Katalog

Naziv:

Varuh/inja predšolskih otrok

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

8.8.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard (Varuh/inja predšolskih otrok: 14300020) in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

-    najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
-    vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd.  – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
Priprava in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije (glej smernice za pripravo strokovne naloge v točki 11. tega kataloga) ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

-    upoštevanje pravil za zagotavljanje varnega okolja otroka,
-    poznavanje otrokovih pravic – Konvencija o otrokovih pravicah,
-    priprava kandidata/kandidatke na delo,
-    uporaba ustreznih sredstev,
-    nastop kandidata – komunikacija / situaciji primerna komunikativnost,
-    upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela z otrokom,

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja
Delež  (%)
Priprava strokovne naloge (kakovost)
30
Praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj
70


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Prostor z računalnikom in diaprojektorjem za predstavitev projektne naloge simulirano okolje za varstvo otrok:

 • za igro: lutka (otrok, dojenček), raznolik izbor igrače in drugih igralnih sredstev, knjige, slikanice ipd.za hranjenje: miza, stoli, posoda in pribor za hranjenje
 • za nego: krpice, plenice, kahlica, oblačila

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

  • eden z najmanj visoko strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje (prva stopnja izobrazbe po Zakonu o visokem šolstvu) iz predšolske vzgoje in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja predšolske vzgoje na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok
  • dva z najmanj univerzitetno izobrazbo (druga stopnja izobrazbe) in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  varuje zdravje otroka in upošteva varnostne ukrepe
  • prepozna individualne potrebe otroka
  • zagotavlja pogoje za dobro psihofizično počutje otroka
  • zagotavlja telesno higieno otroka in izvaja nego
  • vzdržuje higieno prostora in opreme (redno preoblačenje ležalnikov, čiščenje površin, menjavanje perila ipd.)
  • deluje v skladu z navodili (namesto standardov) za preprečevanje okužb
  • uporablja delovne pripomočke, opremo in materiale v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti otrok in okolja
  • ima znanja o osebni higieni otroka in higieni prostora in opreme
  • pozna telesno higieno in postopke izvajanja nege otroka
  • pozna pomen zaznavanja značilnosti in potreb posameznega otroka
  • pozna imunizacijske programe za otroke do 6. leta starosti
  • pozna najpogostejše okužbe in načine za preprečevanje okužb
  • pozna načine čiščenja in steriliziranja igrač
  • pozna postopke menjave in vzdrževanja posteljnine in drugega perila
  • pozna predpise o varstvu pri delu
  Opiše in utemelji pogoje za zdrav razvoj in dobro psihofizično počutje otroka (po izboru komisij)
  • utemelji pomen in opiše možnosti opazovanja in spremljanja (otrokovega izražanja) otrokovih  značilnosti, potreb, želja in interesov
  • opiše komunikacijo z otrokom v različnih situacijah (prihod, odhod, nega, hranjenje, počitek, igra)
  • predstavi postopke za preprečevanje okužb (okužbe z zunanjimi ali notranjimi zajedavci, okužbe z virusi, okužbe z bacili/bakterijami)
  • predstavi ukrepe za varnost in higieno okolja za otroka (predsoba/garderoba, kuhinja, kopalnica, dnevni  oz. prostor za igro, prostor za počitek, zunanji prostor: dvorišče/vrt/balkon/terasa)
  • razloži zagotavljanje varnega prostora z vidika predpisov varstva pri delu
  • utemelji pomen lastnega zdravja, osebne higiene in urejenosti za delo z otrokom ter opiše način priprave na delo

  zagotavlja varno, spodbudno in privlačno okolje za otroka
  • uredi otrokovi starosti primerno okolje z ustrezno opremo ter raznovrstnimi igralnimi in didaktičnimi sredstvi tako, da omogoča dobro počutje in ustvarjalno igro (barvno privlačnost, preglednost in prehodnost ter prilagodljivost prostora ipd.)
  • okolje uredi tako, da otroku omogoča samostojnost in jo spodbuja
  • zagotavlja elemente varnega okolja, ki so: talna površina, stopnišča, okna in vrata, notranje in zunanje igralne površine, ogrevalni sistemi, kopalnice in stranišča, pohištvo v igralnicah
  • primerno shranjuje material, ki ga uporablja pri delu z otroki (igrače, umetniški material – barve, čopiči, zaščitne obleke, čistila, material za prvo pomoč ...)
  • zagotavlja in izvaja varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi in rastlinami idr.
  • zagotavlja in izvaja varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
  • pozna elemente varnega okolja
  • pozna načine varnega ravnanja in shranjevanja materiala, ki ga uporablja pri delu z otroki
  • pozna varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi, rastlinami idr.
  • pozna varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
  • pozna značilnosti atraktivnega in stimulativnega okolja
  • pozna kriterije za izbiro ustreznih igrač, igral in drugih igralnih sredstev in pripomočkov
  Opiše pripravo varnega, spodbudnega in privlačnega okolja (po izboru komisije)
  • opiše in utemelji ureditev notranjega prostora za varno igro in gibanje otroka (skicira prostorski načrt)
  • zavaruje nevarne točke v prostoru
  • utemelji izbiro igrač in drugih sredstev za ureditev spodbudnega in privlačnega  prostora
  • utemelji razporeditev opreme, (igrače in didaktična sredstva) igrač in didaktičnih sredstev  tako, da zagotavlja čim večjo samostojnost otroka
  • opiše, kako zagotovi varno bivanje na prostem
  • pojasni način in pomen shranjevanja materialov, snovi, sredstev in predmetov, ki so za otroka nevarni
  • utemelji pomen in način varovanja otroka pred nevarnimi rastlinami in živalmi
  • našteje osnovna didaktična sredstva in igrače ter druge pripomočke za izvajanje poklicne storitve in pripravi načrt izbora in nabave sredstev ¬
  • opiše osnovne  načine vzdrževanja ter našteje službe za vzdrževanje in popravila
  • opiše postopke ravnanja za varovanje okolja (ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo, naravni materiali ipd.)
  • opiše načine spremljanja in evalviranja lastnega dela


  zagotavlja ustrezno hranjenje otroka
  • izvaja hranjenje dojenčka, ki vključuje: steriliziranje, pripravo in shranjevanje hrane, segrevanje, osebno higieno, primerno komunikacijo, hranjenje po žlički in hranjenje po steklenički
  • pripravi hrano za hranjenje starejših otrok
  • nudi pomoč otroku pri hranjenju in pitju ter ga navaja na samostojnost
  • vodi dnevnik otroške prehrane
  • upošteva prehranjevalne navade otrokove družine
  • upošteva navodila za dietno prehrano
  • pozna ustrezno sestavo prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
  • zna primerno shraniti pakete z malico
  • pozna znake neustreznega prehranjevanja
  Predstavi mesečni/tedenski/dnevni jedilnik in načine prehranjevanja (po izboru komisije)
  • pripravi prostor za hranjenje otroka
  • razloži pomen sodelovanja s starši glede priprave in hranjenja otroka
  • razloži pomen zagotavljanja zdravih obrokov
  • sestavi jedilnik in pojasni izbiro živil
  • opiše posebnosti hranjenja otrok glede na starost otroka in načine pomoči pri hranjenju
  • prikaže (skicira) način vodenja dnevnika otroške prehrane (posebnosti, ki jih ugotovi pri hranjenju)
  • opiše postopke za zagotavljanje higiene pribora in ustrezno shranjevanje živil
  • predstavi načine spremljanja dela z otroki (evidence hranjenja ipd)
  • prikaže načine uporabe IKT pri pripravi/sestavi jedilnika

  zagotavlja ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka ter ga navaja na stranišče in osebno higieno
  • podpira fizični razvoj in rast otroka
  • vzdržuje opremo in sredstva za nego otroka
  • izvaja ali sodeluje pri oblačenju otroka
  • redno previja otroka, kar vključuje: pripravo varnega prostora za previjanje, poznavanje različnih vnetij kože zaradi uporabe plenic, menjavo plenic, shranjevanje uporabljenih plenic, ustrezno komunikacijo z otrokom
  • navajanja otroka na stranišče oz. ročno posodo
  • nudi pomoč otroku na stranišču in pri umivanju rok
  • izvaja ali sodeluje pri umivanju otroka in zagotavlja varnost otroka
  • izvaja ali sodeluje pri umivanju dojenčka
  • se posvetuje s starši
  • pozna primerno obutev in obleko za otroke različnih starosti v različnih okoljih in letnih časih
  • zna oceniti potrebo otroka po menjavi plenice
  • pozna proces navajanja otroka na stranišče oz. kahlico
  • pozna postopek umivanja otroka, dojenčka in zagotavlja varnost
  Opiše in utemelji primerno oblačenje otroka (po izboru komisije)
  • razloži pomen pravilnega oblačenja (obleka, obutev)  za zdravje otroka pri čemer upošteva dogovore s starši, letni čas, dejavnost otrok, dobro počutje otroka ipd.
  • opiše navajanje otroka k samostojnosti pri oblačenju

  Opiše in utemelji pomen in postopke nege ter vzdrževanja osebne higiene (po izboru komisije)                                     
  • utemelji pomen redne nege (opiše ali prikaže postopek previjanja;  sredstva za nego otroka,  priprava prostora in sredstev za nego; predstavi umivanje rok, umivanje obraza)
  • predstavi pomen ustrezne komunikacije z otrokom ob previjanju in negi
  • opiše in utemelji postopke navajanja na kahlico in postopoma na straniščno školjko (starost otroka, spodbujanje, strpnost …)
  • pojasni, kako ravna v primeru, ko otroku »uide v hlačke«
  • opiše postopke navajanja otroka na osebno higieno ter ob tem  spodbujanja otrokove samostojnosti in utemelji  ozaveščanje otroka o pomenu osebne higiene.
  • predstavi načine spremljanja postopkov in vzdrževanja nege otroka
  izvaja in zagotavlja ustrezen počitek in spanje otroka
  • zagotovi primerne razmere za počitek otroka glede na njegovo starost, potrebe, navade
  • otrokom omogoča različne možnosti počitka
  •  s starši se posvetuje o načinu otrokovega počitka
  • ustrezno pripravi prostor za počitek
  • pripravi ustrezna sredstva in pripomočke za mirne dejavnosti v času počitka
  • pripravi otroka na spanje in počitek
  • opazuje otroka med spanjem
  • odpravlja moteče dejavnike, ki ovirajo otrokovo spanje in počitek
  • otroku ponudi njegovo najljubšo igračo
  • otroka pomirja in pestuje
  • po potrebi vključi starše pri spanju in počitku
  • ukrepa pri odstopanju od normalnega ritma spanja
  • pozna pomen počitka in spanja
  • pozna različne vrste počitkov
  • pozna dejavnike za zagotavljanje počitka in spanja otroka
  • pozna motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku
  Opiše in utemelji potek počitka (po izboru komisije)
  • razloži pomen počitka za zdravje in dobro počutje otroka
  • opiše in utemelji različne oblike počitka  
  • opiše  pripravo prostora, dejavnosti in sredstev  za počitek otrok
  • opiše motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku ter opiše postopke ravnanja v konkretnih simuliranih situacijah
  • razloži  pomen  pridobivanja in upoštevanje informacij o spalnih navadah otroka
  • predstavi načine spremljanja in evidence počitka  ukrepa ob pojavih bolezenskih znakov in v nepričakovanih situacijah
  • ustrezno reagira ob pojavih bolezenskih znakov otroka
  • izvaja varnostne ukrepe, če se otrok duši
  • izvaja osnovne postopke pomoči pri poškodbah, vročinskih stanjih, alergijskih reakcijah, krvavitvah, slabostih idr.
  • stopi v stik z ustrezno strokovno službo
  • prepoznajo znake, ki kažejo na to, da je otrok zbolel, in pozna ustrezne načine, kako ukrepati ob pojavu bolezni
  • zna otroku izmeriti telesno temperaturo
  • pozna postopke pomoči v nepričakovanih situacijah
  • pozna temeljne postopke oživljanja
  • pozna različne strokovne službe za pomoč v nepričakovanih situacijah
  Opiše in utemelji ravnanje ob pojavu bolezenskih znakov otroka in nepričakovanih situacijah, povezanih z zdravjem otrok (po izboru komisije)                                            
  • utemelji ustrezno ravnanje pri pojavu bolezenskih znakov (otroške bolezni, bolezni dihal, prebavil, nalezljive bolezni,  idr.)
  • predstavi in utemelji osnovne postopke ravnanja v primerih nesreč, zastrupitev, dušitev in drugih nepričakovanih situacijah, povezanih z zdravjem otrok (telesne poškodbe, krvavitev iz nosu, vročinski krči, alergijske reakcije, piki žuželk, opekline, utopitev)
  • našteje strokovne službe in okoliščine, v katerih stopi v kontakt z njimi
  • opiše postopke za varovanje zdravja ostalih otrok ob pojavu nalezljivih bolezni ostalih varovancev
  • predstavi  postopek oživljanja otroka z zastojem dihanja in bitja srca
  • predstavi  pomen  in vsebino omarice prve pomoči
  varuje otroka pred zlorabami
  • identificira znake možne zlorabe
  • ustrezno reagira na sum zlorabe otroka
  • informira ustrezne strokovnjake in strokovne službe o zlorabi
  • nudi zaščito otroku glede lastne varnosti
  • upošteva načelo ničelne tolerance
  • pozna znake možnih zlorab
  • pozna ustrezne načine reagiranja in informiranja strokovnih služb glede na razkritje zlorabe otroka
  • pozna pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah
  Utemelji pomen in možnosti varovanja otroka pred zlorabami (po izboru komisije)
  • predstavi znake možnih zlorab pri otroku
  • utemelji svojo vlogo in odgovornost pri varovanju otroka pred zlorabami
  • našteje strokovne službe, na katere se obrne ob sumu zlorabe otroka
  • opiše svoje ravnanje pri odkrivanju in prijavi suma zlorabe otroka (po izboru komisije)
  • utemelji svoje ravnanje varovanja otroka pred zlorabami v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (19. in 24. člen)
  podpira in spodbuja otrokov kognitivni (spoznavni), socialno-emocionalni in gibalni razvoj
  • upošteva otrokove pravice
  •  spodbuja razvoj zavedanja in razumevanja zaznavnih procesov
  • spodbuja razvoj otrokove pozornosti in spomina
  • spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
  • ugotavlja, kaj otroka zanima in ga spodbuja
  •  podpira in spodbuja razvoj govora in komunikacijskih veščin
  • neguje in spodbuja otrokovo vedoželjnost
  • zagotavlja opremo in material ter dejavnosti za kreativno igro
  • se igra z otrokom
  • spodbuja otroka pri spoznavanju in privajanju na novo okolje
  • spodbuja otroka pri vzpostavljanju stikov z drugimi otroki
  • spodbuja otrokovo samostojnost
  • spodbuja otroka pri razvijanju samopodobe in samozavesti
  • spodbuja otroka pri prepoznavanju svojih čustev in upravljanju z njimi
  • spodbuja otroka pri razvijanju pozitivnega vedenja
  • opazuje in ustrezno reagira na zaželeno oz. nezaželeno vedenje otroka
  • pozna zakonitosti stopenj v razvoju govora in komunikacije
  • spodbuja telesno vadbo otroka, predvsem naravne oblike gibanja, in mu   po potrebi nudi pomoč
  • omogoča in spodbuja gibalne dejavnosti na prostem
  • pozna otrokove pravice
  • pozna osnovne zakonitosti otrokovega kognitivnega razvoja
  • pozna pomen, značilnosti in pogoje govornega razvoja
  • pozna osnovne zakonitosti socialno-emocionalnega  razvoja
  • pozna osnovne zakonitosti gibalnega razvoja
  • pozna značilnosti učenja predšolskega otroka
  • pozna osnove pedagoških pristopov v predšolskem obdobju
  • pozna pomen in načine spodbujanja otrokove samostojnosti
  Predstavi in utemelji vlogo odraslega pri podpori in spodbujanju otrokovega razvoja
  • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje)
  • predstavi osnovne zakonitosti v razvoju predšolskega otroka (postopnost, vzporednost in prepletenost različnih področij razvoja otroka, individualnost)
  • razloži pomen opazovanja in spremljanja razvoja, učenja in napredka vsakega posameznega otroka                     
  • razloži pomen čutnega zaznavanja v predšolskem obdobju ter dejavnosti  za spodbujanje razvoja čutnega zaznavanja (gledanje, poslušanje, tipanje, vohanje, okušanje)                                                                         
  • razloži pomen spoznavnega razvoja v predšolskem obdobju ter  podporo  odraslega pri spoznavnem razvoju otroka
  • predstavi dejavnosti  za spodbujanje  razvoja  jezika (govor, poslušanje, porajajoča se pismenost), mišljenja, ustvarjalnega  izražanja (ples, likovno izražanje, glasba, dramsko izražanje) in opiše aktivno vlogo otroka
  • predstavi načine (varne in kritične) uporabe sodobne IKT tehnologije
  Utemelji pomen  socialno-emocionalnega  razvoja v predšolskem obdobju in predstavi vlogo odraslega pri podpori in spodbujanju socialno emocionalnega razvoja (po izboru komisije)
  • predstavi način podpore otroku pri izražanju in obvladovanju čustev (spodbujanje pozitivnih čustev, preusmerjanje negativnih čustev, dajanje možnosti za sprejemljivo izražanje negativnih čustev)
  • predstavi pomoč otroku pri navezovanju  stikov z otroki in odraslimi; pri negovanju čustvenih vezi z družino, pri spoznavanju, razumevanju in upoštevanju pravil življenja v skupnosti, praznovanja, razvoj  samostojnosti
  Predstavi pomen in načine spodbujanja gibalnega razvoja otroka
  • opiše možnosti za spodbujanje naravnih oblik gibanja (plazenje, skakanje, skakanje, vrtenje, kotaljenje ipd.)
  • opiše možnosti za gibanje z žogo in drugimi primernimi sredstvi
  • predstavi dejavnosti za razvoj prstne oziroma drobne motorike  
  • predstavi načine spremljanja in evidence za spodbujanje otrokovega razvoja

  otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
  • pomaga pri vključevanju in interakciji z vrstniki
  • otroku s posebnimi potrebami nudi podporo pri vključevanju v igro in druge dejavnosti
  • uporablja specialno opremo
  • ustrezno komunicira z otroki s posebnimi potrebami
  • spodbuja otrokovo samostojnost v največji možni meri
  • pri delu z otrokom upošteva strokovne napotke za posamezno potrebo
  • pozna občutljivost in posebnosti dela z otroki s posebnimi potrebami
  • pozna posebnosti otrok s posebnimi potrebami
  Predstavi načrt vključevanja otroka s posebnimi potrebami  v varstvo (po izboru komisije)                                            
  • predstavi pomen in načine spodbujanja samostojnosti otroka s posebnimi potrebami
  • predstavi načine  pridobivanja in upoštevanja  potrebnih informacij za delo in vključevanje otroka s posebnimi potrebami.
  • opiše posebnosti priprave prostora, sredstev in ustreznih pripomočkov za otroka s posebnimi potrebami
  • opiše vključevanje otroka s posebnimi potrebami v varstvo
  • predstavi  podporo otroku s posebnimi potrebami pri vzpostavljanju interakcij z otroki in odraslimi.
  • predstavi posebnosti dela z otrokom s posebnimi potrebami
  • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje)
  komunicira in sodeluje s starši oz. otrokovo družino
  • zagotavlja interakcijo in izmenjavo informacij o otrokovih značilnostih, potrebah, navadah, interesih ter njegovem razvoju in napredku
  • spoštuje zasebnost družine
  • varuje osebne podatke otroka in družine
  • pozna značilnosti primerne komunikacije
  • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije
  • pozna pomen dobrega sodelovanja z otrokovo družino
  • pozna določila varovanja osebnih podatkov
  Predstavi načrt sodelovanja s starši oziroma otrokovo družino (po izboru komisije)
  • utemelji pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši oziroma z  njegovo družino
  • utemelji pomen in razloži način upoštevanja otrokovih staršev kot primarnih vzgojiteljev
  • utemelji pomen ustrezne verbalne in neverbalne komunikacije
  • opiše sprotno komunikacijo o otroku in druge oblike sodelovanja s starši
  • predstavi načine (varne in kritične) uporabe sodobne IKT tehnologije
  • utemelji pomen varovanja zaupnosti, zasebnosti in osebnih podatkov otroka in družine
  • utemelji spoštovanje kulture, identitete, jezika, stališč, navad in običajev otrokove  družine
  • predstavi načine spremljanja  dela z otroki (evidence hranjenja, počitka, nege, dejavnosti za spodbujanje otrokovega razvoja)
  • utemelji pomen in predstavi načine lastnega profesionalnega razvoja (formalno ali neformalno strokovno usposabljanje – vseživljenjsko učenje)
  • pripravi način predstavitve svoje dejavnosti na trgu (zgibanka, oglas, cenik storitev ipd)

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Kurikulum za vrtce (1999). Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (Poglavje: Otrok v vrtcu): http://www.pfmb.uni-mb.si/files/stud_gradivo_oddelek/4021_Kurikulum_za_vrtce.pdf
  • Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih: http://www.vrtecng.si/Dokumenti/Dokumenti/Kodeks_eti%C4%8Dnega_ravnanja_v_vrtcih_1996.pdf (V1, V2, V3, V4,V5, V6, V7, V8).
  • Ahčan U,  Slabe D, Šutanovac R (ur) (2008): Prva pomoč - priročnik za bolničarje, RKS: http://www.rks.si/sl/Knjige/Prva_pomoc-Prirocnik_za_bolnicarje/
  • Otrok v vrtcu: Priročnik h Kurikulu za vrtce (2001). Založba Obzorja, Maribor.
  • Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu
  • Zloraba otrok (društvo za nenasilno komunikacijo)
  • Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, Inštitut za varovanje zdravja (2011), Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana: http://www.oshjh-staritrg.si/vrtec/OGLASNA%20DESKA/Priporo%C4%8Dila%20za%20ukrepanje%20v%20vrtcu%20ob%20nujnih%20stanjih%20in%20nenadno%20nastalih%20bolezenskih%20znakih.pdf
  • Konvencija o otrokovih pravicah, OZN: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/
  • poenostavljena oblika konvencije o otrokovih pravicah: http://www.eip-ass.si/mojepravice/ze_poznas/kop_made_easy.htm
  • Eva D. Bahovec, Ksenija Bregar Golobič (2004): Šola in vrtec skozi ogledalo, Priročnik za vrtce, šole in starše, DZS, Ljubljana.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Alojz Pluško, SVŠGL
  • Marjan Gojkovič, SVIZ
  • Olga Jukič, MIZRŠ
  • Petra Kočar, Vrtec Jelka
  • Beba Adamič Tomič, MIZKŠ
  • Mag. Marjeta Domicelj
  • Mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
  • Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.