Poklicni standard

Naziv:

Animator/animatorka gibljivih slik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (72721050)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Animator/animatorka gibljivih slik (60746070)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati svoje delo in delo skupine ter upoštevati načela timskega dela
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela in dela skupine v delovnem okolju skladno s standardi na področju razvoja animacije gibljivih slik
 • komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ter z naročniki in uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporabljati računalniška orodja ter spremljati razvoj novih programskih orodij na področju animacije gibljivih slik
 • spremljati razvoj stroke in trende na področju animacije gibljivih slik
 • načrtovati pripravo na animiranje gibljivih slik
 • animirati like/predmete/ozadja in kamero
 • zagotavljati učinkovitost celostnega delovanja animacije gibljivih slik
 • varovati zdravje in okolje ter delovati v skladu s trajnostnim razvojem družbe5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in deluje v timu
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • upošteva načela timskega dela
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde, sodeluje pri pripravi načrta celotne produkcije
 • upošteva tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas in sredstva za izvedbo projekta, sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, upošteva predpise o avtorskih pravicah
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere in pripravi referenčni material
 • uporabi strokovno literaturo, knjige, revije, filme
 • poišče reference na spletu
 • zbere in posname digitalni foto- in video material, vodi in uporablja lastni arhiv
 • uporablja spletne iskalnike in iskanje materiala po katalogih
 • uporablja strojno in programsko opremo za računalniško ali stop animacijo
Operativna dela načrtuje pripravo na animiranje gibljivih slik
 • analizira likovno zasnovo likov/predmetov/ ozadij  
 • analizira zgodboris (angl. storyboard)
 • analizira okolico
 • razume osnovna načela animacije
 • animira na eno sličico - a1(angl. single frame animation) in animiranje na dve sličici- a2 (ang. double frame animation)
 • pozna evropske, ameriške in azijske standarde predvajanja  animacije gibljivih slik
 • uporablja osnove filmskega jezika in filmskih izrezov (planov)
 • razume osnove fizikalnih načel animiranja
 • razume različne zvrsti in sloge animacije
 • pripravi delovni in terminski načrt  
 • pripravi snemalni list (angl. Exposure X-sheet)
animira gibljive slike
 
 • uporablja računalnik in programska orodja za izvajanje animacije likov/predmetov/ ozadij   
 • izdela animatik
 • izdela delovno verzijo animacije in postavi ključne sličice posameznega kadra (angl. blocking)
 • analizira gibanje s pomočjo referenčnih posnetkov in fotografij
 • določi animacijske krivulje gibanja
 • animira neprekinjeno, animira s ključnimi sličicami (od poze do poze) in vmesnimi sličicami
 • v primeru govora uskladi animiranje ustnic (ang. lip sync)
 • izdela končno verzijo animacije v kakovosti, primerni za predvajanje na spletu/kinodvorani/televiziji
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • pripravlja natančna poročila o svojem dnevnem/tedenskem delu in delu skupine
 • ureja računalniške baze podatkov o projektni tehnični dokumentaciji
 • dnevno ureja in arhivira svoje delo
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov o projektu)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izvedbe dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti in predpisano zakonodajo
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pripravlja varnostne kopije podatkov
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
 • varuje poslovne skrivnosti naročnika in posredniške organizacije, upošteva kodeks dobrih poslovnih običajev sodelujočih subjektov
 • obvlada delo z računalnikom in s programskimi orodji za animacijo
Vzdrževanje in popravila vzdržuje opremo
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v delovnem procesu
 • pravilno uporablja naprave, jih vzdržuje ter oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno vzdrževalno službo o večjih napakah na uporabljeni opremi
 • razume zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške opreme, razume pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, povezanimi v delovnem procesu
 • sprejema informacije od vodje ali od sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • (aktivno) uporablja elektronsko pošto in svetovni splet ter uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s predstavniki naročnikov o tehnološkem usklajevanju in storitvenih časovnih rokih
 • komunicira s predstavniki zunanjih sodelavcev in izvajalcev ter ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • upošteva cilje trajnostnega razvoja organizacije
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostna zaščitna oprema
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • načrtuje, upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Kolja Saksida, ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo, Ljubljana
 • Jure Vizjak, Invida, internet video agencija, d.o.o., Škofja Loka
 • Sergej Žlahtič, TRONOG, vizualne rešitve, d.o.o., Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.