Katalog

Naziv:

Knjigovodja/ Knjigovodkinja

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Knjigovodja/ Knjigovodkinja (5285274011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Knjigovodja/knjigovodkinja 52852740 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Srednja poklicna izobrazba.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2.NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno-teoretičnih znanj o storitvi.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov,
 • pravilno knjiženje poslovnih dogodkov,
 • razumevanje dokumentacije,
 • spretnost komuniciranja.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov,
 • nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

5

Izvedba

75

Dokumentacija

5

Ustni zagovor

156. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • računalnik
 • programska oprema za knjiženje poslovnih dogodkov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsi člani morajo imeti visoko strokovno oz. univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri in vsaj zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi poslovne knjige
 • oblikuje glavno in pomožne knjige
 • odpira in zapira poslovne knjige
 • sistematično postavi kontni načrt in ga dopolnjuje
 • sistematično postavi šifrant stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in druge šifrante v poslovnih knjigah
 • spremlja poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pri vodenju poslovnih knjig upošteva določila Slovenskega računovodskega standarda, ki opredeljuje poslovne knjige
 • pozna sistematično oblikovati kontni načrt šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev in druge šifrante
 • pozna naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva davkov

pri vodenju poslovnih knjig kandidat:

-pripravi delovno mesto
-opiše določila Slovenskega računovodskega standarda o poslovnih knjigah:
 • opredelitev poslovnih knjig
 • urejanje kontov v poslovnih knjigah
 • vpisovanje v poslovne knjige
 • hramba poslovnih knjig
 • opredeli ključne pojme
-izdela kontni načrt oziroma del kontnega načrta za:
 • gospodarske družbe
 • uporabnike enotnega kontnega načrta
 • proizvodno podjetje
 • trgovsko podjetje
 • storitveno podjetje
-za primer konkretnega podjetja izdela:
 • šifrant stroškovnih mest
 • šifrant stroškovnih nosilcev
-razloži naloge finančnega računovodstva
-razloži naloge stroškovnega računovodstva
-opiše knjigovodstvo osnovnih sredstev:
 • povezava registra osnovnih sredstev z glavno knjigo
 • vpis in izpis iz registra osnovnih sredstev
 • razliko med amortizacijo in odpisom vrednosti
 • spremljanje pridobitve in odtujitve osnovnega sredstva
-opiše razlike med materialnim, blagovnim knjigovodstvom in knjigovodstvom proizvodnje ter njihove značilnosti
-opiše strukturo davčnih knjig in povezavo z glavno knjigo
-zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
zbira in ureja knjigovodske podatke
 • prevzema izvirne knjigovodske listine
 • izvaja formalno kontrolo knjigovodskih listin
 • izdeluje izvedene knjigovodske listine
 • razvršča knjigovodske listine po v naprej določenih in predpisanih kriterijih
 • pripravlja knjigovodske listine za obdelavo
 • pozna poslovne funkcije v organizaciji
 • pozna poslovne dogodke
 • pozna knjigovodske listine
pri urejanju knjigovodskih podatkov kandidat:

-pripravi delovno mesto
-opiše določila Slovenskega računovodskega standarda o poslovnih knjigah:
 • opredelitev knjigovodskih listin
 • nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin
 • kontroliranje knjigovodskih listin in sestavljanje nalogov za knjiženje
 • hramba knjigovodskih listin
-razloži knjigovodske listine glede na:
 • kraj nastanka
 • vsebino
 • uporabo
 • obliko
-razloži razliko med knjigovodskimi in drugimi listinami
-sestavi izvedeno knjigovodsko listino
-vnese podatke na knjigovodske listine za evidentiranje v poslovne knjige
-pove, v katerih poslovnih funkcijah so odgovorni za posamezne knjigovodske listine
-našteje, katere poslovne dogodke opisuje posamezna knjigovodska listina
-pregleda knjigovodske listine in opredeli manjkajoče sestavine
-zagotavlja kvaliteto opravljene storitve

knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte glavne knjige
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte pomožnih knjig
 • vpisuje podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence
 • uskladi po kontih razporejene podatke iz pomožnih knjig z glavno knjigo
 • pozna kontni načrt, stroškovna mesta in stroškovne nosilce
 • pozna metode pri opredeljevanju vrednosti posameznih vrst poslovnih dogodkov
 • pozna različne načine nabave osnovnih sredstev
v poslovne knjige poknjiži podatke o poslovnih dogodkih iz knjigovodskih listin:
 • pripravi delovno mesto
 • nakup in prodajo dolgoročnih neopredmetenih sredstev
 • nakup in prodajo naložbenih nepremičnin
 • nakup, usredstvenje in prodajo dolgoročnih opredmetenih sredstev
 • popravek in oslabitev vrednosti dolgoročnih sredstev
 • nastanek, odprava in popravek dolgoročnih posojil in terjatev
 • izdatke in prejemke denarnih sredstev
 • nastanek, odprava in popravek kratkoročnih terjatev, predujmov, varščin, finančnih naložb in posojil
 • nastanek, zmanjšanje in popravek kratkoročnih obveznosti
 • nastanek, zmanjšanje in popravek pasivnih časovnih razmejitev
 • prevzem, prenos, izdaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje surovin in materiala po vrstah nahajališč
 • zalogo drobnega inventarja in dane embalaže v uporabo
 • nastanek stroškov materiala, storitev, amortizacije, rezervacij, obresti, dela in drugih stroškov
 • povečanje in zmanjšanje nedokončane proizvodnje in storitev
 • povečanje, prenos, prodaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje vrednosti izdelkov in pridelkov iz bioloških sredstev
 • prevzem, prenos, prodaja, vračilo, izločitev, popravek vrednosti in uničenje blaga po vrstah nahajališč
 • zaračunano nabavo surovin, materiala in blaga
 • zaračunano prodajo storitev, blaga, izdelkov in pridelkov iz bioloških sredstev
 • nastanek finančnih ter drugih odhodkov in prihodkov
 • nastanek, povečanje, znižanje in prevrednotovanje kapitala, dolgoročnih obveznosti in rezervacij
 • nastanek in odprava poslovnih dogodkov, ki se evidentirajo na izvenbilančnih kontih, kot so najeta, izposojena in zakupljena tuja sredstva, menice in drugi vrednostni papirji za zavarovanje plačil, blago v komisijski prodaji in drugo
-predstavi metode vrednotenja materiala
-predstavi metode in modele vrednotenja proizvodnje
-predstavi metode vrednotenja blaga
-zagotavlja kvaliteto opravljene storitve

izdeluje knjigovodske obračune
 • izdeluje obračune gibanja osnovnih sredstev
 • izdeluje obračune gibanja denarja
 • izdeluje obračun obresti
 • izdeluje obračune obveznosti in terjatev
 • izdeluje obračune gibanja materiala in blaga
 • izdeluje obračune razlike v ceni pri prodaji blaga
 • izdeluje obračune gibanja proizvodnje in storitev
 • izdeluje obračune stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge
 • izdeluje obračune gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdeluje izračune gibanja kapitala
 • izdeluje obračune DDV
 • pozna obračune plač, davkov, nabav, prodaje, proizvodnje, stroškov, poslovnega izida, obresti in druge obračune v knjigovodstvu
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev
 • pozna oblikovati nabavno vrednost materiala in blaga
 • pozna različne metode vrednotenja porabe materiala in prodaje blaga
 • pozna modele obračunavanja proizvodnje
 • pozna osnove davčne zakonodaje

izdela knjigovodski obračun:

-pripravi delovno mesto
-izdela obračun nabave osnovnega sredstva
-izdela obračun blagajne
-izdela obračun obresti
-izdela obračun kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev
-izdela obračun prevrednotenja sredstev na tržno ceno
-izdela obračune, povezane z delom:
 • obračun plače zaposlenih
 • obračun prispevkov in povračil stroškov samostojnih podjetnikov - posameznikov
 • obračun podjemne pogodbe
 • obračun rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine
-izdela obračun amortizacije
-izdela obračun prenosa stroškov
-izdela obračun nabave materiala
 • Po nabavnih in stalnih cenah
 • Razlike prevzemov s prejetimi računi
-izdela obračun izdaje zaloge materiala:
 • po metodi zaporednih cen
 • po metodi tehtanih povprečnih cen
 • po stalnih cenah
-izdela obračun vračljive embalaže
-Izdela obračun proizvodnje
 • po dejanskih cenah po metodi neposrednih stroškov
 • po stalnih cenah po metodi lastne cene in proizvodne cene:
-Izdela obračun kooperacije
-Izdela obračun uporabe izdelkov za lastne potrebe
-Izdela obračun nabave blaga
 • Po nabavnih, prodajnih in maloprodajnih cenah
 • Razlike prevzemov s prejetimi računi
-izdela obračun prodaje blaga in izdelkov:
 • Iz skladišča
 • Iz komisijske prodajalne
-izdela obračun poslovnega izida in razporeditev dobička in izgube
-izdela obračun oblikovanja rezerv iz dobička
-izdela obračun oblikovanja in porabe rezervacij in dolgoročnih pasivnih razmejitev
-izdela obračun izplačila dobička lastnikom
-izdela davčne obračune
 • obračun DDV
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb
 • obračun dohodnine za samostojne podjetnike posameznike
izdela izkaz poslovnega izida za zunanje uporabnike
izdela bilanco stanja za zunanje uporabnike
izdela obračun gibanja kapitala
izdela obračun zunaj bilančnih postavk
zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
dostavlja in prikazuje knjigovodske podatke
 • predstavlja v vidni obliki knjigovodske podatke določenim uporabnikom za določen namen
 • pojasnjuje knjigovodske podatke z namenom večje razumljivosti in vzročne ter logične utemeljenosti
 • pozna načela oblikovanja poročil in izpisov knjigovodskih podatkov
 • pozna potrebe, za katere se izvaja knjigovodstvo
kandidat prikaže knjigovodske podatke:
 • pripravi delovno mesto
 • izpiše pregledno poljudno konto kartico po zahtevanih kriterijih
 • izpiše bruto bilanco v pregledni obliki in pripravljeno za nadaljnjo obdelavo podatkov
 • pripravi IOP obrazec
 • pripravi izpis plačnih list in drugih obrazcev, povezanih s plačami
 • izpolni in izpiše davčne obrazce
 • izpiše potrebne statistične obrazce
 • razloži posamezne postavke na kontih, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • prikaže znanje uporabe elektronskih preglednic in urejevalnikov besedila
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
arhivira knjigovodske listine in poslovne knjige
 • tekoče in redno shranjuje in vzdržuje knjigovodske listine, skladno z notranjimi in zunanjimi predpisi
 • shranjuje poslovne knjige, skladno s predpisi
 • izloča iz arhiva in uničuje knjigovodske listine, skladno s predpisi
 • izloča iz arhiva in uničuje poslovne knjige, skladno s predpisi
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih listin
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih knjig
arhivira knjigovodske listine in poslovne knjige:
-pripravi delovno mesto
-razloži princip shranjevanja knjigovodskih listin glede na:
 • vsebino
 • čas nastanka
-razloži razlike med shranjevanjem papirnih in elektronskih listin
-razloži roke za shranjevanje knjigovodskih listin in poslovnih knjig
-razloži, pod kakšnimi pogoji mora biti shranjeno arhivsko knjigovodsko gradivo
-zagotavlja kvaliteto opravljene storitve

nadzira proces knjigovodenja
 • predstavlja ugotovitve o delovanju in učinkovitosti notranjih kontrol in drugih oblik nadziranja v procesu knjigovodenja
 • pozna principe nadzora procesov knjigovodenja

nadzira proces knjigovodenja:
 • pripravi delovno mesto
 • razloži določila SRS 28 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
 • razloži razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem
 • ugotovi nepravilnosti pri evidentiranju knjigovodskih podatkov
 • razloži potek nadzora nad pravilno izvedbo obračunov
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slovenski računovodski standardi (2006) s pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo
 • Zakon o gospodarskih družbah - 1. (2006), Uradni list 42/2006, s spremembami
 • Zakon o davku na dodano vrednost (2011), Uradni list 13/2011, s spremembami
 • Zakon o trošarinah (2010), Uradni list 97/2010, s spremembami
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (2006), Uradni list 117/2006, s spremembami
 • Priporočljivi kontni načrti

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Lidija Robnik, CPU – GZS
 • Maja Bohorič, Svilar & Bohorič & Partnerji, d. o. o., Ljubljana
 • Marija Ravnik, Unija, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani
 • Polona Podgoršek, Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
 • Mira Kolbe, univ. dipl. ekon.

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje


9.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Tomaž Glažar, GZS – ZRS
 • Neven Škrokov, GZS – ZRS
 • Tomaž Okorn, GZS – TRS
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje  
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK  
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.