Poklicni standard

Naziv:

Maser/maserka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Maser/maserka (58502441)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Maser/maserka (48745880)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, izdelke za masažo, pripomočke, ki jih uporablja pri izvedbi storitve masaže skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi masaže,
 • pripraviti sebe ter stranko na storitev masaže,
 • obvladati tehnike klasične masaže: gladenje, gnetenje, udarjanje, tresenje, utiranje, stiskanje in jih izvajati pri masaži telesa,
 • izvajati sprostilno, stimulativno, regenerativno in negovalno masažo,
 • izvajati delne masaže in masaže celega telesa,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • zna predvideti čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi okolje, opremo, izdelke za masažo in pripomočke za opravljanje dela
 • obvlada in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov in pripomočkov
 • obvlada in izvaja postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
 • pozna pomen delovanja akustičnih in svetlobnih stimulansov in pripravi umirjeno, sproščujoče vzdušje
 • pozna učinke aromatičnih snovi za stimuliranje in sproščanje
Operativna dela pripravi se na izvedbo storitve masaže
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • razgiba in ogreje si roke in telo
 • razume pomen psihofizične kondicije za opravljanje poklica maser in jo vzdržuje
 • pozna, upošteva in izvaja zahteve glede vzdrževanja kondicije rok (gibljivost, moč in negovana koža)


posvetuje se s stranko o želeni storitvi
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede masaže
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za izvedbo masaže
 • pozna posebnosti in pomen masaže za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, osebe s posebnimi potrebami, športniki) ter jih upošteva pri načrtovanju izvedbe masaže
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo masaže
 • na podlagi ugotovitev priporoča in pojasni stranki izbiro masaže
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi obseg pričakovanih učinkov in možne stranske učinke masaže
izdela načrt masaže glede na strankino željo in oceno telesnega stanja
 • izdela individualni načrt masaže glede na ugotovljene potrebe in strankine želje
 • obvlada in upošteva anatomijo in fiziologijo telesa
 • pozna in prepozna najpogostejše spremembe ter osnovne bolezenske procese v koži in telesu ter njihovo manifestiranje
 • pozna osnove splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela dobre higienske prakse
 • razloži stranki pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • zaveda se odgovornosti izvajanja masaže
 • je pozoren na motnje strankinega vedenja, jih prepozna in v primeru motenj vedenja prilagodi ali prekine masažo
 • zna razložiti stranki, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • pozna, razloži in upošteva mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • pozna, razloži in upošteva relativne in absolutne kontraindikacije
 • pozna, razloži in upošteva negativne stranske učinke masaže
 • izbira med sprostilno, regenerativno, negovalno in stimulativno masažo glede na namembnost
 • izbira med delno in masažo celega telesa
pripravi stranko na masažo
 • namešča stranko v razbremenilni položaj
 • razume pomen in zagotavlja intimnost in varovanje osebne integritete stranke
 • pozna obseg priprave stranke na masažo
 • zaščiti stranko z zaščitnimi sredstvi
izbira in nanaša masažna sredstva
 • pozna in izbira masažna sredstva
 • pozna masažne tehnike, ki se izvajajo brez uporabe masažnih sredstev
 • obvlada tehniko nanosa izbranega masažnega sredstva in ga nanaša
 • očisti stranko po končani masaži
 • pozna učinke aromatičnih snovi za stimuliranje in sproščanje v masažnih sredstvih
 • izbrana masažna sredstva, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov


izvaja masažne tehnike
 • izvaja glajenje, gnetenje, udarjanje, vtiranje in tresenje (vibracije)
 • tehnike izvaja ritmično z upoštevanjem smeri, moči, hitrosti gibov
 • upošteva vrstni red (zaporedje delov telesa) izvedbe masaže (proksimalno - distalno in centrifugalno - centripetalno) in zna izbrati primerno zaporedje masažnih tehnik glede na strankine potrebe
 • obvlada, upošteva in izvaja priporočen obseg (ponovitve) masažnih gibov
 • obvlada, upošteva in izvaja priporočen časovni obseg izvedbe masaže
 • izvedbo masažne tehnike prilagodi delu telesa in strukturi tkiva (mišica, kost)
 • pozoren je na strankine reakcije glede na pritisk masažnih prijemov in jih zna prilagoditi
 • izbira in izvaja/prilagaja masažne tehnike glede na tonus mehkih tkiv
 • zna postopati v primeru, da se stranka spolno vznemiri
 • pozna in izvaja načine ohranjanja toplote strankinega telesa med masažo
 • pozna, razloži in upošteva povezanost učinkov sprostilne masaže na telesno in duševno počutje
Administrativna dela vodi dokumentacijo in izpolnjuje evidence
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in želenih storitev
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco o strankinih opravljenih storitvah
 • vodi in izpolnjuje različne evidence o uporabi izdelkov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • preverja rok uporabe izdelkov
 • evidentira in shranjuje izdelke
 • uporablja sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • analizira in ovrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje storitev masaže in poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja


Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve ter izvaja samoevalvacijo dela
 • izvaja storitev masaže po sodobnih načelih celostnega pristopa
 • zagotavlja neoporečnost izdelkov, ki jih uporablja pri masaži
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja nadzor nad lastnim delom
 • pozna in upošteva kodeks etike pri izvajanju dejavnosti
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja in spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
 • upošteva veljavne zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o delovnih razmerjih

Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preverja in vzdržuje opremo in pripomočke za varno delo
 • zagotavlja tehnično brezhibnost opreme skladno s proizvajalčevimi navodili

Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vključuje se v timsko delo pri izvajanju masažnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in z drugimi zunanjimi strokovnjaki  ter s strankami
 • glede na stanje kože stranke seznani s postopki masaže, z indikacijami, s kontraindikacijami in z možnimi reakcijami na koži
 • pozna zakonitosti komunikacije in psihologije, ki so potrebne za delo s stranko, in jih upošteva pri svojem delu
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna ter izvaja temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna in upošteva sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • zna nuditi oskrbo strankam v primeru neželenih posledic zaradi izvedbe storitve
 • skrbi za ohranjanje lastnega zdravja na delovnem mestu6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Ester Fabiani, Univerza Hoyskolen Kristiania, Oslo, Norveška, in Univerzitetni klinični center, Ljubljana
 • Željko Radmanović, Društvo maserjev Slovenije, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.