Katalog

Naziv:

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka (21500091)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka (5358224011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DeležNačrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

 

 

 

10

Posnetek obstoječega stanja

Priprava delovne risbe in  šablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo60

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Kakovost izdelave  različnih vrst historične kritine (lesene, opečne, kamnite in kovinske kritine) z ustreznim letvanjem in pripadajočimi kleparskimi deli

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

 

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Tehnična in vsebinska kakovost dokumentiranja del

 

10

 


Zagovor

Predstavitev izdelka:

·         Problematika posega

·         Utemeljitev uporabe materialov, delovnih sredstev in tehnoloških postopkov

·         Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja


20

 

100

 

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost opravljanja krovsk–ih in kleparskih delavniških del ali zagotoviti možnost dela na terenu kadar je to mogoče

 • restavratorsko orodje in pribor
 • krovsko in kleparsko ročno orodje in stroji
 • pribor za fotodokumentiranje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti krovsk–ih in kleparskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja kritine; ročnega in strojnega izdelovanja elementov kritine; obdelave in montaže; zaščite krovskih in kleparskih elementov v vseh fazah del

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture ali restavratorstva ali gradbeništva ali zgodovine umetnosti  ali naravoslovnih znanj  z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo s področja gradbeništva in 10-letne delovne izkušnje na področju restavriranja kritin, ostrešij ter kleparskih elementov ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja restavratorstva in pet let delovnih izkušenj s področja restavriranja kritin, ostrešij ter kleparskih elementov in
 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture z 10-letnimi izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih gradbenih objektov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente
 • zaščiti kritine in ostrešja ter kleparske elemente in okolico pred nastajanjem poškodb med posegom
 • zaščiti pred poškodbami med transportom
 • zaščiti in vzdržuje po posegu (nadzor stanja, opozarjanje na poškodbe ...)
 • pozna posledice nepravilne zaščite krovskih in kleparskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • pozna posledice nepravilne zaščite okolice
•odstranjuje kritine in kleparske elemente na izbranem objektu (gradbišču) ali simulira postopke v delavnici: pripravljeni so kleparski elementi (detajl žleba, žlote ...), materiali, orodja:
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • ugotavljanje obstoječe izvedbe in poškodb
 • predlog postopka odstranjevanja
 • izvedba odstranjevanja kritine in kleparskih elementov
 • ugotavljanje uporabnosti elementov
 • čiščenje elementov
 • zaščita elementov med transportom
 • izbira in priprava osnovnih in pomožnih originalnih ali nadomestnih materialov
 • priprava in izvedba replike
 • dokumentiranje vseh faz delovnega postopka
pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove
 • odstranjuje - razstavlja krovske in kleparske elemente ter sekundarne podkonstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente kritin in kleparskih elementov z uporabo različnih tehnologij brez povzročanja poškodb
 • obdela in sanira krovske in kleparske elemente pred montažo
 • pozna različne historične načine polaganja in odstranjevanja krovskih in kleparskih elementov
 • pozna poškodbe, ki lahko nastanejo med razstavljanjem – odstranjevanjem in čiščenjem elementov
 • pozna metode saniranja originalnih segmentov kritine in kleparskih elementov
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • zaveda se možnih škodljivih posledice različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
•pripravlja kritine in kleparske elemente - simulacija v delavnici, pripravljene vrste historičnih kritin (skrle, skodle, korci, slama ...) z orodji:
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • prepoznavanje vrst kritin
 • definiranje načinov izvedb kritja
 • priprava celotnega delovnega postopka
 • prepoznavanje in ugotavljanje poškodb
 • ugotavljanje uporabnosti elementov
 • izvedba ene od vrst kritij
 • dokumentiranje vseh faz delovnega postopka

•izdeluje replike kleparskega detajla - simulacija v delavnici: pripravljen zapleten okrasni detajl s poškodbami:
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • ugotavljanje poškodb elementa
 • izmera elementa
 • priprava načrta elementa
 • izbor originalnega ali nadomestnega osnovnega in pomožnih materialov
 • izdelava replike elementa
 • predlog zaščite elementa
 • dokumentiranje vseh faz posega
izvaja historična kleparska in krovska dela
 • ugotavlja ustreznost predvidene kritine in ostrešja ter kleparskih elementov, konstrukcijskih in veznih elementov
 • izbere ustrezno tehnologijo za pridobivanje historičnih kritin (slama, skrle, korci, skodle, bobrovec, zareznik, bet. špičak, bakrena, svinčena, pocinkana kritina ...)
 • pravilno izvede historične kritine, podkonstrukcije, konstrukcijske, vezne ter kleparske elemente v sodelovanju s sorodnimi poklici
 • pravilno izvede površinsko obdelavo kritin
 • vstavi manjkajoče dele kritin in kleparskih elementov ali poškodovane nadomesti z novimi
 • svetuje pri izbiri ustreznega materiala in izdela nadomestne dele
 • pravilno pripravi in uporabi (z upoštevanjem navodil proizvajalca) ustrezne sanacijske in zaščitne materiale
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • pozna historične materiale in tehnologije izvedbe kleparskih in krovskih del
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove krovskih in kleparskih konstrukcij z nadomestnimi historičnimi in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito kleparskih in krovskih konstrukcij in materialov
 • pozna tehnologije izdelave in načine uporabe pomožnih konstrukcij za podpiranje in izdelavo kleparskih in krovskih elementov

•pripravlja kritine in kleparske elemente - simulacija v delavnici, pripravljene vrste historičnih kritin (skrle, skodle, korci, slama ...) z orodji:
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • prepoznavanje vrst kritin
 • definiranje načinov izvedb kritja
 • priprava celotnega delovnega postopka
 • prepoznavanje in ugotavljanje poškodb
 • ugotavljanje uporabnosti elementov
 • izvedba ene od vrst kritij
 • dokumentiranje vseh faz delovnega postopka

•izdeluje replike kleparskega detajla - simulacija v delavnici: pripravljen zapleten okrasni detajl s poškodbami:
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • ugotavljanje poškodb elementa
 • izmera elementa
 • priprava načrta elementa
 • izbor originalnega ali nadomestnega osnovnega in pomožnih materialov
 • izdelava replike elementa
 • predlog zaščite elementa
 • dokumentiranje vseh faz posega

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik, Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
 • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
 • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
 • Kregar, Rado: Naše stavbno gradivo.  Naš dom, Ljubljana, 1946.
 • Kavčič, M. et. al.: Stavbna dediščina, Vračanje izvirnih podob: restavratorski posegi. str. 37?47, Ljubljana, 2004.
 • Kavčič, M.: Obnove fasad in vrednost pristnega. Spomeniškovarstveni razgledi, Ljubljana, 2006.
 • Deu, Živa et. al.: Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec, 2009.
 • •Brandner Gruber et. al.: Brezmejna doživetja stavbne dediščine Avstrijska Koroška-Gorenjska, Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah, Kranj, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf
 • Kavčič M.: Tehnologija apna za izvedbo fasad, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/ [20. 6. 2015]
 • Benedejčič B. et. al.: Kraška hiša, Priročnik za prenovo.  Komen, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/PRIROCNIK_KRASKA_HISA.pdf [20. 6. 2015]
 • ŽAGAR, K. et. al.: Tradicionalne rokodelske veščine. Priročnik standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj, Celovec, 2013.
 • Varstvo kulturne dediščine, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/[20. 6. 2015]
 • Orbanič B. et.al.: Priročnik za suhogradnjo. ZVKDS; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/SUHOGRADNJA_PRIROCNIK.pdf [20. 6. 2015]
 • Nasveti za lastnike, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/ [20. 6. 2015]


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Jernej Hudolin, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Biljana Sivčev, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Marjan Ogrinc, Srednja šola Domžale
 • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI


14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • prof. dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.