Poklicni standard

Naziv:

Varuh/inja predšolskih otrok

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

8.8.2012

Predhodniki:

Varuh/varuhinja predšolskih otrok (14300020)

Klasius-P16:

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varuh/inja predšolskih otrok (53410570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in analizira lastno delo
 2. varuje zdravje otroka
 3. zagotavlja varno, spodbudno in privlačno okolje za otroka
 4. zagotavlja ustrezno hranjenje otroka
 5. zagotavlja ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka  ter ga navaja na stranišče in osebno higieno
 6. zagotavlja ustrezen počitek in spanje otroka
 7. ukrepa ob pojavih bolezenskih znakov in v nepričakovanih situacijah
 8. varuje otroka pred zlorabami
 9. podpira in spodbuja otrokov kognitivni (spoznavni), socialno-emocionalni in gibalni razvoj
 10. otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
 11. komunicira in sodeluje s starši oz. otrokovo družino
 12. deluje v skladu z otrokovimi pravicami
 13. vodi administrativne procese v zvezi z delom
 14. varno in kritično uporablja sodobno IKT tehnologijo
 15. spremlja in ocenjuje kakovost lastnega dela
 16. zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev
 17. komunicira s sodelavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 18. racionalno uporablja energijo, material in čas
 19. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 20. varuje lastno zdravje, lastno varnost in varuje okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • dnevno načrtuje in organizira lastno delo
 • analizira opravljeno lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • pozna načine analiziranja lastnega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se na delo
 • se primerno obleče in uredi
 • zagotavlja svoje ustrezno zdravstveno stanje za delo z otroki
 • dela ne opravlja v neustrznem, slabem zdravstvenem stanju
 • pozna načine priprave dela
 • ve, v katerem zdravstvenem stanju lahko opravlja delo varuha
 • pozna nevarnosti in posledice dela v neustreznem zdravstvenem stanju
Operativna dela varuje zdravje otroka in upošteva varnostne ukrepe
 • prepozna individualne potrebe otroka
 • zagotavlja pogoje za dobro psihofizično počutje otroka
 • zagotavlja telesno higieno otroka in izvaja nego
 • vzdržuje higieno prostora in opreme (redno preoblačenje ležalnikov, čiščenje površin, menjavanje perila ipd.)
 • deluje v skladu z navodili (namesto standardov) za preprečevanje okužb
 • uporablja delovne pripomočke, opremo in materiale v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti otrok in okolja
 • ima znanja o osebni higieni otroka in higieni prostora in opreme
 • pozna telesno higieno in postopke izvajanja nege otroka
 • pozna pomen zaznavanja značilnosti in potreb posameznega otroka
 • pozna imunizacijske programe za otroke do 6. leta starosti
 • pozna najpogostejše okužbe in načine za preprečevanje okužb
 • pozna načine čiščenja in steriliziranja igrač
 • pozna postopke menjave in vzdrževanja posteljnine in drugega perila
 • pozna predpise o varstvu pri delu
zagotavlja varno, spodbudno in privlačno okolje za otroka
 • uredi otrokovi starosti primerno okolje z ustrezno opremo ter raznovrstnimi igralnimi in didaktičnimi sredstvi tako, da omogoča dobro počutje in ustvarjalno igro (barvno privlačnost, preglednost in prehodnost ter prilagodljivost prostora ipd.)
 • okolje uredi tako, da otroku omogoča samostojnost in jo spodbuja
 • zagotavlja elemente varnega okolja, ki so: talna površina, stopnišča, okna in vrata, notranje in zunanje igralne površine, ogrevalni sistemi, kopalnice in stranišča, pohištvo v igralnicah
 • primerno shranjuje material, ki ga uporablja pri delu z otroki (igrače, umetniški material – barve, čopiči, zaščitne obleke, čistila, material za prvo pomoč ...)
 • zagotavlja in izvaja varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi in rastlinami idr.
 • zagotavlja in izvaja varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
 • pozna elemente varnega okolja
 • pozna načine varnega ravnanja in shranjevanja materiala, ki ga uporablja pri delu z otroki
 • pozna varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi, rastlinami idr.
 • pozna varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
 • pozna značilnosti atraktivnega in stimulativnega okolja
 • pozna kriterije za izbiro ustreznih igrač, igral in drugih igralnih sredstev in pripomočkov
zagotavlja ustrezno hranjenje otroka
 • izvaja hranjenje dojenčka, ki vključuje: steriliziranje, pripravo in shranjevanje hrane, segrevanje, osebno higieno, primerno komunikacijo, hranjenje po žlički in hranjenje po steklenički
 • pripravi hrano za hranjenje starejših otrok
 • nudi pomoč otroku pri hranjenju in pitju ter ga navaja na samostojnost
 • vodi dnevnik otroške prehrane
 • upošteva prehranjevalne navade otrokove družine
 • upošteva navodila za dietno prehrano
 • pozna ustrezno sestavo prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
 • zna primerno shraniti pakete z malico
 • pozna znake neustreznega prehranjevanja
zagotavlja ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka ter ga navaja na stranišče in osebno higieno
 • podpira fizični razvoj in rast otroka
 • vzdržuje opremo in sredstva za nego otroka
 • izvaja ali sodeluje pri oblačenju otroka
 • redno previja otroka, kar vključuje: pripravo varnega prostora za previjanje, poznavanje različnih vnetij kože zaradi uporabe plenic, menjavo plenic, shranjevanje uporabljenih plenic, ustrezno komunikacijo z otrokom
 • navajanja otroka na stranišče oz. ročno posodo
 • nudi pomoč otroku na stranišču in pri umivanju rok
 • izvaja ali sodeluje pri umivanju otroka in zagotavlja varnost otroka
 • izvaja ali sodeluje pri umivanju dojenčka
 • se posvetuje s starši
 • pozna primerno obutev in obleko za otroke različnih starosti v različnih okoljih in letnih časih
 • zna oceniti potrebo otroka po menjavi plenice
 • pozna proces navajanja otroka na stranišče oz. kahlico
 • pozna postopek umivanja otroka, dojenčka in zagotavlja varnost
izvaja in zagotavlja ustrezen počitek in spanje otroka
 • zagotovi primerne razmere za počitek otroka glede na njegovo starost, potrebe, navade
 • otrokom omogoča različne možnosti počitka
 •  s starši se posvetuje o načinu otrokovega počitka
 • ustrezno pripravi prostor za počitek
 • pripravi ustrezna sredstva in pripomočke za mirne dejavnosti v času počitka
 • pripravi otroka na spanje in počitek
 • opazuje otroka med spanjem
 • odpravlja moteče dejavnike, ki ovirajo otrokovo spanje in počitek
 • otroku ponudi njegovo najljubšo igračo
 • otroka pomirja in pestuje
 • po potrebi vključi starše pri spanju in počitku
 • ukrepa pri odstopanju od normalnega ritma spanja
 • pozna pomen počitka in spanja
 • pozna različne vrste počitkov
 • pozna dejavnike za zagotavljanje počitka in spanja otroka
 • pozna motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku
ukrepa ob pojavih bolezenskih znakov in v nepričakovanih situacijah
 • ustrezno reagira ob pojavih bolezenskih znakov otroka
 • izvaja varnostne ukrepe, če se otrok duši
 • izvaja osnovne postopke pomoči pri poškodbah, vročinskih stanjih, alergijskih reakcijah, krvavitvah, slabostih idr.
 • stopi v stik z ustrezno strokovno službo
 • prepoznajo znake, ki kažejo na to, da je otrok zbolel, in pozna ustrezne načine, kako ukrepati ob pojavu bolezni
 • zna otroku izmeriti telesno temperaturo
 • pozna postopke pomoči v nepričakovanih situacijah
 • pozna temeljne postopke oživljanja
 • pozna različne strokovne službe za pomoč v nepričakovanih situacijah
varuje otroka pred zlorabami
 • identificira znake možne zlorabe
 • ustrezno reagira na sum zlorabe otroka
 • informira ustrezne strokovnjake in strokovne službe o zlorabi
 • nudi zaščito otroku glede lastne varnosti
 • upošteva načelo ničelne tolerance
 • pozna znake možnih zlorab
 • pozna ustrezne načine reagiranja in informiranja strokovnih služb glede na razkritje zlorabe otroka
 • pozna pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah
podpira in spodbuja otrokov kognitivni (spoznavni), socialno-emocionalni in gibalni razvoj
 • upošteva otrokove pravice
 •  spodbuja razvoj zavedanja in razumevanja zaznavnih procesov
 • spodbuja razvoj otrokove pozornosti in spomina
 • spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
 • ugotavlja, kaj otroka zanima in ga spodbuja
 •  podpira in spodbuja razvoj govora in komunikacijskih veščin
 • neguje in spodbuja otrokovo vedoželjnost
 • zagotavlja opremo in material ter dejavnosti za kreativno igro
 • se igra z otrokom
 • spodbuja otroka pri spoznavanju in privajanju na novo okolje
 • spodbuja otroka pri vzpostavljanju stikov z drugimi otroki
 • spodbuja otrokovo samostojnost
 • spodbuja otroka pri razvijanju samopodobe in samozavesti
 • spodbuja otroka pri prepoznavanju svojih čustev in upravljanju z njimi
 • spodbuja otroka pri razvijanju pozitivnega vedenja
 • opazuje in ustrezno reagira na zaželeno oz. nezaželeno vedenje otroka
 • pozna zakonitosti stopenj v razvoju govora in komunikacije
 • spodbuja telesno vadbo otroka, predvsem naravne oblike gibanja, in mu   po potrebi nudi pomoč
 • omogoča in spodbuja gibalne dejavnosti na prostem
 • pozna otrokove pravice
 • pozna osnovne zakonitosti otrokovega kognitivnega razvoja
 • pozna pomen, značilnosti in pogoje govornega razvoja
 • pozna osnovne zakonitosti socialno-emocionalnega  razvoja
 • pozna osnovne zakonitosti gibalnega razvoja
 • pozna značilnosti učenja predšolskega otroka
 • pozna osnove pedagoških pristopov v predšolskem obdobju
 • pozna pomen in načine spodbujanja otrokove samostojnosti
otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
 • pomaga pri vključevanju in interakciji z vrstniki
 • otroku s posebnimi potrebami nudi podporo pri vključevanju v igro in druge dejavnosti
 • uporablja specialno opremo
 • ustrezno komunicira z otroki s posebnimi potrebami
 • spodbuja otrokovo samostojnost v največji možni meri
 • pri delu z otrokom upošteva strokovne napotke za posamezno potrebo
 • pozna občutljivost in posebnosti dela z otroki s posebnimi potrebami
 • pozna posebnosti otrok s posebnimi potrebami
komunicira in sodeluje s starši oz. otrokovo družino
 • zagotavlja interakcijo in izmenjavo informacij o otrokovih značilnostih, potrebah, navadah, interesih ter njegovem razvoju in napredku
 • spoštuje zasebnost družine
 • varuje osebne podatke otroka in družine
 • pozna značilnosti primerne komunikacije
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna pomen dobrega sodelovanja z otrokovo družino
 • pozna določila varovanja osebnih podatkov
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • spremlja in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti (spremlja previjanja otroka in navajanja na stranišče
 • zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja in administracije
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • uporablja osnovna programska orodja
 • pozna osnovna programska orodja IKT-ja
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja promocijo poklicnih storitev
 • izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • sklepa in pripravlja pogodbe z uporabniki
 • pripravlja cenik storitev
 • za stranko izdela predračun in račun za plačilo
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna principe ekonomike in jih upošteva pri delu
Zagotavljanje kakovosti spremlja in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • spremlja in ocenjuje lastno delo
 • kontrolira kakovost lastnega dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • upošteva načela timskega dela
 • spremlja razvoj stroke
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna načela timskega dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje prostore, opremo in delovna sredstva
 • zagotavlja varno okolje
 • vzdržuje delovna sredstva in opremo
 • čisti pripomočke in materiale
 • sporoča napake o delovanju delovnih sredstev in opreme ter skrbi za servisiranje
 • pozna varen način ravnanja s čistili in z razkužili
 • pozna delovanje delovnih sredstev, njihovo vzdrževanje in postopke servisiranja
 • pozna varno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
Komunikacija komunicira s sodelavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 • upošteva partnerski odnos v medsebojni komunikaciji
 • izmenjuje izkušnje s sodelavci in strokovnjaki
 • je strpen do drugače mislečih in drugačnih
 • kritično presoja informacije
 • pozna značilnosti primerne komunikacije
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami
 • pozna pomen kritične presoje informacij
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno zdravje in varnost ter varuje okolje
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • ukrepa ob srečanju z nasiljem
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna načela varovanja zdravja pri delu z različnimi uporabniki
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja
 • pozna možnosti iskanja pomoči pri srečanju z nasiljem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Milka Arko, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
 • Metka Čas, Vrtec Velenje, Šlandrova 11, 3320 Velenje
 • Barbara Kovačič, OŠ Tolmin, Dijaška ulica 12, 5220 Tolmin
 • mag. Darinka Žagar, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
 • Olga Jukić, vodja sektorja, Sektor za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana
 • Sinidikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana
 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda
 • Alojz Pluško, SVŠGL
 • Marjan Gojkovič, SVIZ
 • Olga Jukič, MIZRŠ
 • Petra Kočar, Vrtec Jelka
 • Beba Adamič Tomič, MIZKŠ
 • Mag. Marjeta Domicelj
 • Anica Justinek, CPI
 • Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.