Poklicni standard

Naziv:

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (62200041)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (56143550)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v parkovnem vrtnarstvu,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja oziroma strank,
 4. delovati odgovorno, podjetno in etično,
 5. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe dejavnosti parkovnega vrtnarstva,
 7. s strokovno pomočjo zakoličiti in pripraviti teren za zasaditev,
 8. zasaditi zelene površine z rastlinami po načrtu,
 9. zasejati travno površino oziroma položiti travno rušo,
 10. postaviti in zasaditi grajene prvine,
 11. oskrbovati zasaditve in travne površine,
 12. izvajati rez drevnine,
 13. izvajati varstvo zasaditev,
 14. vzdrževati dodatno opremo zelenih površin.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • odgovorno in samostojno načrtuje in organizira lastno delo ter pozna osnovna pravila organizacije dela
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
 • pozna osnovne značilnosti in posebnosti parkovnega vrtnarstva
 • sodeluje pri načrtovanju poteka del v parku in na drugih zelenih površinah
 • sodeluje pri načrtovanju porabe in nabave repromateriala
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi in nastavi vrtnarske in druge specialne stroje in orodja skladno z navodili
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • razlikuje osnovne vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • razlikuje osnovna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna osnovne pogoje za skladiščenje sredstev za varstvo rastlin ter rastlinskega in ostalega repromateriala
 • pripravi delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del
 • pripravi sadilni material in semena po načrtu ter pri tem upošteva osnovne zahteve za kakovost sadilnega materiala in semen
 • pripravi materiale za gradnjo grajenih prvin po načrtu
 • pozna osnovne gradbene materiale za gradnjo in vzdrževanje grajenih prvin
 • pozna ustrezne naprave za namakanje zelenih površin
Operativna dela zakoliči teren
 • uporablja ureditvene in zasaditvene načrte ter poišče uporabne informacije
 • razume zapis in označbe ureditvenega in zasaditvenega načrta
 • prenese osnovne točke iz ureditvenega in zasaditvenega načrta na teren v merilu
 • izračuna ploščino parcel
 • uporablja različna geodetska orodja in inštrumente za merjenje ter zakoličevanje terena
 • pozna enostavne zakoličbe in meritve
 • pozna merske enote v geodeziji
pripravi teren za zasaditev oziroma setev
 • razlikuje vrste zemljišč glede na pedološke lastnosti
 • pozna različne načine oblikovanja površin
 • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za planiranje terena
 • ročno ali strojno grobo planira tla
 • ročno ali strojno fino planira tla
 • pozna postopek izvedbe zemeljskih del
 • kultivira zemljišče za določene parkovne zasaditve
 • pozna vzroke zamočvirjenosti tal in načine odvodnjavanja
 • upravlja stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo ter kultiviranje tal
 • pozna pomen pravilne nastavitve vrtnarske mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
zasadi zelene površine z rastlinami po načrtu
 • izbere rastline na podlagi zasaditvenega načrta
 • pozna drevnino in okrasne zelnate rastline za različne namene zasaditve
 • razlikuje sadike glede na koreninski sistem in nadzemne vzgojne oblike
 • oceni zdravstveno stanje in kvaliteto rastlin
 • izbere ustrezen substrat in določi njegovo količino
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • izračuna količino gnojila za določeno površino na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi sadiko za sajenje
 • pozna standarde kakovosti sadik
 • pripravi sadilno mesto za sajenje
 • pozna način zakopavanja sadik v zasip
 • pozna optimalni čas in globino sajenja določene rastline na stalno mesto
 • pozna različne načine priprave sadilnih mest
 • pripravi ustrezne opore
 • posadi sadiko glede na njene zahteve in po potrebi namesti oporo
 • pozna različne načine sajenja glede na vrsto in uporabo rastlin
 • oskrbi posajeno rastlino
 • pozna  lastnosti različnih substratov, gnojil in opor, ki se uporabljajo pri sajenju
 • uporablja specialno strojno opremo in pripomočke pri izvedbi zasaditve
zaseje travno površino
 • izbere čas setve glede na optimalne pogoje za rast trave
 • pripravi tla za setev travne mešanice
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste travnih površin
 • pripravi travno mešanico glede na načrt
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za setev travne mešanice
 • ročno ali strojno seje in pri tem upošteva izbrani način in gostoto setve
 • oskrbi površino po setvi (prekrije, namaka, utrdi…)
 • pozna substrate in gnojila za pripravo rastišča

položi travno rušo
 • razlikuje vrste travne ruše po namenu
 • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
 • izmeri površino in izračuna število kosov na površino
 • pozna velikost zaplat
 • pripravi površino za polaganje
 • izbere ustrezen postopek polaganja in položi travno rušo
 • pozna način polaganja travne ruše
 • utrdi površino po polaganju
 • oskrbuje travno rušo z vodo
 • pozna postopke oskrbe položene travne ruše
 • upravlja mehanizacijo in uporablja opremo za polaganje travne ruše
postavi in zasadi grajene prvine
 • pripravi rastišče za izbrano grajeno prvino
 • pozna vrste in značilnosti posameznih grajenih prvin
 • pozna postopek priprave rastišč za vse vrste grajenih prvin
 • pozna značilnosti gradiv in materialov za gradnjo vodnih zajetij, skalnjakov in drugih grajenih prvin
 • izračuna naklon tal
 • namesti in zasadi skalnjak po načrtu
 • izkoplje vodno zajetje
 • razlikuje vrste izkopov za vodna zajetja in načine izvajanja del
 • obloži vodno zajetje z različnimi materiali (folija …) ali namesti bazen
 • pozna postopek priprave podlage za gradnjo vodnega zajetja
 • zasadi vodne in obvodne rastline po načrtu
 • napolni vodno zajetje z vodo
 • izbere rastline za ozelenitev grajenih prvin po načrtu
 • zasadi obrobe stopnišč, poti, nosilcev vzpenjajočih rastlin, teras in počivališč
 • pozna različne načine zasajevanja
 • pozna različne tehnike, stroje in orodja za izgradnjo grajenih prvin
 • pozna pogoje rasti vodnih in obvodnih rastlin, rastlin za skalnjake, rastlin na brežinah ob stopnicah, vzpenjajočih se rastlin ob pergolah
 • vzdržuje zasajene grajene prvine
oskrbuje zasaditve
 • spremlja stanje zasaditve in izvaja potrebno oskrbo
 • pozna razvoj okrasnih rastlin in njihove rastne zahteve ter spreminjanje med letnimi časi
 • pozna postopke rednega vzdrževanja zasajenih okrasnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe okrasnih rastlin
 • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za oskrbo zasaditev
 • namaka, gnoji in dognojuje z organskimi in mineralnimi gnojili
 • razlikuje osnovne substrate, gnojila in zastirke
 • pozna načine namakanja posameznih vrst zasaditev
 • okopava, pleve in zastira površine
 • odstranjuje suhe in odcvetele dele rastlin
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • zaščiti rastline pred mrazom in drugimi neugodnimi vremenskimi razmerami
 • vzdržuje prehode med nasadi in travnimi površinami
 • prepozna znake pomanjkanja hranil, osnovnih bolezni in škodljivcev ter opažanja posreduje nadrejenim
oskrbuje travne površine
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
 • oskrbuje travno površino (kosi, dognojuje, namaka, utrjuje in zrači površino, grabi …)
 • pozna pravila in načine košnje
 • pozna znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • uporablja ustrezna gnojila in substrate za oskrbovanje trat
 • pozna načine namakanja travnih površin, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • zamenja travno rušo po potrebi
 • zatira plevel in mah
 • pozna postopke obnove in popravljanja poškodovane trate
 • pozna postopke peskanja, zračenja, obrezovanja robov, izravnavanja izboklin
 • upravlja strojno opremo in uporablja pripomočke za oskrbo travnih površin
izvaja rez drevnine
 • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
 • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine
 • pozna pomen in načine obrezovanja ter oblikovanja drevnine
 • pozna pomen letnega časa in tehnike rezi
 • pozna pomen letnega časa in različne načine obrezovanja žive meje
izvaja varstvo zasaditev pred škodljivimi organizmi
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin ter opažanja posreduje nadrejenim
 • izvede ustrezen način varstva skladno z navodili in biološkimi načeli
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
 • pripravi in dozira FFS in biocide ter nastavi naprave za izvajanje varstva rastlin po načrtu
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja
 • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
 • upravlja stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce okrasnih rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake in poškodbe ter opažanja posreduje nadrejenim
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice nepravilne uporabe FFS na okolje
 • pozna postopke varne uporabe FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in razume navodila za uporabo pozna alternativne možnosti varstva rastlin
vzdržuje dodatno opremo zelenih površin
 • namesti dodatno opremo po načrtu in jo vzdržuje
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in posode
 • pozna vrtne dodatke in opremo ter njihovo uporabo
 • pozna načine sajenja in vzdrževanja rastlin v koritih in posodah
Administrativna dela vodi evidence
 • beleži podatke o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev na različnih lokacijah
 • vodi evidence zasaditev na različnih lokacijah
 • uporablja obrazce/programe, s pomočjo katerih vodi evidence
Komercialna dela nabavlja materiale za potrebe izvajanja storitev v parkovnem vrtnarstvu
 • nabavlja gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate in ostali repromaterial
 • nabavlja sadike in travno mešanico
 • pripravlja kalkulacije cen storitev
 • uporablja poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • gospodarno ravna z materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna postopke, ki vodijo k večji racionalnosti
 • dela skladno z načeli dobre vrtnarske prakse
 • pozna standarde kakovosti na področju parkovnega urejanja
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti

Vzdrževanje in popravila samostojno vzdržuje in opravlja manjša popravila vrtnarskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje vrtnarske stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila vrtnarskih strojev, naprav in orodij
 • pozna potrebne postopke in navodila  za redno vzdrževanje in uporabo posameznih  vrtnarskih strojev, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 • vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci
 • opravlja razgovore s strankami in ocenjuje njihova pričakovanja oz. želje ter jim svetuje pri izbiri storitev
 • sodeluje s predstavniki strokovnih služb
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe komunikacije in del v parkovnem vrtnarstvu
 • upošteva načela etike in pravila poslovnega komuniciranja ter timskega dela
 • razlikuje načine sporazumevanja pri organizaciji dela, izvajanju posameznih nalog in pri reševanju problemov
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • varuje in skrbi za okolje z izbiro okolju prijaznih postopkov, materialov in storitev ter z izvajanjem del, ki so skladna s predpisi o varovanju okolja
 • varuje osebno zdravje, zdravje sodelavcev ter uporabnikov storitev skladno s predpisi o varovanju zdravja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire, okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o uporabi FFS ter postopke za ravnanje z okolju škodljivimi snovmi
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • pozna zdravstvena tveganja, ki jih prinaša delo z vrtnarskimi orodji, pripomočki in opremo
 • dela skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • ločeno zbira odpadke
 • pozna vrste odpadkov v hortikulturni dejavnosti in ravnanje z njimi
 • varuje kulturno in naravno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Miran Rade, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mateja Zajc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Melita Miš, Arboretum Volčji potok
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Urška Marentič, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
 • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
 • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.