Poklicni standard

Naziv:

Rezbar/rezbarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Rezbar/rezbarka (21500161)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Rezbar/rezbarka (63764020)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ob upoštevanju načela racionalne rabe energije in časa,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel,
 • tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov z ekonomskega področja,
 • nabavljati, izbirati in pripraviti les za pripravo rezbarskih izdelkov,
 • izdelovati in oblikovati lesoreze, plitve in globoke reliefe ter skulpture ob upoštevanju njihove namembnosti,
 • ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira lastno delo
 • zna izbrati in pripraviti ustrezen les
 • predvidi postopek izdelave rezbarskih izdelkov
 • pripravi orodja in naprave za rezbarjenje lesa zaveda se pomena kulturne dediščine v slovenskem prostoru in jo zna predstaviti

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere ustrezna orodja, pripomočke in naprave za izdelavo rezbarskih izdelkov
 • preveri brezhibnost delovnih sredstev
 • pripravi delovno mesto skladno s pravili o varovanju zdravja in z upoštevanjem ergonomskih zahtev delovnega mesta
 • pozna orodja, pripomočke in naprave za rezbarjenje
Operativna dela izdela lesoreze
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za lesorez
 • izbere les ustreznih dimenzij
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • površinsko obdela in zaščiti izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa (po debelini in širini)
 • zna izbrati ustrezna dleta in z njimi ravnati
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija …), risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …) ter skiciranjaizdela plitve in globoke reliefe
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za globoki relief
 • glede na motiv izbere ustrezno vrsto in dimenzijo lesa
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • izdeluje plitve in globoke reliefe (pod in nad globino 10 mm)
 • vtiskuje ponavljajoče se motive
 • površinsko zaščiti in barva izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta inravnati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve …), risanja in skiciranja
 • razvija sposobnost globinske in prostorske predstavljivosti
izdela skulpture
 • izdeluje idejne osnutke ali izbere ustrezne predloge
 • pripravi idejno zasnovo ali skico za skulpturo
 • pripravi model za izdelavo skulpture
 • glede na skulpturo izbere les ustreznih dimenzij, vlage in drevesne vrste
 • vrezuje in reže motiv z dleti
 • pripravi površino skulpture za morebitno barvanje ali zlatenje
 • pozna osnove risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije ...)
 • pozna osnove skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta in ravnati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne sestavine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve ...)
 • razvija sposobnost prostorske predstavljivosti
Administrativna dela vodi evidenco izdelave in prodaje izdelkov ter hrani delovno dokumentacijo
 • vodi evidenco storitev
 • vodi evidenco izdanih računov
 • vodi ostalo administrativno dokumentacijo
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela nabavi materiale in prodaja izdelke
 • nabavlja različne vrste lesa za rezbarske izdelke
 • dogovarja se s strankami glede naročil
 • pozna tržne prijeme in pravila pri nabavi in prodaji
 • izračuna ceno pripravljenega izdelka
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
Zagotavljanje kakovosti kontrolira materiale, polizdelke in izdelke
 • kontrolira izdelavne materiale
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • zna uporabljati ustrezne merilne pripomočke
 • pozna merila za vrednotenje kakovosti rezbarskih izdelkov
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost končnih izdelkov in storitev
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje orodja in naprave
 • pregleduje, čisti in vzdržuje orodja in naprave ter ostri orodja
 • pozna pravila in navodila za osnovno vzdrževanje orodij in naprav
Komunikacija komunicira s strankami in strokovno javnostjo
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami s področja obnavljanja izdelkov kulturne dediščine
 • komunicira s strankami pri nabavi materialov, naročanju in prodaji izdelkov
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada tehnike in metode dela oz. sporazumevanja z ljudmi ter kompetentno sodeluje z vsemi sodelujočimi
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva predpise o varnosti pri delu, o varstvu okolja in zdravju pri delu ter o požarnem varstvu in navodila za ravnanje skladno z njimi
 • upošteva predpise in navodila za delo s kemikalijami in nevarnimi snovmi
 • upošteva predpise o varovanju okolja in zdravja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Anica Ahčin, Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.
 • Petra Plestenjak, Center DUO Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.