Katalog

Naziv:

Maser/maserka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Maser/maserka (58502441)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Maser/maserka (4874588011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Maser/maserka 48745880 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali

B. Praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

  MERILA PREVERJANJA

Odnos med načini preverjanja

 

Način preverjanja

Ustno

Praktično z zagovorom

A Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

40 %

60 %

B Praktično preverjanje z zagovorom

/

100 %

Ustno preverjanje

Merila ocenjevanja:

-        točnost odgovorov

-        strokovnost in poznavanje predpisov

-        poznavanje vsebin s področja izločilnih meril

 

Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-    strokovnost izvedbe razgovora s stranko (ugotavljanje podatkov o stranki, pomembnih za načrtovanje in izvedbo masaže)

10

-    ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in pripomočkov, upoštevanje sanitarno-higienskih pravil)

-    pravilna anamneza stranke (vizualni pregled, palpacija, intuitivna ocena) in strokovna priprava stranke na storitev

Izvedba

-    kakovost izvedbe storitve (masažna sredstva, drža maserja, izvajanje masažnih tehnik, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

50

-    poznavanje in upoštevanje izpostavljenih občutljivih mest na telesu, učinkov masaže (fizioloških in psiholoških) ter kontraindikacij (absolutnih in relativnih)

-    upoštevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

Dokumentacija

-    celovito in ustrezno pripravljena dokumentacija – nastavi kartoteko stranke in jo ustrezno izpolni

10

Ustni zagovor

-    točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

30

Izločilna merila:

-           neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil

-           opravljanje storitve na način, ki ogroža strankino zdravje ali povzroča poškodbe

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • primeren prostor (ogret na temperaturo 24° C s termometrom, intimen, čist, z garderobo in s sanitarijami ter s toplo vodo v prostoru)

 • masažna miza (hidravlična ali električna, široka 70–80 cm, okrog mize vsaj 80 cm prostora)
 • pripomočki na vozičku (različna olja, prašek/smukec, 2 veliki rjuhi, 2 mali brisači, papirnate hlačke, zaščita za lase, svitki za pod sklepe, papirnate brisače, razkužilno sredstvo)
 • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene (tekoče milo, razkužilo za roke, papirnate brisače, koš za smeti)
 • didaktični pripomočki (okostnjak, anatomske slike mišic spredaj in zadaj ter notranjih organov, ožilja, živcev in limfnega sistema)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 8 s področja medicine ali športa ali fizioterapije ali kozmetike in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medicine ali zdravstva ali fizioterapije ali masaže* in
 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 7 s področja zdravstva ali športa ali fizioterapije ali kozmetike in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja masaže* in
 • en član izobrazbo na ravni SOK 5 s področja zdravstva ali kozmetike in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju masaže*,

*kar kandidat/kandidatka dokazuje z listinami, ki izkazujejo njegove/njene lastne delovne izkušnje na področju masaže (pogodbe o delu, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, opravljenem projektu itd.)


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi se na izvedbo storitve masaže
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • razgiba in ogreje si roke in telo
 • razume pomen psihofizične kondicije za opravljanje poklica maser in jo vzdržuje
 • pozna, upošteva in izvaja zahteve glede vzdrževanja kondicije rok (gibljivost, moč in negovana koža)


Pripravi se na izvajanje masaže:
 • predstavi pomen in namen osebne higienske urejenosti na delovnem mestu
 • uredi se za izvajanje masaže
 • predstavi načine ogrevanja rok
 • izvede razkuževanje rok
 • utemelji pomen psihofizične kondicije za opravljanje poklica maser
 • izvede vajo za krepitev rok
 • opiše obseg nadzora higiene v prostoru in higiene pripomočkov
 • opiše pripravo čistilnih in razkužilnih sredstev
 • predstavi postopke razkuževanja pripomočkov in delovnih površin
 • pojasni higienske principe (čisto, nečisto, aseptično)
 • pojasni delovanje akustičnih in svetlobnih stimulansov ter namen uporabe aromatičnih snovi
 • pripravi masažno mizo in pripomočke

posvetuje se s stranko o želeni storitvi
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede masaže
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za izvedbo masaže
 • pozna posebnosti in pomen masaže za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, osebe s posebnimi potrebami, športniki) ter jih upošteva pri načrtovanju izvedbe masaže
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo masaže
 • na podlagi ugotovitev priporoča in pojasni stranki izbiro masaže
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi obseg pričakovanih učinkov in možne stranske učinke masaže
Opravi poizvedbo o strankinih željah in izvede oceno telesnega stanja:
 • razloži pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • razloži možne  stranske učinke in kontraindikacije
 • opiše vse kontraindikacije za masažo
 • razloži komplikacije, ki lahko nastanejo zaradi kontraindikacij
 • opravi vizualen pregled telesa
 • ovrednoti stanje na  strankini koži
 • pretipa boleč predel v primeru bolečine (op. lahko simulirana bolečina)
 • pojasni, v katerih primerih bi stranki odsvetoval masažo in ga napotil v zdravstveno ustanovo
 • pojasni mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • vodi dokumentacijo o razgovoru in pregledu
izdela načrt masaže glede na strankino željo in oceno telesnega stanja
 • izdela individualni načrt masaže glede na ugotovljene potrebe in strankine želje
 • obvlada in upošteva anatomijo in fiziologijo telesa
 • pozna in prepozna najpogostejše spremembe ter osnovne bolezenske procese v koži in telesu ter njihovo manifestiranje
 • pozna osnove splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela dobre higienske prakse
 • razloži stranki pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • zaveda se odgovornosti izvajanja masaže
 • je pozoren na motnje strankinega vedenja, jih prepozna in v primeru motenj vedenja prilagodi ali prekine masažo
 • zna razložiti stranki, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • pozna, razloži in upošteva mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • pozna, razloži in upošteva relativne in absolutne kontraindikacije
 • pozna, razloži in upošteva negativne stranske učinke masaže
 • izbira med sprostilno, regenerativno, negovalno in stimulativno masažo glede na namembnost
 • izbira med delno in masažo celega telesa
Izdela načrt masaže:
 • določi primerno tehniko masaže in masažne prijeme
 • razloži učinek primernega masažnega prijema
 • na podlagi obvladovanja anatomije in fiziologije telesa našteje za maserja pomembne vidne znake za najpogostejša odstopanja ali patologije na telesu
 • našteje izpostavljena občutljiva mesta na telesu

pripravi stranko na masažo
 • namešča stranko v razbremenilni položaj
 • razume pomen in zagotavlja intimnost in varovanje osebne integritete stranke
 • pozna obseg priprave stranke na masažo
 • zaščiti stranko z zaščitnimi sredstvi
Pripravi stranko na masažo:
 • pojasni razlike med sprostilno, negovalno, regenerativno in stimulativno masažo
 • namesti stranko v sproščen položaj
 • razloži pomen individualnega pristopa k stranki ter zagotavljanja intimnosti varovanja osebne integritete stranke
 • pojasni posebnosti masaž za različne ciljne skupine
 • razloži principe ohranjanja toplote strankinega telesa med masažo
 • pojasni uporabo masažnih tehnik glede na kondicijo mehkih tkiv in strankine potrebe
 • predstavi postopke aseptičnega ravnanja pri kontaktu s kožo in strankinimi telesnimi tekočinami
 • pojasni postopek v primeru, da se stranka spolno vznemiri
 • upošteva etična načela
izbira in nanaša masažna sredstva
 • pozna in izbira masažna sredstva
 • pozna masažne tehnike, ki se izvajajo brez uporabe masažnih sredstev
 • obvlada tehniko nanosa izbranega masažnega sredstva in ga nanaša
 • očisti stranko po končani masaži
 • pozna učinke aromatičnih snovi za stimuliranje in sproščanje v masažnih sredstvih
 • izbrana masažna sredstva, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov


Določi in nanese masažno sredstvo:
 • izvede ustrezno zaščito stranke
 • izbere primerno masažno sredstvo
 • masažno sredstvo primerno ogreje
 • prikaže tehniko nanosa masažnega sredstva
 • po končani masaži stranko očisti
izvaja masažne tehnike
 • izvaja glajenje, gnetenje, udarjanje, vtiranje in tresenje (vibracije)
 • tehnike izvaja ritmično z upoštevanjem smeri, moči, hitrosti gibov
 • upošteva vrstni red (zaporedje delov telesa) izvedbe masaže (proksimalno - distalno in centrifugalno - centripetalno) in zna izbrati primerno zaporedje masažnih tehnik glede na strankine potrebe
 • obvlada, upošteva in izvaja priporočen obseg (ponovitve) masažnih gibov
 • obvlada, upošteva in izvaja priporočen časovni obseg izvedbe masaže
 • izvedbo masažne tehnike prilagodi delu telesa in strukturi tkiva (mišica, kost)
 • pozoren je na strankine reakcije glede na pritisk masažnih prijemov in jih zna prilagoditi
 • izbira in izvaja/prilagaja masažne tehnike glede na tonus mehkih tkiv
 • zna postopati v primeru, da se stranka spolno vznemiri
 • pozna in izvaja načine ohranjanja toplote strankinega telesa med masažo
 • pozna, razloži in upošteva povezanost učinkov sprostilne masaže na telesno in duševno počutje
Izvede masažo celega telesa ali dela telesa (delna masaža) po izboru komisije:
 • izbere primerno masažno tehniko (glajenje, udarjanje, gnetenje, vtiranje, tresenje) in izbiro pojasni
 • izvede masažo spodnje okončine od spredaj
 • izvede masažo spodnje okončine od zadaj
 • izvede masažo zgornjega uda
 • izvede masažo zgornjega prsnega predela in vratu
 • izvede masažo trebuha
 • izvede masažo hrbta
 • izvede masažo obraza in vratu
 • izvede masažo celega telesa

Za izbrano masažo/za masažo na izbranem delu telesa:
 • našteje občutljiva mesta na tem delu telesa in pojasni, zakaj se jim mora izogniti
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in strankino zaščito pri izbrani masaži
 • nanese masažno sredstvo
 • izvede površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvede globoko gladenje
 • prikaže različne prijeme gnetenja
 • demonstrira tehniko udarjanja
 • predstavi tehniko utiranja na koži v primeru brazgotin ali zarastlin
 • izvede zaključno gladenje


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik, Ljubljana: TZS.
 • Dolinar, M., Cunk-Manić, V. in Tarman Šmit, I. (2015). Anatomija in fiziologija človeka; Dobrova: Pipinova knjiga.
 • Plut, Š. (2017). Anatomija in fiziologija človeka, učbenik - ponatis, Ljubljana: DZS.
 • Fajdiga, D. (2003). Koža, učbenik. Železniki: Pami.
 • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
 • Altman, P. in Ellsworth, A. (2014). Anatomija masaže. Mladinska knjiga založba, Ljubljana.
 • Kodeks etike kozmetikov Slovenije (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
 • Predpisi s področja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Ester Fabiani, Univerza Hoyskolen Kristiania, Oslo, Norveška, in Univerzitetni klinični center, Ljubljana
 • Željko Radmanović, Društvo maserjev Slovenije, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.