Poklicni standard

Naziv:

Inštruktor/inštruktorica klekljanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Inštruktor/inštruktorica klekljanja (43771270)

Klasius-P16:

Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Inštruktor/inštruktorica klekljanja (63386330)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • odgovorno načrtovati in organizirati delo usposabljanj skladno s predvidenim delovnim načrtom,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi stroke,
 • delovati odgovorno in podjetno ter skrbeti za lasten strokovni razvoj,
 • skrbeti za lastno varnost in varnost uporabnika skladno z ocenjenimi tveganji ob upoštevanju racionalne rabe materiala in časa,
 • prenašati znanje, spretnosti in izkušnje pri risanju vzorcev za klekljanje z uporabo strokovne metode in učnih načel,
 • prenašati znanje, spretnosti in izkušnje pri pripravi in uporabi načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale za klekljanje z uporabo strokovne metode in učnih načel,  
 • prenašati znanje, spretnosti in izkušnje pri usposabljanju uporabnika za klekljanje z uporabo strokovne metode in učnih načel,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje usposabljanja in organizira dela v delavnici
 • načrtuje vsebinski program in terminski načrt usposabljanj
 • načrtuje dokumentacijo
 • organizira delo v delavnici
 • načrtuje predstavitve izdelkov
 • analizira in ugotavlja potrebe ciljne skupine uporabnikov in na podlagi tega oblikuje skupine
 • izvede programe dela skladno s terminskim in finančnim načrtom
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi ustrezna in raznovrstna didaktična gradiva in pripomočke za klekljanje, odvisno od vsebine usposabljanj
 • izvede priprave smiselno izvajanju usposabljanja
Operativna dela usposablja uporabnike za osnovno risanje vzorcev za klekljanje 
 • usposobi uporabnika za osnovno risanje vzorcev za klekljanje
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za osnovno risanje vzorcev za klekljanje
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj risanja vzorcev za klekljanje
usposablja uporabnike za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale
 • usposobi uporabnike za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih v mednarodni barvni skali
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za pripravo in uporabo načrtov za klekljanje, narisanih po sistemu mednarodne barvne skale
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj uporabe načrtov za klekljanje v mednarodni barvni skaliusposablja uporabnike za klekljanje
 • usposobi uporabnika za klekljanje
 • uporabi strokovne metode in didaktična/učna načela pri usposabljanju uporabnikov za klekljanje
 • razlikuje med osnovnimi tekstilnimi materiali za klekljanje
 • razume pomen prenosa spretnosti in izkušenj klekljanja
Komercialna dela pripravi ponudbo
 • izbere ustrezne vsebine usposabljanj glede na ciljne skupine uporabnikov
 • pripravi ponudbe usposabljanj za različne ciljne skupine uporabnikov
 • izdela kalkulacijo cene usposabljanja z upoštevanjem različnih vrst stroškov
Administrativna dela pripravlja spremljajočo dokumentacijo
 • izpolni in vodi predpisano dokumentacijo o delu in uporabnikih
 • obvlada oblike in načine poročanja o delu in uporabnikih
 • dokumentacijo ustrezno arhivira
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela skladno z normativi in s standardi
 • nadzoruje kakovost uporabnikovih delovnih rezultatov in ukrepa ob odstopanjih (npr. na osnovi prepletanja niti, otipa, videza, uporabljenega materiala …)
 • primerja končni izdelek z vzorcem in načrtom za klekljanje, narisanim v mednarodni barvni skali
 • upošteva osnove organizacije dela in osnove individualizacije dela
 • uporabi strokovna didaktična gradiva in strokovne materiale ter pripomočke
 • spremlja razvoj na področju stroke in skrbi za osebni strokovni razvoj
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnimi službami, z udeleženci usposabljanj ter njihovimi zakonitimi zastopniki
 • obvlada sporazumevanja s posamezniki in skupinami ter kompetentno sodeluje z vsemi
 • pisno in ustno strokovno komunicira v domačem in tujem jeziku
 • uporabi strokovno terminologijo
 • razume pomen odgovornosti pri zagotavljanju točnosti in ažurnosti informacij, ki jih posreduje uporabnikom usposabljanj in sodelavcem
 • uporabi načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • pri komuniciranju smiselno uporabi sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume osnove neverbalne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno zdravje in varnost ter za zdravje in varnost uporabnikov
 • upošteva zakonitosti s področja varstva pri delu
 • upošteva izjavo o varnosti za določena področja in predpisane varnostne ukrepe
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda


 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Metka Fortuna, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
 • Ivana Leskovec, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
 • Goran Lesničar Pučko, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.