Katalog

Naziv:

Inštruktor/inštruktorica klekljanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Inštruktor/inštruktorica klekljanja (6338633011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Inštruktor/inštruktorica klekljanja 63386330 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Kandidat predhodno pripravi zbirno mapo dokazil, ki vsebuje:
   • Klekljane čipke z navedbo virov in avtorjev vzorcev, po katerih so bile čipke sklekljane. Klekljane čipke v zbirni mapi so izdelane v tehnikah, elementih in motivih:
  •     Ažur.
  •     Cvetka.
  •     Delitev risov in polpremetov.
  •     Čipka, ki ima za osnovo til mrežo (t. i. pečna čipka).
  •     Dvobarvni tablet.
  •     Flandrijski ris – čipka v kombinaciji flandrijskega risa s tremi in petimi pari.
  •     Franže ob robu.
  •     Franže pod risom.
  •     Granatno jabolko.
  •     Idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
  •     Idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem. Zaključena čipka s poljubnim nasnutkom in zaključkom.
  •     Izpeljanka širokega risa ali več izpeljank z verižico, ovinkom, rogljički, s pravokotnim in koničastim vogalom, z rožicami iz kitic in rožicami iz ribic. Zaključena čipka z nasutkom  in zaključkom na zanke.
  •     Kantu rožica.
  •     Kolca.
  •     Male smrekice z vogalom.
  •     Mizice z vogalom.
  •     Močeradi.
  •     Možganci.
  •     Nasnutek in zaključek v konici v polpremetu.
  •     Nasnutek in zaključek v konici v risu.
  •     Ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov.
  •     Ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnim, koničastim in kombiniranim vogalom.
  •     Pajki, izdelani na več različnih načinov.
  •     Pajki s polpremetom.
  •     Pence.
  •     Polpremet z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključko na zanke.
  •     Polpremet z vogali.
  •     Prečkanje risov ali polpremetov.
  •     Predeljeni ris, smiselno uporabljen v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
  •     Reliefni nasnutki in zaključki, smiselno uporabljeni v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
  •     Ribežen
  •     Ris z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
  •     Rožica s kitico.
  •     Rožica s polnitvijo.
  •     Satovje z ovinki in vogali. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
  •     Slince.
  •     Snežinka.
  •     Stolpički.
  •     Sukane slince z vogalom.
  •     Sukani ris z ovinki in vogali.
  •     Špirala.
  •     Štručke z vogalom.
  •     Tulipani.
  •     Tulpni list.
  •     Večbarvna čipka, izdelana po lastnem vzorcu.
  •     Verige.
  •     Vrtiljak.
  •     Vsaj štiri različni motivi narodnega ornamenta: nagelj, drugi zahtevni cvetlični motivi, človeška in/ali živalska figura.
  •     Vsaj tri različne klekljane polnitve.
  •     Združevanje risov in polpremetov.
  •     Žabice z vogalom.
  •     Žabice s platnom.
  •     Žagice.
  •     Žilica v polpremetu naravnost in postrani in

 • izjava kandidata, da je kandidat samostojno izdelal vse zgoraj navedene klekljane čipke v zbirni mapi.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Komisija določi praktično nalogo iz vsebine strokovne naloge, ki jo kandidat prinese na neposredno preverjanje.

Kandidat v simulirani situaciji izvede postopek inštrukcije/inštruktaže po predloženi strokovni nalogi, ki vsebuje:
 • opis postopka izvedbe inštrukcije/inštruktaže za prenos znanja izrisa vzorca za klekljanje, ki vključuje najmanj tri različne tehnike klekljanja, in
 • opis postopka izvedbe inštrukcije/inštruktaže za prenos znanja izrisa načrta za klekljanje v mednarodni barvni skali za predloženi vzorec. Opisan postopek naj vključuje:
  •     cilj inštrukcije/inštruktaže, materiale in pripomočke, opis poteka prenosa znanja in
 • opis postopka izvedbe inštrukcije/inštruktaže za prenos znanja klekljanja, za klekljanje poljubno izbrane čipke iz zbirne mape, ki vključuje najmanj tri različne tehnike ali elemente klekljanja. Opisan postopek vključuje:
  •     cilj inštrukcije/inštruktaže, materiale in pripomočke, opis poteka prenosa znanja.

Smernice za preverjanje strokovne naloge so v točki 11 tega kataloga.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja 

Merila ocenjevanja 

Delež (%) 

Dokumentacija 

           -  opis postopka dela

10

Izvedba (praktično preverjanje) 


          - situaciji primerna komunikacija in
            interakcija

          - skladnost inštruirane tehnike ali elementa 
            klekljanja čipke z vzorcem za klekljanje

          - kakovost izvedbe storitve (poraba   
             materiala in časa,    pravilno zaporedje
             opravil, natančnost izvedbe)

          - izbira materiala za klekljanje

50


Zagovor 

          - skladnost pojasnil in argumentov za izbiro
             postopkov,  nalog in izvedb s
             pričakovanimi znanji in spretnostmi

40 


Izločilna merila:
 • Ni izločilnih meril.6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, člen 9, 10 in 11).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • ustrezno osvetljen prostor
 • miza, višine 70 cm, po višini nastavljiv stol, pripomočki za klekljanje in sukanci za klekljanje
 • material in pripomočki za risanje načrtov v mednarodni barvni skali, za ročno risanje vzorcev za klekljanje

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju poučevanja klekljanja, kar dokazujejo z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.  


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
usposablja uporabnike za osnovno risanje vzorcev za klekljanje 
 • usposobi uporabnika za osnovno risanje vzorcev za klekljanje
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za osnovno risanje vzorcev za klekljanje
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj risanja vzorcev za klekljanje
Vse spodnje naloge predstavljajo hkrati tudi smernice za preverjanje strokovne naloge (glej točko 4.2 tega kataloga).

Usposablja uporabnike za samostojno osnovno risanje vzorcev za idrijsko čipko:

 • pripravi se za delo
 • pripravi ustrezna in raznovrstna didaktična/poučna gradiva
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke
 • predstavi vodenje uporabnika skozi postopek nastajanja vzorca za klekljanje idrijske čipke (osnovna skica oz. ideja, pretvorba v klekljarske tehnike, natančen izris vzorca, označba tehnik in poteka dela)
 • pojasni način prenosa znanj, izkušenj in spretnosti pri risanju vzorcev za idrijsko čipko
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • vodi dokumentacijo predpisanega dela
usposablja uporabnike za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale
 • usposobi uporabnike za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih v mednarodni barvni skali
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj uporabe načrtov za klekljanje v mednarodni barvni skaliUsposablja uporabnike za samostojno pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale:
 • pripravi se za delo
 • pripravi ustrezna in raznovrstna didaktična/učna gradiva
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke
 • za predloženi vzorec predstavi vodenje uporabnika skozi postopek nastajanja načrta za klekljanje, narisanega po sistemu mednarodne barvne skale (vzorec, povečan vzorec, osnutek načrta, narisan s svinčnikom, načrt v mednarodni barvni skali)
 • pojasni način prenosa znanj, izkušenj in spretnosti pri pripravi in uporabi načrta za klekljanje, narisanega po sistemu mednarodne barvne skale
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • vodi dokumentacijo predpisanega dela

usposablja uporabnike za klekljanje
 • usposobi uporabnika za klekljanje
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za klekljanje
 • razlikuje med osnovnimi tekstilnimi materiali za klekljanje
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj klekljanja
Usposablja uporabnike za samostojno in kakovostno klekljanje idrijske čipke:

 • pripravi se za delo
 • pripravi ustrezna in raznovrstna didaktična/učna gradiva
 • pojasni izbor ustreznih materialov in pripomočkov
 • predstavi vodenje uporabnika skozi proces klekljanja poljubno izbrane čipke iz zbirne mape, ki vključuje najmanj tri različne tehnike ali elemente klekljanja
 • pojasni način prenosa znanj, izkušenj in spretnosti pri klekljanju idrijske čipke
 • pojasni uporabnost in namembnost ustreznih tekstilnih materialov pri klekljanju idrijske čipke
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • vodi dokumentacijo predpisanega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

DRUGO

 • Ivana Leskovec (et al.), (2012). Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina. Idrija, Mestni muzej Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2012). Idrijska čipka, Široki ris 1. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2012). Idrijska čipka, Široki ris 2. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2013). Klekljarski drobižki 2 = Bits of  lace 2. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2015). Idrijska čipka, Ozki ris. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2016). Idrijska čipka, Idrijski ris in sukani ris. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2017). Klekljarski drobižki 3 = Bits of  lace 3. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.
 • Maja Svetlik (et al.), (2021). Klekljarski drobižki 4 = Bits of  lace 4. Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga standardov znanj in spretnosti
 • Metka Fortuna, Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija, Idrija
 • Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija, Idrija
 • Goran Lesničar Pučko, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.