveganja, nevarnosti in ogrožanja
 • pudi podporo pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
 • izvaja preventivne ukrepe pri varovanju
 • izvaja postopke v različnih primerih ogrožanja (požar, potres, poplave, najdba nevarnih snovi in sredstev, eksplozije idr.)
 • izvaja naloge za preprečevanje nasilja tretjih oseb
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • razume pomen dokumentov varovanja za delo varnostnika čuvaja (program varovanja, oceno stopnje tveganja, požarni in evakuacijski načrt, načrt varovanja, red na varovanem območju ter druga navodila) in jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb zaščite in reševanja v primeru neposrednega ogrožanja in po potrebi sodeluje z njimi
 • pozna postopke evakuacije in izvaja evakuacijo ter varen umik ljudi in premoženja z ogroženega območja
 • pbvlada ukrepe prve pomoči

Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vodi predpisane evidence (evidenco vstopa, dnevnik video nadzornega sistema, evidenco primopredaje ključev idr.)
 • piše poročilo o opravljeni službi ter evidentira varnostne dogodke in druge posebnosti
 • pozna osebne in druge dokumente, s katerimi se srečuje pri svojem delu (osebni dokumenti, tovorni list, dobavnica, dovolilnica idr.)
 • obvešča odgovorne osebe o posebnostih na delovnem mestu
 • pripravi podatke za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Zagotavljanje kakovosti deluje skladno s predpisi, standardi in naročnikovimi zahtevami
 • pozna predpise in standarde, ki urejajo delo varnostnega osebja
 • zakonito in strokovno uporablja ukrepe in druga sredstva varnostnika
 • razume in izvaja načela, ki urejajo varstvo človekovih pravic in svoboščin pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • izvaja etična načela
 • razume pomen in razloge za kakovostno opravljanje storitev varovanja ter pomen izvajanja naročnikovih zahtev in pričakovanj
 • varuje osebne in druge varovane podatke
 • pozna pomen ustrezne komunikacije in urejenosti na delovnem mestu

Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno opremo in skrbi za optimalno pripravljenost opreme in vozil za intervencijo
 • skrbi za delovno obleko in jo vzdržuje
 • preverja delovanje komunikacijskih in drugih sredstev, ki jih ima v osebni uporabi
 • preverja delovanje in pripravljenost službenih vozil in opreme
Komunikacija sodeluje z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • razume pomen ustrezne komunikacije
 • prepozna posebne značilnosti, čustva in pomen govorice telesa za ustrezno komunikacijo
 • zna komunicirati v posebnih primerih (reševanje konfliktov, krizne situacije, vpliv individualnih in kulturnih razlik na komunikacijo, prepoznava različnih psihofizičnih stanj)
 • obvlada posebnosti komunikacije s tehničnimi sredstvi (telefon, radijske zveze idr.)
 • pozna postopke komuniciranja z VNC
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost in varnost ljudi
 • prepozna tveganja za lastno varnost in varnost drugih
 • izvaja postopke za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
 • izvaja prve nujne ukrepe za zavarovanja varnosti in zdravja pri delu
 • razume vlogo varnostnega osebja pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter protipožarne varnosti
izvaja zaščito varovanega območja v primeru nevarnosti za okolje
 • uporablja zaščitna sredstva
 • izvaja prve nujne ukrepe za zavarovanje okolja
 • pozna sistem zaščite in reševanja ter konkretne postopke na varovanem območju
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju varnega okolja
 • zaveda se možnih posledic nevarnosti delovnega okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ksenija Južnič, G 7, d. o. o.
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Janez Videmšek, G 7, d. d.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • mag. Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.