Katalog

Naziv:

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (62200041)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (5614355011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143550 in 11. točko  tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vozniški izpit F-kategorije
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

 

Delež%

1. načrtovanje

Priprava načrta storitve (poznavanje, razumevanje)

 

15

Izbor ustreznih materialov

 

 

2. izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost - ustrezna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodij…)

 

50

Strokovna ustreznost (poznavanje rastlin in njihovih lastnosti ter njihovo umeščanje v prostor, upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov…)

 

Varčnost in pravilna uporaba strojev, orodij in naprav

 

Kalkulacija storitve

 

Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov varstva okolja

 

Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe postopkov oz. posameznih del …)

 

Komunikativnost in uporaba strokovne terminologije

 

Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot samostojnost skupine)

 

3. dokumentacija

Celovitost in preglednost dokumentacije (uporaba ustreznih obrazcev/evidenc, strokovnega besedišča …)

 

5

4. zagovor

Predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

 

30

SKUPAJ

 

100%

 

Izločilna merila:

Jih ni.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • pripomočki in naprave za izmero terena

 • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal
 • stroji, naprave in orodja za setev ter sajenje
 • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
 • stroji in naprave in sredstva za varstvo rastlin
 • stroji, naprave, orodja in materiali za polaganje, setev, oskrbovanje in vzdrževanje travne površine
 • stroji, naprave in orodja za oskrbovanje in vzdrževanje okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin
 • pripomočki in naprave za vzdrževanje dodatne opreme
 • različne okrasne drevesne, grmovne in zelnate vrste rastlin
 • različni gomolji, čebulice in korenike okrasnih rastlin
 • raznovrstna semena (trave, okrasne rastline)
 • travna ruša
 • gnojila in sredstva za varstvo rastlin
 • materiali za gradnjo grajenih prvin
 • rastne opore, prekrivni materiali
 • garderobni prostor
 • prostor za pripravo dokumentacije

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali agronomije ali hortikulture ali krajinske arhitekture in pet let delovnih izkušenj na področju parkovnega vrtnarstva,
  • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju parkovnega vrtnarstva
  • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  zakoliči teren
  • uporablja ureditvene in zasaditvene načrte ter poišče uporabne informacije
  • razume zapis in označbe ureditvenega in zasaditvenega načrta
  • prenese osnovne točke iz ureditvenega in zasaditvenega načrta na teren v merilu
  • izračuna ploščino parcel
  • uporablja različna geodetska orodja in inštrumente za merjenje ter zakoličevanje terena
  • pozna enostavne zakoličbe in meritve
  • pozna merske enote v geodeziji
  Izmeri in zakoliči enostaven teren:
  • uporabi ureditveni in zasaditveni načrt
  • izmeri teren
  • izračuna potrebno število količkov za zakoličbo enostavnega terena
  • izbere in pripravi potrebno geodetsko orodje za merjenje terena
  • izračuna potrebno ploščino terena za sajenje rastlin
  • izvede zakoličbo na ravnem in neravnem terenu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  pripravi teren za zasaditev oziroma setev
  • razlikuje vrste zemljišč glede na pedološke lastnosti
  • pozna različne načine oblikovanja površin
  • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za planiranje terena
  • ročno ali strojno grobo planira tla
  • ročno ali strojno fino planira tla
  • pozna postopek izvedbe zemeljskih del
  • kultivira zemljišče za določene parkovne zasaditve
  • pozna vzroke zamočvirjenosti tal in načine odvodnjavanja
  • upravlja stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo ter kultiviranje tal
  • pozna pomen pravilne nastavitve vrtnarske mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  Pripravi teren za zasaditev oziroma setev:
  • oceni stanje terena in določi potrebne ukrepe, s katerimi pripravi teren za sajenje oziroma setev
  • pripravi in nastavi stroje za grobo in fino planiranje terena
  • izvede potrebne ukrepe, s katerimi pripravi teren za setev oziroma sajenje
  • opiše ukrepe za odvodnjavanje zamočvirjenih površin
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  zasadi zelene površine z rastlinami po načrtu
  • izbere rastline na podlagi zasaditvenega načrta
  • pozna drevnino in okrasne zelnate rastline za različne namene zasaditve
  • razlikuje sadike glede na koreninski sistem in nadzemne vzgojne oblike
  • oceni zdravstveno stanje in kvaliteto rastlin
  • izbere ustrezen substrat in določi njegovo količino
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • izračuna količino gnojila za določeno površino na podlagi gnojilnega načrta
  • pripravi sadiko za sajenje
  • pozna standarde kakovosti sadik
  • pripravi sadilno mesto za sajenje
  • pozna način zakopavanja sadik v zasip
  • pozna optimalni čas in globino sajenja določene rastline na stalno mesto
  • pozna različne načine priprave sadilnih mest
  • pripravi ustrezne opore
  • posadi sadiko glede na njene zahteve in po potrebi namesti oporo
  • pozna različne načine sajenja glede na vrsto in uporabo rastlin
  • oskrbi posajeno rastlino
  • pozna  lastnosti različnih substratov, gnojil in opor, ki se uporabljajo pri sajenju
  • uporablja specialno strojno opremo in pripomočke pri izvedbi zasaditve
  Zasadi zelene površine z rastlinami po izbranem načrtu ureditve in zasaditve:
  • izbere, pripravi in nastavi stroje in orodja za zasaditev zelenih površin
  • izbere rastline na osnovi zasaditvenega načrta
  • oceni zdravstveno stanje in kakovost  sadik
  • upošteva standarde sadilnega materiala
  • izračuna gnojilni odmerek za določeno površino
  • izbere ustrezen substrat za izbrane rastline in predvidi njegovo količino na določeno površino
  • pripravi sadike za sajenje
  • pripravi rastišče za sajenje izbranih okrasnih rastlin
  • določi globino sajenja izbrane rastline
  • izkoplje in pripravi sadilne jame za sajenje drevnine
  • izbere in pripravi ustrezno oporo in veziva
  • posadi sadike po načrtu
  • priveže rastline k opori po potrebi
  • pognoji
  • zalije
  • uporabi zastirko po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede zasaditev ob upoštevanju predpisov o varstvu okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  zaseje travno površino
  • izbere čas setve glede na optimalne pogoje za rast trave
  • pripravi tla za setev travne mešanice
  • pozna postopke priprave tal glede na vrste travnih površin
  • pripravi travno mešanico glede na načrt
  • izračuna potrebno količino semena
  • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za setev travne mešanice
  • ročno ali strojno seje in pri tem upošteva izbrani način in gostoto setve
  • oskrbi površino po setvi (prekrije, namaka, utrdi…)
  • pozna substrate in gnojila za pripravo rastišča

  Zaseje travno površino:
  • pripravi tla za setev travne mešanice
  • uporabi travno mešanico  po načrtu
  • izračuna potrebno količino semena
  • pripravi in nastavi stroje in naprave za setev
  • ročno ali strojno seje
  • utrdi površino po setvi
  • zalije
  • prekrije posejano površino z vlakninasto folijo po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  položi travno rušo
  • razlikuje vrste travne ruše po namenu
  • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
  • izmeri površino in izračuna število kosov na površino
  • pozna velikost zaplat
  • pripravi površino za polaganje
  • izbere ustrezen postopek polaganja in položi travno rušo
  • pozna način polaganja travne ruše
  • utrdi površino po polaganju
  • oskrbuje travno rušo z vodo
  • pozna postopke oskrbe položene travne ruše
  • upravlja mehanizacijo in uporablja opremo za polaganje travne ruše
  Položi travno rušo:
  • izmeri površino za polaganje travne ruše
  • uporabi travno rušo  po načrtu
  • pripravi površino tal za polaganje travne ruše
  • natančno položi travno rušo
  • utrdi površino po polaganju
  • zalije
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  postavi in zasadi grajene prvine
  • pripravi rastišče za izbrano grajeno prvino
  • pozna vrste in značilnosti posameznih grajenih prvin
  • pozna postopek priprave rastišč za vse vrste grajenih prvin
  • pozna značilnosti gradiv in materialov za gradnjo vodnih zajetij, skalnjakov in drugih grajenih prvin
  • izračuna naklon tal
  • namesti in zasadi skalnjak po načrtu
  • izkoplje vodno zajetje
  • razlikuje vrste izkopov za vodna zajetja in načine izvajanja del
  • obloži vodno zajetje z različnimi materiali (folija …) ali namesti bazen
  • pozna postopek priprave podlage za gradnjo vodnega zajetja
  • zasadi vodne in obvodne rastline po načrtu
  • napolni vodno zajetje z vodo
  • izbere rastline za ozelenitev grajenih prvin po načrtu
  • zasadi obrobe stopnišč, poti, nosilcev vzpenjajočih rastlin, teras in počivališč
  • pozna različne načine zasajevanja
  • pozna različne tehnike, stroje in orodja za izgradnjo grajenih prvin
  • pozna pogoje rasti vodnih in obvodnih rastlin, rastlin za skalnjake, rastlin na brežinah ob stopnicah, vzpenjajočih se rastlin ob pergolah
  • vzdržuje zasajene grajene prvine
  Postavi manjši skalnjak:
  • pripravi zemljišče za skalnjak
  • namesti elemente skalnjaka po načrtu
  • izbere in pripravi rastline za zasaditev po načrtu
  • zasadi skalnjak po načrtu
  • oskrbi rastline
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  oskrbuje zasaditve
  • spremlja stanje zasaditve in izvaja potrebno oskrbo
  • pozna razvoj okrasnih rastlin in njihove rastne zahteve ter spreminjanje med letnimi časi
  • pozna postopke rednega vzdrževanja zasajenih okrasnih rastlin
  • pozna čas in načine oskrbe okrasnih rastlin
  • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za oskrbo zasaditev
  • namaka, gnoji in dognojuje z organskimi in mineralnimi gnojili
  • razlikuje osnovne substrate, gnojila in zastirke
  • pozna načine namakanja posameznih vrst zasaditev
  • okopava, pleve in zastira površine
  • odstranjuje suhe in odcvetele dele rastlin
  • privezuje rastline k opori po potrebi
  • zaščiti rastline pred mrazom in drugimi neugodnimi vremenskimi razmerami
  • vzdržuje prehode med nasadi in travnimi površinami
  • prepozna znake pomanjkanja hranil, osnovnih bolezni in škodljivcev ter opažanja posreduje nadrejenim
  Oskrbi zasaditev po izboru komisije:
  • določi potrebne ukrepe za oskrbo izbrane zasaditve
  • izbere, pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo zasaditve
  • izbere primeren način zalivanja zasaditve in zalije
  • izbere ustrezna gnojila
  • dognoji z organskimi ali/in mineralnimi gnojili po potrebi
  • foliarno dognoji po potrebi
  • odstrani plevele in zrahlja tla
  • uporabi zastirko po potrebi
  • odstrani suhe, poškodovane in odcvetele dele rastlin
  • priveže rastline k opori po potrebi
  • obnovi prehode med nasadi in travnimi površinami po potrebi
  • predvidi in opiše ukrepe za zaščito izbrane rastline pred neugodnimi vremenskimi vplivi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  oskrbuje travne površine
  • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
  • oskrbuje travno površino (kosi, dognojuje, namaka, utrjuje in zrači površino, grabi …)
  • pozna pravila in načine košnje
  • pozna znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
  • uporablja ustrezna gnojila in substrate za oskrbovanje trat
  • pozna načine namakanja travnih površin, njihove prednosti in pomanjkljivosti
  • zamenja travno rušo po potrebi
  • zatira plevel in mah
  • pozna postopke obnove in popravljanja poškodovane trate
  • pozna postopke peskanja, zračenja, obrezovanja robov, izravnavanja izboklin
  • upravlja strojno opremo in uporablja pripomočke za oskrbo travnih površin
  Oskrbi travno površino po izboru komisije:
  • določi potrebne ukrepe za oskrbo izbrane travne površine
  • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
  • pokosi izbrano travno površino
  • dognoji po potrebi
  • zalije po potrebi
  • zrači travno površino po potrebi
  • pograbi travo in listje po potrebi
  • obreže robove trate
  • zamenja poškodovano ali uničeno travno rušo po potrebi
  • mehanično odstrani večje moteče plevele
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvaja rez drevnine
  • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
  • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine
  • pozna pomen in načine obrezovanja ter oblikovanja drevnine
  • pozna pomen letnega časa in tehnike rezi
  • pozna pomen letnega časa in različne načine obrezovanja žive meje
  Izvede rez drevnine po izboru komisije:
  • določi način rezi glede na izbrano drevnino in letni čas
  • izbere ustrezne pripomočke za izvedbo rezi
  • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
  • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvaja varstvo zasaditev pred škodljivimi organizmi
  • spremlja zdravstveno stanje rastlin ter opažanja posreduje nadrejenim
  • izvede ustrezen način varstva skladno z navodili in biološkimi načeli
  • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
  • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
  • pripravi in dozira FFS in biocide ter nastavi naprave za izvajanje varstva rastlin po načrtu
  • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja
  • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
  • upravlja stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce okrasnih rastlin ter plevele
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • prepozna osnovne bolezenske znake in poškodbe ter opažanja posreduje nadrejenim
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice nepravilne uporabe FFS na okolje
  • pozna postopke varne uporabe FFS
  • pozna oznake o strupenosti FFS in razume navodila za uporabo pozna alternativne možnosti varstva rastlin
  Oceni zdravstveno stanje določene zasaditve po izboru komisije:
  • določi vzrok za poškodbo rastline
  • prepozna osnovne bolezni in škodljivce na izbrani zasaditvi
  • predvidi način sanacije poškodbe
  • predlaga ustrezno varstvo rastlin
  Izvede zdravstveno varstvo zasaditve po izboru komisije:
  • izbere način varstva, ki ustreza povzročitelju poškodb izbrane zasaditve skladno z biološkimi načeli
  • izbere in nastavi stroje za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno fitofarmacevtsko sredstvo, ki ustreza povzročitelju poškodb na rastlinah
  • izračuna odmerek in količino fitofarmacevtskega sredstva
  • pripravi fitofarmacevtsko sredstvo za nanos
  • izvede varstvo rastlin pred boleznimi/škodljivci /pleveli z uporabo različnih tehnik in z ustreznimi napravami
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • uporablja fitofarmacevtska sredstva skladno s predpisi o varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  vzdržuje dodatno opremo zelenih površin
  • namesti dodatno opremo po načrtu in jo vzdržuje
  • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in posode
  • pozna vrtne dodatke in opremo ter njihovo uporabo
  • pozna načine sajenja in vzdrževanja rastlin v koritih in posodah
  Namesti in oskrbi dodatno opremo zelenih površin po izboru komisije:
  • pripravi orodja in pripomočke za postavitev dodatne opreme
  • pripravi dodatno opremo
  • po načrtu postavi dodatno opremo
  • oskrbi dodatno opremo po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost postavitve in oskrbe dodatne opreme
  Oskrbi cvetlična korita in posode po izboru komisije:
  • opravi rez poškodovanih in odmrlih delov zasajenih rastlin
  • propadle rastline zamenja z novimi
  • dognoji po potrebi
  • zalije
  • doda zastirko po potrebi
  • očisti cvetlična korita in posode
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost storitve


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Batič, F., Wraber, T., Turk, B.: Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in navodili za pripravo študentskega herbarija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2003.
  • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez, M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje tehniške šole). Elanda, d. o. o, Plosovo, Velike Lašče, 2003.
  • Smole, J., Črnko, J.: Razmnoževanje sadnih rastlin. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 2000.
  • Golob, I.: Razmnožujemo okrasne rastline. Druga dopolnjena izdaja,  ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1989.
  • Strgar Satler, B.: Sto trajnic. Prešernova družba, d. d., 2007.
  • Podgornik Reš, R.: Okenske in balkonske rastline. Humko, d. o. o., 1998.
  • Podgornik Reš, R.: Enoletne in dvoletne cvetlice. Humko, d. o. o., 1999.
  • Šiftar, A.: Izbor in uporaba drevnine za javne nasade. Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana, 2001.
  • Rozman, Fattori, I.: Ideje za ureditev bivalnega vrta. Založba Fattori, 1999.
  • Strgar, J.: Vrt in vrtna kultura. Mohorjeva družba Celovec, 2001.
  • Leskošek, M.: Gnojenje. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1993.
  • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Kmečki glas, Ljubljana, 1975.
  • Berdajs, A. in sod.: Gradbeniški priročnik. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2004.
  • Allison, J.: Vodni vrtovi. Mohorjeva družba Celovec, 1991
  • Neufert, E.: Projektiranje v stavbarstvu. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2002.
  • Rojc, I. in Ribič, P.: Krajinsko vrtnarstvo (za tri različne izobraževalne programe). Interne skripte Vrtnarske šole Celje, 2006.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Simon Ogrizek, OZS
  • Igor Škerbot, KGZS
  • Mateja Zajc, KGZS
  • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI

  14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
  • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
  • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
  • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
  • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Majda Stopar, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.