Poklicni standard

Naziv:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (77230150)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (61306130)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   
 • izvesti primopredajo službe ter kontrolirati lastno delo 
 • proučiti projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostnotehnične situacije, oceno ogroženosti in tveganj, predlog varnostnih rešitev ter naročnikove zahteve 
 • izdelati projektno dokumentacijo tehničnega varovanja ob upoštevanju predpisanih in veljavnih standardov in tehničnih predpisov ter pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in gradbene zakonodaje
 • izvajati projektantski nadzor, oglede v fazi gradnje ali adaptacije objekta in sodelovati pri tehničnem pregledu objekta
 • delovati skladno z zahtevami zakonodaje in regulative ter zahtevami uporabnikov storitev zasebnega varovanja
 • komunicirati z naročniki, zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • skrbeti za lastno varnost, zdravja pri delu in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega delovnega načrta ter analizira opravljeno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu pooblaščenih inženirjev za vsako posamezno projektno dokumentacijo
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • spremlja zakonodajo in druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja ter posodobitve vseh obveznih tehničnih standardov
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije
 • razume sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in delovnih navodil 
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična ter delovna navodila 
 • uporablja metode analize realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
Operativna dela prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostnotehnične situacije, oceno ogroženosti in tveganj, predlog varnostnih rešitev ter naročnikove zahteve
 • prouči celotno obstoječo projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira varnostnotehnično situacijo
 • upošteva uporabnikove zahteve in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira obstoječi sistem tehničnega varovanja in pripravi predloge izboljšav
 • upošteva predpise pri tehničnem varovanju
 • pozna zakonodajo, druge predpise, normative in akte na področju zasebnega varovanja, požarnega varovanja in gradnje objektov
 • zna brati projektno in tehnično dokumentacijo
 • pozna elemente celotne projektne in tehnične dokumentacije po veljavnih predpisih
 • uporablja tehnične predpise in veljavne standarde ter smernice na področju tehničnega varovanja
 • razume elemente poslovnega okolja
 • pozna vse oblike varovanja
 • pozna osnovne pojme ocenjevanja stopnje varnostnih tveganj in v fazi izdelave projektne dokumentacije sodeluje z varnostnim menedžerjem pri usklajevanju z zahtevami fizičnega varovanja in obstoječega načrta varovanja oz. sodeluje pri izdelavi le-tega 
 • pozna obvezne in veljavne standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna načela varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in sistema tajnih podatkov 
 • pozna predpise s področja kritične infrastrukture
 • pozna osnove kazenskega prava
izdela projektno dokumentacijo tehničnega varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov tehničnega varovanja
 • sodeluje z varnostnim menedžerjem pri določanju vrst ogroženosti in izračunu stopnje  varnostnih tveganj v povezavi z izdelavo projektne dokumentacije
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine tehničnega varovanja
 • pripravi projektno dokumentacijo tehničnega varovanja, tj. varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma, ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij ter drugih varnostnih elementov 
 • načrtuje vire za izvedbo projekta tehničnega varovanja
 • obvlada tehnično risanje in programe oz. orodja za tehnično risanje (CAD ali podobno)
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov in njihovo medsebojno povezljivost
 • razume elemente sistemov tehničnega varovanja 
 • razume metode vodenja 
izvaja projektantski nadzor, oglede v fazi gradnje ali adaptacije objekta in sodeluje pri tehničnem pregledu objekta
 • izvaja oglede v fazi gradnje ali adaptacije objekta 
 • sodeluje v skupini pri tehničnem pregledu objekta
 • izvaja projektantski nadzor skladno s tehničnimi in terminskimi dogovori  
 • pripravi tehnične specifikacije za strojno in programsko opremo za tehnično varovanje
 • svetuje in nudi tehnično podporo operativnim izvajalcem del skladno s projektno dokumentacijo 
 • pripravi dokumentacijo o načinu postavitve in montaže naprav
 • izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje 
 • izdela dokazila o zanesljivosti objekta z vsemi ustreznimi certifikati opreme
 • izdela potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema avtomatske požarne zaščite
Administrativna dela vodi evidenco izdelanih projektov ter arhivira projektno in tehnično dokumentacijo
 • arhivira projektno dokumentacijo tehničnega varovanja
 • vodi evidenco projektov in skrbi za varno hrambo le-te
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • razume pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudb in pogodb ter predstavitvi projektne rešitve
 • sodeluje v timu pri pripravi ponudb in pogodb za pripravo projektne dokumentacije varovanja
 • predstavi naročniku projektne rešitve ter potrebne resurse za realizacijo projektne dokumentacije
 • razume normative dela in porabe materiala
 • oceni sorazmernost med ekonomskim vidikom ocene ogroženosti in načinom ter obsegom tehničnega varovanja v sodelovanju z varnostnim menedžerjem
Zagotavljanje kakovosti dela skladno z zahtevami zakonodaje in regulative ter uporabnikov storitev zasebnega varovanja
 • upošteva predpise in standarde pri varovanju
 • upošteva zakonodajo, druge predpise, normative in akte o zasebnem varovanju in gradnji objektov
 • upošteva zahteve uporabnikov storitev ob upoštevanju strokovnih in zakonskih omejitev
 • razume namen dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih kakovosti
 • uporablja metode nenehnega izboljševanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti
 • uporablja vire za spremljanje trendov v stroki in metode za razvoj storitev 
 • razume pomen kakovosti dela in estetike
 • uporablja metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov storitev zasebnega varovanja
Komunikacija sodeluje z naročniki, zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • komunicira z naročnikom 
 • sodeluje s pooblaščenim arhitektom, pooblaščenimi inženirji, z vodjem projekta, direktorjem projekta, revidentom, odgovornim vodjem del in nadzornikom del,  
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci gradbenih, inštalacijskih in zaključnih del
 • sodeluje z drugim varnostnim osebjem
 • sodeluje s predstavniki državnih organov in z operaterji telekomunikacij
 • pozna strokovno terminologijo
 • upošteva pravila poslovnega komuniciranja
 • upošteva pravila poštenega poslovnega odnosa in poklicnega kodeksa
 • razume kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom pri izvajanju svojega dela
 • analizira, oceni in načrtuje varno delo
 • upošteva zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Andrej Pilko, SINTAL, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Vačovnik, Aktiva varovanje, d.d., Maribor
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Aleksander Jeras, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Gorazd Mandelj, GM-Projekt, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Župevc, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija elektrodejavnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.