Katalog

Naziv:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (77230152)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (6130613011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306130 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja elektrostroke s pooblastilom za projektiranje skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in
 • opravljeno strokovno usposabljanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE 

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti, 
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA 
 • pisno preverjanje 
 • praktično preverjanje z zagovorom
Komisija določi praktično nalogo iz vsebine kataloga, tj. priprava zasnove projektne dokumentacije za varovanje izbranega objekta.
Vrste praktičnih nalog so opredeljene v točki 11 kataloga in so lahko: priprava zasnove projektne dokumentacije za varovanje finančne institucije ali priprava zasnove projektne dokumentacije za varovanje skladišča gorljivih snovi (vrsto objekta, uvrščenega v kritično infrastrukturo, določi komisija) ali priprava zasnove projektne dokumentacije za varovanje objekta, kjer se zbirajo in obdelujejo nevarni odpadki (vrsto objekta določi komisija).
Kandidat izdelano praktično nalogo prinese na neposredno preverjanje.

5. Merila preverjanja

Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Pisno

Praktično z zagovorom

Delež

40 %

60 %


5.1 Pisno preverjanje

      Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

5.2  Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Izvedba

 • upoštevanje strokovnosti in zakonitosti pri pripravi zasnove projektne dokumentacije za tehnično varovanje izbranega objekt
 • upoštevanje vseh znanih varnostnih tveganj pri pripravi projektne dokumentacij
 • upoštevanje naročnikovih zahtev pri pripravi projektne dokumentacij
 • preglednost in razumljivost skic in shem v projektni dokumentaciji

40

Ustni zagovor

 • ­ pojasnilo pripravljene projektne dokumentacije z uporabo ustrezne strokovne terminologij
 • ­ razumevanje elementov projektne dokumentacij
 • ­ razumevanje standardov, predpisov in zakonodaje, ki so potrebni za pripravo projektne dokumentacij
 • ­ jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

30

Dokumentacija

­
 • pregleden in razumljiv načrt izvedbe elementov tehničnega varovanja s preglednimi in razumljivimi skicam
 • ­ ustreznosti izdelane dokumentacije v celoti

30


Izločilna merila:
 • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja,
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požarom ter veljavnih tehničnih standardih in smernicah ter certificiranja opreme tehničnega varovanja,
 • nepoznavanje oblik pravilnega komuniciranja z zaposlenimi, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

 • učilnica z računalnikom in projektorjem

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:


 • en član potrdilo za pooblaščenega inženirja elektrostroke in  NPK Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja sistemov tehničnega varovanja in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri imetniku licence za načrtovanje ali izvajanje sistemov tehničnega varovanja in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostnotehnične situacije, oceno ogroženosti in tveganj, predlog varnostnih rešitev ter naročnikove zahteve 

 • prouči celotno obstoječo projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira varnostnotehnično situacijo
 • upošteva uporabnikove zahteve in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira obstoječi sistem tehničnega varovanja in pripravi predloge izboljšav
 • upošteva predpise pri tehničnem varovanju
 • pozna zakonodajo, druge predpise, normative in akte na področju zasebnega varovanja, požarnega varovanja in gradnje objektov
 • zna brati projektno in tehnično dokumentacijo
 • pozna elemente celotne projektne in tehnične dokumentacije po veljavnih predpisih
 • uporablja tehnične predpise in veljavne standarde ter smernice na področju tehničnega varovanja
 • razume elemente poslovnega okolja
 • pozna vse oblike varovanja
 • pozna osnovne pojme ocenjevanja stopnje varnostnih tveganj in v fazi izdelave projektne dokumentacije sodeluje z varnostnim menedžerjem pri usklajevanju z zahtevami fizičnega varovanja in obstoječega načrta varovanja oz. sodeluje pri izdelavi le-tega 
 • pozna obvezne in veljavne standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna načela varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in sistema tajnih podatkov 
 • pozna predpise s področja kritične infrastrukture
 • pozna osnove kazenskega prava
Predstavi projektno dokumentacijo varovanja objekta:
 • našteje standarde in predpise, ki so potrebni za izvedbo projektne dokumentacije
 • našteje kazniva dejanja, ki lahko ogrozijo varovanje objekta
 • določi obseg tehničnega varovanja skladno z naročnikovimi zahtevami, z njegovimi finančnimi zmožnostmi in naravo objekta
 • razloži vpliv zakona o varstvu osebnih podatkov na projekt varovanja
 • razloži vpliv zakona o varstvu tajnih podatkov na projekt varovanja
 • razloži vpliv zakona o gospodarskih družbah na projekt varovanja glede na določanje  poslovne skrivnosti
 • pojasni, kako ravnati z dokumenti z vidika pisarniškega poslovanja in varovanja poslovne tajnosti
 • razloži temeljne postavke za obračun stroškov priprave projektne dokumentacije
 • razloži vpliv predpisov o varstvu pri delu pri izvedbi projektne dokumentacije
izdela projektno dokumentacijo tehničnega varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov tehničnega varovanja 
 • sodeluje z varnostnim menedžerjem pri določanju vrst ogroženosti in izračunu stopnje  varnostnih tveganj v povezavi z izdelavo projektne dokumentacije
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine tehničnega varovanja
 • pripravi projektno dokumentacijo tehničnega varovanja, tj. varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma, ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij ter drugih varnostnih elementov 
 • načrtuje vire za izvedbo projekta tehničnega varovanja
 • obvlada tehnično risanje in programe oz. orodja za tehnično risanje (CAD ali podobno)
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov in njihovo medsebojno povezljivost
 • razume elemente sistemov tehničnega varovanja 
 • razume metode vodenja 
Na podlagi izdelane zasnove projektne dokumentacije za varovanje finančne institucije komisiji predstavi predvidene rešitve varovanja: 
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije navede predpise, ki urejajo to področje, našteje standarde in predpise, ki so potrebni za izvedbo projektov
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije upošteva vsa znana varnostna tveganja (nezakonita dejanja in drugi dogodki, ki lahko vplivajo na varnost ljudi in premoženja, kot so vremenski pojavi, naravne in druge nesreče) objekta
 • upošteva obstoječo projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira in opiše varnostno situacijo
 • določi in razloži vrste in stopnje ogroženosti
 • določi in razloži varnostno vitalne točke ter tveganja
 • določi načine in oblike tehničnega varovanja in odločitev pojasni
 • določi izvedbo inštalacij in odločitev pojasni
 • upošteva obstoječo matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj in jo predstavi
 • določi obseg tehničnega varovanja skladno z naročnikovimi zahtevami 
 • pripravi okvirni izračun stroškov,  upoštevajoč naročnikove finančne zahteve  in naravo objekta
 • pri izdelavi naloge opiše način komunikacije z vsemi deležniki varovanja, naročnikom in varnostnim menedžerjem

Na podlagi izdelane zasnove projektne dokumentacije za tehnično varovanje skladišča gorljivih snovi (vrsto objekta uvrščenega v kritično infrastrukturo določi komisija) predstavi predvidene rešitve varovanja: 
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije navede predpise, ki urejajo to področje, našteje standarde in predpise, ki so potrebni za izvedbo projektov
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije upošteva vsa znana varnostna tveganja (nezakonita dejanja in drugi dogodki, ki lahko vplivajo na varnost ljudi in premoženja, kot so vremenski pojavi, naravne in druge nesreče) objekta
 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
 • upošteva obstoječo matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi zasnovo projekta tehničnega varovanja in jo predstavi
 • upošteva obstoječe ukrepe za varstvo pred požarom (iz npr. študije požarne varnosti)
 • določi in razloži potrebne notranje in zunanje ukrepe ob požaru
 • evidentira in predstavi možne vire ekološke ogroženosti
 • opiše delovanje določenega varnostnega sistema
 • opiše pomen povezovanja varnostnih sistemov z industrijskimi alarmi
 • našteje možne soglasodajalce in državne organe, s katerimi sodeluje, ter opiše vsebino sodelovanja
 • izdela navodila, ukrepe in postopke za delo varnostnega osebja in uporabnika
 • izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje varnostnih sistemov
 • pri izdelavi naloge opiše način komunikacije z vsemi deležniki varovanja, naročnikom in varnostnim menedžerjem

Na podlagi izdelane zasnove projektne dokumentacije za tehnično varovanje objekta, kjer se zbirajo in obdelujejo nevarni odpadki (vrsto objekta določi komisija) predstavi predvidene rešitve varovanja: 
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije navede predpise, ki urejajo to področje, našteje standarde in predpise, ki so potrebni za izvedbo projektov
 • glede na izbrani tip objekta s strani komisije upošteva vsa znana varnostna tveganja (nezakonita dejanja in drugi dogodki, ki lahko vplivajo na varnost ljudi in premoženja, kot so vremenski pojavi, naravne in druge nesreče) objekta
 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
 • upošteva obstoječo matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi zasnovo projekta tehničnega varovanja in jo predstavi
 • upošteva obstoječe ukrepe za varstvo pred požarom (iz npr. študije požarne varnosti)
 • določi in razloži potrebne ukrepe tehničnega varovanja za protipožarne varnosti 
 • evidentira in predstavi možne vire ekološke ogroženosti
 • opiše delovanje določenega varnostnega sistema
 • opiše pomen povezovanja varnostnih sistemov z industrijskimi alarmi
 • našteje možne soglasodajalce in državne organe, s katerimi sodeluje, ter opiše vsebino sodelovanja
 • izdela navodila, ukrepe in postopke za delo varnostnega osebja in uporabnika
 • izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje varnostnih sistemov
 • pri izdelavi naloge opiše način komunikacije z vsemi deležniki varovanja, naročnikom in varnostnim menedžerjem
izvaja projektantski nadzor, oglede v fazi gradnje ali adaptacije objekta in sodeluje pri tehničnem pregledu objekta 
 • izvaja oglede v fazi gradnje ali adaptacije objekta 
 • sodeluje v skupini pri tehničnem pregledu objekta
 • izvaja projektantski nadzor skladno s tehničnimi in terminskimi dogovori  
 • pripravi tehnične specifikacije za strojno in programsko opremo za tehnično varovanje
 • svetuje in nudi tehnično podporo operativnim izvajalcem del skladno s projektno dokumentacijo 
 • pripravi dokumentacijo o načinu postavitve in montaže naprav
 • izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje 
 • izdela dokazila o zanesljivosti objekta z vsemi ustreznimi certifikati opreme
 • izdela potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema avtomatske požarne zaščite
Opiše postopke izvajanja projektantskega nadzora ter ogledov objektov v fazi gradnje ali adaptacije: 
 • opiše namen izvajanja projektantskega nazora v smislu dobrobiti naročnika in kakovostne tehnične izvedbe sistemov tehničnega varovanja
 • opiše namen izvajanja ogledov na objektu z vidika kakovostne tehnične izvedbe in svetovanja odgovornemu vodji del

Opiše postopek izvedbe tehničnega pregleda objekta: 
 • opiše namen izvedbe tehničnega pregleda objekta v smislu pridobitve uporabnega dovoljenja
 • opiše pripravo ustrezne dokumentacije za tehnični pregled  (navodilo za obratovanje in vzdrževanje, dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi ustreznimi certifikati opreme in potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema avtomatske požarne zaščite
 • opiše pomembnost zahtevane dokumentacije za tehnični pregled
 • opiše sodelovanje z odgovornim vodjem del in ostalimi operativnimi izvajalci 

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fefer, D. (2017). Sistemi tehničnega varovanja. Ljubljana: Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
 • Savski, S., Grilc, B., Mele, Z. (2012). Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem. Ljubljana: GV-založba.
 • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (2013). Učno gradivo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov. 
 • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (2012). Etični kodeks zasebnega varovanja. 
 • Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, Uradni list RS, št. 24/12.
 • Ustava Republike Slovenije. 
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 43/11.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12.
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07.
 • Splošna uredba o varstvu podatkov, št. 2016/679.
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15.
 • Zakon o tajnih podatkih, Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20.
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o., Ljubljana
 • Milan Vačovnik, Aktiva varovanje, d.d., Maribor
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Gorazd Mandelj, GM-Projekt, d. o. o., Ljubljana
 • Aleksander Jeras, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Gorazd Mandelj, GM-Projekt, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Župevc, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija elektrodejavnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.