Poklicni standard

Naziv:

Livar/livarka procesnega litja

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Livar/livarka procesnega litja (50546130)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. sprejemati navodila nadrejenega in v skladu z njimi organizirati lastno delo.
 2. pripraviti stroje, naprave in orodje za proces litja kovin ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 3. upravljati proces priprave taline v livni peči in voditi proces litja v skladu s standardi in predpisi ter upoštevati navodila za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.
 4. nadzirati stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za procesno litje ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z drugimi sodelavci.
 6. preventivno vzdrževati stroje, naprave in orodja.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Sprejema navodila nadrejenega in v skladu z njimi organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in pripravi lastnega dela,
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega,
 • pozna organizacijo dela v podjetju.
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi stroje, naprave in orodje za proces litja kovin ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede izmensko primopredajo dela,
 • preveri delovanje varnostnih in varovalnih naprav,
 • preveri ustreznost dvižnih pripomočkov,
 • sprejme in prouči delovno dokumentacijo,
 • uredi delovno mesto,
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za litje glede na zahteve iz delovne dokumentacije,
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek litja,
 • pripravi stroje in naprave za litje ter opravi zagon po tehnoloških navodilih,
 • pregleda in pripravi transportne naprave;
 • obvlada postopke in načine litja,
 • pozna stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za litje,
 • pozna navodila za varno delo, navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo.
Operativna dela Upravlja proces priprave taline v livni peči in vodi proces litja
 • pripravi talino za litje v skladu z navodili za delo:
 • očisti peč,
 • jemlje vzorce za kontrolo kemične sestave,
 • izvaja korekcijo kemične sestave (dodaja talini ustrezne legirne elemente),
 • izvaja posnemanje žlindre,
 • spremlja parametre (npr. ali je naplinjenost v predpisanih mejah ipd.).
 • pripravi livni stroj v skladu z navodili za delo:
 • preveri livne žlebe,
 • preveri brezhibnost kokil ali hladilnih valjev,
 • premaže spoje kokil in žlebov.
 • pripravi degazator (čiščenje in ogrevanje),
 • pripravi ofinjevalce,
 • pripravi keramični filter.
 • samostojno vodi proces litja:
 • preveri predpisane parametre in začne s procesom litja,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov na livni liniji,
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • preveri ustreznost livne temperature.
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • vizualno pregleda kakovost litih izdelkov,
 • izvaja predpisane kontrole kakovosti drogov z merilniki,
 • izvaja čiščenje naprav po litju:
 • čisti žlindro in obzidavo livne peči,
 • čisti livne žlebove,
 • čisti degazatorje,
 • odstrani keramični filter,
 • očisti livni stroj.
 • pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave,
 • izbere ustrezen postopek prekinitve dela pri nepravilnem delovanju strojev in naprav in o tem obvesti nadrejeno osebo,
 • obvlada tehnologijo procesnega litja,
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin, ki jih lije,
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna transportne naprave.
Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za procesno litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na livnem stroju,
 • nadzira izvajanje procesa litja in ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov,
 • nadzira in skrbi za optimalno porabo energentov in materiala,
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Administrativna dela Vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za litje,
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu,
 • obvesti neposredno nadrejenega  o nevarnem pojavu,
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije.
Zagotavljanje kakovosti Izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki,
 • kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti,
 • izvaja tehnološka navodila in kontrolne postopke,
 • izvaja tehnološke postopke litja kovin,
 • izvaja postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti litih izdelkov,
 • izvaja postopke v primeru nepravilnega delovanja strojev in naprav in postopke v izrednih razmerah.
Vzdrževanje in popravila Preventivno vzdržuje stroje, naprave in modele/orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu litja ter obvešča pristojnega o napakah,
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter modelov/orodij,
 • sodeluje pri popravilih in remontih,
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na livni liniji ter napravah in orodju.
Komunikacija Sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu in stanju orodja in naprav,
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z drugimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo,
 • pozna strokovno terminologijo.

Varovanje zdravja in okolja Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu,
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu,
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom,
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo,
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja,
 • pozna najpogostejša in zelo verjetna nepravilna dela in postopke, ki jih ne sme izvajati,
 • pozna principe varnega dela pri litju kovin,
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in požarni red,
 • pozna nevarnosti požara in eksplozij,
 • pozna opremo in sredstva za gašenje (specifika kovin),
 • pozna postopke za začetno gašenje požara,
 • pozna možne poškodbe pri delu,
 • pozna osnove nudenja prve pomoči.


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alojzij Rozman, Metal Ravne, d.o.o.
 • Stanko Triglav, Metal Ravne, d.o.o.
 • Jure Jamer, Metal Ravne, d.o.o.
 • Miran Kadiš, Metal Ravne, d.o.o.
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, d.o.o.
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, d.o.o.
 • Nina Potočnik, Skupina Impol, d.d.    
 • Peter Cvahte, Skupina Impol, d.d.
 • Boris Kumer, Štore Steel, d.o.o.    
 • Metod Marolt, Štore Steel, d.o.o.
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d.o.o.    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d.d
 • Blaž Berčon, LTH Castings, d.o.o.
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d.o.o.
 • Borut Lorgar, Unior Zreče, d.d.
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije-SKEI
 • Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.