Katalog

Naziv:

Rezbar/rezbarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Rezbar/rezbarka (21500161)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Rezbar/rezbarka (6376402011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Rezbar/rezbarka 63764020 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Rezbar/rezbarka.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          priprava lesa in osnovnih pripomočkov

-          priprava kandidata na delo

20 %

Izvedba

-          uporaba ustreznega delovnega postopka

-          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-          kakovost storitve in estetska vrednost

-          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij

-          upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

60 %

Dokumentacija

-          zasnova izdelka oziroma storitve

10 %

Zagovor

-          utemeljitev delovnih postopkov in strokovnih izrazov

10 %

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezen prostor, ki omogoča kakovostno izdelavo rezbarskih izdelkov

 • rezbarska dleta ustreznih oblik in dimenzij
 • brusni stroji za ostrenje dlet
 • specialno rezbarsko orodje
 • ročni električni strojčki za obdelavo lesa
 • risalni pribor (svinčniki, ravnila, šestila)
 • les ustrezne kakovosti

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo najmanj izobrazbo ravni SOK 4 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju rezbarstva.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela lesoreze
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za lesorez
 • izbere les ustreznih dimenzij
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • površinsko obdela in zaščiti izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa (po debelini in širini)
 • zna izbrati ustrezna dleta in z njimi ravnati
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija …), risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …) ter skiciranjaizdela lesorez:
 • pripravi se za delo
 • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave lesoreza
 • opiše enostavne tehnike lesoreza
 • utemelji izbiro ustreznega lesa
 • prenese motiv na obdelovanec
 • izbira ustrezna dleta
 • v pravilnem zaporedju vrezuje in upošteva lastnosti lesa ter skrbi za varno delo
 • ostri rezila orodij in uporablja ustrezne naprave
 • po potrebi površino obdela in zaščiti z olji
 • opredeli pojem strokovna etika
 • predstavi osnove oblikovanja
 • vodi evidence
 • obračuna izvedeno storitev
 • upošteva načela uspešne komunikacije
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

izdela plitve in globoke reliefe
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za globoki relief
 • glede na motiv izbere ustrezno vrsto in dimenzijo lesa
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • izdeluje plitve in globoke reliefe (pod in nad globino 10 mm)
 • vtiskuje ponavljajoče se motive
 • površinsko zaščiti in barva izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta inravnati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve …), risanja in skiciranja
 • razvija sposobnost globinske in prostorske predstavljivosti
izdela plitvi relief:
 • pripravi se za delo
 • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave plitvega reliefa
 • izbere motiv ali nariše idejno skico za plitvi relief
 • prenese motiv na obdelovanec
 • razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij
 • z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu
 • uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje
 • opiše postopek vzdrževanja orodja
 • ostri orodja
 • pri rezbarjenju upošteva strukturo lesa in nepravilnosti v zgradbi ter rešuje morebitne napake
 • izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje
 • z ustrezno tehniko površinsko obdela plitvi relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)
 • obračuna izvedeno storitev
 • vodi evidence
 • upošteva načela uspešne komunikacije
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

izdela globoki relief:
 • pripravi se za delo
 • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave globokega reliefa
 • izbere motiv ali nariše idejno skico za globoki relief
 • razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij
 • prenese motiv na obdelovanec
 • pripravi podlago za globoki relief
 • z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu
 • uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje
 • izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje
 • z ustrezno tehniko površinsko obdela globoki relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)
 • obračuna izvedeno storitev
 • vodi evidence
 • upošteva načela uspešne komunikacije
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izdela skulpture
 • izdeluje idejne osnutke ali izbere ustrezne predloge
 • pripravi idejno zasnovo ali skico za skulpturo
 • pripravi model za izdelavo skulpture
 • glede na skulpturo izbere les ustreznih dimenzij, vlage in drevesne vrste
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • pripravi površino skulpture za morebitno barvanje ali zlatenje
 • pozna osnove risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije ...)
 • pozna osnove skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta in ravnati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne sestavine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve ...)
 • razvija sposobnost prostorske predstavljivosti
izdela skulpturo:
 • pripravi se za delo
 • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave skulpture
 • pripravi in obrazloži idejno zasnovo
 • izbere ustrezen material glede na predvidene zahteve
 • pripravi les za izdelavo skulpture
 • upošteva lastnosti lesa pri izbiri obdelovanca (vpliv vlage, obdelava, dopustne napake, izkoriščanje teksture …)
 • pravilno spaja les
 • izbire ustrezna orodja (dleta, sekire, motorne žage)
 • ostri orodja
 • opiše sistemsko zaščito skulpture
 • obračuna izvedeno storitev
 • vodi evidence
 • upošteva načela uspešne komunikacije
 • pozna zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • obračuna izvedeno storitev
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ojsteršek, P. (2000). Tehnologija za prosti čas – rezbarjenje lesa, v Les, 52, 3/2000, str. 75–76.
 • Konobelj, T. (2001). Obrt družine Višnar, Katalog št. 3/2001. Jesenice: Gornjesavski muzej.
 • Goisniker, I. (2001). Rezbarstvo v lesu 1. Maribor: Samozaložba.
 • Goisniker, I. (2007). Okrasni obeski iz lesa. Maribor: Samozaložba.
 • Čadež, D. (1990). Oživljen les, V Rodna gruda, 7/1990.
 • Podbevšek, A. (1991). Delavnica, kjer se rojevajo angelčki: čudežno dleto mojstra Podkrižnika, V Rodna gruda, 11/1991.
 • Vodnik, M. (2003). Razvoj klesanja v les v Evropi in Sloveniji. v Les 55, 7–8/2003.
 • Kornakov, D. (1988). Makedonska rezba. Skopje: Misla.
 • Čuk, S. (1994). V rezbarjevi delavnici. Skopje: Misla.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga
 • Anica Ahčin, Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.
 • Petra Plestenjak, Center DUO Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.