Katalog

Naziv:

Mehanik/mehaničarka koles

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Mehanik/mehaničarka koles (6218884011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Mehanik/mehaničarka koles 6218884011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj pol leta delovnih izkušenj na področju servisiranja koles, ki jih lahko izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda.

 

1. Komisija preverja standarde znanja tistih kandidatov, ki v osebni zbirni mapi nimajo dokazil o pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah in le-ta ne pokrivajo v celoti znanj, spretnosti in kompetenc v poklicnem standardu, oz. jih komisija ni mogla priznati.

 

2. Če kandidat v osebni zbirni mapi ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, bo komisija preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge.

Ustni zagovor obsega preverjanje znanj o postopkih opravil kolesarskega mehanika na kolesarskem servisu, znanj o opremi in pravilih kolesarskega športa (tekmovalnega in netekmovalnega), znanj o delovni opremi, materialih, orodju in drugem, skladno s poklicnim standardom Kolesarski mehanik.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...;

 

10 %

uporaba virov (strokovnega gradiva, slikovnega gradiva, informacij ...);

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve;

 

 

60 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek;

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh;

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav;

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu;

Dokumentacija

preglednost dokumentacije;

 

10 %

strokovna ustreznost dokumentacije;

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela.

 

20 %

Izločilna merila:

·         Neupoštevanje varnostnih predpisov

·         Neupoštevanje minimalnih varnostnih standardov

·         Neupoštevanja tehnološkega zaporedja del

·         Nerazumevanje tehnične dokumentacije

·         Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem ter

 • ustreznimi materiali, pripomočki, orodji in kolesi različnih vrst ter
 • zagotoviti realno delovno okolje (poligon) za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezno delavnico.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član 5 let delovnih izkušenj v tekmovalnem športu kot trener oziroma športni direktor, kar izkazuje z referencami kolesarskih klubov
 • en član 5 let delovnih izkušenj z vodenjem kolesarskega servisa ali trgovine s kolesi,
 • en član s 5 let delovnih izkušenj s servisiranjem koles v športnem klubu ali v kolesarskem servisu, kar dokazuje z referenčnimi pismi.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Postavlja diagnoze o stanju kolesa
 • prevzame kolo z delovnim nalogom,
 • opravi preizkus in ugotovi napako na kolesu,
 • prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila za zahtevnejša popravila,
 • uporablja elektronsko obliko tehničnih, delovnih ter drugih navodil in predpisov proizvajalcev,
 • izvede meritve in kontrolne postopke,
 • ovrednoti rezultate meritev in kontrolnih postopkov,
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke,
 • postavi diagnozo o stanju kolesa,
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov,
 • presodi stopnjo obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenitve in priporočljivosti preventivnega pregleda.

Prevzem kolesa

 • opravi pogovor s stranko in pridobi  ključne informacije v zvezi z nastankom napake na kolesu oziroma podatke o želenem popravilu
 • prenese želene informacije stranki (čas popravila, okvirno oceno stroškov, predviden obseg del ...)
 • pripravi in preda stranki zapisnik o prevzemu kolesa
 • pripravi delovni nalog

Priprava, načrtovanje in organizacija izvedbe naloge

 • pripravi načrt izvedbe del
 • pripravi sklope, ki so predvideni za popravilo oziroma zamenjavo
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi orodje in instrumente za diagnostiko
 • pripravi in prouči tehnično dokumentacijo kolesa

 

Diagnosticiranje in lokaliziranje napake

 • opravi preizkus in ugotovi napako na kolesu
 • izvede meritve in kontrolne postopke
 • ovrednoti rezultate meritev in kontrolnih postopkov
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar ter ugotovi njihove vzroke z metodično preiskavo
 • postavi diagnozo o stanju kolesa
 • pri diagnosticiranju uporabi informacijsko- komunikacijsko tehnologijo za iskanje potrebnih podatkov
 • postavi diagnozo o stanju kolesa
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • pojasni stopnjo obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenitve in priporočljivosti preventivnega pregleda
upošteva varnostne predpise s področja varovanja okolja in zdravja
Servisira in vzdržuje sestavne dele in sklope, montira nove dele in nastavlja kolo, primerno uporabniku
 • opravlja preventivne preglede, redne servise in servise po potrebi,
 • demontira sklope in dele kolesa,
 • popravi sestavne dele ali jih nadomesti z novimi,
 • sestavi podsklope ali sklope kolesa,
 • preveri geometrijo okvirja kolesa,
 • sestavlja kolesa,
 • testira delovanje po servisnem posegu,
 • pozna postopke za pregled servisiranega proizvoda,
 • pozna merilno orodje in delo z njim,
 • zna ugotoviti mesto in vzrok okvare,
 • zna vgraditi nadomestni del in testirati delovanje,
 • pozna materiale in postopke za izdelavo specialnih kolesarskih okvirjev,
 • demontira, podmaže in nastavi ležaje,
 • demontira, nastavi in popravi menjalnik,
 • demontira in nastavi zavore,
 • popravi in nastavi svetilna in odsevna telesa,
 • demontira, popravi in nastavi gonilni mehanizem,
 • pozna principe delovanja in prepozna težavo oziroma napako pri elektronskih kolesarskih delih (prestave, pogonska sredstva),
 • določi dolžino bovdna prestav in zavor glede na višino okvirja in ga vgradi,
 • razstavi in zamenja zavorne gumice oziroma ploščice in nastavi zavore,
 • nastavi in popravi vzmeti (vilice/okvir),
 • popravi in nastavi sedež in krmilo,
 • ravna obroče, vilice in okvirje, če je to varno in mogoče,
 • popravi navoj v gonilni ročici,
 • popravi in zamenja pesta sprednjega in zadnjega kolesa,
 • centrira kolesa,
 • pozna vrste in tehnične značilnosti ležajev,
 • zna ležaje demontirati in jih pravilno vgraditi,
 • pozna vse vrste in tipe menjalnikov,
 • pozna zavore v pestu, čeljustne, diskaste in sisteme za prenos zavorne sile,
 • pozna svetila in odsevnike ter njihovo pravilno vgradnjo,
 • pozna mehaniko gonilnega mehanizma,
 • odmeri dolžino bovdna glede na dimenzijo in vrsto okvirja,
 • pozna sisteme vzmetenja, jih zna popraviti in nastaviti,
 • pozna postopke ročnega in strojnega odrezovanja,
 • zamenja plašče oziroma zračnice
 • zamenja svetlobna telesa (luči, odbojna stekla),
 • montira menjalnik, zavore, luči, prestave, števec in dodatno opremo, vključno z njihovo pravilno nastavitvijo,
 • zamenja ležaje gonilnega mehanizma, pesta, krmila in prestavnega mehanizma,
 • montira in nastavi ploščice na kolesarskih čevljih,
 • montira dodatno ter varnostno opremo,
 • meri obrabljenost pogonske verige in verižnikov in jih pravočasno zamenja,
 • določi pravo dolžino verige,
 • zamenja počene špice,
 • maže vrteče se dele (verige, ležaje),
 • zna sistematično montirati in menjavati vse sestavne dele kolesa, kot tudi dodatno opremo,
 • pozna osnove tekmovalnih nastavitev kolesa in pozicije na kolesu,
 • v osnovi pozna pravila mednarodne kolesarske zveze UCI ter mednarodne triatlonske zveze ITF o opremi in nastavitvah koles ter Zakon o cestnem prometu RS.


 Izvedba delovne naloge in odprava napake

·         pripravi potreben material in rezervne dele

·         uporabi dokumentacijo, potrebno za izvedbo naloge

·         skrbno in vestno uporablja orodje, naprave in instrumente pri izvedbi naloge

·         izvede popravilo oz. odpravo napake

·         po popravilu očisti kolo

·         upošteva standarde za zagotavljanje kakovosti

·         izdela dokumentacijo o tehnološkem postopku opravljenih del

·         upošteva varnostne predpise s področja varovanja okolja in zdravja

 

Predaja kolesa stranki

·         izdela zaključek delovnega naloga

·         pogovori se s stranko o opravljenih delih, svetuje o zamenjanih delih in nastalih stroških

·         svetuje stranki o morebitnih nadaljnjih servisnih dejavnostih, priporočilih in posegih, ki niso bili narejeni, vendar bi bili v bližnji prihodnosti potrebni

·         preda kolo z zapisnikom o predaji

 

Zagovor:

Predstavitev storitve - opravljenega dela

·         predstavi načrtovane ali izvedene dejavnosti ob pomoči tehnološke dokumentacije

·         razloži druge možne načine izvedbe dela

·         pojasni pravila mednarodne kolesarske zveze UCI ter mednarodne triatlonske zveze ITF o opremi in nastavitvah koles

·         pojasni ustreznost opreme kolesa v skladu z Zakonom o cestnem prometu RS


12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Luka Žele, Kolesarska zveza Slovenije
 • Martin Hvastija, Kolesarska zveza Slovenije
 • Filip Tišma, profesionalni kolesarski mehanik, Sky-VB
 • dr. Samo Rauter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

 

 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.