Katalog

Naziv:

Menedžer/menedžerka hotelske operative

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Menedžer/menedžerka manjšega hotela (81100121)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Menedžer/menedžerka hotelske operative (5586388011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Menedžer/menedžerka hotelske operative 55863880 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
 • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov in
 • znanje tujih jezikov:

1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja - storitev z zagovorom.

Kandidat v praktičnem prikazu storitev dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob izvedbi storitve se opravi tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti, skladno s poklicnim standardom Menedžer/ menedžerka hotelske operative.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna predstavitev in osebna urejenost)

10

razumevanje naloge in priprava na izvedbo storitve

Izvedba

vsebinsko ustrezna izvedba storitve

40

ustrezna poslovna komunikativnost in ustrezna raba bontona

kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost

Dokumentacija

vsebinsko in strokovno ustrezni pisni izdelki manjšega obsega v sklopu prikaza storitev (organigram, delovni nalog, krajše poročilo, načrt kadrovske strukture)

10

Ustni zagovor

vsebinsko prepričljiv nastop kandidata (strokovnost in dobre komunikacijske veščine)

40

komunikativnost pri opravljanju storitev, predstavitvi in zagovoru opravljenega dela

 

Izločilna merila:

-       neupoštevanje pravil poslovne komunikacije

-       neupoštevanje pravil poslovnega bontona

-       nezadostno poznavanje kategorizacije namestitvenih obratov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor za preverjanje znanja

 • osebni računalnik z dostopom do medmrežja
 • pisarniški material (papir, pisala)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja hotela in
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj v vodenju hotelske operative in
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj v vodenju enega od oddelkov hotelske operative ali
 • trije člani z najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj v vodenju hotelske operative

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira in razporeja delo sodelavcev v hotelski operativi in razvija poslovno sodelovanje med različnimi oddelki
 • načrtuje in razporeja delo vseh oddelkov hotelske operative
 • daje konkretne zadolžitve in navodila za delo sodelavcem v hotelski operativi
 • po potrebi prerazporeja delo sodelavcev
 • načrtuje poslovanje in koordinira delo med  oddelki
 • pozna in sooblikuje organizacijsko strukturo hotela
 • pozna ponudbo in zmogljivosti hotela
 • pozna opremo v hotelu in spremlja novosti in trende v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, planiranje in izvajanje dela v posameznih hotelskih oddelkih ter sodeluje pri pripravi in izvedbi večjih prireditev v hotelu
 • pozna ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja ter delovnih procesov v hotelski operativi
 • pozna sodobne načine vodenja in jih izvaja
 • pozna principe timskega dela in jih izvaja
 • pozna sodobne trende v ponudbi hotelskih storitev in jih uvaja
 • pozna predpise na področju hotelskega in gostinskega poslovanja
Izkaže znanje iz načrtovanja in organizacije dela v hotelski operativi:
 • našteje oddelke v hotelski operativi in opiše osnovne zadolžitve vsakega oddelka
 • pojasni način sodelovanja med oddelki
 • pripravi organigram hotela (po izboru komisije)
 • opiše načine spremljanja novosti in trendov v hotelirstvu
 • našteje vsaj tri najbolj učinkovite ukrepe za racionalizacijo poslovanja na posameznih oddelkih hotela
 • našteje temeljne predpise na področju hotelskega in gostinskega poslovanja

Pripravi delovni nalog večjega dogodka (po izboru komisije)
nadzira delovne procese v hotelski operativi
 • nadzira izvajanje ekoloških, tehničnih, varnostnih predpisov
 • nadzira delo vseh oddelkov in delovnih mest v hotelski operativi
 • preverja učinkovitost organiziranosti delovnih procesov
 • pozna procese načrtovanja, urejanja, vodenja in koordinacije ter nadziranja in analiziranje poslovanja
 • obvladuje in pozna nadzor standardov kakovosti v prehranbenem in namestitvenem oddelku
 • nadzira materialno poslovanje v hotelu
 • nadzira učinkovitost izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti

Izkaže znanje iz analize poslovanja in spremljanja uspešnosti hotela:
 • pojasni način izračuna povprečne cene sobe, povprečne zasedenosti hotela in kuhinjskega pribitka
 • našteje in opiše najmanj 3 ukrepe pri poslovanju hotela za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
 • našteje najmanj 3 ključne elemente tehnične kakovosti v hotelu
 • našteje najmanj 3 ključne elemente funkcionalne kakovosti v hotelu
 • opiše najvišji recepcijski standard sprejema VIP-gosta

Našteje ključne normative za nadzor učinkovitosti (materialne/delovne) poslovanja po posameznih oddelkih.

Našteje tri načine merjenja učinkovitosti dela trženjsko-prodajne službe.

Za vsak oddelek hotela našteje vsaj tri ključne elemente kakovosti in opiše način njihovega nadzora.
analizira, spremlja in poroča o uspešnosti poslovanja hotela
 • spremlja poslovanje in pripravlja poslovna poročila hotelske operative
 • spremlja trende, raziskave trga, konkurenco, uvaja nove proizvode in storitve
 • sodeluje pri pripravi planov poslovanja
 • ugotavlja uspešnost poslovanja hotela
 • analizira rezultate poslovanja
 • predlaga ukrepe za izboljšavo poslovanja
 • piše poročila
 • pozna statistične metode obdelave podatkov in izdelavo poročil s pomočjo informacijske tehnologije
 • zna poiskati, primerjati in selekcionirati različne vire informacij
 • pozna in izvaja učinkovito materialno poslovanje
 • zna vzpostavi sistem učinkovitega vodenja materialnega poslovanja (hrane, pijač, drobnega inventarja, potrošnega materiala, hotelske kozmetike, čistil, hotelskega perila ipd.)

Definira poslovno poročilo hotelske operative (mesečno in letno; izpostavi ključne razlike med mesečnim in letnim poročilom):
 • pojasni indeksacije
 • pojasni trende rasti
 • pojasni tržni delež
 • pojasni stopnjo zasedenosti

Opiše sistem učinkovitega nadzora materialnega poslovanja po posameznih oddelkih (po izboru komisije).
sodeluje z naročniki, dobavitelji, drugimi partnerji v destinaciji ter gosti
 • izbira primerne dobavitelje in se z njimi pogaja
 • sklepa pogodbe in skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • pozna prodajne tehnike in pristope pri prodaji gostinskih in namestitvenih storitev
 • razume in obvladuje komunikacijske kompetence in pravila poslovnega bontona
 • vzpostavi učinkovit sistem reševanja reklamacij
 • se dogovarja, izvaja naročila in skrbi za ključne naročnike
 • zna oceniti ustreznost pogodb z dobavitelji in naročniki v smislu dobrega gospodarja
 • pozna frankfurtske tablice in uzance za gostinstvo in jih pri svojem delu upošteva
 • sodeluje z lokalnimi ponudniki v destinaciji (skupni destinacijski produkti)
Našteje ključne vsebinske elemente tipične pogodbe:
 • z dobavitelji
 • z naročniki

V simulirani situaciji, po predlogu komisije, kandidat opravi pogovor s potencialnim naročnikom in pri tem izkaže komunikacijske kompetence in pravila poslovnega bontona.

V simulirani situaciji kandidat opravi pogovor z gostom, ki se pritoži (rešuje pritožbo po izboru komisije).

upravlja kadrovske zadeve (izvaja kadrovski menedžment)
 • planira potrebe po kadrih v hotelski operativi
 • sodeluje v izbirnih postopkih pri zaposlovanju v hotelski operativi
 • predlaga izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v hotelski operativi
 • predlaga kadrovske spremembe
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
 • predlaga sistem nagrajevanja zaposlenih po uspešnosti in ga izvaja
 • spremlja razvoj kadrov v hotelski operativi
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov zaposlenih skladno s predpisi
 • seznanjen je z delovnopravnimi predpisi, ki jih mora upoštevati pri svojem delu
Za primer hotela (kategorija hotela, velikost hotela, lokacija) po izboru komisije kandidat načrtuje kadrovsko strukturo v hotelski operativi in jo utemelji.

Našteje in opiše vsaj 3 primere motiviranja zaposlenih in vsaj 3 primere nagrajevanja.


12. Literatura, strokovno gradivo

 • RS, MGRT, Direktorat za turizem, PRIROČNIK ZA RAZVOJ FUNKCIONALNE KAKOVOSTI STORITEV V TURIZMU (S POUDARKOM NA HOTELSKIH PODJETJIH), Ljubljana, oktober 2008 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Prirocnik_funkcionalna_kakovost-na_splet.pdf
 • Šuligoj, Metod: Organizacija, letnik 42, št. 2, 2009: Sodobni sistemi kategorizacij in kakovosti v hotelirstvu – mednarodna primerjalna analiza.
 • Uran, Maravić Maja: Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu, Založba Univerze na Primorskem, 2017.
 • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.
 • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018).
 • Lešnik Štuhec, Tanja: Poslovanje hotelov in turističnih agencij in poslovanje prenočitvenih in prehranbenih obratov, študijsko gradivo, Maribor, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2011.
 • Lešnik Štuhec, Tanja: Poslovanje hotelov in turističnih agencij, predavanja in vaje, Maribor, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2017.
 • Zupan Korže, Saša: Hotelirstvo, študijsko gradivo za predavanja, 2018.
 • Naraglav, Sara: Celoviti model obvladovanja kakovosti v hotelirstvu, diplomsko delo, UNI LJ, Ekonomska fakulteta, 2011.
 • Ivankovič, G.: Računovodsko merjenje uspešnosti poslovanja v hotelirstvu (doktorska disertacija) Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2004.
 • Laknar, Christian: Minimalni standardi obnašanja v hotelu xy, diplomsko delo, Višja strokovna šola B & B, Kranj, 2013.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jasna Bračun, Terme OLIMIA Podčetrtek
 • Ferdo Gumzej, Terme 3000 Moravske Toplice
 • Marko Budja, OZS
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Iris Kociper, Športni center Pohorje
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Gregor Jamnik, Hotel Slon
 • Vasja Ilešič, 5 Start, d. o. o.
 • Petra Zlatoper, Terme Snovik
 • Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL, d. o. o.
 • Irena Jaklič Valenti, Sindikat GIT

 

Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.