Poklicni standard

Naziv:

Mehanik/mehaničarka koles

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mehanik/mehaničarka koles (62188840)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in v skladu z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. upošteva poslovno etiko pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, ,
 5. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu,
 6. postavlja diagnoze o stanju kolesa,
 7. servisira in vzdržuje sestavne dele in sklope, montira nove dele in nastavlja kolo primerno uporabniku,
 8. uporablja podjetniška znanja in spretnosti.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila, dokumentacija, ogledi),
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti,
 • določi potreben čas za izvedbo dela s pomočjo programskih paketov oziroma norm,
 • uporablja ustrezno informacijsko tehnologijo,
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela,
 • načrtuje finančni tok,
 • zna načrtovati in organizirati delo v mehanični dejavnosti,
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog in postopke za servisiranje,
 • zna oceniti čas, potreben za izvedbo posameznega dela.

Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi materiale, delovna sredstva in delovno mesto v skladu z minimalnimi standardi ergonomije in urejenosti
 • pripravi seznam potrebnega materiala,
 • pripravi potrebno orodje, opremo, rezervne in nadomestne dele,
 • pripravi vse potrebne papirje (delovni nalog ipd.), cenik del,
 • delovno mesto uredi tako, da zagotavlja minimalne standarde ergonomije in urejenosti,
 • sprejme kolesa v popravilo, servis ali vzdrževanje,
 • pripravi in sistematično ureja priročno skladiše rezervnih delov,
 • pozna zakonitosti dela v športu in športni ekipi,
 • pozna lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov ter rezervnih delov,
 • pozna homologacijske in zakonske predpise,
 • pripravi navodilo za delo – postopek  popravila,
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje.
Operativna dela Postavlja diagnoze o stanju kolesa
 • prevzame kolo z delovnim nalogom,
 • opravi preizkus in ugotovi napako na kolesu,
 • prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila za zahtevnejša popravila,
 • uporablja elektronsko obliko tehničnih, delovnih ter drugih navodil in predpisov proizvajalcev,
 • izvede meritve in kontrolne postopke,
 • ovrednoti rezultate meritev in kontrolnih postopkov,
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke,
 • postavi diagnozo o stanju kolesa,
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov,
 • presodi stopnjo obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenitve in priporočljivosti preventivnega pregleda.

Servisira in vzdržuje sestavne dele in sklope, montira nove dele in nastavlja kolo, primerno uporabniku
 • opravlja preventivne preglede, redne servise in servise po potrebi,
 • demontira sklope in dele kolesa,
 • popravi sestavne dele ali jih nadomesti z novimi,
 • sestavi podsklope ali sklope kolesa,
 • preveri geometrijo okvirja kolesa,
 • sestavlja kolesa,
 • testira delovanje po servisnem posegu,
 • pozna postopke za pregled servisiranega proizvoda,
 • pozna merilno orodje in delo z njim,
 • zna ugotoviti mesto in vzrok okvare,
 • zna vgraditi nadomestni del in testirati delovanje,
 • pozna materiale in postopke za izdelavo specialnih kolesarskih okvirjev,
 • demontira, podmaže in nastavi ležaje,
 • demontira, nastavi in popravi menjalnik,
 • demontira in nastavi zavore,
 • popravi in nastavi svetilna in odsevna telesa,
 • demontira, popravi in nastavi gonilni mehanizem,
 • pozna principe delovanja in prepozna težavo oziroma napako pri elektronskih kolesarskih delih (prestave, pogonska sredstva),
 • določi dolžino bovdna prestav in zavor glede na višino okvirja in ga vgradi,
 • razstavi in zamenja zavorne gumice oziroma ploščice in nastavi zavore,
 • nastavi in popravi vzmeti (vilice/okvir),
 • popravi in nastavi sedež in krmilo,
 • ravna obroče, vilice in okvirje, če je to varno in mogoče,
 • popravi navoj v gonilni ročici,
 • popravi in zamenja pesta sprednjega in zadnjega kolesa,
 • centrira kolesa,
 • pozna vrste in tehnične značilnosti ležajev,
 • zna ležaje demontirati in jih pravilno vgraditi,
 • pozna vse vrste in tipe menjalnikov,
 • pozna zavore v pestu, čeljustne, diskaste in sisteme za prenos zavorne sile,
 • pozna svetila in odsevnike ter njihovo pravilno vgradnjo,
 • pozna mehaniko gonilnega mehanizma,
 • odmeri dolžino bovdna glede na dimenzijo in vrsto okvirja,
 • pozna sisteme vzmetenja, jih zna popraviti in nastaviti,
 • pozna postopke ročnega in strojnega odrezovanja,
 • zamenja plašče oziroma zračnice
 • zamenja svetlobna telesa (luči, odbojna stekla),
 • montira menjalnik, zavore, luči, prestave, števec in dodatno opremo, vključno z njihovo pravilno nastavitvijo,
 • zamenja ležaje gonilnega mehanizma, pesta, krmila in prestavnega mehanizma,
 • montira in nastavi ploščice na kolesarskih čevljih,
 • montira dodatno ter varnostno opremo,
 • meri obrabljenost pogonske verige in verižnikov in jih pravočasno zamenja,
 • določi pravo dolžino verige,
 • zamenja počene špice,
 • maže vrteče se dele (verige, ležaje),
 • zna sistematično montirati in menjavati vse sestavne dele kolesa, kot tudi dodatno opremo,
 • pozna osnove tekmovalnih nastavitev kolesa in pozicije na kolesu,
 • v osnovi pozna pravila mednarodne kolesarske zveze UCI ter mednarodne triatlonske zveze ITF o opremi in nastavitvah koles ter Zakon o cestnem prometu RS.


 Administrativna dela Izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • vodi evidenco zaloge,
 • vodi in izpolnjuje servisno, tehnološko in delovno dokumentacijo,
 • evidentira sprejemno dokumentacijo,
 • napiše zapisnik o reklamaciji,
 • vodi evidenco reklamacij, popravil,
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo.
Komercialna dela Izdeluje kalkulacije storitev in izdelkov ter naroča in načrtuje zaloge, rezervne dele in potrošni material
 • spremlja novosti pri proizvajalcih in distributerjih,
 • načrtuje zaloge, rezervne dele in potrošni material,
 • naroča in skladišči rezervne dele pri proizvajalcih in distributerjih,
 • uporablja različne načine naročanja rezervnih delov in potrošnega materiala,
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala,
 • pripravi predračun in račun storitve za uporabnika,
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja,
 • pozna metode izračuna lastne cene,
 • pridobi informacije o novostih na trgu,
 • pozna osnove kalkulacije,
 • pozna strukturo ter vrste stroškov.
Vodenje Kompetentno komunicira z ljudmi in vodi kolektiv v primeru širše zasedbe kolektiva
 • poslovno komunicira z ljudmi,
 • jasno izraža svoje strokovno mnenje,
 • koordinira delo servisa in aktivno sodeluje z nadrejenimi v okviru svojih pristojnosti.
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela ter opozarja na morebitne pomanjkljivosti, ki so potrebne pri popravilu koles
 • opravlja meritve gibljivih elementov kolesa z različnimi orodji v skladu s tehnološko dokumentacijo,
 • spremlja pohvale, pripombe in pritožbe strank in ustrezno ukrepa,
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela,
 • razume vpliv racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela,
 • oceni kakovost kolesa kot celote in njegovih sestavnih delov,
 • pozna kriterije, po katerih se ocenjuje kakovost koles,
 • pozna postopke kontrole delov, sklopov in sistemov.
Vzdrževanje in popravila Kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • čisti orodje in naprave ter delovne prostore,
 • skrbi, da je kolo po servisnem posegu čisto,
 • upošteva varnostna navodila,
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu,
 • pozna postopke za varovanje zdravja pri delu na področju vzdrževanja.

Komunikacija Komunicira s sodelavci in proizvajalci, z dobavitelji in distributerji
 • ustno in pisno komunicira s sodelavci, proizvajalci in z distributerji,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo,
 • svetuje pri uporabi in vzdrževanju kolesa,
 • uporablja strokovno terminologijo in pozna pravila timskega dela,
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih s sodelavci in nadrejenimi,
 • pozna ponudbo koles, materiala in dodatnih sestavnih delov,
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog,
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenimi,
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog.
Komunicira s strankami
 • sprejema stranke in jih seznanja s stanjem kolesa, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, časom potrebnim za izvedbo del,
 • ustno in pisno komunicira s strankami, proizvajalci in distributerji,
 • svetuje strankam pri odločitvi glede popravila in vzdrževalnih del na kolesu,
 • svetuje strankam pri vgradnji dodatne opreme,
 • obvesti stranko o preseganju potrebnih popravil in zamenjav, določenih s predračunom,
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja,
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih

Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o požarni varnosti,
 • upošteva navodila za varno delo,
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev,
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja,
 • uporabi škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja,
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in opremo,
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi,
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje.

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Luka Žele, Kolesarska zveza Slovenije
 • Martin Hvastija, Kolesarska zveza Slovenije
 • Filip Tišma, profesionalni kolesarski mehanik, Sky - VB
 • Dr. Samo Rauter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Koordinator:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.