Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Izdelovalec/ izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti (54312241)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov (60241040)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel,
 • tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja,
 • nabavljati, izbirati in pripraviti materiale za polstenje,
 • izdelovati in oblikovati polstene izdelke iz različnih materialov ob upoštevanju njihove namembnosti,
 • ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira lastno delo
 • zaveda se pomena kulturne dediščine v slovenskem prostoru in jo zna predstaviti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in material za delo
 • izbere in pripravi material, naprave in orodja glede na vrsto del
 • pozna delovanje in vzdrževanje naprav, orodij in materialov, ki jih uporablja in z njimi ravna
 • pozna lastnosti volne in drugih materialov za polstenje
 • pozna postopke za shranjevanje volne in drugih materialov za polstenje in jih zna shranjevati
 • pozna postopke za pripravo volne in drugih materialov za polstenje
 • pozna različne načine barvanja volne
Operativna dela načrtuje izdelek
 • izdela idejno zasnovo izdelka
 • izdela oz. pripravi načrt izdelka, izračuna faktor krčenja, izdela povečan načrt
 • za 3-d brezšiven izdelek pripravi tudi pravilno povečano plosko šablono
 • izbere primerno volno ali druge materiale za polstenje glede na namembnost izdelka
 • pozna temeljne značilnosti dediščine polstenja ter različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije in v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo in okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
izdela polst in polstene izdelke ter jih oblikuje
 • pripravi vodo primerne temperature in milo oziroma raztopino obojega, če je to potrebno
 • razplasti volno ali druge materiale za polstenje in jih pravilno pripravi za polstenje
 • polsti volno in druge materiale s pomočjo različnih postopkov polstenja (mokro polstenje, suho polstenje kot dopolnilo mokremu polstenju, nuno polstenje, brezšivno 3-d polstenje)
 • izdela polpolsten izdelek
 • polpolsten izdelek skrči do končne velikosti
 • pravilno izpere izdelek, ga končno oblikuje za sušenje
 • po sušenju izdelek obdela, ga pregleda in pakira
 • uporablja pripomočke za polstenje volne in drugih materialov za polstenje
 • pozna razllične postopke polstenja volne in drugih materialov za polstenje (mokro polstenje, suho polstenje, nuno polstenje, brezšivno 3-d polstenje …) in njihovo pravilno izpeljavo

Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco storitev
 • vodi evidenco izdanih računov
 • vodi ostalo administrativno dokumentacijo
 • pozna dokumente za prodajo izdelka
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela spodbuja in skrbi za prodajo svojih izdelkov
 • svetuje strankam
 • predstavi svojo dejavnost, polst ter polstene izdelke
 • izračuna ceno pripravljenega izdelka
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • pozna normative dela in materialov, ki jih uporablja ter osnove kalkulacij
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in estetsko ustreznost končnega polstenega izdelka
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • sproti odpravlja napake
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost končnih izdelkov in storitev
 • pozna vrste napak na spolstenem izdelku ter jih zna popraviti
 • zna preventivno odpravljati napake pri posameznih fazah izdelave polsti in polstenih izdelkov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pravilno shranjuje polst in polstene izdelke
 • pozna načine vzdrževanja polsti in polstenih izdelkov ter preprečevanja infestacije z molji itd.
 • pozna načine ukrepanja pri infestaciji z molji
 • pozna načine popravil polsti
 • pozna načine vzdrževanja naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri lastnem delu
Komunikacija komunicira s strankami in strokovno javnostjo
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada tehnike in metode dela oz. sporazumevanja z ljudmi ter kompetentno sodeluje z vsemi sodelujočimi
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva predpise o varnosti pri delu, o varstvu okolja in zdravju pri delu ter o požarnem varstvu in navodila za ravnanje v skladu z njimi
 • upošteva predpise in navodila za delo s kemikalijami in z nevarnimi snovmi
 • upošteva predpise o varovanju okolja in zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Anja Musek, Načrtovanje in oblikovanje Anja Musek, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Lili Panjtar, Lila studio, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.