Poklicni standard

Naziv:

Knjigovodja/ Knjigovodkinja

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje lastno delo in pripravi delovno mesto -skladno  z navodili
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela skladno  z navodili za delo in varuje poslovne skrivnosti.
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas.
 4. varuje zdravje in okolje.
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 6. sodeluje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij.
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja.
 8. upošteva ustrezne zakone in predpise ter navodila za delo.
 9. načrtuje in organizira knjigovodenje.
 10. vodi poslovne knjige.
 11. zbira in ureja knjigovodske podatke.
 12. knjiži nastale poslovne dogodke.
 13. izdeluje knjigovodske obračune.
 14. dostavlja in prikazuje knjigovodske podatke.
 15. arhivira knjigovodske listine in poslovne knjige.
 16. nadzira proces knjigovodenja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto
 • načrtuje in organizira knjigovodenje
 • samostojno interpretira posamezne dokumente
 • ažurno spremlja podatke o stopnjah prispevkov za socialno varnost, povprečni plači, minimalni plači ...
 • pozna pojme in vrste posameznih kategorij poslovnih dogodkov v povezavi s kontnim načrtom
 • pozna sintetično in analitično knjigovodstvo
 • pozna računovodska načela in računovodske standarde, ki opredeljujejo knjigovodenje
 • pozna ustrezne predpise o finančnem poslovanju
 • pozna različne inštrumente plačilnega prometa
 • pozna zakonske predpise o delovnih razmerjih in obračunavanju plač
 • pozna naloge knjigovodstva osebnih prejemkov
 • pozna osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna hierarhijo in osnovne oblike organizacij
 • obvlada pisarniško tehnologijo in osnovno programsko opremo v knjigovodstvu
 • pozna ustrezni računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • pozna in zna uporabljati vse vire informacij za potrebe svojega dela
 • zna rravnati z elektronskimi mediji

Operativna dela vodi poslovne knjige
 • oblikuje glavno in pomožne knjige
 • odpira in zapira poslovne knjige
 • sistematično postavi kontni načrt in ga dopolnjuje
 • sistematično postavi šifrant stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in druge šifrante v poslovnih knjigah
 • spremlja poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pri vodenju poslovnih knjig upošteva določila Slovenskega računovodskega standarda, ki opredeljuje poslovne knjige
 • pozna sistematično oblikovati kontni načrt šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev in druge šifrante
 • pozna naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna naloge knjigovodstva davkov

zbira in ureja knjigovodske podatke
 • prevzema izvirne knjigovodske listine
 • izvaja formalno kontrolo knjigovodskih listin
 • izdeluje izvedene knjigovodske listine
 • razvršča knjigovodske listine po v naprej določenih in predpisanih kriterijih
 • pripravlja knjigovodske listine za obdelavo
 • pozna poslovne funkcije v organizaciji
 • pozna poslovne dogodke
 • pozna knjigovodske listine
knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte glavne knjige
 • vpisuje podatke o poslovnih dogodkih na konte pomožnih knjig
 • vpisuje podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence
 • uskladi po kontih razporejene podatke iz pomožnih knjig z glavno knjigo
 • pozna kontni načrt, stroškovna mesta in stroškovne nosilce
 • pozna metode pri opredeljevanju vrednosti posameznih vrst poslovnih dogodkov
 • pozna različne načine nabave osnovnih sredstev
izdeluje knjigovodske obračune
 • izdeluje obračune gibanja osnovnih sredstev
 • izdeluje obračune gibanja denarja
 • izdeluje obračun obresti
 • izdeluje obračune obveznosti in terjatev
 • izdeluje obračune gibanja materiala in blaga
 • izdeluje obračune razlike v ceni pri prodaji blaga
 • izdeluje obračune gibanja proizvodnje in storitev
 • izdeluje obračune stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge
 • izdeluje obračune gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdeluje izračune gibanja kapitala
 • izdeluje obračune DDV
 • pozna obračune plač, davkov, nabav, prodaje, proizvodnje, stroškov, poslovnega izida, obresti in druge obračune v knjigovodstvu
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev
 • pozna oblikovati nabavno vrednost materiala in blaga
 • pozna različne metode vrednotenja porabe materiala in prodaje blaga
 • pozna modele obračunavanja proizvodnje
 • pozna osnove davčne zakonodaje

dostavlja in prikazuje knjigovodske podatke
 • predstavlja v vidni obliki knjigovodske podatke določenim uporabnikom za določen namen
 • pojasnjuje knjigovodske podatke z namenom večje razumljivosti in vzročne ter logične utemeljenosti
 • pozna načela oblikovanja poročil in izpisov knjigovodskih podatkov
 • pozna potrebe, za katere se izvaja knjigovodstvo
arhivira knjigovodske listine in poslovne knjige
 • tekoče in redno shranjuje in vzdržuje knjigovodske listine, skladno z notranjimi in zunanjimi predpisi
 • shranjuje poslovne knjige, skladno s predpisi
 • izloča iz arhiva in uničuje knjigovodske listine, skladno s predpisi
 • izloča iz arhiva in uničuje poslovne knjige, skladno s predpisi
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih listin
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih knjig
nadzira proces knjigovodenja
 • predstavlja ugotovitve o delovanju in učinkovitosti notranjih kontrol in drugih oblik nadziranja v procesu knjigovodenja
 • pozna principe nadzora procesov knjigovodenja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • upošteva navodila za delo
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • skrbi za diskretnost in etičnost v stikih z uporabniki in sodelavci
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • opravlja vsa knjigovodska dela skladno s predpisi, z internimi akti, navodili za delo ter skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • pozna pomen strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • pozna odgovornost pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje uporabnikom
Komunikacija pisno in ustno komunicira z uporabniki in sodelavci
 • komunicira na način, ki je razumljiv udeležencem v komunikaciji in ne uporablja izrazov, ki so dvomljivi, nejasni ali nerazumljivi
 • pozna pravilno uporabiti govorne in pisne komunikacijske tehnike
 • pozna in uporablja etična načela poslovnega komuniciranja
 • pozna terminologijo knjigovodske stroke
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Maja Bohorič, Svilar & Bohorič & Partnerji, d. o. o., Ljubljana
 • Marija Ravnik, Unija, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani
 • Polona Podgoršek, GZS, Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
 • Lidija Robnik, CPU – -GZS
 • Iris Ucman, Višja strokovna šola
 • Anton Mihelič, Srednja ekonomska šola
 • Marjanca Jakše, Srednja ekonomska šola
 • Ružica Nastav, Zavod IRC
 • Jana Ravbar, CPI
 • Dunja Simšič, MUCH, d. o. o.
 • prof. dr. Dane Melavc, Univerza v Mariboru

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Tomaž Glažar, GZS – ZRS
 • Neven Škrokov, GZS – ZRS
 • Tomaž Okorn, GZS – TRS
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.