Katalog

Naziv:

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (6266068011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660680 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice), ali najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice
 • vozniško dovoljenje B-kategorije
 • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA


Praktično preverjanje na terenu z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih vsebin.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • pripravo na izvedbo naloge
 • uporabo orodij in pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost opravljenega dela
 • ekološko ravnanje
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
Izločilni merili:
 • neuporaba ustrezne delovne opreme
 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanjaDelež  (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija15
ustni zagovor10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gradbinci/gradbinke ipd., d.n., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Pregledniški avtomobil

 • sredstva za delo, ki jih uporablja upravljalec vodne infrastrukture
 • učilnica z ustreznimi didaktičnimi pripomočki
 • skice, fotografije, videoposnetki

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije univerzitetno izobrazbo oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja gradbeništva ali vodarstva in komunalnega inženirstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gradbeništva ali  vodarstva in komunalnega inženirstva,
 • en član komisije višješolsko ali visoko strokovno oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja vodarstva in komunalnega inženirstva ali gradbeništva ali gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja in urejanja vodotokov in
 • en član srednjo strokovno šolo ali višjo strokovno šolo s področja gradbeništva in 10 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja in urejanja vodotokov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Vzdržuje kote vodostaja
 • pregleda teren in kontrolira vodostaje na pritokih in glavnih vodotokih
 • manipulira s hidromehansko opremo
Na praktičnem primeru prikaže način vzdrževanja kota vodostaja
 • razloži način vzdrževanja kote vodostaja za posamezne objekte
 • praktično prikaže manipulacijo s hidromehansko opremo
Rokuje s hidromehansko opremo
 • oceni nujnost ukrepanja ob ekstremno nizkih ali visokih vodostajih
 • pozna  pravilnike, ki urejajo delo s hidromehansko opremo
 • pozna vse objekte vodne infrastrukture, njihove sestavne dele in namen, na katerih vrši obratovanje
 • pozna nevarnosti ob pojavu visokih vod
 • zna odčitati nivoje vodostaja na vodomernih postajah
 • pozna pravilnike o obratovanju zapornic, pregrad oziroma zadrževalnikov
Razloži način izvajanja dela ob visokem vodostaju
 • pojasni pomen pravočasnega ukrepanja
 • opiše delovanje hidromehanske opreme po izbiri komisije
 • sodeluje s centri za obveščanje
 • sodeluje z uporabniki vodne pravice
Redno kontrolira in pregleduje stanje vodne infrastrukture
 • oceni obseg in nevarnost naplavljenega materiala
 • izvaja monitoring za stabiliteto vodnih pregrad
 • pozna vse objekte vodne infrastrukture, na katerih vrši obratovanje, njihove sestavne dele in namen,
 • pozna vrste poškodb na vodni infrastrukturi in njihov vpliv na stabilnost
 • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
 • pozna posledice, ki nastanejo zaradi posegov v priobalnem pasu, in njihov vpliva na vodotok ter pretočnost
Izvede kontrolo hidromehanske opreme
 • delo izvede tako, da ne ogroža sebe, ostalih ljudi in okolja ter da upošteva vse ukrepe iz varstva pri delu
 • izpolni poročilo o pregledu – vodi dnevnik
 • pojasni pomen redne kontrole hidromehanske opreme
Ukrepa ob izrednih dogodkih
 • sodeluje s centrom za obveščanje
 • obvešča lastnike objektov vodne infrastrukture
 • neposredno koordinira delo ob izrednem dogodku na samem  objektu
 • obvešča ustrezne inštitucije glede na naravo izrednega dogodka
 • zna oceniti nevarnost posameznega izrednega dogodka (visoke vode, nizke vode, sušna obdobja, zagozditev določenih objektov)
 • zna zavarovati hidromehansko opremo, tako da ne pride do še večje škode oz. novih poškodb
V simulirani situaciji opiše postopek ukrepa v izrednem dogodku
 • opiše postopek sodelovanja s centrom za obveščanje
 • opiše postopek ukrepanja ob izrednem dogodku in izbere ustrezno inštitucijo, ki jo obvesti o samem dogodku
Beleži stanje objektov in opreme s poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture ob izrednih dogodkih.
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • presodi katero stanje oziroma poškodba vodne infrastrukture zahteva takojšnjo sanacijo
 • prepozna potrebo po rednem tehničnem pregledu in servisiranju,
 • zna upravljati z objektom  v težavnih razmerah (noč, neurje,...).
Opravi dnevni pregled in preizkus delovanja opreme
 • opravi dnevni pregled in preizkus delovanja opreme ter manjše vzdrževalno delo na hidromehanski opremi
 • uporabi delovna zaščitna sredstva in izbere ustrezno orodje
 • delo izvede tako, da ne ogroža sebe in ostalih ljudi ter okolja in pri delu upošteva vse ukrepe iz varstva pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami)
 • Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih službah na področju urejanja voda
 • Poslovniki upravljanja z vodno infrastrukturo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Silvana Batič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Mojca Luin, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Dušica Vrbanc, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Andrej Biro, Mura-VGP
 • Franc Režonja, Mura-VGP
 • Marjeta Zadravec, CP MS
 • Mirko Veronek, VGP Drava Ptuj d.d
 • Milena Zdolšek, VGP Drava Ptuj d.d
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Nikolaja Jurgl (CPI), Barbara Kunčič (CPI), Nika Mustar (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.