Katalog

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Izdelovalec/ izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti (54312241)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov (6024104011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241040 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          priprava osnovnih pripomočkov in potrebnih materialov za polstenje

-          priprava kandidata na delo

20 %

Izvedba

-          uporaba ustreznega delovnega postopka

-          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-          kakovost storitve in estetska vrednost

-          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij

-          upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

60 %

Dokumentacija

-          zasnova izdelka oziroma storitve

10 %

Zagovor

-          utemeljitev delovnih postopkov in strokovnih izrazov

10 %

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,

-          neskladnost izvedbe naloge s načrtom.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z ustrezno temperaturo, ki je opremljen s polstenimi izdelki in tekočo toplo vodo

 • pripomočki, orodja in surovina za tehnološke postopke izdelave polsti in polstenih izdelkov

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 4 s področja tekstilij in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • tretji član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj z izdelovanjem polsti in polstenih izdelkov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje izdelek
 • izdela idejno zasnovo izdelka
 • izdela oz. pripravi načrt izdelka, izračuna faktor krčenja, izdela povečan načrt
 • za 3-d brezšiven izdelek pripravi tudi pravilno povečano plosko šablono
 • izbere primerno volno ali druge materiale za polstenje glede na namembnost izdelka
 • pozna temeljne značilnosti dediščine polstenja ter različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije in v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo in okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
Načrtuje izdelek

 • pripravi se za delo
 • pripravi delovno površino ter potrebne pripomočke za polstenje
 • pripravi zasnovo izdelka
 • izbere in pripravi volno za polstenje glede na namembnost izdelka
 • našteje različne pasme ovac, katerih volna je primerna za polstenje
 • našteje različne vrste volne in drugih materialov za polstenje
 • opiše lastnosti volne in drugih materialov za polstenje
 • opiše postopke predelave volne in drugih naravnih vlaken za polstenje (pranje, barvanje, česanje)
 • razloži vplive na skladiščenje volne in drugih materialov za polstenje
 • pojasni (sam) proces polstenja (razloge za polstenje)
 • opiše načine barvanja volne
 • opiše temeljne značilnosti polstenja volne in drugih materialov za polstenje po posameznih pokrajinah Slovenije in v svetu
 • argumentira izbor izdelka z vidika funkcije in oblikovanja
 • na primeru razstavljenih izdelkov izbere in pojasni izdelke domače in umetnostne obrti
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izdela polst in polstene izdelke ter jih oblikuje
 • pripravi vodo primerne temperature in milo oziroma raztopino obojega, če je to potrebno
 • razplasti volno ali druge materiale za polstenje in jih pravilno pripravi za polstenje
 • polsti volno in druge materiale s pomočjo različnih postopkov polstenja (mokro polstenje, suho polstenje kot dopolnilo mokremu polstenju, nuno polstenje, brezšivno 3-d polstenje)
 • izdela polpolsten izdelek
 • polpolsten izdelek skrči do končne velikosti
 • pravilno izpere izdelek, ga končno oblikuje za sušenje
 • po sušenju izdelek obdela, ga pregleda in pakira
 • uporablja pripomočke za polstenje volne in drugih materialov za polstenje
 • pozna razllične postopke polstenja volne in drugih materialov za polstenje (mokro polstenje, suho polstenje, nuno polstenje, brezšivno 3-d polstenje …) in njihovo pravilno izpeljavo

Izdeluje polst in oblikuje polstene izdelke
 • pripravi se za delo
 • našteje in opiše različne postopke polstenja
 • našteje pripomočke za polstenje in (opiše njihovo funkcijo)
 • demonstrira polstenje in svetovanje stranki
 • demonstrira pravilno polaganje vlaken na osnovo (kroj)
 • demonstrira končno obdelavo izdelka
 • opiše postopke krojenja in preračunavanja krčenja
 • obračuna opravljeno storitev za pripravljen izdelek
 • dokumentacijo pripravlja skladno s predpisi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, J. (1991). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Ljubljana: Domus.
 • Bogataj, J. (2000). Mojstrovine Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Domače obrti na Slovenskem (2000). Videokaseta. Ljubljana: Založba kaset in plošč RTV Slovenije.
 • Splet:  različne spletne strani o zgodovini tekstilij in polsti, pretežno v angl. jeziku (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DBAYS5SE,  https://www.feltmakers.com/history/, https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Felt, http://www.madehow.com/Volume-7/Felt.html …)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga
 •  
 • Anja Musek, Načrtovanje in oblikovanje Anja Musek, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Lili Panjtar, Lila studio, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.