Poklicni standard

Naziv:

Turistični animator/turistična animatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Turistični animator/turistična animatorka (81200011)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Turistični animator/turistična animatorka (56773450)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati in organizirati svoje delo, delo sodelavcev animatorjev ter usklajevati delo z ostalimi oddelki
 2. predlagati ureditev prostorov za izvedbo prostočasnih aktivnosti glede na obstoječo infrastrukturo
 3. komunicirati s sodelavci, z gosti in drugimi deležniki
 4. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 5. sprejemati in informirati goste
 6. organizirati, koordinirati in voditi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu turistične animacije
 7. organizirati, koordinirati in voditi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu namestitvene kapacitete
 8. zagotavljati kakovost izvedenih prostočasnih aktivnosti in dogodkov
 9. pripraviti okvirne ocene vezanih stroškov na izvajanje prostočasnih aktivnosti in dogodkov ter promocije
 10. racionalno rabiti energijo, material in čas
 11. varovati zdravje in okolje


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in delo sodelavcev animatorjev ter usklajuje delo z ostalimi oddelki
 • pripravi letni, mesečni, tedenski in dnevni načrt dela
 • pripravi operativne načrte za konkretno izvedbo načrtov dela
 • samostojno načrtuje in določi metode ter tehnike dela
 • sestavi podroben program prostočasnih aktivnosti za različne ciljne skupine gostov
 • pripravi individualni program prostočasnih aktivnosti na zahtevo gosta
 • sprejema hitre odločitve pri nujnih spremembah prostočasnih aktivnosti
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • sodeluje in usklajuje delo in aktivnosti z oddelki, ki so neposredno povezani z delovanjem oddelka turistične animacije (marketing, prodaja, recepcija, gostinstvo ...)
 • pozna osnovne procese dela oddelkov v hotelu
 • se informira, poduči in posreduje informacije gostom o aktualnih dogodkih, ponudbi in storitvah na destinaciji in širše
 • pozna osnovne procese dela turističnih subjektov/ponudnikov v destinaciji
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi predlog za ureditev prostora za izvedbo prostočasnih aktivnosti glede na obstoječo infrastrukturo
 • predlaga opremljenost zunanjih in notranjih prostorov za izvajanje prostočasnih aktivnosti
 • pozna in upošteva predpise s področja varnosti
 • pripravi predlog za nabavo rekvizitov ter scenskih in dekorativnih elementov
 • pripravi predlog nabora nagrad
 • izdela interna obvestila sodelujočim oddelkom
 • pozna in obvlada pravila za izvajanje različnih prostočasnih aktivnosti
Operativna dela sprejme goste
 • usklajuje sprejem gostov z marketinško službo pred prihodom gostov
 • na podlagi dogovorov izdela načrt sprejemov in informiranja gostov
 • sprejme goste
 • organizira informativne ure na temo hotelske in lokalne ponudbe in storitev, predstavitve prostočasnih aktivnosti
 • pozna poslovni bonton in interni protokol

informira goste
 • pripravi informacije o prostočasnih aktivnostih v hotelu in okolici za goste
 • sodeluje pri pripravi promocijsko-informativnega materiala za goste
 • posreduje informacije gostom
 • pozna osnovne zgodovinske, geografske podatke o destinaciji in hotelu
 • pozna osnovne etnološke značilnosti okolja
 • razpolaga s ključnimi informacijami na področju pomembnih aktualnih kulturnih, športnih in drugih dogodkov na destinaciji v času bivanja gostov
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo


organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu turistične animacije
 • pripravi aktivnosti in izlete komercialne in nekomercialne narave, ki slonijo na spoznavanju lokalne identitete destinacije
 • pripravi itinerarij
 • vodi izlete
 • koordinira zunanje izvajalce in se dogovarja o izvedbi različnih aktivnosti
 • koordinira zunanje podizvajalce, ki so specializirani na svojem področju in se dogovarja o izvedbi aktivnosti
 • pripravi izbor vsebinsko zanimivih vsebin za izvedbo aktivnosti in dogodkov
organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu namestitvene kapacitete
 • pozna, oblikuje in izvaja različne vrste prostočasnih aktivnosti v sklopu namestitvenih kapacitet in izven namestitvenih kapacitet
 • pozna zakonsko predpisane specifike organizacije različnih vrst prostočasnih aktivnosti
 • organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti v sončnem in deževnem vremenu (v notranjem prostoru in na prostem)
 • organizira, koordinira in vodi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti za različne strukture gostov
 • naredi izbor zanimivih lokacij za izvedbo prostočasnih aktivnosti
 • koordinira zunanje specializirane izvajalce in se dogovarja o izvedbi aktivnosti
 • organizira, vodi in izvaja rekreativno-športne dogodke, kulturne in otroške programe animacije
 • pozna osnovna pravila različnih športnih panog
 • povezuje se s profesionalnimi izvajalci športnih in avanturističnih storitev
 • izdela koncept dnevnih in večernih prostočasnih aktivnosti in dogodkov
vodi
 • vodi različne aktivnosti in dogodke
 • ima znanja in sposobnosti za vodenje in delo v timu

Administrativna dela pripravi poročila
 • pripravi poročila o udeležbi, starostni strukturi udeležencev, nacionalnost ipd.
 • pozna osnovne metode in tehnike vrednotenja učinkov izvedenih aktivnosti in dogodkov
 • spremlja in ugotavlja zadovoljstvo gostov
 • pozna metode in tehnike za preverjanje stopnje zadovoljstva gostov
Komercialna dela pripravi finančno konstrukcijo izvedbe različnih programov
 • pripravi okvirne ocene stroškov, vezane na izvajanje prostočasnih aktivnosti in dogodkov ter promocije glede na dane podatke
 • sodeluje s sponzorji za namen izvajanja in nagrajevanja prostočasnih aktivnosti
 • izvaja promocijske aktivnosti za načrtovane programe
 • pozna aplikativne učinke organizacije prostočasnih aktivnosti
 • pozna osnove marketinških aktivnosti
 • sodeluje z oddelki prodaje in marketinga za promocijo prostočasnih aktivnosti in dogodkov
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost opravljenega dela
 • zagotavlja kakovost izvedbe vseh prostočasnih aktivnosti in dogodkov
 • ima odgovoren in samokritičen odnos do opravljenega dela
 • delo opravlja skladno z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • pozna poslovni bonton in pravila poslovnega komuniciranja
 • z osebnimi podatki o gostih ravna skladno s predpisi s področja varovanja osebnih in občutljivih podatkov
Vzdrževanje in popravila nadzoruje vzdrževanje in organizira popravila
 • z rekviziti, s scenskimi in z dekorativnimi elementi ter prostori ravna profesionalno, gospodarno in odgovorno
 • opravlja redne preglede prostorov, scenskih in dekorativnih elementov in rekvizitov in po potrebi organizira popravila
 • sodeluje z vzdrževalnimi in s tehničnimi službami
Komunikacija komunicira z gosti, s sodelavci in z drugimi deležniki
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z gosti vseh socialnih in starostnih struktur
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi ponudniki turističnih, kulturnih in športnih storitev
 • vzpostavlja in vzdržuje stike s strokovnjaki za posamezna področja, ki so pomembni pri oblikovanju programov (inštruktorji športa, glasbeniki, plesalci, biologi ipd.)
 • v sodelovanju s pristojnimi službami pomaga gostom pri reševanju težav, nastalih v času njihovega bivanja na destinaciji
 • samostojno rešuje težave, ki so nastale v času organiziranih prostočasnih aktivnosti znotraj in izven namestitvene kapacitete
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
 • svetuje gostom
 • pomaga gostom pri reševanju težav, nastalih v času njihovega bivanja v hotelu
 • komunicira v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja in promocije zdravja na delovnem mestu
zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • dela skladno s predpisi o varnosti pri delu ter o požarnem varstvu
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnem delu ter skladno z izvajanjem ukrepov za zagotavljanje požarnega varstva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tadeja Jere Lazanski, univ. dipl. org., Turistica – Visoka šola za turizem
 • Irena Dolinšek, Hoteli Morje Portorož

Koordinator: Urška Marentič, CPI

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Zvezda G. Novljan, Eventplus, prireditve in turizem, d. o. o.
 • Mateja Bauman, Slovenska turistična organizacija
 • izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, UP – Fakulteta za turistične študije TURISTICA
 • Daniela Županek, Terme 3000
 • Janja Kiselak, Radenci
 • Matjaž Kovačič, Terme 3000
 • Igor Ilijaš, ROZ Dolenjske in Bele krajine, Sindikat GIT

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.