Katalog

Naziv:

Animator/animatorka gibljivih slik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (72721051)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Animator/animatorka gibljivih slik (6074607011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Animator/animatorka gibljivih slik: 60746070 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj eno leto samostojnega dela na področju animiranja gibljivih slik, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat pred neposrednim preverjanjem pripravi in z aktivno povezavo ali na zunanjem disku/USB-ključu ipd. komisiji posreduje izdelek (animacijo gibljivih slik) s priloženo dokumentacijo:
 • izdelek: eno animacijo gibljivih slik za izbrano zvrst animacije (tradicionalna animacija, stop animacija, računalniška animacija ...), kjer je kandidat/kandidatka sodeloval/sodelovala kot animator/animatorka, s čimer kandidat/kandidatka na ustnem zagovoru dokaže obvladovanje procesa animiranja (zgodboris, delovni in terminski načrt, snemalni list, animacijsko krivuljo gibanja, animatik, postavitev ključnih sličic posameznega kadra, neprekinjeno animiranje, animiranje s ključnimi sličicami in vmesnimi sličicami, usklajevanje govora z ustnicami, digitalno in analogno osvetljevanje, standardni formati za izvoz in predvajanje animacije). Animacija gibljivih slik s priloženo izjavo/dokazilom/referenco/navedbo v odjavni špici ipd. za dokazovanje so/avtorstva izdelka naj ne bo starejša od štirih let in
 • dokumentacija: postopek animiranja pri animaciji gibljivih slik, ki vsebuje:
  • vsebinski opis postopka animiranja za izbrano zvrst animacije gibljivih slik in
  • tehnično izvedbo postopka animiranja za izbrano zvrst animacije gibljivih slik: zgodboris; delovni in terminski načrt animiranja; načrt za snemalni list; načrt za animacijsko krivuljo gibanja, predlog za ustrezno uporabo programskega orodja za izvajanje animiranja; načrt za izdelavo animatika; navodila za neprekinjeno animiranje, animira s ključnimi sličicami (od poze do poze) in vmesnimi sličicami; v primeru govora načrt za uskladitev animiranja ustnic  (angl. lip sync); digitalno in analogno osvetljevanje; uporabo standardnih formatov za izvoz in predvajanje animacije gibljivih slik;  grafični prelom dokumentacije (podpisi k fotografijam, tabelam, grafom ...) z navedbo literature, uporabo strokovne terminologije, upoštevanjem norm slovenskega jezika itd.
Kandidat lahko izdelek/izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).


5. Merila preverjanja


Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)
Izvedba
(izdelek/ animacija)
 • uporaba ustreznih metod dela in pripomočkov
 • tehnična izvedba postopka animiranja gibljivih slik (načela animacije, animacijske krivulje gibanja, animatik, načini animiranja, načela animiranja, proces animiranja, usklajevanje govora z ustnicami, digitalno in analogno osvetljevanje, standardni formati za izvoz in predvajanje animacije gibljivih slik)

          55
Dokumentacija
 • vsebinski opis postopka izdelave (ocena potrebnega časa in sredstev za izvedbo projekta, upoštevanje tehnoloških značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme za ustrezno zvrst in tehniko animacije gibljivih slik zgodboris; delovni in terminski načrt animiranja; snemalni list; animacijske krivulje gibanja; animatik; uporabljen način in proces animiranja; usklajevanja govora z ustnicami; navodila za digitalno in analogno osvetljevanje; shranjevanje v standardne formate za izvoz in predvajanje animacije gibljivih slik)
 • grafični prelom dokumentacije (podpisi k fotografijam, tabelam, grafom ...)
 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri načrtovanju izvedbe izdelka
 • uporaba strokovne terminologije in upoštevanje norm slovenskega jezika
 • navedba virov in literature

          25

Zagovor
 • uporaba knjižne norme, jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost predstavitve in podanih odgovorov ob zagovoru

          20

Izločilna merila:
 • Lažno avtorstvo oz. soavtorstvo

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Ustrezen prostor z zmogljivim računalnikom in predvajalnikom, ki podpira video in avdio formate in se uporablja tako za predvajanje, kot za pretvarjanje video formatov  (VLC, Quicktime …),
 • dostop do spleta (ftp-strežnik, Vimeo, youtube …),
 • program za prikazovanje vsebin pdf (Adobe Acrobar Reader).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju animiranja gibljivih slik ali avdio-vizualne tehnike ali digitalne umetnosti ali filmske produkcije ali filmske režije ali mentorstva na področju animacije gibljivih slik in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 8 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju animiranja gibljivih slik ali avdio-vizualne tehnike ali digitalne umetnosti ali filmske produkcije ali filmske režije ali mentorstva na področju animacije gibljivih slik,
 • tretji član izpolnjuje pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje pripravo na animiranje gibljivih slik
 • analizira likovno zasnovo likov/predmetov/ ozadij  
 • analizira zgodboris (angl. storyboard)
 • analizira okolico
 • razume osnovna načela animacije
 • animira na eno sličico - a1(angl. single frame animation) in animiranje na dve sličici- a2 (ang. double frame animation)
 • pozna evropske, ameriške in azijske standarde predvajanja  animacije gibljivih slik
 • uporablja osnove filmskega jezika in filmskih izrezov (planov)
 • razume osnove fizikalnih načel animiranja
 • razume različne zvrsti in sloge animacije
 • pripravi delovni in terminski načrt  
 • pripravi snemalni list (angl. Exposure X-sheet)
Kandidat na podlagi predhodno izbrane in izdelane animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/postopkov dela
 • predstavi uporabljeno likovno zasnovo likov/predmetov/ ozadij
 • predstavi vlogo in izdelavo zgodborisa
 • utemelji uporabo osnovnih načel animacije
 • opiše način animiranja na eno sličico - a1 in način animiranja na dve sličici- a2
 • utemelji ustreznost uporabe določenega standarda za  predvajanje animacije gibljivih slik
 • predstavi uporabo osnov filmskega jezika in filmskih izrezov
 • utemelji uporabo osnovnih fizikalnih načel animiranja
 • predstavi različne zvrsti animacije
 • opiše različne sloge animacij
 • predstavi delovni in terminski načrt animiranja
 • predstavi snemalni list
 • predstavi načine zagotavljanja kakovosti opravljene naloge/dela
 • utemelji tehnično dokumentacijo
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
animira gibljive slike
 
 • uporablja računalnik in programska orodja za izvajanje animacije likov/predmetov/ ozadij   
 • izdela animatik
 • izdela delovno verzijo animacije in postavi ključne sličice posameznega kadra (angl. blocking)
 • analizira gibanje s pomočjo referenčnih posnetkov in fotografij
 • določi animacijske krivulje gibanja
 • animira neprekinjeno, animira s ključnimi sličicami (od poze do poze) in vmesnimi sličicami
 • v primeru govora uskladi animiranje ustnic (ang. lip sync)
 • izdela končno verzijo animacije v kakovosti, primerni za predvajanje na spletu/kinodvorani/televiziji
Kandidat na podlagi predhodno izbrane in izdelane animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/postopkov dela
 • priporoči ustrezna programska orodja za animiranje likov/predmetov/ozadij
 • predstavi animatik
 • predstavi delovno verzijo animacije gibljivih slik in utemelji izdelavo ter postavitev ključnih sličic posameznega kadra
 • predstavi pomen in vlogo gibanja s pomočjo referenčnih posnetkov in fotografij
 • prikaže animacijske krivulje gibanja
 • utemelji ustreznost neprekinjenega animiranja, animiranja s ključnimi sličicami in vmesnimi sličicami
 • opiše postopek usklajevanja govora z ustnicami
 • predvaja končno verzijo animacije v primerni kakovosti za predvajanje
 • predstavi načine zagotavljanja kakovosti opravljene naloge/dela
 • utemelji tehnično dokumentacijo
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
 • predstavi pomen zagotavljanja učinkovitosti celostnega delovanja animacije gibljivih slik

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
DRUGO

 • Gasek, T. (2017). Frame-by-frame stop motion : the guide to non-traditional animation techniques - 2. izdaja -  Boca Raton : CRC Press, 2017.
 • Hughes, J. et al. Computer Graphics: Principles and Practice 3 izdaja. Reading, Mass : Addison-Wesley, 1995.
 • Johnston, O., Thomas, F. (1981). The Illusion of Life: Disney Animation
 • OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009.
 • Peguet, J. (2021). Skrivnosti animatorja: učbenik za modula medijsko oblikovanje in animacija v ravnini in prostoru v programu medijski tehnik  – 1. izd., 1. natis – Podsmreka: Pipinova knjiga, 2021.
 • Shaw, A. (2020). Design for motion : fundamentals and techniques of motion design – 2. izdaja – New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
 • Simon, M. (1964). Storyboards: motion in art – 3. izdaja – United States of America, Focal Press
 • Shaw, S. (2017). STOP MOTION: CRAFT SKILLS FOR MODEL ANIMATION – 3. izdaja, CRC Press Taylor & Francis Group 2017.
 • Shaw, S. (2004). Stop Motion Craft Skills for Model Animation. USA: Elsevier, Focal Press, 2008.
 • Williams, R. (2009). The Animator's Survival Kit. London: Bloomsbury House.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Kolja Saksida, ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo, Ljubljana
 • Jure Vizjak, Invida, internet video agencija, d.o.o., Škofja Loka
 • Sergej Žlahtič, TRONOG, vizualne rešitve, d.o.o., Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.