Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (62660680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. Načrtuje, pripravi in organizira lastno delo
 2. Pripravi opremo za delo in delovišče
 3. Zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela
 4. Racionalno rabi energijo, material in čas
 5. Sporazumeva se s sodelavci, nadrejenimi ter drugimi
 6. Varuje zdravje in okolje
 7. Vzdržuje kote vodostaja
 8. Rokuje s hidromehansko opremo
 9. Redno kontrolira in pregleduje stanje vodne infrastrukture
 10. Ukrepa ob izrednih dogodkih
 11. Beleži stanje objektov in opreme s poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture ob izrednih dogodkih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, pripravi in organizira lastno delo
 • prevzame, zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • pregleda in odstrani ovire
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • pozna pomen pravočasne priprave…..
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
 • seznani se z načrtom varstva pri delu
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovno mesto
 • pregleda opremo ter potrebne materiale – ustreznost in brezhibnost st. delovnih sredstev
 • pregleda in odstrani ovire
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
Operativna dela Vzdržuje kote vodostaja
 • pregleda teren in kontrolira vodostaje na pritokih in glavnih vodotokih
 • manipulira s hidromehansko opremo
Rokuje s hidromehansko opremo
 • oceni nujnost ukrepanja ob ekstremno nizkih ali visokih vodostajih
 • pozna  pravilnike, ki urejajo delo s hidromehansko opremo
 • pozna vse objekte vodne infrastrukture, njihove sestavne dele in namen, na katerih vrši obratovanje
 • pozna nevarnosti ob pojavu visokih vod
 • zna odčitati nivoje vodostaja na vodomernih postajah
 • pozna pravilnike o obratovanju zapornic, pregrad oziroma zadrževalnikov
Redno kontrolira in pregleduje stanje vodne infrastrukture
 • oceni obseg in nevarnost naplavljenega materiala
 • izvaja monitoring za stabiliteto vodnih pregrad
 • pozna vse objekte vodne infrastrukture, na katerih vrši obratovanje, njihove sestavne dele in namen,
 • pozna vrste poškodb na vodni infrastrukturi in njihov vpliv na stabilnost
 • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
 • pozna posledice, ki nastanejo zaradi posegov v priobalnem pasu, in njihov vpliva na vodotok ter pretočnost
Ukrepa ob izrednih dogodkih
 • sodeluje s centrom za obveščanje
 • obvešča lastnike objektov vodne infrastrukture
 • neposredno koordinira delo ob izrednem dogodku na samem  objektu
 • obvešča ustrezne inštitucije glede na naravo izrednega dogodka
 • zna oceniti nevarnost posameznega izrednega dogodka (visoke vode, nizke vode, sušna obdobja, zagozditev določenih objektov)
 • zna zavarovati hidromehansko opremo, tako da ne pride do še večje škode oz. novih poškodb
Beleži stanje objektov in opreme s poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture ob izrednih dogodkih.
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • presodi katero stanje oziroma poškodba vodne infrastrukture zahteva takojšnjo sanacijo
 • prepozna potrebo po rednem tehničnem pregledu in servisiranju,
 • zna upravljati z objektom  v težavnih razmerah (noč, neurje,...).
Administrativna dela Izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • Izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • Izpolnjuje dnevnik o obratovanju hidromehanske opreme
 • Izpolnjuje dnevnik za rečnega čuvaja
Vodenje Vodi delo manjše skupine
 • Po potrebi vodi in nadzira manjšo skupino ljudi
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna vodenje in usklajevanje dela posameznika
Nadzor dela Nadzira lastno delo
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • ima nadzor nad delom manjše skupine
 • odgovoren za delo manjše skupine
 • nadzira potek izvajanja delovnega naloga
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala…
 • nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito
Zagotavljanje kakovosti Kontrolira lastno delo v skladu z načrtom
 • kontrolira lastno delo
 • stroje in orodja uporablja v skladu z navodili proizvajalca
 • delo izvaja v skladu s predpisi
Vzdrževanje in popravila Redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne in tekoče preglede orodij za delo
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij in osebne opreme
 • pregleduje in vzdržuje hidromehansko opremo
Komunikacija Komunicira s sodelavci, nadrejenimi ter drugimi
 • razume in upošteva tehnološka navodila
 • razume in upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • pozna tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja Skrbi in izvaja ukrepe za zdravje in varnost pri delu ter za varno delovno okolje in uporabo varovalnih sredstev
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in drugih
 • daje navodila delavcem za varno izvedbo del
 • neposredno skrbi za zdravje in varnost pri delu ter za varno delovno okolje in uporabo varovalnih sredstev
 • nadzira uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev ter zaščitne opreme za delo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Silvana Batič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Mojca Luin, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Dušica Vrbanc, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
 • Andrej Biro, Mura-VGP
 • Franc Režonja, Mura-VGP
 • Marjeta Zadravec, CP MS
 • Mirko Veronek, VGP Drava Ptuj d.d
 • Milena Zdolšek, VGP Drava Ptuj d.d
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nikolaja Jurgl
 • Barbara Kunčič

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.