Katalog

Naziv:

Livar/livarka procesnega litja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.3.2016

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Livar/livarka procesnega litja (5054613011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Livar/livarka procesnega litja 50546130 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti, 
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in jih preverja v tistih znanjih, spretnostih in kompetencah, ki jih ni mogla priznati,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, zato bo komisija smiselno preverjala celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­-   priprava tehnološke dokumentacije,

­priprava delovnega mesta in

  pripomočkov;

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in

  upoštevanje navodil za varno delo za

  posamezno delovno operacijo,

­priprava strojev in naprav za zagon,

­ustrezno izveden postopek

  procesnega litja,

­  - pravilni postopki upravljanja z opremo

  ter racionalna poraba energentov in

  materiala;

60

Dokumentacija

­izpolnjena delovna

  dokumentacija/zapisi,

­  - izpolnjena dokumentacija/zapisi

  skladno z zahtevami sistema

  kakovosti;

10

Ustni zagovor

­  - razlaga izpolnjene

  dokumentacije/zapisov,

­  - razumevanje opravljenih postopkov

  dela,

­  - obvladovanje strokovne terminologije.

20

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravila o preverjanju delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje ukrepov ob slabi kakovosti izdelkov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • livni agregat (peč, ogrevana z ustreznim medijem),

 • livni stroj/linija,
 • razpoložljivi pomožni livarski materiali (skladno z navodili za delo),
 • mostna dvigala oziroma druge transportne naprave.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva in
 • en član komisije najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Upravlja proces priprave taline v livni peči in vodi proces litja
 • pripravi talino za litje v skladu z navodili za delo:
 • očisti peč,
 • jemlje vzorce za kontrolo kemične sestave,
 • izvaja korekcijo kemične sestave (dodaja talini ustrezne legirne elemente),
 • izvaja posnemanje žlindre,
 • spremlja parametre (npr. ali je naplinjenost v predpisanih mejah ipd.).
 • pripravi livni stroj v skladu z navodili za delo:
 • preveri livne žlebe,
 • preveri brezhibnost kokil ali hladilnih valjev,
 • premaže spoje kokil in žlebov.
 • pripravi degazator (čiščenje in ogrevanje),
 • pripravi ofinjevalce,
 • pripravi keramični filter.
 • samostojno vodi proces litja:
 • preveri predpisane parametre in začne s procesom litja,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov na livni liniji,
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • preveri ustreznost livne temperature.
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • vizualno pregleda kakovost litih izdelkov,
 • izvaja predpisane kontrole kakovosti drogov z merilniki,
 • izvaja čiščenje naprav po litju:
 • čisti žlindro in obzidavo livne peči,
 • čisti livne žlebove,
 • čisti degazatorje,
 • odstrani keramični filter,
 • očisti livni stroj.
 • pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave,
 • izbere ustrezen postopek prekinitve dela pri nepravilnem delovanju strojev in naprav in o tem obvesti nadrejeno osebo,
 • obvlada tehnologijo procesnega litja,
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin, ki jih lije,
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna transportne naprave.
Izdela liti izdelek na livni liniji:
 • uporabi ustrezno osebno varovalno opremo, skladno z navodili za varno delo,
 • preveri delovanje varnostnih naprav na delovni opremi,
 • pravilno razloži delovno dokumentacijo,
 • pojasni, katere nastavitvene parametre je treba preveriti in kakšne so zahtevane vrednosti,
 • pokaže in pojasni  postopek priprave dodatnih pripomočkov za proces litja (filtri, izolacijski material),
 • pojasni postopek priprave taline za litje,
 • pojasni postopek in pokaže postopek priprave orodja za postopek litja,
 • opiše postopek in način litja,
 • pregleda in pripravi livne naprave ter transportne naprave,
 • pravilno izpolni zapise o stanju naprav,
 • pojasni pravilni postopek ukrepanja ob ugotovljeni nepravilnosti,
 • pojasni, katere parametre litja spremlja in kaj so ciljne vrednosti glede na določen delovni nalog,
 • kontrolira kakovost litih izdelkov in prepozna ter izloči neustrezne,
 • pozna postopek priprave vzorca za kemijske analize,
 • pravilno izpolni dokumentacijo o delu,
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri pripravi taline in litja,
 • opiše ukrepe ob določeni napaki na delovnih napravah (livna peč in druge naprave v livni liniji …),
 • našteje možne napake pri pripravi taline ter litju in opiše vzroke za nastanek,
 • opiše ukrepe ob  napaki na odlitku,
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen,
 • opiše ukrepe ob požaru,
 • opiše postopke v primeru poškodbe pri delu in nudenje prve pomoči poškodovancu,
 • opiše stroje, talilne agregate, naprave in druge pripomočke za litje, razloži osnovna navodila za varno delo z delovno opremo,
 • opiše osnovne fizikalne in kemične lastnosti zlitine, ki jo lije, in legirnih elementov ter ofinjevalcev.

Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za procesno litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na livnem stroju,
 • nadzira izvajanje procesa litja in ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov,
 • nadzira in skrbi za optimalno porabo energentov in materiala,
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Pojasni, katere parametre spremlja na livnem stroju in kakšne so ciljne vrednosti:

 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna,
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja,
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za minimalno porabo energentov in materiala,
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, 2005.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje - vaje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Prebil, Ivan: Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995.
 • Jereb, Janez: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 2003.
 • Grum, Janez: Gradiva, TZS, Ljubljana, 1989.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, Ljubljana, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, Ljubljana, 1997.
 • Bezjak, Jožica: Preiskava materiala, TZS, Ljubljana, 1993.
 • Katalogi proizvajalcev
 • Polde, Leskovar: Gradiva. Del 2, Preizkušanje kovin, litje, važnejša nekovinska gradiva, korozija in površinska zaščita Ljubljana, FS Univerza v Ljubljani, 1986.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Ur. l. RS, št. 71/93, 30. 12. 1993 in 3/07 12. 1. 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 43/11, 3. 6. 2011.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne, d. o. o.
 • Stanko Triglav, Metal Ravne, d. o. o.
 • Jure Jamer, Metal Ravne, d. o. o.
 • Miran Kadiš, Metal Ravne, d. o. o.
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, d. o. o.
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, d. o. o.
 • Nina Potočnik, Skupina Impol, d. d.   
 • Peter Cvahte, Skupina Impol, d. d.
 • Boris Kumer, Štore Steel, d. o. o.   
 • Metod Marolt, Štore Steel, d. o. o.
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d. o. o.   
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d. d
 • Blaž Berčon, LTH Castings, d. o. o.
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d. o. o.
 • Borut Lorgar, Unior Zreče, d. d.
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije ? SKEI
 • Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija priprave revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.