Poklicni standard

Naziv:

Policist/policistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Policist / policistka (27474400)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Policist/policistka (58640870)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede lastno delo in delo drugih ter kontrolira delo drugih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje in je odgovoren za lastno varnost in varnost sodelavcev pri izvajanju nalog in oseb v policijskih postopkih 
 • varuje in spoštuje človekove pravice in svoboščine ter se pri uradnih dejanjih samostojno odloča, hkrati pa upošteva pravila stroke, etična načela in človekovo dostojanstvo
 • samostojno vodi policijske postopke  in je odgovoren za kakovostno opravljeno delo in delo drugih pri opravljanju skupne naloge, ki jo vodi do zaključka postopka
 • komunicira s sodelavci, strankami, predstavniki organizacij, organov in civilne družbe v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku
 • varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi ter vzdržuje javni red
 • preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov ter vodi prekrškovni postopek
 • nadzoruje in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet
 • izvaja nadzor državne meje ter naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev
 • varuje določene osebe, prostore, objekte in okoliše objektov                                                                                         
 • obdeluje tajne in osebne podatke ter druge varovane podatke policije
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri načrtovanju in izvajanju delovnih nalog  
 • izvaja preventivne ukrepe in aktivnosti ter svetuje državljanom  
 • strokovno, zakonito in učinkovito izvaja policijska pooblastila
 • spremlja razvoj stroke in prenaša znanje v delovno okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju in kontroli
 • organizira lastno delo v okviru svojih pristojnosti
 • organizira delo drugih v okviru svojih pristojnosti
 • sodeluje pri načrtovanju dela v policijski enoti
 • kratkoročno načrtuje delo skupine
 • načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna organizacijo, naloge in cilje policije kot celote in svoje organizacijske enote
 • pozna medsebojna razmerja notranjih organizacijskih enot v policiji, načrte dela in usmeritve za delo
 • proučuje pravila in predpise s področja dela
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna osnove topografije
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzema delovne naloge, pripravi opremo in tehnična sredstva
 • seznani se s pomembnimi informacijami za svoje delo
 • prevzema naloge
 • preveri, prevzame, pripravi in uporablja tehnična sredstva in opremo glede na predvidene naloge
 • pozna tehnična sredstva in opremo, njihov namen in uporabnost
Operativna dela varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi ter vzdržuje javni red
 • sodeluje pri načrtovanjih različnih operativnih nalog policije
 • nudi pomoč v različnih varnostnih razmerah
 • sodeluje pri pregledih zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih oseb in stvari
 • izvaja blokade in zasede 
 • načrtuje in izvaja  kontrolo posameznih območij ali prevoznih sredstev
 • pomaga državnim organom in drugim institucijam z javnim pooblastilom, kadar se jim pri opravljanju uradnih nalog državljani fizično upirajo ali to upravičeno pričakujejo (asistence)
 • sodeluje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja pri elementarnih in drugih hujših nesrečah
 • sodeluje pri varovanju naravnega in bivalnega okolja
 • sodeluje pri varovanju kulturne dediščine
 • sodeluje pri varovanju javnih prireditev in javnih shodov
 • vzdržuje javni red in mir
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna delo na področju večetničnih skupnosti
 • pozna oblike dela na varnostno obremenjenih območjih
 • pozna organiziranost in pristojnosti lokalne skupnosti pri zagotavljanju varnosti
 • pozna organiziranost in pristojnosti drugih subjektov pri zagotavljanju varnosti
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj
 • zaznava kazniva dejanja
 • izvaja postopke v skladu z navodilom o evidentiranju kaznivih dejanj 
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja
 • sprejema, zbira in preverja obvestila
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev dejanj in dogodkov ter odreja potrebna izvedenska dela
 • sodeluje pri pregledu zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih oseb in predlaga razpis iskanja oseb in predmetov
 • sodeluje z drugimi pristojnimi organi
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila:
  • skicira
  • fotografira in snema
  • ugotavlja istovetnost
  • izziva, dokumentira, zavaruje in jemlje sledi, vzorce in predmete
  • daktiloskopira
 • izvaja pooblastila po predpisu, ki ureja kazenski postopek:
  • pregleduje prevozna sredstva, potnike in prtljago
  • omeji gibanje
  • ugotavlja istovetnost oseb in predmetov
  • povabi osebo v uradne prostore
  • prime osebo
  • privede osebo v uradne prostore
  • odvzame prostost
  • zaslišuje osumljenca
  • zadrži osebo
  • opravi pregled določenih prostorov in objektov pravnih oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
  • vstopi v tuje stanovanje
  • izvede preiskavo stanovanja
  • izvede osebno preiskavo
  • zaseže predmete
  • ugotavlja posest in promet prepovedanih drog
  • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
  • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • izvaja policijska pooblastila
 • obvlada različne pristope komuniciranja pri preiskovanju
 • svetuje o samozaščitnih ukrepih glede za osebno varnost in varnost premoženja 
 • pozna vlogo in pomen prava za urejanje odnosov v družbi in vlogo subjektov družbenega nadzorstva
 • osvoji pojme o pravnem redu, pravnih pravilih in pravnih aktih ter pravnih razmerjih
 • pozna razliko med različnimi vrstami prava (poleg kazenskega še civilno, odškodninsko, družinsko, dedno, obligacijsko ...)
 • pozna osnove stvarnopravnega zakonika
 • pozna razmejitev med kaznivim dejanjem in prekrškom
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
 • pozna policijska pooblastila in pooblastila po predpisu, ki ureja kazenski postopek
 • pozna mednarodno policijsko sodelovanje
preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške, odkriva in prijema storilce prekrškov ter vodi prekrškovni postopek

Preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške, odkriva in prijema storilce prekrškov:

 • zaznava prekrške
 • sprejema, zbira in preverja obvestila o prekrških
 • izvaja ukrepe za izsleditev storilca prekrška
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo in prometom orožja ter eksplozivnih snovi
 • nadzoruje uporabo pirotehničnih izdelkov in promet z njimi
 • ugotavlja izpolnjevanje obveznosti prijave prebivališča
 • ugotavlja kršitve, povezane z osebnimi dokumenti
 • ugotavlja kršitve, povezane s prepovedanimi drogami
 • ugotavlja kršitve, povezane z varnostjo cestnega prometa
 • ugotavlja kršitve, povezane z mejnimi zadevami in tujci
 • izvaja nadzor nad varstvom okolja
 • nadzoruje izvajanje predpisov za zaščito živali
 • nadzira in varuje javne prireditve in javne shode
 • ugotavlja kršitve javnega reda in miru
 • vzpostavlja javni red
 • uveljavlja druge predpise, za katere je pristojna tudi policija
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna materialne predpise o prekrških, za katere je pristojna policija
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje


Samostojno vodi prekrškovni postopek pred izdajo odločbe in izda plačilni  nalog:

 • izvede postopek izreka opozorila storilcu prekrška
 • izda obvestilo o prekršku
 • izda plačilni nalog ob storjenem prekršku
 • zavaruje izvršitev postopka o prekršku
 • predlaga uvedbo postopka o prekršku pristojnemu prekrškovnemu organu
 • vloži obdolžilni predlog zoper kršitelja na pristojno sodišče
 • izvede ukrepe za zagotovitev obdolženčeve prisotnosti v prekrškovnem postopku:
  • privedba
  • pridržanje
 •  izvede ukrepe za uspešno izvedbo prekrškovnega postopka:
  • zaseg predmetov in ustrezno ravnanje z njimi
  • hišna preiskava
  • osebna preiskava
 • pozna elemente prekrška
 • pozna razmejitev med prekrškom in kaznivim dejanjem
 • pozna razmejitev med rednim in hitrim prekrškovnim postopkom
 • pozna postopek izdaje odločbe o prekršku
 • pozna smiselno uporabo določil predpisa, ki ureja kazenski postopek za uspešno izvedbo postopka o prekršku
 • pozna smiselno uporabo določil predpisa, ki ureja upravni postopek za uspešno izvedbo postopka o prekršku
 • pozna določila kazenskega zakonika, ki se navezujejo na uspešno izvedbo postopka o prekršku
nadzira in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet
 • nadzira vozila, voznike, prevoz tovora, potnikov in drugih udeležencev v prometu
 • nadzira in usmerja promet na javnih cestah
 • izvaja kontrolo listin in izpolnjevanje drugih pogojev za udeležbo v cestnem prometu
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • preiskuje prometne nesreče s pobegom
 • izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, izrednih prevozov in prevozov živih živali
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • v okviru svoje pristojnosti sodeluje s subjekti, pristojnimi za opravljanje nalog v cestnem prometu
 • izvaja naloge in aktivnosti policije za zagotavljanje preventivnega dela
 • sodeluje pri projektih na področju prometne varnosti
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja pooblastila po predpisih s področja prometa:
  • odredi izredni pregled
  • uporabi svetlobne in zvočne signale
  • odredi odstranitev vozila ali ovire
  • odredi in izvede preizkus alkoholiziranosti voznikov
  • odredi strokovni pregled (alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi)
  • prepove nadaljnjo vožnjo
  • pridrži voznika
  • izloči vozilo
  • odredi izredni tehnični pregled
  • odredi tehtanje vozila
  • odvzame vozniško dovoljenje, registrske tablice ali parkirno karto
  • zaseže vozilo
  • odredi ukrepe za zavarovanje prometa
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živih živali
 • pozna pogoje za zaseg vozila
 • pozna pogoje za izločitev voznika in motornega vozila iz prometa
 • pozna hujše kršitve pri prevozu nevarnega blaga in ukrepe
 • pozna postopek ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil
 • pozna varnostno problematiko na lokalnem nivoju
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov s področja cestnoprometne varnosti
izvaja nadzor državne meje in izravnalne ukrepe
 • varuje državno mejo in opravlja mejno kontrolo
 • opravlja kontrolo prehajanja državne meje ter pri tem izvaja kontrolo potnikov, prevoznih sredstev in stvari
 • preprečuje nedovoljene migracije, protipravno prenašanje orožja in mamil ter odkriva druge nevarnosti za javno varnost
 • izvaja ukrepe ob mejnih incidentih ter drugih kršitvah na državni meji
 • odkriva in obravnava kazniva dejanja, prekrške, dogodke in mejne incidente na državni meji
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • se vključuje v različne oblike čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja
 • izvaja postopek s tujcem, ki na državni meji izjavi, da bo v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito
 • varuje državno mejo izven mejnih prehodov po strokovnih in schengenskih standardih in opravlja mejno kontrolo
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali prevoznih sredstev, oseb in stvari ob državni meji
 • sodeluje pri vračanju in prevzemu osebe na državni meji
 • izvaja izravnalne ukrepe
 • sodeluje s carino in s pristojnimi inšpekcijskimi službami
 • izvaja pooblastila na področju državne meje in izravnalnih ukrepov:
  • preverja dokumente in biometrične podatke
  • ugotavlja identiteto oseb in izvaja identifikacijski postopek
  • pregleduje prevozna sredstva
  • izvaja kontrolo oseb in stvari
  • omeji gibanje osebi
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna pravni red EU in pravne akte, ki so pomembni za mejno policijo (schengenski pravni red)
 • pozna vključevanje določil evropskega in schengenskega pravnega reda v slovenski pravni red
 • temeljito pozna pogoje za vstop oseb na schengensko območje, enotne standarde za mejno kontrolo na zunanjih mejah, usklajevanje zakonodaje na področju tujcev, orožja in mamil
 • pozna oblike in metode ter postopke za mejno kontrolo in izravnalne ukrepe
 • pozna tokove in značilnosti nedovoljenih migracij
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za delo pri nadzoru državne meje pri mejni kontroli
 • pozna naloge ob mejnih incidentih
 • pozna postopek prevzema oseb na državni meji po meddržavnih sporazumih
opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih in mednarodni zaščiti
 • izvaja nadzor nad prebivanjem tujcev v notranjosti
 • ukrepa zoper tujce, ki nezakonito prebivajo v državi oziroma na območju  EU
 • izvaja postopek s tujcem, ki izjavi, da bo v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito
 • ugotavlja identiteto tujcev in izvaja identifikacijski postopek
 • opravlja kriminalistično tehnična opravila
 • izvaja pooblastila po predpisih, ki urejajo pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev ter mednarodno zaščito:
  • zavrne vstop tujca v RS
  • omeji gibanje tujca
  • prepreči izstop tujcu in državljanu EU iz države
  • izda in razveljavi vizum
  • odstrani tujca iz države
 • izvaja policijska pooblastila
 • temeljito pozna pravico državljanov EU in njihovih družinskih članov do svobode gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic
 • pozna pomen statusa begunca in njegove pravice ter obveznosti
 • pozna okoliščine in postopek za odstranitev tujcev iz države
 • pozna značilnosti nedovoljenih migracij
 • pozna določila azilnega (begunskega) prava
 • pozna določila o pogojih zadrževanja, prebivanja in odstranitve tujcev
 • pozna vključevanje določil evropskega in schengenskega pravnega reda v slovenski pravni sistem
 • pozna kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, prekrškov in dogodkov
varuje določene osebe, organe, objekte, prostore in okoliše
 • skrbi za varnost varovanih in ogroženih oseb
 • varuje določene organe, objekte, prostore in okoliše
 • varnostno preverja osebe
 • izvaja policijska pooblastila
 • pozna predpise, s katerimi je določeno varovanje oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev
 • pozna ukrepe za zagotavljanje varnosti določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev
 • pozna osnovne postopke, metode in standarde varovanja varovanih in ogroženih oseb
 • pozna osnovne postopke, metode in standarde varovanja organov, objektov, prostorov in okolišev
vzdržuje javni red v skupnosti ter svetuje državljanom
 • sodeluje z izobraževalnimi institucijami pri izvajanju preventivnih programov policije
 • izvaja preventivna predavanja in svetovanja za ciljne skupine 
 • sodeluje pri delu lokalne skupnosti (sosveti, predavanja, pogovori, sestanki)
 • prepoznava varnostne probleme in skupaj z ostalimi subjekti odpravlja vzroke za njihov nastanek
 • sodeluje pri osveščanju subjektov o varnem izvajanju njihove dejavnosti
 • sodeluje z drugimi policisti pri organiziranju in izvajanju preventivnih programov
 • pozna različne pristope opravljanja policijske dejavnosti
 • pozna osnove javnega nastopanja
 • pozna pomen in vlogo različnih subjektov za zagotavljanje  varnosti
 • pozna pomen, vlogo in načine sodelovanja z nevladnimi organizaciji
 • razume pomen preventivne dejavnosti
izvaja policijska pooblastila
 • samostojno izbere primeren postopek ob upoštevanju pravil stroke, etičnih načel in človekovega dostojanstva 
 • opozarja
 • ukazuje
 • ugotavlja identiteto in izvede identifikacijski postopek
 • opravlja prepoznavo po fotografijah
 • varnostno preverja osebe
 • izvaja prikrito evidentiranje ali namensko kontrolo
 • opravi varnostni pregled
 • opravi pregled osebe in stvari
 • omeji gibanje
 • prepove približevanje določeni osebi, kraju ali območju
 • opravi protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in
 • območij
 • prime in privede osebo
 • pridrži osebo
 • odredi strožji policijski nadzor
 • zaseže predmete
 • vstopi v tuje stanovanje in v tuje prostore
 • uporabi prevozna in komunikacijska sredstva
 • uporabi prisilna sredstva:
  • sredstva za vklepanje in vezanje
  • plinski razpršilec
  • fizično silo
  • palico
  • sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev
  • strelno orožje
 • uporabi pooblastila, določena z drugimi zakoni
 • pozna predpise, ki urejajo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • pozna načela za uporabo policijskih pooblastil
 • razume pomen in pogoje uporabe pooblastil
 • pozna način izvedbe posameznega pooblastila
 • pozna prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pasivno ter aktivno upiranje in napad
 • pozna oblike napadov na policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja, ki jih uporablja policija, njihovo delovanje, rokovanje z njimi in njihovo uporabo
 • pozna postopke v zvezi z evidentiranjem in obveščanjem o uporabi policijskih pooblastil
 • pozna uporabo pooblastil na vodi
 • pozna pooblastila, določena z drugimi zakoni
 • prepozna družbene in varnostne okoliščine, reagira nanje in se odloča v skladu s pravili stroke in etičnimi normami
obdeluje tajne in osebne podatke ter druge varovane podatke policije
 • obdeluje podatke o delu policije
 • varuje tajne, osebne in druge varovane podatke policije
 • uporablja predpisano in sistemizirano informacijsko in telekomunikacijsko opremo
 • obdeluje podatke v policijskih evidencah, schengenskem informacijskem sistemu in drugih nacionalnih in tujih evidencah
 • varuje določena delovna mesta
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, dogodkih ipd.
 • upošteva predpise za obdelavo tajnih, osebnih in varovanih podatkov policije
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna namen in vlogo informacijskega in telekomunikacijskega sistema v policiji in schengenskega informacijskega sistema ter uradov SIRENE in drugih informacijskih sistemov, ki jih uporablja policija
Administrativna dela Pripravlja pisne izdelke
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, ovadbe, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • pozna pravila upravnega poslovanja
 • pozna dokumente, vezane na svoje delo
 • pozna pravila pisnega sporočanja v slovenskem in tujem jeziku
Vodenje Vodi policijske postopke in manjše skupine policistov (patrulje, opazovalne skupine …)
 • vodi postopke
 • usklajuje delo manjših skupin policistov
 • vodi kandidate za policiste
 • izvaja mentorstvo v enoti
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna stile vodenja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
 • pozna značilnosti učenja odraslih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter spoštuje človekove pravice
 • spoštuje etične standarde pri opravljanju svojega dela
 • varuje in spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine
 • zakonito, strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • sodeluje z državni organi in organi lokalne samoupravne skupnosti do zaključka postopka
 • odkriva in preprečuje vse vrste nestrpnosti
 • v okviru predpisov in svojih pooblastil izpolnjuje zahteve in pričakovanja  ljudi pri izvajanju varnostnih storitev
 • pri reševanju varnostnih problemov identificira partnerje in jih vključuje v izvajanje aktivnosti
 • se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • sodeluje pri izboljšanju delovnih procesov in delovnih postopkov
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • uči kandidate za policiste
 • prevzema svoj del odgovornosti za kakovost izvedene storitve
 • skrbi za krepitev dobrih odnosov v kolektivu
 • upošteva hierarhijo predpisov
 • učinkovito uporablja sodobno tehnologijo pri opravljanju dela
 • pozna poslanstvo, vizijo in vrednote slovenske policije
 • pozna kodeks policijske etike in njegovo uporabo v praksi
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin
 • seznanjen je s ključnimi cilji strateških dokumentov s temeljnih področij dela policije
 • pozna načela poklicne etike
 • pozna značilnosti učenja odraslih
 • pozna predpise, ki urejajo delo v policiji
 • pozna predpise, ki urejajo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
Komunikacija Ustrezno pristopa in primerno komunicira pri opravljanju svojega dela in v policijskih postopkih
 • ustrezno pristopa v  medosebne odnose in razume svojo vlogo in odgovornost v komunikacijskem procesu
 • prilagaja svoj komunikacijski stil različnim sogovornikom in socialnim situacijam (empatija, disociiranost)
 • ločuje svoje privatne vloge od poklicne vloge
 • odločno in samozavestno razrešuje medosebne konflikte in kritične situacije
 • ozavesti pomembnost realnega, širokega in diferenciranega referenčnega okvira ter pomen odpisovanja njegovih posameznih polj
 • tolerantno nastopa do različnih kategorij ljudi in spoštuje njihovo človeško dostojanstvo
 • kontrolira svoje čustvene reakcije in se zna spoprijemati s stresom
 • uporablja tehnična sredstva za prenos podatkov v policiji
 • obvlada strokovno terminologijo v vsaj enem tujem jeziku
 • predlaga komunikacijo z mednarodnimi policijskimi institucijami (izmenjava podatkov, frontex …) pri obravnavi konkretnega dogodka
 • v skladu z notranjimi pravili komunicira z drugimi organi in institucijami
 • svetuje ljudem v različnih varnostnih razmerah
 • pozna sestavine in potek uspešnega komuniciranja
 • pozna okoliščine in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna elemente govorice telesa, delež neverbalnih znakov v komunikacijskem procesu in pomembnost kontrole neverbalne komunikacije
 • zna prepoznati ego stanja sogovornika in pozna načine komunikacije v različnih ego stanjih
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
 • zna pisno in ustno komunicirati
Varovanje zdravja in okolja razvija odgovornost do lastnega telesa in zdravja, narave in okolja, naravne in kulturne dediščine
 • razvija odgovornost za lastno zdravje in okolje
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo v skladu z navodili
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi in strokovnimi standardi
 • preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujno prvo pomoč
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za obvladovanje stresa
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom
 • pozna nevarnosti pri svojem delu
 • pozna in uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • pozna dejavnike tveganja pri svojem delu in možnosti za njihovo omilitev
 • pozna pomen in načine varovanja naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • pozna nujne ukrepe prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • mag. Ivan Celestina, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marina Vrečar; Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za upravljanje s človeškimi viri
 • mag. Franc Virtič, Policijska uprava Maribor
 • mag. Ivo Holc, Policijska akademija
 • Simona Meglič, Policijska akademija
 • Janez Portir, Policijska akademija
 • Marko Podlesnik, Šola za policiste
 • Borut Jakopin, Sindikat policistov Slovenije
 • Milan Klemenčič, Policijski sindikat SlovenijeVaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.