Katalog

Naziv:

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka (15325331)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka (5530117011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. Načrtovanje

Priprava načrta storitve

15

Izbor ustrezne opreme

 

2. Izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna opremo, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

55

Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

3. Zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

30

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

Izločilna merila

·         neuporaba predpisane osebne varovalne opreme

·         neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo

·         nepravilna izdelava vozlov in privezov

·         neobvladovanje tehnike plezanja na drevo oziroma podporo


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Gozdarska žičnica,

 • orodja in pripomočki za vzdrževanje gozdarske žičnice,
 • orodja in pripomočki za montažo in demontažo gozdarske žičnice,
 • komplet plezalne opreme,
 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja,
 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov,
 • pripomočki za trasiranje,
 • ustrezne sodobne profesionalne motorne žage,
 • klini za naganjanje drevesa,
 • sekira,
 • obračalnik,
 • naganjalni vzvod,
 • posoda za gorivo in mazivo,
 • sekaški meter,
 • komplet za vzdrževanje motorne žage: pile za brušenje motorne žage, kombinirani ključ, regulacijski izvijač, mazilo za vodilno kolesce na letve,
 • osebna varovalna oprema:

-varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih,
-varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih,
-varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih,
-delovne rokavice,
-komplet za prvo pomoč

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva
 • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi gozdarske žičnice za spravilo in trasira žično linijo
 • opravi pregled gozdarske žičnice
 • določi traso oz. trase žične linije na karti
 • določi traso oz. trase žične linije na terenu
 • pozna pripomočke za trasiranje žičnih linij
 • pozna postopke določitve in označevanja trase
 • pozna nevarnosti delovišča
 • pozna oblike in načine zavarovanja (npr. projekt zapore za javne ceste)
Priprava delovišča:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi dnevni pregled stroja in orodja in ugotavlja tehnično brezhibnost stroja
 • pripravi in demonstrira dodatno opremo (po potrebi)
 • pripravi žično traso:
-pregleda linijo
-s pomočjo karte in ogleda terena okvirno določi azimut in dolžino linije
-trasira linijo
-določi sidra (začetna, končna) in načine sidranja
-določi mesto nakladalne naprave ali procesorja
-določi vmesne podpore
-določi območje montažne in povratne vrvi
-opravi izračun (koti in sile na podporah, povesi vrvi, varnostni faktorji)
-poseka in umakne moteča drevesa na trasi (po potrebi)
 • pripravi skladišče gozdnih lesnih sortimentov:
-določi mesta odlaganja posameznih vrst gozdnih lesnih sortimentov
-uredi posebno rampo za les (večji nakloni)
-zavaruje cestni rob pred pretiranimi poškodbami.
-z ustreznimi tablami ali signalizacijo zavaruje delovišče
-postavi signalizacijo, ki jo predpisuje projekt zapore ceste
izvede posek odkazanih dreves na trasi žične linije
 • izbere pravilno tehniko podiranja drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek na ustrezni višini
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa v varno smer
Drevo podre:
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja
 • izdela zasek
 • preveri smer podiranja
 • opozori na nevarnost podiranja drevesa
 • izdela plitke stranske reze pod zasekom po potrebi (iglavci)
 • izvede podžagovanje drevesa
 • oblikuje ščetino
 • izvede klinjenje drevesa
 • opozarja na nevarnost padanja drevesa
 • umakne se v varno območje
 • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
pleza na drevesa in podpore ter montira čevlje
 • uporablja osnovne vrvne tehnike plezanja
 • obvejuje drevesa na višini (po potrebi)
 • montira čevlje
 • pozna in uporablja opremo za plezanje 
Pleza na drevo oziroma podporo ter montira čevelj:
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi in namesti si vso predpisano opremo za plezanje na drevo
 • spleza na drevo s pomočjo plezalk
 • se ustrezno varuje s pomočjo varovalne vrvi
 • naredi in uporablja vozle
-naredi osmico, bičev, polbičev vozel, najlonski, ambulantni vozel in sidriščno zanko
 • z ročno ali motorno žago med plezanjem žaga  moteče veje
 • na drevesu si na ustrezni višini vzpostavi sidrišče
 • s pomočjo vrvi si na sidrišče v pravilnem vrstnem redu povleče potrebne pripomočke za montažo čevlja
 • montira čevelj
rokuje z žičnimi vrvmi
 • ugotovi obrabljenost in poškodovanost žične vrvi
 • izdela dolgi splet, žično zanko in različne vozle ter pozna pripomočke za pletenje vrvi
 • pozna vrste, lastnosti in konstrukcije žičnih vrvi ter vrvi iz umetnih mas
 • pozna funkcijo škripca in osnove delovanja škripčevja
Rokuje z žičnimi vrvmi:
 • določi premer vrvi, število in obliko pramenov, način pletenja in korak pletenja pramenske vrvi
 • pozna merila za varno uporabnost vrvi
 • na osnovi zapisa določi smer pletenja vrvi (s/Z, z/Z, S/S, z/S)
 • določi razmerje med premerom in dolžino spleta
 • naredi dolgi splet
-razpleta pramene
-prekriža pramene na sredini, pusti primerno dolge zaključke (konce), preplete vse pramene, izreže dušo (sredino), poravna štrleče dele vrvi in jih vstavi na mesto odstranjene duše (sredine)
 • pri delu upošteva varnostne faktorje za posamezne vrvi
 • pri delu uporablja kolesa s premerom in nosilnostjo  prilagojeno  vrvi
montira gozdarsko žičnico
 • pozna vrste, lastnosti in delovanje gozdarskih žičnic
 • pozna pomen pravilnega ravnanja s stroji in z napravami za dober učinek in preprečevanje nevarnega vpliva na okolje
 • pripravi teren za postavitev žične linije
 • pripravi stojišče in skladišče ter namesti gozdarsko žičnico
 • pozna različne tehnike sidranja gozdarskih žičnic
 • sidra stolp žične naprave
 • pozna postopke montiranja vseh vrst vrvi pri žičničnem spravilu sortimentov
 • namesti montažno, vlačilno, povratno in nosilno vrv  
 • namesti vmesne podpore
 • montira voziček na nosilno vrv in jo napne
Opravi montažo gozdarske žičnice (po sklopih, ki jih določi komisija)
Montaža gozdarske žičnice:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi premik stroja:
-samo po delovišču
-z lastnim pogonom ali s traktorjem
 • namesti stroj:
-pripravi stojišče
-izdela podstavek, stojišče za klasični žični žerjav
-namesti stroj (vodoravna lega, bobni v pravilni legi glede na linijo, pravilna oddaljenost od smernih koles)
-sidra stroj
 • sidra stolp:
-upošteva navodila za montažo uporabljene gozdarske žičnice
-upošteva geometrijo sidranja
-izvede sidranje skladno s pravili (horizontalni in vertikalni koti, izbira sidra, način sidranja glede na vrsto sidra …)

Montaža žičnih vrvi in vmesnih podpor:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • montira vrvi:
-razvija nosilno vrv
-sidra nosilno vrv
-namesti povratno vrv izven trase
-sortira les z dodatnim bobnom in  vrvjo
 • postavi vmesne podpore:
-montira vmesno podporo
-upošteva maksimalne naklone nosilne vrvi na podpori
-izvede sidranje vmesne, končne podpore
-uporablja naravne podpore (M,G, ... podpora) ali zgradi umetne podpore (I, A, .. podpora)
-namesti nosilno vrv na nosilno kolo ali na nosilni žep
izdela končno sidro nosilne vrvi
-izdela naravna sidra (drevesa, panji) ali umetna sidra (mrtvi mož, betonska sidra…)
izvede spravilo sortimentov z gozdarsko žičnico
 • dvigne vlačilno vrv z zankami do vozička
 • odpelje prazen voziček na delovišče in ga na primernem mestu ustavi
 • spusti vlačilno vrv na tla
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno vrv do bremena
 • veže sortimente
 • zbira in privlačuje sortimente do žične linije
 • dviguje sortimente do vozička
 • vozi sortimente po liniji do skladišča
 • spusti sortimente od vozička do tal
 • odveže sortimente in jih razvršča po danih merilih
Opravi spravilo lesa z  gozdarsko žičnico (po sklopih, ki jih določi komisija):

Izvede naloge strojnika gozdarske žičnice:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi pregled stroja in orodja ter zagotovi tehnično brezhibnost
 • dvigne vlačilno vrv z zankami do vozička
 • odpelje prazen voziček na delovišče
 • vozi sortimente po liniji do skladišča
 • spusti sortimente od vozička na tla
 • odveže sortimente in jih razvršča po danih merilih
 • komunicira s sodelavci

Izvede naloge zapenjalca sortimentov:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi pregled stroja in orodja ter zagotovi tehnično brezhibnost
 • na delovišče na primernem mestu ustavi voziček
 • spusti vlačilno vrv na tla
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno vrv do bremena
 • veže sortimente
 • zbira in privlačuje sortimente do  žične linje
 • dviguje sortimente do vozička
 • odpelje  voziček s tovorom proti rampnemu prostoru
 • komunicira s sodelavci
demontira gozdarsko žičnico
 • spusti nosilno vrv na tla in odstrani voziček
 • demontira povratno ali nosilno vrv in sidrne vrvi
 • demontira vmesne in končno podporo
 • odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter stojišča  
 • pripravi gozdarsko žičnico za premik na drugo delovišče
 • odpravi poškodbe, ki so nastale v sestoju in na stojišču, pozna pravilni vrstni red postopkov pri demontaži gozdarske žičnice

Demontaža žičnih vrvi in vmesnih podpor:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja in zagotovi tehnično brezhibnost
 • demontira vrvi:
-spusti nosilno vrv na tla
-razbremeni vlačilno vrv
-odstrani voziček
-odstrani in navije vlačilno, povratno, montažno vrv in sidrne vrvi
 • vmesne podpore
-odstrani podpore
-odstrani in navije sidrne vrvi vmesnih podpor
odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter s skladišča gozdnih lesnih sortimentov

Demontaža gozdarske žičnice:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi pregled stroja in orodja ter zagotovi tehnično brezhibnost
 • pripravi in uporabi po potrebi dodatno opremo (spojna plošča, škripčevja, smerni škripec, vzvodne spojke …)
 • sprosti in odveže sidrne vrvi stolpa
 • sidrne vrvi navije na bobne
 • zloži stolp
 • pripravi žičnico in kamion za premik na drugo delovišče
 • sanira poškodbe, ki so nastale na skladišču gozdnih lesnih sortimentov

opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje gozdarske žičnice in delovne opreme
 • dnevno pregleduje gozdarsko žičnico
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov gozdarske žičnice
 • pozna postopke in opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • pozna postopke po vsakodnevni uporabi, čisti stroje, orodja in naprave
 • spravi delovno opremo na ustrezno mesto
Opravi osnovno vzdrževanje stroja in orodij (po sklopih, ki jih določi komisija)

Opravi dnevni pregled gozdarske žičnice:
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • opravi grobo čiščenje (ostanki zemlje, lubja, vej …)
 • opravi pregled stroja oziroma orodja, oceni tehnično  brezhibnost  (izpolni evidenčni list)
 • opravi mazanje vseh mazalnih mest  
 • zaščiti pnevmatike in gume s pokrovi pred soncem (po potrebi)
 • poskrbi za ustrezno shranjevanje maziv in goriv

Izvede manjša popravila na gozdarski žičnici (po sklopih, ki jih določi komisija)
 • izbere orodje in pripomočke za delo
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • izvede enostavna popravila poškodovanih mest  (zaščita z barvo, poravnavanje, po potrebi)
 • zaščiti sklope oziroma dele stroja pred korozijo med skladiščenjem
 • prevleče delovne površine stroja, orodja oziroma naprave z namenskim antikorozijskim pripravkom (po potrebi)
 • odloči se za  potrebne ukrepe za brezhibno delovanje stroja  (večja popravila, remont)
 • varno shrani maziva in goriva

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Košir, B. (1997). Pridobivanje lesa: študijsko gradivo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
 • Košir, B. (1996). Organizacija gozdarskih del (višješolski študij). Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete.
 • Košir, B. (1991a). Spravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom
 • Wanderfalke U - AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U. Ljubljana: Zbornik gozdarstva in lesarstva, BF s. 37–52.
 • Košir, B. (1991b). Spravilo lesa navzgor s prirejenim žičnim žerjavom.  Igland teleskop z univerzalnim vozičkom Sherpa U. Ljubljana: Zbornik gozdarstva in lesarstva, 37. BF.
 • Kenda, M., Palko, U. (2014/15) – Spletanje žičnih vrvi za potrebe v gozdarstvu-žičničarstvu, gradivo dostopno v knjižnici SGLŠ Postojna.
 • Več avtorjev. Vodila dobrega ravnanja pri spravilu lesa z žičnico. Syncrofalke s procesorjem Woody 60, http://web.bf.uni-lj.si/go/vdr/links.html
 • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri NPK GOZDARSKI ŽIČNIČAR, Postojna 2014, http://sola.sgls.si/wp-content/uploads/2015/03/vprasanja-gozdarski-žičničar.pdf13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Silvo Peljhan, SGG Tolmin
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Kunčič, CPI

14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Silvester Peljhan, SGG Tolmin, d. d.
 • Franc Pogačnik, GG Bled, d. o. o.
 • Marko Opeka, SGG Tolmin, d. d.
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Jaka Klun, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.