Poklicni standard

Naziv:

Krovec klepar restavratorski sodelavec/krovka kleparka restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka (21500091)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Krovec klepar restavratorski sodelavec/krovka kleparka restavratorska sodelavka (53582240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. vse faze del opravlja v sodelovanju in v dogovoru s strokovnjaki iz službe za varstvo kulturne dediščine ter v  sodelovanju z drugimi izvajalci del na objektu
 2. pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine
 3. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in v skladu z njimi načrtuje svoje delo
 4. zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente na objektih stavbne dediščine ter jih zaščiti pred in med transportom,
 5. pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove
 6. izvaja historična kleparska in krovska dela
 7. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem del
 8. fotodokumentira vse faze posega

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za izvedbo restavratorskih posegov
 • seznani se z restavratorskim programom in navodili za restavratorske posege
 • opravlja izmere na terenu in pripravlja delovne skice za izvedbo del
 • zbira in samostojno interpretira navodila za delo, tehnično in  konservatorsko dokumentacijo
 • vizualno in mehansko ugotavlja uporabljene vrste materialov in tehnologije izvedb (les, kovine, opečne kritine, slamnate kritine, izolacijski materiali)
 • ugotavlja vrste krovnih in kleparskih materialov
 • svetuje pri ocenjevanju stopnje poškodovanosti
 • spremlja opravljene analize (sondiranj, meritev ...)
 • razume načrte in skice
 • pozna postopke restavratorskega dela ter konservatorsko doktrino
 • pozna tehnike in pravila merjenja
 • pozna postopke razstavljanja in prestavljanja
 • pozna organizacijo gradbišča in vrstni red del drugih izvajalcev

načrtuje posege in tehnološke postopke
 • predlaga pravilno izbiro, nabavo, pripravo in uporabo krovnih materialov, kleparskih elementov in pomožnih konstrukcijskih elementov
 • svetuje pri pripravi načrta demontaže in montaže kritine in podkonstrukcije ter kleparskih elementov
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tradicionalne tehnologije obdelave, zaščite in montaže kleparskih in krovskih elementov
 • pozna sodobne nadomestne tehnologije in materiale za sanacijo in obnovo kleparskih in krovskih konstrukcij
Priprava dela oz. delovnega mesta zagotavlja ustrezni prostor in klimo za hrambo objekta in izvedbo postopka
 • pripravi delovno okolje za izvedbo postopka (dostopi, odri, delovne površine, ustrezna orodja ...)
 • zaščiti delovno mesto pred vremenskimi vplivi
 • zaščiti originalne elemente kritin in podkonstrukcij ter kleparskih elementov in okolice pred poškodbami med delom v delovnem okolju v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, konservatorskim načrtom in drugimi navodili službe za varstvo kulturne dediščine
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna uporabo, zaščito in kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito materialov za izvedbo krovskih in kleparskih del (kritine iz različnih materialov, kovine …)
 • pozna tradicionalna orodja in pripomočke
 • pozna osnove statike gradbenih konstrukcij
Operativna dela zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente
 • zaščiti kritine in ostrešja ter kleparske elemente in okolico pred nastajanjem poškodb med posegom
 • zaščiti pred poškodbami med transportom
 • zaščiti in vzdržuje po posegu (nadzor stanja, opozarjanje na poškodbe ...)
 • pozna posledice nepravilne zaščite krovskih in kleparskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • pozna posledice nepravilne zaščite okolice
pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove
 • odstranjuje - razstavlja krovske in kleparske elemente ter sekundarne podkonstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente kritin in kleparskih elementov z uporabo različnih tehnologij brez povzročanja poškodb
 • obdela in sanira krovske in kleparske elemente pred montažo
 • pozna različne historične načine polaganja in odstranjevanja krovskih in kleparskih elementov
 • pozna poškodbe, ki lahko nastanejo med razstavljanjem – odstranjevanjem in čiščenjem elementov
 • pozna metode saniranja originalnih segmentov kritine in kleparskih elementov
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • zaveda se možnih škodljivih posledice različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
izvaja historična kleparska in krovska dela
 • ugotavlja ustreznost predvidene kritine in ostrešja ter kleparskih elementov, konstrukcijskih in veznih elementov
 • izbere ustrezno tehnologijo za pridobivanje historičnih kritin (slama, skrle, korci, skodle, bobrovec, zareznik, bet. špičak, bakrena, svinčena, pocinkana kritina ...)
 • pravilno izvede historične kritine, podkonstrukcije, konstrukcijske, vezne ter kleparske elemente v sodelovanju s sorodnimi poklici
 • pravilno izvede površinsko obdelavo kritin
 • vstavi manjkajoče dele kritin in kleparskih elementov ali poškodovane nadomesti z novimi
 • svetuje pri izbiri ustreznega materiala in izdela nadomestne dele
 • pravilno pripravi in uporabi (z upoštevanjem navodil proizvajalca) ustrezne sanacijske in zaščitne materiale
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • pozna historične materiale in tehnologije izvedbe kleparskih in krovskih del
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove krovskih in kleparskih konstrukcij z nadomestnimi historičnimi in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito kleparskih in krovskih konstrukcij in materialov
 • pozna tehnologije izdelave in načine uporabe pomožnih konstrukcij za podpiranje in izdelavo kleparskih in krovskih elementov

Administrativna dela dokumentira vse faze posega
 • izdela skice obstoječega stanja pred posegom
 • izdela popis in postopek del v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 • sprotno dokumentira postopke dela (vodenje dnevnika, skiciranje, fotografiranje, izdelovanje načrtov)
 • arhivira dokumente v skladu z zahtevami stroke in zakonodaje
 • pripravi podatke za navodila za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • opozarja na ključna in občutljiva mesta
 • pozna zahteve stroke in zakonodajo o dokumentiranju in arhiviranju
 • sestavi enostavno poročilo

Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • pripravi podatke za določanje cen
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij, normative dela in porabe materiala

Vodenje vodi skupino pri izvedbi obnove
 • usmerja in vodi potek del skupine
 • pozna potek in tehnološke metode obnove
 • pozna osnove organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti nadzoruje kakovost in količino dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • opravlja dela v skladu z metodologijo, programom in standardi varovanja kulturne dediščine sprotno obvešča o novo nastalih najdbah in zapletih pri načrtovanem delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka
 • pozna postopke restavratorskega dela in konservatorsko doktrino
 • stalno se strokovno spopolnjuje
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže osebno orodje, stroje in naprave, opravlja manjša popravila le-teh oz. jih redno daje v popravilo
 • ostri ročno rezilno orodje
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
opazuje spremembe na objektu po posegu in obnavlja zaščitne posege
 • opazuje stanja in opozarja na novo nastale poškodbe
 • vzdržuje in obnavlja zaščitne posege po posegu po navodilih strokovnjaka
 • izvaja zaščitna preventivna dela po navodilih restavratorskega programa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine
 • dogovarja se s sodelujočimi pri pripravi restavratorskega programa obnove
 • dogovarja se s strokovnjaki o izvedbi del
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Kavčič, JZVKDS - Restavratorski center
 • Jernej Hudolin, JZVNKD - Restavratorski center
 • Elena Simeonov, Biljana Sivčev, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Marjan Ogrinc, Srednja šola Domžale
 • Franc Kožuh, Kleparstvo Kožuh
 • Koordinator:Matjaž Praprotnik, CPI

7. Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda

 • Jožef Drešar, Gnom d.o.o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc; Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • Prof. dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS Restavratorski center Slovenije
 • Koordinator: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.