Katalog

Naziv:

Turistični animator/turistična animatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Turistični animator/turistična animatorka (81200011)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Turistični animator/turistična animatorka (5677345011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Turistični animator/turistična animatorka 56773450 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja turizma (organizacije prostega časa), ki jih kandidat dokaže s pogodbo o delu ali z delodajalčevim referenčnim pismom
 • znanje tujih jezikov:

1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja – storitev in zagovor

Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve izvede tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Turistični animator/turistična animatorka.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

idejna zasnova izvedbe storitve (organizacije prostočasnega dogodka)

30

izbor ustreznih pripomočkov, prostorov, dekoracije

Izvedba

urejenost osebe in delovnega prostora

45

pravilna uporaba naprav, pripomočkov in materialov

kakovost izvedbe storitve: doslednost, natančnost, strokovnost

racionalna poraba časa, materiala in energije

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

komunikativnost in upoštevanje poslovnega bontona

Dokumentacija

celovitost dokumentacije

10

preglednost dokumentacije

strokovna ustreznost dokumentacije

Ustni zagovor

strokovna utemeljitev izvedbe storitve

15

 

Izločilna merila

 • nezmožnost sproščenega (in nenaučenega) komuniciranja
 • organizacijska in izvedbena nespretnost

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • predavalnica za simulacijo s tehnično opremo (računalnik z internet dostopom, avdiovizualna oprema, (brezžični, ročni) mikrofon, predstavitvena tabla s pisali)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja turizma ali hotelirstva in 5 let delovnih izkušenj s področja turistične animacije ali organizacije prostočasnih aktivnosti in
 • en član najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju turistične animacije in
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja turizma ali gostinstva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Turistični animator in 8 let delovnih izkušenj s področja turistične animacije ali organizacije prostočasnih aktivnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejme goste
 • usklajuje sprejem gostov z marketinško službo pred prihodom gostov
 • na podlagi dogovorov izdela načrt sprejemov in informiranja gostov
 • sprejme goste
 • organizira informativne ure na temo hotelske in lokalne ponudbe in storitev, predstavitve prostočasnih aktivnosti
 • pozna poslovni bonton in interni protokol

Sprejme gosta v hotelu:
 • pripravi informacije za hotelske goste
 • pozdravi goste in upošteva pravila bontona in protokola
 • predstavi gostom hišni red in hotelsko ponudbo
informira goste
 • pripravi informacije o prostočasnih aktivnostih v hotelu in okolici za goste
 • sodeluje pri pripravi promocijsko-informativnega materiala za goste
 • posreduje informacije gostom
 • pozna osnovne zgodovinske, geografske podatke o destinaciji in hotelu
 • pozna osnovne etnološke značilnosti okolja
 • razpolaga s ključnimi informacijami na področju pomembnih aktualnih kulturnih, športnih in drugih dogodkov na destinaciji v času bivanja gostov
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo


Informira gosta o prostočasnih aktivnostih in dogodkih:
 • pripravi informacije o prostočasnih aktivnostih in dogodkih v hotelu in okolici
 • posreduje informacije gostom
organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu turistične animacije
 • pripravi aktivnosti in izlete komercialne in nekomercialne narave, ki slonijo na spoznavanju lokalne identitete destinacije
 • pripravi itinerarij
 • vodi izlete
 • koordinira zunanje izvajalce in se dogovarja o izvedbi različnih aktivnosti
 • koordinira zunanje podizvajalce, ki so specializirani na svojem področju in se dogovarja o izvedbi aktivnosti
 • pripravi izbor vsebinsko zanimivih vsebin za izvedbo aktivnosti in dogodkov
V simulirani situaciji po izboru komisije izvede prostočasno aktivnost v sklopu turistične animacije:
 • načrtuje aktivnost in pripravi osnutek itinerarija
 • navede možne izvajalce
 • predstavi možnosti izbora vsebinsko zanimivih vsebin za izvedbo aktivnosti
 • izvede aktivnost

organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu namestitvene kapacitete
 • pozna, oblikuje in izvaja različne vrste prostočasnih aktivnosti v sklopu namestitvenih kapacitet in izven namestitvenih kapacitet
 • pozna zakonsko predpisane specifike organizacije različnih vrst prostočasnih aktivnosti
 • organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti v sončnem in deževnem vremenu (v notranjem prostoru in na prostem)
 • organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti za različne strukture gostov
 • naredi izbor zanimivih lokacij za izvedbo prostočasnih aktivnosti
 • koordinira zunanje specializirane izvajalce in se dogovarja o izvedbi aktivnosti
 • organizira, vodi in izvaja rekreativno-športne dogodke, kulturne in otroške programe animacije
 • pozna osnovna pravila različnih športnih panog
 • povezuje se s profesionalnimi izvajalci športnih in avanturističnih storitev
 • izdela koncept dnevnih in večernih prostočasnih aktivnosti in dogodkov
V simulirani situaciji po izboru komisije izvede prostočasno aktivnost v sklopu namestitvene kapacitete:
 • načrtuje aktivnost
 • izbere in pripravi prostor, izbere potrebne pripomočke in materiale
 • predlaga možne izvajalce
 • izvede aktivnost
vodi
 • vodi različne aktivnosti in dogodke
 • ima znanja in sposobnosti za vodenje in delo v timu

Organizira prireditev po izboru komisije (pričakovano število udeležencev, struktura gostov, prostor prireditve, destinacija ipd.):
 • oceni potrebno število animatorjev in po potrebi prevzame vlogo vodje tima animatorjev,
 • opredeli in predstavi scenarij prireditve
 • razdeli naloge med animatorje in koordinira delo
 • prevzame nalogo moderatorja prireditve in izvede pozdravni nagovor za goste


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021; dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf
 • Strategija – ključni poudarki; dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizma_kljucni_poudarki.pdf
 • Publikacije Slovenske turistične organizacije in partnerskih organizacij; dostop: https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacije
 • RS, MGRT, Direktorat za turizem, PRIROČNIK ZA RAZVOJ FUNKCIONALNE KAKOVOSTI STORITEV V TURIZMU (S POUDARKOM NA HOTELSKIH PODJETJIH), Ljubljana, oktober 2008, dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Prirocnik_funkcionalna_kakovost-na_splet.pdf
 • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.
 • Vodeb, K.: Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta, Založba UP, Koper (2014).
 • Lebe, Sonja Sibila: Leksikon turizma: destinacije, gastronomija, hotelirstvo, organizatorji potovanj, agencije, prevozniki, Maribor: Multidisciplinarni raziskovalni Institut, 2012.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Tadeja Jere Lazanski, univ. dipl. org., Turistica – Visoka šola za turizem
 • Irena Dolinšek, Hoteli Morje Portorož

Koordinator: Urška Marentič, CPI

 

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Zvezda G. Novljan, Eventplus, prireditve in turizem, d. o. o.
 • Mateja Bauman, Slovenska turistična organizacija
 • izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, UP – Fakulteta za turistične študije TURISTICA
 • Daniela Županek, Terme 3000
 • Janja Kiselak, Radenci
 • Matjaž Kovačič, Terme 3000
 • Igor Ilijaš, ROZ Dolenjske in Bele krajine, Sindikat GIT

 

Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.