Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka (15325331)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka (55301170)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. organizirati in izvajati delo ter nadzirati delo znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v gozdarstvu,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati z gozdarskimi žičnicami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje,
 4. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 5. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo potrebno na področju gozdarstva,
 6. pripraviti gozdarske žičnice za spravilo in trasirati žično linijo na karti in terenu,
 7. izvede posek odkazanih dreves,
 8. plezati na drevesa in podpore ter montirati čevlje,
 9. ravnati z žičnimi vrvmi,
 10. montirati in demontirati gozdarsko žičnico,
 11. izvesti spravilo sortimentov z gozdarsko žičnico,
 12. opravljati tekoče vzdrževanje gozdarske žičnice in delovne opreme

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami na delovišču s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta,  gozdnogojitvenega načrta ali pogodbe
 • opravi ogled delovišča in se seznani s parcelnimi mejami
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki je na delovišču ali v njegovi bližini
 • ugotovi lokacijo stavb in inženirskih objektov ter drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • uporablja orientacijske pripomočke
 • bere gozdarske karte
 • pozna osnove splošno-koristnih funkcij gozda
 • pozna tehnologije pridobivanja lesa
 • pozna osnove orientacije in postopke pri trasiranju žičnih linij
 • pozna osnove normativov del v gozdarstvu

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, orodja in materiale za delo
 • pregleda osebno varovalno opremo
 • organizira lastni prevoz ter prevoz delovnih sredstev na delovišče
 • zavaruje delovišče in namesti opozorilne table
 • razlikuje gozdarske žičnice in opremo po obliki in uporabnosti ter obvlada tehniko dela z njimi
 • izbere ustrezna delovna sredstva, orodja in pripomočke glede na dane razmere in predvidene naloge
 • opravi pregled gozdarske žičnice
 • preveri stanje delovnih pripomočkov
 • preveri ustreznost in količino goriva ter maziva v pogonskem delu gozdarske žičnice ter v ročnih prenosnih strojih
 • pozna postopke delovanja delovnih strojev in pripomočkov
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev in naprav
Operativna dela pripravi gozdarske žičnice za spravilo in trasira žično linijo
 • opravi pregled gozdarske žičnice
 • določi traso oz. trase žične linije na karti
 • določi traso oz. trase žične linije na terenu
 • pozna pripomočke za trasiranje žičnih linij
 • pozna postopke določitve in označevanja trase
 • pozna nevarnosti delovišča
 • pozna oblike in načine zavarovanja (npr. projekt zapore za javne ceste)
izvede posek odkazanih dreves na trasi žične linije
 • izbere pravilno tehniko podiranja drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek na ustrezni višini
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa v varno smer
pleza na drevesa in podpore ter montira čevlje
 • uporablja osnovne vrvne tehnike plezanja
 • obvejuje drevesa na višini (po potrebi)
 • montira čevlje
 • pozna in uporablja opremo za plezanje 
rokuje z žičnimi vrvmi
 • ugotovi obrabljenost in poškodovanost žične vrvi
 • izdela dolgi splet, žično zanko in različne vozle ter pozna pripomočke za pletenje vrvi
 • pozna vrste, lastnosti in konstrukcije žičnih vrvi ter vrvi iz umetnih mas
 • pozna funkcijo škripca in osnove delovanja škripčevja
montira gozdarsko žičnico
 • pozna vrste, lastnosti in delovanje gozdarskih žičnic
 • pozna pomen pravilnega ravnanja s stroji in z napravami za dober učinek in preprečevanje nevarnega vpliva na okolje
 • pripravi teren za postavitev žične linije
 • pripravi stojišče in skladišče ter namesti gozdarsko žičnico
 • pozna različne tehnike sidranja gozdarskih žičnic
 • sidra stolp žične naprave
 • pozna postopke montiranja vseh vrst vrvi pri žičničnem spravilu sortimentov
 • namesti montažno, vlačilno, povratno in nosilno vrv  
 • namesti vmesne podpore
 • montira voziček na nosilno vrv in jo napne
izvede spravilo sortimentov z gozdarsko žičnico
 • dvigne vlačilno vrv z zankami do vozička
 • odpelje prazen voziček na delovišče in ga na primernem mestu ustavi
 • spusti vlačilno vrv na tla
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno vrv do bremena
 • veže sortimente
 • zbira in privlačuje sortimente do žične linije
 • dviguje sortimente do vozička
 • vozi sortimente po liniji do skladišča
 • spusti sortimente od vozička do tal
 • odveže sortimente in jih razvršča po danih merilih
demontira gozdarsko žičnico
 • spusti nosilno vrv na tla in odstrani voziček
 • demontira povratno ali nosilno vrv in sidrne vrvi
 • demontira vmesne in končno podporo
 • odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter stojišča  
 • pripravi gozdarsko žičnico za premik na drugo delovišče
 • odpravi poškodbe, ki so nastale v sestoju in na stojišču, pozna pravilni vrstni red postopkov pri demontaži gozdarske žičnice

opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje gozdarske žičnice in delovne opreme
 • dnevno pregleduje gozdarsko žičnico
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov gozdarske žičnice
 • pozna postopke in opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • pozna postopke po vsakodnevni uporabi, čisti stroje, orodja in naprave
 • spravi delovno opremo na ustrezno mesto
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva ter OVO
 • vodi evidenco o dnevnem, tedenskem in periodičnem vzdrževanju gozdarske žičnice  
 • vodi evidenco o periodičnih tehničnih pregledih gozdarske žičnice

Komercialna dela trži storitve z gozdarsko žičnico
 • nabavlja gorivo, mazivo, rezervne dele in OVO skladno s tehničnimi zahtevami
 • trži storitve žičniškega spravila
 • pozna osnove kalkulacije stroškov dela z gozdarsko žičnico
 • spremlja stroške poslovanja in ugotavlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna dokumentacijo, na podlagi katere se izvaja dela z gozdarsko žičnico
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve ter odgovarja zanjo
 • spremlja in preverja opravljeno delo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela (urejenost skladišča, poškodbe na sestoju …)
 • pozna načine krojenja
 • gospodarno ravna z gozdarskimi žičnicami in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti in metode kontrole kakovosti, ki se uporabljajo v gozdarstvu

Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnimi službami in z obiskovalci gozda
 • sporazumeva se s sodelavci z dogovorjenimi znaki in s komunikacijskimi sredstvi na delovišču
 • poroča svojim nadrejenim ali naročnikom del o vseh, za njegovo delo ali stanje gozda, pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • prepove obiskovalcem gozda gibanje po delovišču
 • pozna strokovno terminologijo in jo uporablja
 • je sposoben timskega dela

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • varuje lastno zdravje in zdravje sodelavcev skladno s predpisi o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter s pravili o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarsko žičnico in s pripadajočo opremo
 • upošteva varnostne standarde pri delu z gozdarsko žičnico
 • sodelavce opozarja na neposredne nevarnosti na delovišču
varuje okolje
 • dela opravlja skladno s predpisi o gozdovih, ohranjanju narave in varovanju okolja
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • izvaja dela skladno z omejitvami pri gospodarjenju zaradi ekoloških in socialnih funkcij gozda
 • uporablja okolju prijazna goriva in maziva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Silvo Peljhan, SGG Tolmin
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda:
 • Majda Stopar, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Silvo Peljhan, SGG Tolmin, d. d.
 • Dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije
 • Dr. Boštjan Košir, profesor gozdarstva
 • Franc Pogačnik, GG Bled, d. o. o.
 • Marko Opeka, SGG Tolmin, d. d.
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Jaka Klun, Gozdarski inštitut Slovenije
 • Igor Leban, CPI

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.