Katalog

Naziv:

Policist/policistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

30.6.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Policist/policistka (5864087011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Policist/policistka 58640870  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 katere koli smeri in izobrazba Policist na ravni SOK 5 ali opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
 • izobrazba Policist na ravni SOK 5 ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Kriminalistični tečaj ali opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 7 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije na delovnih mestih za katera se zahteva poklic policist (na ravni SOK 5 ali SOK 6), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • ustno preverjanje in
 • praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanjaRazmerje med načini preverjanja

Način preverjanja

Delež

Ustno preverjanje

40 %

Praktično preverjanje z zagovorom

60 %

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbira ustrezne opreme, obrazcev, pripomočkov in tehničnih sredstev

30

načrtovanje izbire ustreznih pooblastil oziroma  prisilnih sredstev

Izvedba naloge


upoštevanje zakonitosti in strokovnosti

30

izbira in uporaba ustreznih pooblastil oziroma prisilnih sredstev

uporaba strokovne terminologije in razumljivo ter nedvomno izražanje

Dokumentacija

ustreznost izdelane ali izpolnjene dokumentacije

20

Ustni zagovor

utemeljitev zakonitosti in strokovnosti opravljene naloge

20

uporaba strokovne terminologije

jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost podanih  odgovorov Izločilna merila:

 • nepoznavanje policijskih pooblastil oziroma pogojev za uporabo prisilnih sredstev
 • nezakonita uporaba policijskih pooblastil oziroma prisilnih sredstev


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • notranja organizacijska enota generalne policijske uprave
 • strelišče
 • vozila, sistemizirana in tipizirana v policiji 
 • prisilna sredstva, sistemizirana in tipizirana v policiji
 • avtomobilski poligon
 • pripomočki za izvajanje policijskih postopkov
 • borilnica
 • vzorci standardiziranih obrazcev v policiji
 • komunikacijska sredstva policije
 • dostop do policijskega informacijskega sistema
 • pripomočki za urjenje praktičnega postopka

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • en član ima izobrazbo najmanj na ravni SOK 8, status pooblaščene uradne osebe v policiji in zadnja tri leta izvaja pedagoški proces v policiji kot predavatelj ali inštruktor, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih so razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer odločbe organizacijskih enot o izvedbi izobraževanja ali usposabljanj, potrdila delodajalca z navedbo števila ur in obdobja izobraževanja ali usposabljanja, razne pogodbe ipd.) in
 • dva člana imata izobrazbo najmanj na ravni  SOK 7, status pooblaščene uradne osebe v policiji in sta v zadnjih treh letih izvedla najmanj 30 ur usposabljanj ali izpopolnjevanj v policiji, kar kandidata dokazujeta z verodostojnimi listinami, iz katerih so razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer odločbe organizacijskih enot  o izvedbi usposabljanj ali izpopolnjevanj, potrdila delodajalca z navedbo števila ur in obdobja usposabljanja ali izpopolnjevanja, razne pogodbe ipd.).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi ter vzdržuje javni red
 • sodeluje pri načrtovanjih različnih operativnih nalog policije
 • nudi pomoč v različnih varnostnih razmerah
 • sodeluje pri pregledih zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih oseb in stvari
 • izvaja blokade in zasede 
 • načrtuje in izvaja  kontrolo posameznih območij ali prevoznih sredstev
 • pomaga državnim organom in drugim institucijam z javnim pooblastilom, kadar se jim pri opravljanju uradnih nalog državljani fizično upirajo ali to upravičeno pričakujejo (asistence)
 • sodeluje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja pri elementarnih in drugih hujših nesrečah
 • sodeluje pri varovanju naravnega in bivalnega okolja
 • sodeluje pri varovanju kulturne dediščine
 • sodeluje pri varovanju javnih prireditev in javnih shodov
 • vzdržuje javni red in mir
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna delo na področju večetničnih skupnosti
 • pozna oblike dela na varnostno obremenjenih območjih
 • pozna organiziranost in pristojnosti lokalne skupnosti pri zagotavljanju varnosti
 • pozna organiziranost in pristojnosti drugih subjektov pri zagotavljanju varnosti
Pojasni in opiše načrtovanje različnih operativnih nalog policije in na praktičnem primeru prikaže izvedbo posamezne naloge

 • pojasni  katere operativne naloge je potrebno načrtovati
 • opiše poostren nadzor in pojasni, kdo ga lahko odredi
 • pojasni način dela pri varnostni akciji
 • razloži način izvajanja zaključne akcije
 • pojasni razliko med blokado in zasedo
 • opiše in na praktičnem primeru izvedbe blokado ali zasedo
 • pojasni pomen kontrole posameznih območji ali prevoznih sredstev
Pojasni in obrazloži pomen nudenja pomoči  policije

 • pojasni kakšno pomoč nudi policija ob različnih varnostnih razmerah sodelujočim
 • pojasni vlogo policije pri izvajanju naloge s področja zaščite in reševanja pri elementarnih nesrečah in drugih hujših nesrečah
 • opiše,  kašen je postopek zaprošanja za pomoč policije
 • pojasni pojem asistence in ga praktično izvede
 • opiše primer ukrepanja policije ob zaznavi nevarnih snovi v naravi
Na praktičnem primeru izvede in pojasni vlogo policije pri pregledu zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih oseb in stvari

 • opiše primer organizacije iskanja pogrešane osebe
 • opredeli namen opravljanja pregleda zemljišča
 • pojasni namen in uporabo geografske, topografske in taktične orientacije
 • pojasni topografske pripomočke, njihov namen in praktično prikaže njihovo uporabo

Pojasni pojem vzdrževanja javnega reda in miru in na praktičnem primeru prikaže postopek obravnave kršitve

 • v simuliranem primeru prikaže in obrazloži pravilen postopek obravnave kršitve javnega reda in miru
 • opiše načine in pomen preventivnega delovanja na področju zagotavljanja javnega reda in miru
 • v simulirani situaciji sprejme podatke oziroma informacije in na podlagi tega zbere obvestila v zvezi z dejanji, kršitvami oziroma drugimi dogodki
 • opredeli pojem javno zbiranje
 • pojasni razliko med javnim shodom in javno prireditvijo
 • obrazloži kdaj je za javni shod ali javno prireditev obvezno dovoljenje upravne enote
 • obrazloži kakšen je postopek priglasitve javnega zbiranja  na policijski postaji
 • v simulirani situaciji prikaže profesionalno komunikacijo z različnimi strankami s poudarkom na težavni stranki

Pojasni in obrazloži pomen organiziranosti in pristojnosti drugih subjektov pri zagotavljanju varnosti

 • pojasni organiziranost in pristojnosti  lokalne skupnosti pri zagotavljanju varnosti
 • obrazloži pomen sodelovanja z organi lokalnih skupnosti
 • opiše primere sodelovanja z občinskimi redarstvi
 • opiše vlogo lokalne skupnosti pri odpravljanju vzrokov za deviantna ravnanja
 • opredeli pojem varnostni sosvet
 • našteje druge subjekte, ki poleg policije zgotavljajo notranjo varnost
 • pojasni zakonske pristojnosti policije do zasebnovarnostnih subjektov in detektivov
 • pojasni omejitev pri izmenjavi informacij med policijo in drugimi subjekti
 • pojasni pojma ukrep in upravičenje v kontekstu uporabe zasebno- varnostnih subjektov in detektivov

Obrazloži način in pomen dela policije na področju več-etničnih skupnosti in varnostno obremenjenih področjih

 • pojasni večkulturnost in več-etničnost
 • obrazloži pomen sprejemanja drugačnosti
 • na simuliranem primeru izvede nalogo v več-etični skupnosti
 • obrazloži pojem varnostno obremenjeno območje
 • opiše načine izvajanja nalog policije na varnostno obremenjenem področju
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj
 • zaznava kazniva dejanja
 • izvaja postopke v skladu z navodilom o evidentiranju kaznivih dejanj 
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja
 • sprejema, zbira in preverja obvestila
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev dejanj in dogodkov ter odreja potrebna izvedenska dela
 • sodeluje pri pregledu zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih oseb in predlaga razpis iskanja oseb in predmetov
 • sodeluje z drugimi pristojnimi organi
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila:
  • skicira
  • fotografira in snema
  • ugotavlja istovetnost
  • izziva, dokumentira, zavaruje in jemlje sledi, vzorce in predmete
  • daktiloskopira
 • izvaja pooblastila po predpisu, ki ureja kazenski postopek:
  • pregleduje prevozna sredstva, potnike in prtljago
  • omeji gibanje
  • ugotavlja istovetnost oseb in predmetov
  • povabi osebo v uradne prostore
  • prime osebo
  • privede osebo v uradne prostore
  • odvzame prostost
  • zaslišuje osumljenca
  • zadrži osebo
  • opravi pregled določenih prostorov in objektov pravnih oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
  • vstopi v tuje stanovanje
  • izvede preiskavo stanovanja
  • izvede osebno preiskavo
  • zaseže predmete
  • ugotavlja posest in promet prepovedanih drog
  • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
  • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • izvaja policijska pooblastila
 • obvlada različne pristope komuniciranja pri preiskovanju
 • svetuje o samozaščitnih ukrepih glede za osebno varnost in varnost premoženja 
 • pozna vlogo in pomen prava za urejanje odnosov v družbi in vlogo subjektov družbenega nadzorstva
 • osvoji pojme o pravnem redu, pravnih pravilih in pravnih aktih ter pravnih razmerjih
 • pozna razliko med različnimi vrstami prava (poleg kazenskega še civilno, odškodninsko, družinsko, dedno, obligacijsko ...)
 • pozna osnove stvarnopravnega zakonika
 • pozna razmejitev med kaznivim dejanjem in prekrškom
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
 • pozna policijska pooblastila in pooblastila po predpisu, ki ureja kazenski postopek
 • pozna mednarodno policijsko sodelovanje
Opiše oblike in način preiskovanja kaznivih dejanj in na praktičnem primeru prikaže določeno kriminalistično opravilo oziroma izvedbo kazenskega postopka

 • pojasni sodobne pristope preprečevanja in preiskovanja kriminalitete in loči med proaktivnim, preventivnim in represivnim odzivanjem policije pri tem
 • opiše načelno delovanje storilcev pri izvrševanju kaznivih dejanj in njihove načine odzivanja zaradi aktivnosti policije
 • pojasni značilnosti preiskovanja pri specifičnih vrstah kaznivih dejanj       
 • opredeli načine dokumentiranja kaznivih dejanj in pri posameznem praktičnem primeru zna pripraviti KRIM obrazce (oznaka na obrazcih, ki se uporabljajo na področju preiskovanja kaznivih dejanj)
 • pojasni pomen in opiše sestavine kazenske ovadbe opiše (nujna) preiskovalna dejanja in razume njihov namen
 • obrazloži aktivnosti policije v primerih pogrešanih oseb in pri obravnavi posebej ranljivih oseb
 • opiše pomen zavarovanja kraja kaznivega dejanja in pojasni uporabo materialnih sredstev za zavarovanje sledi in dokazov
 • pojasni pojem sodelovanja policistov z informatorji ter razloži razlike med pridobivanjem informacij, zbiranjem obvestil in zaslišanjem osumljenca
 • pojasni ustrezno obravnavo žrtev kaznivih dejanj

Opiše osnove kazenskopravne materije, potek predkazenskega postopka in pooblastila policije pri preiskovanju kazenskega dejanja ter zadevo dodatno pojasni na posameznem praktičnem primeru

 • opiše uporabo osnovnih kazensko-pravnih predpisov pri obravnavi kaznivih dejanj
 • opiše vlogo posameznih subjektov v (pred)kazenskem postopku in njihova medsebojna razmerja
 • opiše namen in potek predkazenskega postopka
 • opiše uporabo pooblastil, ki jih ima policija v predkazenskem postopku in jih pravilno utemelji na posameznem praktičnem primeru, ki ga dodeli komisija
 • pojasni namen dokazovanja in opredeli dokazne standarde ter jih prepozna v posameznih primerih
 • pojasni vlogo in namen kazenskega prava v družbi in v EU pravnem redu ter podrobno razloži pomen in uporabo kazenskopravnih načel zakonitosti in subjektivne krivdne odgovornosti
 • opredeli pojem kaznivega dejanja in njegovih modalitetnih oblik ter tako loči kazniva dejanja od prekrškov
 • loči opredelitev zakonskih znakov kaznivih dejanj od elementov kaznivih dejanj
 • opredeli pojem storilčeve krivde z vsemi njenimi izraznimi oblikami ter pojasni pomen vzročne zveze pri krivdi
 • pojasni pogoje in meje odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje
 • opredeli institut nadaljevanega kaznivega dejanja in ga prepozna v posameznem praktičnem primeru
 • opiše institut steka v povezavi s pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja
 • opiše posamezne faze storitve kaznivega dejanja in prepozna cono inkriminacije v posameznem praktičnem primeru
 • opredeli poskus kaznivega dejanja in ga prepozna v posameznem praktičnem primeru
 • našteje institute, ki izključujejo protipravnost pri kaznivem dejanju
 • pojasni posamezne vrste udeležbe pri kaznivem dejanju in jih prepozna v posameznem praktičnem primeru
 • pojasni namen in opiše postopek finančne preiskave ter njen zaključek
preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške, odkriva in prijema storilce prekrškov ter vodi prekrškovni postopek

Preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške, odkriva in prijema storilce prekrškov:

 • zaznava prekrške
 • sprejema, zbira in preverja obvestila o prekrških
 • izvaja ukrepe za izsleditev storilca prekrška
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo in prometom orožja ter eksplozivnih snovi
 • nadzoruje uporabo pirotehničnih izdelkov in promet z njimi
 • ugotavlja izpolnjevanje obveznosti prijave prebivališča
 • ugotavlja kršitve, povezane z osebnimi dokumenti
 • ugotavlja kršitve, povezane s prepovedanimi drogami
 • ugotavlja kršitve, povezane z varnostjo cestnega prometa
 • ugotavlja kršitve, povezane z mejnimi zadevami in tujci
 • izvaja nadzor nad varstvom okolja
 • nadzoruje izvajanje predpisov za zaščito živali
 • nadzira in varuje javne prireditve in javne shode
 • ugotavlja kršitve javnega reda in miru
 • vzpostavlja javni red
 • uveljavlja druge predpise, za katere je pristojna tudi policija
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna materialne predpise o prekrških, za katere je pristojna policija
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje


Samostojno vodi prekrškovni postopek pred izdajo odločbe in izda plačilni  nalog:

 • izvede postopek izreka opozorila storilcu prekrška
 • izda obvestilo o prekršku
 • izda plačilni nalog ob storjenem prekršku
 • zavaruje izvršitev postopka o prekršku
 • predlaga uvedbo postopka o prekršku pristojnemu prekrškovnemu organu
 • vloži obdolžilni predlog zoper kršitelja na pristojno sodišče
 • izvede ukrepe za zagotovitev obdolženčeve prisotnosti v prekrškovnem postopku:
  • privedba
  • pridržanje
 •  izvede ukrepe za uspešno izvedbo prekrškovnega postopka:
  • zaseg predmetov in ustrezno ravnanje z njimi
  • hišna preiskava
  • osebna preiskava
 • pozna elemente prekrška
 • pozna razmejitev med prekrškom in kaznivim dejanjem
 • pozna razmejitev med rednim in hitrim prekrškovnim postopkom
 • pozna postopek izdaje odločbe o prekršku
 • pozna smiselno uporabo določil predpisa, ki ureja kazenski postopek za uspešno izvedbo postopka o prekršku
 • pozna smiselno uporabo določil predpisa, ki ureja upravni postopek za uspešno izvedbo postopka o prekršku
 • pozna določila kazenskega zakonika, ki se navezujejo na uspešno izvedbo postopka o prekršku
Pojasni postopek preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja posameznega prekrška in ga izvede na praktičnem primeru

 • razloži razliko med prekrški in ostalimi kaznivimi ravnanji
 • našteje in opiše osnovne pojme prekrškov (prekršek, prekršek neznatnega pomena …)
 • dokaže, da razlikuje pravne subjekte, ki odgovarjajo za prekršek, pozna njihovo prekrškovno odgovornost ter razloge za izključitev te odgovornosti
 • razloži pravila o razmejevanju kaznivih dejanj in prekrškov
 • našteje različne sankcije za prekrške in pojasni njihovo izrekanje na posameznih primerih prekrškov
 • pojasni, kako se izreka globa in kako je urejen postopek, če globa ni plačana
 • našteje stranske sankcije in opiše postopek izrekanja stranskih sankcij
 • opiše postopek odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi s prekrškom
 • razloži prekrškovni postopek proti mladoletnim kršiteljem in našteje vzgojne ukrepe, ki jih izreka sodišče
 • opiše podrobnosti zastaranja postopka o prekršku in izvršitvi sankcije
 • našteje organe, ki izvajajo postopek o prekrških
 • razloži pomen stvarne in krajevne pristojnosti prekrškovnih organov za vodenje postopka
 • opiše razliko med hitrim in rednim sodnim postopkom
 • pojasni, kdaj se postopek o prekršku ne uvede
 • obrazloži opozorilo kot ukrep
 • na praktičnem primeru razloži postopek izreka globe in kazenskih točk s plačilnim nalogom glede na način zaznave oz. ugotovitve prekrška
 • našteje pogoje, ko se kršitelju lahko izda obvestilo o prekršku ter opiše, kako se izdaja izvede v praksi
 • našteje pogoje za izdajo plačilnega naloga po Zakonu o prekrških
 • opiše postopek izjave kršitelju, da se izjavi o prekršku na zapisnik ali obvestilo o prekršku
 • našteje pogoje za izdajo odločbe o prekršku

Po navodilih komisije praktično izvede postopke pri odkrivanju in prijemu storilcev prekrškov ter opiše vodenje prekrškovnega postopka

 • izpiše plačilni nalog zaradi prekrška, ki je bil ugotovljen z osebno zaznavo ali tehničnimi sredstvi in kršitelju predstavi pravni pouk (naključno izbran praktični primer)
 • izpiše plačilni nalog zaradi prekrška, ki je bil ugotovljen z zbiranjem obvestil, neposredno po kršitvi, na kraju, kjer je bil prekršek storjen in kršitelju predstavi pravni pouk (naključno izbran praktični primer)
 • oblikuje pisni izdelek, ki je podlaga za izdajo odločbe o prekršku (naključno izbran praktični primer)
 • napiše predlog za uvedbo postopka o prekrških pristojnemu prekrškovnemu organu (naključno izbran praktični primer)
 • napiše obdolžilni predlog zoper obdolženca za storjen prekršek (naključno izbran praktični primer)
 • praktično izvede postopek za zavarovanje izvršitve plačila globe z izdajo sklepa o zavarovanju izvršitve.
 • našteje vrste pravnih sredstev zoper različne vrste odločb o prekršku in pojasni razlike med njimi
 • našteje, kdo lahko vloži posamezno pravno sredstvo in na kratko obrazloži.
 • Našteje razloge iz katerih lahko upravičena oseba izpodbija plačilni nalog ali odločbo o prekršku
 • obrazloži postopek pridržanja kršitelja, ki je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in praktično spiše pisne izdelke
 • opiše postopek privedbe kršitelja na sodišče za prekrške in postopek pridržanja, ki se izvede zaradi privedbe kršitelja na sodišče
 • obrazloži postopek zasega predmetov, ki so predmet prekrška, in kršitelju praktično izda potrdilo o zasegu predmetov in glede dan primer izdela ustrezen pisni izdelek
 • razloži postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in praktično pripravi pisne izdelke
 • našteje kategorizacijo orožja po Zakonu o orožju
 • opiše pravno ureditev prenašanja in nošenja orožja v RS
 • opiše pravno ureditev izdelave eksplozivov in prometa z njimi
 • opiše pravno ureditev prometa in uporabe pirotehničnih izdelkov v RS
 • razloži postopek prijave stalnega in začasnega prebivališča ter kršitve, ki se pojavljajo na področju prijave prebivališča
 • opiše namen posameznih vrst javnih listin, s katerimi se v postopkih s policijo lahko izkazuje istovetnost
 • našteje najpogostejše prekrške s področja javnih listin
 • našteje razvrstitev prepovedanih drog
 • opiše razliko med storitvijo prekrška in kaznivega dejanja na področju prepovedanih drog
 • našteje področja varovanja okolja, ki spadajo v pristojnost policije
 • našteje prekrške s področja varovanja okolja, ki so najpogostejši v posameznih delih RS, in opiše potek prekrškovnega postopka
 • našteje področja, ki so zajeta v širši sklop javnega reda in  miru (obratovalni čas gostinskih lokalov, omejevanje porabe alkohola, zaščita živali)
 • našteje in opiše, v katerih primerih je potrebno javni shod ali javno prireditev prijaviti na policijski postaji in kdaj je za izvedbo potrebno dovoljenje upravne enote
 • opiše vlogo in pristojnosti organizatorja za zagotavljanje reda med izvedbo javnega shoda ali prireditve
 • opiše aktualno problematiko na področju javnih zbiranj in pristojnosti policije na tem področju
 • našteje najpogostejše prekrške, do katerih prihaja med izvedbo javnih shodov ali javnih prireditev, ter opiše potek prekrškovnega postopka
nadzira in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet
 • nadzira vozila, voznike, prevoz tovora, potnikov in drugih udeležencev v prometu
 • nadzira in usmerja promet na javnih cestah
 • izvaja kontrolo listin in izpolnjevanje drugih pogojev za udeležbo v cestnem prometu
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • preiskuje prometne nesreče s pobegom
 • izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, izrednih prevozov in prevozov živih živali
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • v okviru svoje pristojnosti sodeluje s subjekti, pristojnimi za opravljanje nalog v cestnem prometu
 • izvaja naloge in aktivnosti policije za zagotavljanje preventivnega dela
 • sodeluje pri projektih na področju prometne varnosti
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja pooblastila po predpisih s področja prometa:
  • odredi izredni pregled
  • uporabi svetlobne in zvočne signale
  • odredi odstranitev vozila ali ovire
  • odredi in izvede preizkus alkoholiziranosti voznikov
  • odredi strokovni pregled (alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi)
  • prepove nadaljnjo vožnjo
  • pridrži voznika
  • izloči vozilo
  • odredi izredni tehnični pregled
  • odredi tehtanje vozila
  • odvzame vozniško dovoljenje, registrske tablice ali parkirno karto
  • zaseže vozilo
  • odredi ukrepe za zavarovanje prometa
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živih živali
 • pozna pogoje za zaseg vozila
 • pozna pogoje za izločitev voznika in motornega vozila iz prometa
 • pozna hujše kršitve pri prevozu nevarnega blaga in ukrepe
 • pozna postopek ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil
 • pozna varnostno problematiko na lokalnem nivoju
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov s področja cestnoprometne varnosti
Pojasni in na praktičnem primeru prikaže pomen varnosti v cestnem prometu z uporabo ustrezne opreme in sredstev

 • opiše pomen varnosti policista in drugih udeležencev cestnega prometa med postopki z udeleženci cestnega prometa
 • uporabi ustrezno opremo in sredstva (uniformo) za zagotavljanje vidnosti in varnosti med postopki z udeleženci cestnega prometa
Obrazloži pomen nadzora in usmerjanja prometa v cestnem prometu

 • prikaže uporabo znakov, ki jih policisti dajejo udeležencem cestnega prometa s položajem telesa, z rokami, in zvočne znake z uporabo piščalke pri fizičnem urejanju prometa
 • izvede postopek ustavitve voznika vozila z uporabo stop loparja in postopek ustavitve z uporabo svetlobnih in zvočnih naprav na službenem vozilu policije

Pojasni vrste listin in njihov pomen, ki jih pri kontroli udeležencev v cestnem prometu zahteva na vpogled

 • opiše, kako se preveri veljavnost vozniškega dovoljenja in veljavnost kategorij v vozniškem dovoljenju
 • opiše, katere so omejitve, vpisane v vozniško dovoljenje
 • pojasni kategorije v vozniškem dovoljenju in omejitve zapisane v vozniškem dovoljenju.
 • opiše, kako se preveri veljavnost prometnega dovoljenja in druge listine povezane z vozili
 • opiše dokumente, povezane z nadzorom tovora v cestnem prometu, in možne kršitve pri prevozu tovora
 • našteje socialno zakonodajo, povezano z delovnim časom mobilnih delavcev, in pove, kako se ugotovi kršitve glede časa vožnje mobilnih delavcev

V simulirani situaciji opravi ogled prometne nesreče I. in II. kategorije

 • opiše različne pogoje za obravnavanje prometne nesreče in pogoje za odstop od ogleda kraja prometne nesreč
 • opiše primere, ko policist obravnava dogodek, ki ni prometna nesreča
 • razloži razliko med prometnimi nesrečami I., II., III. in IV. kategorije
 • našteje faze ogleda kraja prometne nesreče
 • pove razliko med obravnavanjem prometne nesreče zaradi storitve prekrška in storitvijo kaznivega dejanja
 • v simulirani situaciji izdela prostoročno skico nastanka prometne nesreče in pozna druge načine evidentiranja kraja nastanka prometne nesreče

Izvede ukrepe in pooblastila policista za zavarovanje sledi in izsleditev povzročitelja/povzročiteljev prometne nesreče,  ki so kraj zapustili, ne da bi nudili pomoč poškodovanim oziroma nudili udeležencem svoje podatke

 • pojasni taktiko in metodiko dela za izsleditev povzročitelja prometne nesreče, ki je kraj prometne nesreče zapustil
 • opiše, kako prepoznati indice za obravnavo naznanjenih prometnih nesreč z elementi kaznivega dejanja goljufije

Obrazloži vse ukrepe in pooblastila, ki jih policist izvede pri obravnavanju prometne nesreče z udeležbo vozila, ki prevaža nevarno blago

 • navede vse dokumente, ki jih zahteva na vpogled pri kontroli prevoza nevarnega blaga
 • razloži pomen označb na tabli, nameščeni na vozilu, ki prevaža nevarno blago
 • opiše varnostne ukrepe in  taktiko ter metodiko dela ob zavarovanju kraja prometne nesreče z udeležbo vozila ki prevaža nevarno blago/snov
 • izpolni obrazec za cestni kontrolni pregled
Obrazloži načine ugotavljanja hitrosti vožnje voznikov vozil v cestnem prometu

 • v simulirani situaciji izvede postopek ugotavljanja prekoračitve hitrosti vožnje voznika vozila v cestnem prometu z laserskim merilnikom hitrosti
 • opiše še druge načine ugotavljanja kršitev prekoračitve hitrosti vožnje voznikov vozil v cestnem prometu
Pojasni pomen sodelovanja policije s subjekti, pristojnimi za opravljanje nalog v cestnem prometu

 • pojasni pomen sodelovanja s subjekti, pristojnimi za opravljanje nalog v cestnem prometu, in načine obveščanja drugih pristojnih organov ob ugotovljenih kršitvah, za katere policija ni pristojna
Obrazloži vrste preventivnih aktivnosti policije in pojasni njihov pomen

 • našteje preventivne akcije za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v cestnem prometu in opiše vsebino posamezne preventivne akcije
Pojasni vlogo policije pri načrtovanju prometne varnosti

 • navede subjekte, s katerimi sodeluje pri načrtovanju in izvajanju projektov
 • našteje načine sodelovanja pri organizaciji javnih prireditev na javnih cestah z organizatorji teh prireditev
V simulirani situaciji prepozna znake storitve kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu

 • v simulirani situaciji prepozna znake storitve kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu, in opiše, kako se zavaruje sledi pri ogledu kraja prometne nesreče III. in IV. kategorije
 • pove, kako ločiti storitev kaznivega dejanja v cestnem prometu od storitve prekrška
Izvede ukrepe in pooblastila policista pri nadzoru in urejanju cestnega prometa

 • našteje vzroke za odreditev izrednega tehničnega pregleda vozila in zna izvesti ukrepe, če ugotovi, da vozilo tehnično ni brezhibno opiše nevarnosti med intervencijsko vožnjo in odgovornosti za nastanek prometne nesreče med intervencijsko vožnjo
 • našteje primere uporabe pooblastila za odstranitev vozila ali ovire s ceste
 • pravilno izvede preizkus alkoholiziranosti z udeležencem cestnega prometa z uporabo alkotesta in etilometra
 • prepozna in opiše znake vožnje in telesne karakteristike oseb, ki vozijo pod vplivom prepovedanih substanc, ki niso alkohol
 • v simulirani situaciji izvede hitri preizkus za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih substanc/snovi v organizmu voznikov vozil v cestnem prometu  
 • našteje primere, ko policist odredi strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali druge psihoaktivne snovi v organizmu udeležencev v cestnem prometu
 • našteje primere, ko policist ob ugotovljenih kršitvah vozniku vozila v cestnem prometu odredi  prepoved nadaljnje vožnje
 • navede primere uporabe pooblastila za pridržanje voznika vozila v cestnem prometu  skladno z določili Zakona o prekrških in Zakona o pravilih cestnega prometa
 • pojasni primere uporabe pooblastila izločitve vozila iz cestnega prometa po določilih Zakona o motornih vozilih
 • opiše postopek ugotavljanja preobremenjenosti vozil, udeleženih v cestnem prometu; izpolni obrazce ob ugotovljeni preobremenjenosti in zna izdelati ustrezne pisne izdelke ob ugotovljenih kršitvah
 • prepozna razloge za zaseg vozniškega dovoljenja in registrskih tablic in zna izpolniti obrazce za prepoved nadaljnje vožnje po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o prekrških
 • opiše izvedbe vseh ukrepov ob zasegu motornega vozila v skladu z določili Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o prekrških ter pravilno izpolni vse obrazce in izdela pisne izdelke ob zasegu motornega vozila
 • pojasni, kako izbrati ustrezno mesto za nadzor prometa in kraj kontrole pravilno označiti s troznakom
 • opiše, kako zavarovati kraj ogleda nastanka prometne nesreče, kraj obravnavanja kaznivega dejanja v cestnem prometu in kako postaviti blokadno točko ob uporabi sredstev za prisilno ustavljanje vozil
 • opiše in pove, kako uporabljati druga pooblastila, zapisana v Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah, Zakonu o motornih vozilih in Zakonu o voznikih med nadzorom cestnega prometa na javnih cestah
 • opiše, kako uporabiti »stinger« - sredstvo za prisilno ustavljanje vozil v cestnem prometu

Opiše druga policijska pooblastila za zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa

 • našteje primere dobre prakse za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu
Obrazloži določbe Zakona o pravilih cestnega prometa

 • pove najpogostejše vzroke za nastanek prometnih nesreč in našteje ukrepe za izboljšanje prometne varnosti oz. za zmanjševanje števila prometnih nesreč
 • opiše pomen in ustrezen način nadzora cestnega prometa na točkah, kjer se prometne nesreče s hujšimi posledicami večkrat zgodijo
Na praktičnem primeru pojasni vrste dajanja znakov policistov udeležencem cestnega prometa

 • pravilno izvede znake, ki jih daje policist skladno s Pravilnikom o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa

Obrazloži način nadzora izrednega prevoza in prevoza živih živali

 • našteje in opredeli listine in opremo, ki spremljajo izredne prevoze in prevoze živih živali

Na podlagi študije primera opiše postopek zasega motornega vozila

 • našteje vse pogoje za zaseg vozila v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa in Zakonom o motornih vozilih
 • opiše postopek in pravilno izpolni obrazce ter izdela ustrezne pisne izdelke ob zasegu motornega vozila

Na podlagi študije primera prepozna pogoje  za izločitev voznika motornega vozila iz cestnega prometa

 • našteje vse primere za izločitev voznika motornega vozila iz cestnega prometa po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih
Pojasni načine sodelovanja policije s subjekti na lokalni ravni za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu

 • pojasni pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo z namenom izboljšanja prometne varnosti
 • opiše, kako prepoznati nepravilnosti, povezane s prometno infrastrukturo, prometno signalizacijo in prometno opremo in kako se seznaniti z načinom predlaganja sprememb za odpravo teh pomanjkljivostiizvaja nadzor državne meje in izravnalne ukrepe
 • varuje državno mejo in opravlja mejno kontrolo
 • opravlja kontrolo prehajanja državne meje ter pri tem izvaja kontrolo potnikov, prevoznih sredstev in stvari
 • preprečuje nedovoljene migracije, protipravno prenašanje orožja in mamil ter odkriva druge nevarnosti za javno varnost
 • izvaja ukrepe ob mejnih incidentih ter drugih kršitvah na državni meji
 • odkriva in obravnava kazniva dejanja, prekrške, dogodke in mejne incidente na državni meji
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • se vključuje v različne oblike čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja
 • izvaja postopek s tujcem, ki na državni meji izjavi, da bo v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito
 • varuje državno mejo izven mejnih prehodov po strokovnih in schengenskih standardih in opravlja mejno kontrolo
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali prevoznih sredstev, oseb in stvari ob državni meji
 • sodeluje pri vračanju in prevzemu osebe na državni meji
 • izvaja izravnalne ukrepe
 • sodeluje s carino in s pristojnimi inšpekcijskimi službami
 • izvaja pooblastila na področju državne meje in izravnalnih ukrepov:
  • preverja dokumente in biometrične podatke
  • ugotavlja identiteto oseb in izvaja identifikacijski postopek
  • pregleduje prevozna sredstva
  • izvaja kontrolo oseb in stvari
  • omeji gibanje osebi
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna pravni red EU in pravne akte, ki so pomembni za mejno policijo (schengenski pravni red)
 • pozna vključevanje določil evropskega in schengenskega pravnega reda v slovenski pravni red
 • temeljito pozna pogoje za vstop oseb na schengensko območje, enotne standarde za mejno kontrolo na zunanjih mejah, usklajevanje zakonodaje na področju tujcev, orožja in mamil
 • pozna oblike in metode ter postopke za mejno kontrolo in izravnalne ukrepe
 • pozna tokove in značilnosti nedovoljenih migracij
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za delo pri nadzoru državne meje pri mejni kontroli
 • pozna naloge ob mejnih incidentih
 • pozna postopek prevzema oseb na državni meji po meddržavnih sporazumih
Pojasni izvajanje ukrepov ob odkritju nezakonitih ravnanj na državni meji in na praktičnem primeru po izboru komisije prikaže postopek z osumljencem

 • našteje najpogostejša kazniva dejanja in prekrške na državni meji
 • pojasni,  kaj je mejni incident in kaj mora storiti policist, ki zazna ali izve za mejni incident
 • na praktičnem primeru pokaže in pojasni postopek z osumljencem ob odkritju kaznivega dejanja ali prekrška in izdela dokumente, ki se morajo ob tem napisati
 • našteje osnovna kriminalistično- tehnična opravila

Našteje oziroma na praktičnem primeru pokaže različne oblike čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja

 • na praktičnem primeru pokaže, kako se pošlje poizvedbo na Center za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje in Center za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas
 • našteje kategorije zadetkov v Schengenskem informacijskem sistemu in na praktičnem primeru pokaže, kaj mora storiti policist ob posameznem zadetku
 • našteje in pojasni Interpolova obvestila
 • našteje in pojasni pogoje za čezmejno zasledovanje in pooblastila, ki jih ima policist pri tem

Našteje oziroma na praktičnem primeru pokaže postopke s tujci pri varovanju državne meje

 • našteje in pojasni pogoje, ki jih mora izpolniti državljan tretje države, da lahko vstopi v RS, in pokaže, v katerih evidencah ga je potrebno preveriti
 • na praktičnem primeru pokaže postopek s tujcem, ki zaprosi za mednarodno zaščito, ter izdela dokumente, ki se morajo napisati ob sprejemanju izjave za mednarodno zaščito
 • na praktičnem primeru pokaže postopek prijetja osebe, ki nezakonito prestopi državno mejo, ter izdela dokumente, ki jih je potrebno  napisati
 • našteje pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav ter državljanov, ki uživajo pravico do svobode gibanja v EU
 • pojasni postopek prevzema in vračanja oseb na državni meji po meddržavnih sporazumih

Opiše pooblastila na področju državne meje in izravnalnih ukrepov ter na primeru, ki ga poda komisija, pojasni policijsko pooblastilo

 • pojasni kontrolo potnikov, prevoznih sredstev in stvari pri mejni kontroli
 • pojasni sodelovanje z drugimi pristojnimi organi pri nadzoru državne meje in izravnalnih ukrepih
 • na praktičnem primeru pojasni policijsko pooblastilo zadržanja osebe in izdela dokumente, ki jih je potrebno napisati
 • pojasni policijska pooblastila pri izvajanju izravnalnih ukrepov (kontrola osebe, preverjanje osebe, pregled listin ter pregled prevoznega sredstva in stvari)
 • našteje tehnična sredstva pri mejni kontroli in pojasni njihovo uporabo
Opiše pravni red EU na področju varovanja državne meje

 • pojasni odnos med nacionalno zakonodajo in pravnim redom EU na področju varovanja državne meje in mednarodnega policijskega sodelovanja
 • našteje najpomembnejše pravne akte s področja varovanja državne meje,  
 • našteje pogoje za vstop oseb na schengensko območje ter standarde mejne kontrole na vstopu in izstopu iz države

opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih in mednarodni zaščiti
 • izvaja nadzor nad prebivanjem tujcev v notranjosti
 • ukrepa zoper tujce, ki nezakonito prebivajo v državi oziroma na območju  EU
 • izvaja postopek s tujcem, ki izjavi, da bo v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito
 • ugotavlja identiteto tujcev in izvaja identifikacijski postopek
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja pooblastila po predpisih, ki urejajo pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev ter mednarodno zaščito:
  • zavrne vstop tujca v RS
  • omeji gibanje tujca
  • prepreči izstop tujcu in državljanu EU iz države
  • izda in razveljavi vizum
  • odstrani tujca iz države
 • izvaja policijska pooblastila
 • temeljito pozna pravico državljanov EU in njihovih družinskih članov do svobode gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic
 • pozna pomen statusa begunca in njegove pravice ter obveznosti
 • pozna okoliščine in postopek za odstranitev tujcev iz države
 • pozna značilnosti nedovoljenih migracij
 • pozna določila azilnega (begunskega) prava
 • pozna določila o pogojih zadrževanja, prebivanja in odstranitve tujcev
 • pozna vključevanje določil evropskega in schengenskega pravnega reda v slovenski pravni sistem
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, prekrškov in dogodkov
Opiše pogoje za vstop in prebivanje tujcev

 • našteje pogoje, ki jih mora izpolniti tujec, da lahko vstopi in zapusti RS
 • pojasni,  kaj se šteje za nedovoljen vstop v RS
 • opiše in pojasni,  kaj je vizum, ter našteje,  katere podatke vsebuje vizum
 • pojasni, kaj je dovoljenje za prebivanje,  in našteje ter pojasni vrste dovoljenj za prebivanje tujcev v RS
 • pojasni, kaj se šteje za nezakonito prebivanje v RS

Pojasni postopek odstranitve tujcev iz države in na praktičnem primeru po izboru komisije prikaže vračanje in odstranitev tujcev

 • na praktičnem primeru pokaže in pojasni prostovoljno vračanje in odstranitev tujcev in kdaj odstranitev ni dovoljena ter izdela dokumente, ki jih je potrebno pri tem napisati
 • pojasni,  kaj pomeni začasno zadrževanje tujca v RS in kdaj se tujcu dovoli zadrževanje v RS
 • pojasni, kaj pomeni omejitev gibanja tujcev, ki nezakonito prebivajo v RS

Našteje oziroma na praktičnem primeru po izboru komisije pokaže pooblastila po predpisih, ki urejajo pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev

 • na praktičnem primeru pokaže in pojasni postopek zavrnitve državljana tretjih držav ter izpolni obrazec zavrnitve državljana tretjih držav
 • na praktičnem primeru pokaže ugotavljanje identitete tujcev in našteje listine, s katerimi tujci izkazujejo istovetnost, in listine, ki ji lahko tujec dobi v RS
 • pojasni, kdaj lahko preprečimo izstop tujcu ali državljanu EU
 • na praktičnem primeru pokaže in pojasni izdajo oziroma razveljavitev vizuma ter izdela dokumente, ki jih je potrebno pri tem napisati
 • na praktičnem primeru izdela in pojasni plačilni nalog za prekrške s področja tujcev

Pojasni pravico do svobode gibanja državljanov EU in njihovih družinskih članov in na praktičnem primeru po izboru komisije prikaže postopek zavrnitve osebe, ki uživa pravico do svobode gibanja

 • pojasni,  kdo je državljan EU in njegov družinski član
 • pojasni pogoje za vstop in prebivanje državljana EU in njegovega družinskega člana
 • na praktičnem primeru pojasni pogoje za zavrnitev državljana EU in njegovega družinskega člana ter izpolni obrazec zavrnitve državljana EU in njegovega družinskega člana

Pojasni pravice in dolžnosti tujcev, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, in na praktičnem primeru po izboru komisije prikaže postopek z osebo, ki  zaprosi za mednarodno zaščito

 • pojasni pojme begunec, prosilec za mednarodno zaščito in subsidiarna zaščita
 • našteje listine, ki se izdajo prosilcem za mednarodno zaščito in beguncem
 • na praktičnem primeru pokaže in pojasni obravnavo prosilca za mednarodno zaščito ter izdela dokumente, ki jih je potrebno  napisati
varuje določene osebe, organe, objekte, prostore in okoliše
 • skrbi za varnost varovanih in ogroženih oseb
 • varuje določene organe, objekte, prostore in okoliše
 • varnostno preverja osebe
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna predpise, s katerimi je določeno varovanje oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev
 • pozna ukrepe za zagotavljanje varnosti določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev
 • pozna osnovne postopke, metode in standarde varovanja varovanih in ogroženih oseb
 • pozna osnovne postopke, metode in standarde varovanja organov, objektov, prostorov in okolišev
Našteje in na praktičnem primeru pokaže ali pojasni pomen varovanja določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev, ki jih varuje policija

 • opiše in pojasni vsebino predpisov ter policijskih pooblastil s tega področja
 • našteje in pojasni oblike varovanj in standardne stopnje varovanja
 • našteje objekte in subjekte, ki jih varuje policija
 • pojasni postopke varovanja posameznih organov in objektov
 • pojasni temeljne izraze in pojme iz materialnopravne ureditve varovane osebe in ogrožene osebe  ter pojasni razliko
 • pojasni namen varovanja določenih organov, objektov, prostorov in okolišev
 • pojasni policijsko pooblastilo za varnostno preverjanje oseb
 • našteje in opiše metode varovanja organov in  objektov
vzdržuje javni red v skupnosti ter svetuje državljanom
 • sodeluje z izobraževalnimi institucijami pri izvajanju preventivnih programov policije
 • izvaja preventivna predavanja in svetovanja za ciljne skupine 
 • sodeluje pri delu lokalne skupnosti (sosveti, predavanja, pogovori, sestanki)
 • prepoznava varnostne probleme in skupaj z ostalimi subjekti odpravlja vzroke za njihov nastanek
 • sodeluje pri osveščanju subjektov o varnem izvajanju njihove dejavnosti
 • sodeluje z drugimi policisti pri organiziranju in izvajanju preventivnih programov
 • pozna različne pristope opravljanja policijske dejavnosti
 • pozna osnove javnega nastopanja
 • pozna pomen in vlogo različnih subjektov za zagotavljanje  varnosti
 • pozna pomen, vlogo in načine sodelovanja z nevladnimi organizaciji
 • razume pomen preventivne dejavnosti
Našteje in na praktičnem primeru pokaže ali pojasni strukturo subjektov in njihov pomen pri vzdrževanju javnega reda in izvajanju preventivne dejavnosti v skupnosti

 • našteje izobraževalne institucije in opiše pomen sodelovanja z njimi pri izvajanju preventivnih programov policije
 • na praktičnem primeru pojasni izvedbo preventivne dejavnosti v izobraževalni instituciji
 • pojasni in opiše oblike sodelovanja  z lokalno skupnostjo in njeno vlogo pri izvajanju preventivnih aktivnosti
 • našteje in opiše preventivne programe policije
 • pojasni pomen in vlogo policije na področju preventivnega dela  v lokalni skupnosti
 • pojasni vlogo varnostnega sosveta in nevladnih organizacij
 • opiše namen proaktivnega delovanja policije
 • našteje oblike preventivnih dejavnosti
izvaja policijska pooblastila
 • samostojno izbere primeren postopek ob upoštevanju pravil stroke, etičnih načel in človekovega dostojanstva 
 • opozarja
 • ukazuje
 • ugotavlja identiteto in izvede identifikacijski postopek
 • opravlja prepoznavo po fotografijah
 • varnostno preverja osebe
 • izvaja prikrito evidentiranje ali namensko kontrolo
 • opravi varnostni pregled
 • opravi pregled osebe in stvari
 • omeji gibanje
 • prepove približevanje določeni osebi, kraju ali območju
 • opravi protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in
 • območij
 • prime in privede osebo
 • pridrži osebo
 • odredi strožji policijski nadzor
 • zaseže predmete
 • vstopi v tuje stanovanje in v tuje prostore
 • uporabi prevozna in komunikacijska sredstva
 • uporabi prisilna sredstva:
  • sredstva za vklepanje in vezanje
  • plinski razpršilec
  • fizično silo
  • palico
  • sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev
  • strelno orožje
 • uporabi pooblastila, določena z drugimi zakoni
 • pozna predpise, ki urejajo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • pozna načela za uporabo policijskih pooblastil
 • razume pomen in pogoje uporabe pooblastil
 • pozna način izvedbe posameznega pooblastila
 • pozna prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pasivno ter aktivno upiranje in napad
 • pozna oblike napadov na policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja, ki jih uporablja policija, njihovo delovanje, rokovanje z njimi in njihovo uporabo
 • pozna postopke v zvezi z evidentiranjem in obveščanjem o uporabi policijskih pooblastil
 • pozna uporabo pooblastil na vodi
 • pozna pooblastila, določena z drugimi zakoni
 • prepozna družbene in varnostne okoliščine, reagira nanje in se odloča v skladu s pravili stroke in etičnimi normami
Pojasni in na praktičnem primeru pokaže izvajanje posameznega policijskega pooblastila
 
 • pojasni naloge policije in izvede posamezna policijska pooblastila
 • pojasni in prikaže pripravo na delo in izvedbo policijskega postopka z upoštevanjem navodil iz Kataloga standardov policijskih postopkov
 • pojasni zakonska načela in jih smiselno povezuje ter na praktičnem primeru izvede nalogo policije z uporabo posameznega pooblastila
 • pojasni izvajanje policijskih pooblastil zoper osebe z imuniteto, vojaške osebe in ranljivejšimi osebami (otroci, mladoletni, starejši, noseče ženske itd.)
 • pojasni uporabo maskirnega pokrivala, prirejene identitete, opravljanje nalog policije v uniformi in civilni obleki, opravljanje nalog zunaj delovnega časa, posebnosti izvajanja policijskih pooblastil in pojasnjuje rabo policijske asistence ter poligrafskega postopka
 • argumentira rabo prikritih preiskovalnih ukrepov in jih smiselno poveže s specialno normativno ureditvijo
 • pojasni kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij
 • prikaže in izdela pisne akte ob rabi posameznih policijskih pooblastil in ustrezno evidentira rabo posameznih pooblastil vključno z evidentiranjem uporabe prisilnih sredstev
 • pojasni postopke ugotavljanja zakonitosti, strokovnosti in učinkovitosti izvajanja policijskih pooblastil
 • pojasni pomen generalne policijske klavzule in taktičnega preudarka
 • pojasni rabo policijskih pooblastil na vodi
 • pojasni podzakonske akte in interne akte policije, ki so vezani na rabo posameznih pooblastil

Podrobneje pojasni in na praktičnem primeru prikaže rabo mehkih policijskih pooblastil

 • pojasni in prikaže rabo opozorila po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in ga primerja z opozorilom v postopku o prekršku
 • pojasni in prikaže rabo ukaza, s katerim daje policist navodila in zahteve za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali opustiti

Opiše pomen ugotavljanja identitete in ga izvede na praktičnem primeru
 
 • pojasni zakonsko osnovo, namen in pomen ugotavljanja identitete in identifikacijskega postopka
 • pojasni načine ugotavljanja identitete

Pojasni,  kakšne ukrepe lahko policist izvede v primeru, da identitete osebe v postopku ni mogoče ugotoviti, ter načine ugotavljanja identitete osebe, ki nima ustrezne listine pri sebi

 • prikaže izvedbo postopka ugotavljanja identitete
 • pojasni,  kdaj smejo policisti uporabiti pooblastilo prepoznave oseb po fotografijah
 • razloži postopek prepoznave oseb po fotografiji
 • pojasni,  kateri akt se napiše ob rabi pooblastila prepoznave oseb po fotografijah
 • pojasni izdelavo fotorobota in se pri tem smiselno navezuje na druge zakone
Pojasni pomen varnostnega preverjanja

 • pojasni varnostno preverjanje, ki je opredeljeno v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in argumentira pomen varnostnega preverjanja osebe
 • opiše in razloži akreditacijski postopek
Na praktičnem primeru prikaže in razloži prikrito in namensko kontrolo

 • prikaže rabo pooblastila prikrite in namenske kontrole in pri tem navede bistvene razlike
 • razloži odrejanje izvajanja pooblastila namenske in prikrite kontrole in navede zakonsko trajanje ukrepa

Pojasni in razloži pooblastilo vabljenje oseb
 
 • pojasni pooblastilo vabljenje in pri tem navede načine vabljenja
 • utemelji možnost prisilne privedbe ob neodzivu  na vabljenje

Prikaže in pojasni izvedbo varnostnega pregleda oziroma pregleda osebe oziroma stvari

 • pojasni razliko med varnostnim pregledom in pregledom osebe oziroma stvari
 • pojasni in prikaže pooblastilo varnostnega pregleda in pojasnjuje pogoje, ki dajejo upravičenost rabe pooblastila
 • pojasni ravnanje s predmeti, ki so izločeni pri varnostnem pregledu
 • pojasni in prikaže pooblastilo pregleda osebe oziroma stvari in na praktičnem primeru prikaže pogoje, ki dajejo upravičenost rabe pooblastila
 • pojasni ravnanje s predmeti, ki so najdeni ali izročeni pri pregledu osebe oziroma stvari

Pojasni začasno omejitev svobodnega gibanja in omejitev gibanja na določenem območju

 • pojasni pooblastilo začasne omejitve gibanja in ga utemeljuje na opisu praktičnega primera
 • razloži čas trajanja začasne omejitve gibanja in se opredeli do izdaje akta ob začasni omejitvi gibanja
 • razlikuje med začasno omejitvijo gibanja zaradi izvedbe policijskega postopka in omejitvijo ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega rada

Pojasni ukrep za zagotavljanje varnosti žrtvam v družinskih razmerjih

 • pojasni pooblastilo prepovedi približevanja in pri tem navede čas trajanja ukrepa in imenuje akt, ki se izda o uvedbi ukrepa
 • razloži ukrepe policije ob in po izreku prepovedi približevanja
Pojasni ukrep zagotavljanja varnosti na športnih prireditvah

 • pojasni pooblastilo, s katerim se prepove udeležbo na športnih prireditvah
 • pojasni pooblastilo, s katerim se osebam prekine potovanje na športno prireditev

Pojasni pomen protiterorističnega ukrepa za zagotavljanje varnosti v povezavi z varovano osebo

 • pojasni pooblastilo, s katerim se izvaja protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij
 • argumentira rabo pooblastila v primerih, da lastnik ali imetnik prostora ne soglaša s protiterorističnim pregledom

Pojasni pomen privedbe osebe

 • pojasni pooblastilo privedbe in pojasni privedbo brez naloga in z nalogom upravičenega organa
 • se opredeli do časovnega trajanja privedbe in kraja, kamor se oseba privaja
 • se opredeli do uporabe zaščitnega pokrivala na glavi pri izvedbi privedbe

Pojasni pojem iskanje oseb

 • pojasni iskanje oseb, ki se jih išče v okoliščinah, ki kažejo, da te osebe potrebujejo pomoč
 • pojasni pooblastilo iskanja oseb, ki jih določajo drugi zakoni
 • razloži ukrepe ob iskanju oseb

Prikaže izvedbo pridržanja

 • prikaže izvedbo pridržanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in pojasnjuje posamezna pridržanja glede na določila omenjenega zakona
 • predstavi način zagotavljanja pravic pridržane osebe

Prikaže postopek zasega predmetov in pojasni, ravnanje s temi predmeti

 • prikaže postopek zasega predmetov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije
 • pojasni ravnanje s predmeti, ki so zaseženi po določilih Zakona o nalogah in pooblastilih policije

Našteje razloge za vstop v tuje stanovanje, ko ni izdana odredba

 • navede razloge za vstop v tuje stanovanje in druge prostore v primeru, ko ni izdana odredba
 • pojasni zavarovanje in pečatenje prostora po zapustitvi stanovanja oziroma drugega prostora

Pojasni, kdaj sme policist uporabiti sredstva državljanov zaradi izvedbe policijske naloge

 • pojasni pooblastilo uporabe tujega prevoznega sredstva, sredstva za zvezo ali drugega sredstva
 • predstavi pojasnila, ki jih policija nudi upravičencu uporabljenega sredstva

Na praktičnem primeru prikaže uporabo posameznih prisilnih sredstev in pojasni pogoje za njihovo uporabo

 • prikaže ukazovanje pred uporabo prisilnih sredstev, zagotavljanje prve pomoči in ukrepe po uporabi prisilnega sredstva
 • pojasni posebne pogoje za uporabo prisilnih sredstev in pojasni uporabo prisilnih sredstev z odredbo policijskega vodje
 • praktično prikaže ustrezno rabo tehnik samoobrambe in argumentira rabo prisilnih sredstev pri obvladovanju, upiranju in napadu
 • pojasni zakonske pogoje in prikaže rabo sredstev za vklepanje in vezanje ter rabo priročnih sredstev
 • pojasni zakonske pogoje in prikaže uporabo telesne sile
 • pojasni zakonske pogoje in prikaže uporabo plinskega razpršilca
 • pojasni zakonske pogoje in prikaže uporabo palice
 • pojasni zakonske pogoje uporabe službenega psa
 • predstavi uporabo službenega psa za splošno in specialistično rabo in pri tem pojasni način uporabe kot prisilnega sredstva
 • pojasni zakonske pogoje rabe električnega paralizatorja
 • opiše način uporabe električnega paralizatorja
 • pojasni zakonske pogoje uporabe sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev in  ob tem pojasni tudi pooblastilo cestne zapore z blokadno točko
 • prikaže pripravo na uporabo sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev
 • pojasni uporabo vodnega curka, konjenice, posebnih motornih vozil in plinskih ter drugih sredstev za pasivizacijo
 • pojasni zakonske pogoje uporabe strelnega orožja
 • predstavi tehnične lastnosti strelnega orožja in pozna tipizacijo strelnega orožja
 • prikaže varno rokovanje s strelnim orožjem pri varovanju policijskega postopka
 • izvede vajo v streljanju
obdeluje tajne in osebne podatke ter druge varovane podatke policije
 • obdeluje podatke o delu policije
 • varuje tajne, osebne in druge varovane podatke policije
 • uporablja predpisano in sistemizirano informacijsko in telekomunikacijsko opremo
 • obdeluje podatke v policijskih evidencah, schengenskem informacijskem sistemu in drugih nacionalnih in tujih evidencah
 • varuje določena delovna mesta
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, dogodkih ipd.
 • upošteva predpise za obdelavo tajnih, osebnih in varovanih podatkov policije
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna namen in vlogo informacijskega in telekomunikacijskega sistema v policiji in schengenskega informacijskega sistema ter uradov SIRENE in drugih informacijskih sistemov, ki jih uporablja policija
Pojasni pomen obdelovanja tajnih in osebnih podatkov ter drugih varovanih podatkov policije

 • obrazloži in pojasni zakonodajo, ki ureja obdelavo podatkov s področja policije
 • pojasni zakonodajo s področja tajnih podatkov
 • našteje evropsko in slovensko zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov
 • pojasni, kaj so varovani podatki policije in zna našteti ter pojasniti še posebej varovane podatke policije
 • opiše osnovno zgradbo in glavne dele osebnega računalnika in mrežnih naprav opiše osnovne karakteristike radijskega sistema policije
 • opiše slovensko in mednarodno tablico črkovanja in pogovornik ter ga na praktičnem primeru zna uporabiti
 • opiše delovno okolje Lotus Notes
 • opiše razlike med evidencami policije in evidencami upravnih notranjih zadev ter evidencami schengenskega informacijskega sistema, Interpola in Europola
 • našteje pristojnosti in naloge urada, ki je pristojen za realizacijo ukrepov na podlagi razpisov Schengenskega informacijskega sistema, Interpola in Europola
 • našteje določila o zaščiti podatkov v policiji v povezavi s hišnim in požarnim redom
 • opiše informacijsko varnostno politiko
 • razlikuje vrste podatkov, jih našteje in opiše postopke in ukrepe varovanja podatkov
 • opredeli in našteje pristojnosti in omejitve, ki jih ima pri preverjanju, uporabi in posredovanju podatkov
 • pojasni  pomen varovanja tajnih podatkov in posledice, ki bi nastale z razkritjem, primerja stopnje tajnosti podatkov in posledice, ki bi nastale z razkritjem

Na praktičnih primerih prikaže uporabo posameznih aplikacij in evidenc, ki jih uporablja pri svojem delu

 • na simuliranem praktičnem primeru zna najti podatke v  ISUNZ (informacijski sistem notranjih zadev) in evidencah policije ter jih zna vnesti
 • utemelji funkcionalnost aplikacij ePolicist, Beležka policista, poslovanje z zaseženimi predmeti in zavarovanimi sledmi in njihovo uporabo prikaže na simuliranem praktičnem primeru
 • pojasni in na simuliranem praktičnem primeru opiše izvedbo ukrepa v primeru zadetka v Schengenski informacijski sistem in Interpolovih evidencah
 • našteje funkcionalnosti aplikacij znotraj CEPIS-a (informacijski sistem policije) in jih zna na simuliranem praktičnem primeru preverjanja osebe preko evidenc policije uporabiti  
12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

 • Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PN
 • Direktiva 2004/38/ES o pravicah državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic
 • Kazenski zakonik
 • Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma, z dne 14. 06. 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluksa, Zvezne republike Nemčije in Republike Francije o postopni ukinitvi kontrol na skupnih mejah
 • Pravilnik  o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma
 • Pravilnik o delih in opremi vozil
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
 • Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov
 • Pravilnik o policijskih pooblastilih
 • Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na ministrstvu za notranje zadeve
 • Pravilnik o zaščiti podatkov policije
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
 • Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
 • Sporazum med Vlado RS in Vlado Italijanske republike o čezmejnem policijskem sodelovanju
 • Sporazum med Vlado RS in Vlado Republike Madžarske o čezmejnem policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete
 • Sporazum med Vlado RS, Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Madžarske o delovanju Centra za sodelovanje varnostnih organov
 • Uredba 334/2002 o spremembi Uredbe 1683/95 o enotni obliki za vizume
 • Uredba 767/2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno bivanje (Uredba VIS)
 • Uredba 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti-Vizumski zakonik
 • Uredba EU št. 265/2010 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje
 • Uredba EU, št. 2016/399, o Zakoniku-Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
 • Uredba EU, št. 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta, 14. 11. 2018, o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti
 • Uredba EU, št. 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta, 28. 11. 2018, o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe ES, št. 1987/2006
 • Uredba EU, št. 2018/1862 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega  informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega  sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta, št. 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe ES, št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/2016/1 EU
 • Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi
 • Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
 • Uredba o upravnem poslovanju
 • Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija  
 • Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije
 • Uredba o varovanju tajnih podatkov
 • Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
 • Vsebine IT podpore na Intranetu Policije po sklopih Regp, Lisk, SISII, eRISK, Beležka policista, ePolicist, Sledi
 • Zakon o cestah
 • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
 • Zakon o elektronskih komunikacijah
 • Zakon o gostinstvu
 • Zakon o gozdovih
 • Zakon o Informacijskem pooblaščencu
 • Zakon o javnih zbiranjih
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o mednarodni zaščiti
 • Zakon o motornih vozilih
 • Zakon o nadzoru državne meje
 • Zakon o nalogah in pooblastilih policije
 • Zakon o ohranjanju narave
 • Zakon o omejevanju porabe alkohola
 • Zakon o organiziranosti in delu v policiji
 • Zakon o orožju
 • Zakon o osebnem imenu
 • Zakon o osebni izkaznici
 • Zakon o potnih listinah
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
 • Zakon o prekrških
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o prijavi prebivališča
 • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji in dogovora za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji (BATPOSM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito (BHRIPO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji (BITPODM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BHUPSO)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o tajnih podatkih
 • Zakon o tujcih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
 • Zakon o voznikih
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Zakon o zaščiti živali
 • Zakon varstvu javnega reda in miru


   
DRUGO

 • Deisinger M. (2017). Kazenski zakonik s komentarjem (posebni del), GV Založba, Ljubljana.
 • Dogovor med Vlado RS, Zvezno vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih-Megvarje.
 • dr. Bavcon, L., dr. Šelih, A., dr. Korošec, D. in ostali (2017). Kazensko pravo (splošni del), ČZ Uradni list RS, šesta izdaja, Ljubljana  (4. ponatis 2020).
 • Dvoršek, A. (2008).  Kriminalistična metodika (izbrana poglavja).
 • Gorkič, P., dr. Šugman, K. (2012). Kazensko procesno pravo, GV Založba, Ljubljana.
 • Gorkič, P., Šugman Stubbs, K. (2010). Praktikum za kazensko procesno pravo, GV Založba, Ljubljana.
 • Ilić, V. (2015). Uporaba sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev v policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Ilić, V. (2019). Uporaba plinskega razpršilca v policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Infopol – Intranet standardov strokovnih znanj in spretnosti (Intranet Policije).
 • Katalog standardov policijskih postopkov (Interno gradivo Policije).
 • Kotnik, K. (2023). Policijska pooblastila I. del. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • mag. Horvat, Š. (2004). Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, .
 • mag. Orel, N. in mag. Čas, P.: Materialnopravna ureditev prava prekrškov, postopek o prekršku, praktična uporaba materialnopravnih določb in postopka iz ZP-1, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Upravna akademija; https://ua.gov.si/media/1560/00-u%C4%8Dno-gradivo-za-puo-junij-2020-1.pdf (datum dostopa: 25. 05. 2023).
 • Maver, D. (1997).  Kriminalistika (izbrana poglavja).
 • Navodilo o evidentiranju kaznivih dejanj (izdajatelj MNZ, Policija).
 • Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v RS državljanu tretje države (Uradni list RS, št. 59/12).
 • Navodilo o zavrnitvi vstopa v RS državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije (Uradni list RS, št. 59/12).  
 • Navodilo za oblikovanje dokumentov in grafičnih izdelkov v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije (dokument MNZ RS, številka 012-39/2009/136 z dne 21. 06. 2021).
 • Nemanič, S. (2007). Priročnik za uporabo fizične sile v policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Nemanič, S. (2007). Priročnik za uporabo sredstev za vklepanje in vezanje v policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Nemanič, S., Krope, S., Rupnik, J., Viltužnik, R., Huselja, A., Kregar, F., Garbajs, D., Pungaršek, B., Gradin, J., Razpet, A., Videmšek, J., Kondrič, M., Ogulin, J., Ferenc, R., Ilić, V. in Čuček, M. (2022). Katalog standardov policijskih postopkov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Nemanič, S., Zlobko, B., Kavčič, B., Pavlič, B. in Pungeršek, B. (2002). Priročnik za ravnanje s službeno pištolo. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija.
 • Obrazec za INTERPOL-zadetek. Priročnik za uporabo obrazca v aplikaciji LISK (izdajatelj Policija).
 • Obrazec za SIS-zadetek. Priročnik za uporabo obrazca v aplikaciji LISK (izdajatelj Policija).
 • Pogodba med Vlado RS in Vlado Republike Avstrije o policijskem sodelovanju https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0052?sop=2004-02-0052
 • Pozderec, F. (2020). Policijska pooblastila in taktika: višješolski študijski program Policist: zbirka 1000 vprašanj z odgovori (2. izdaja). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
 • Praktični priročnik za mejne policiste (Schengenski priročnik).
 • Pravila policije (z dopolnitvijo iz 2021). (2013). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
 • Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, MNZ, Policija: Ljubljana, 2021.
 • Priročnik za izvajanje postopkov v cestnem prometu (interni akt policije, ki se sproti ažurira/dopolnjuje). Policija, Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave.
 • Schengenski informacijski sistem 2. Priročnik za uporabo aplikacije. MNZ RS, Policija, Urad za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave.
 • Strokovno navodilo za izvajanje izravnalnih ukrepov. MNZ, Policija.
 • Šepec, M., Zgaga, S. (2016). Praktikum za kazensko materialno pravo, FVV, Ljubljana.
 • Šugman Stubbs, K., Gorkič, P., Fišer Z. (2020).Temelji kazenskega procesnega prava, GV Založba, Ljubljana.
 • Žaberl, M. (2006). Temelji policijskih pooblastil. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.
 • Žaberl, M. (2009). Uporaba prisilnih sredstev. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.
 • Žaberl, M., Nunič, M., Bobnar, T., Ferenc, R., Hudrič, G., Senčar, A. (2016). Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol): s komentarjem. Ljubljana: IUS Software, GV Založba.
 • Žerjav, C. (1994). Kriminalistika (izbrana poglavja).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Luka Kvaternik, Urad za organizacijo in kadre, Služba za organizacijo in razvoj kadrov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Mag. Ivan Celestina, Policijska akademija, Višja policijska šola, Ljubljana
 • Gaber Kristan, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Aleksander Žnidarko, Policijski sindikat Slovenije, Ljubljana
 • Jure Berce, Sindikat policistov Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.