Katalog

Naziv:

Operativni upravnik/operativna upravnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.3.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operativni upravnik/operativna upravnica (4871285011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operativni upravnik/operativna upravnica 48712850 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Pisno preverjanje in ustno preverjanje.

Pisno preverjanje predstavlja 50 % skupne ocene preverjanja, pri čemer mora kandidat na pisnem delu doseči najmanj 60 % točk kot pogoj, da lahko opravlja ustno preverjanje. Pisno preverjanje traja 120 minut.
5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Delež  (%)

Pisno preverjanje

50

Ustno preverjanje

50


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, člen 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z/s:

 • mizo,
 • stoli,
 • računalnikom in dostopom do interneta.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z Zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja prava in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prava in
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja upravljanja nepremičnin in
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja ekonomije in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ekonomije.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
svetovanje lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno uporabo energije
 • pomaga lastnikom nepremičnin pri urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večlastniških stavb in pri vzdrževanju ter obratovanju skupnih delov nepremičnine
 • pripravlja predloge za odločanje lastnikov o upravljanju, ohranjanju in povečanju vrednosti nepremičnin
 • koordinira izvedbe oz. izvajanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin
 • svetuje lastnikom o vrstah in načinih zavarovanj
 • pozna osnovne pogoje vseh vrst premoženjskega zavarovanja, zavarovanja objektov in postopek likvidacije škod
 • pozna postopke in vsebine pogodb med lastniki in uporabniki nepremičnin
 • pozna postopek spremembe lastništva in namembnosti nepremičnine
 • pozna postopke vrednotenja nepremičnin

Opiše zakone, predpise in postopke s področja nepremičnin
 • navede pomembnejše predpise, ki urejajo upravljanje in vzdrževanje nepremičnin, in sicer:
  • zakon in podzakonske predpise, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih in drugih stavb z več lastniki
  • podzakonske predpise, ki urejajo standarde vzdrževanja stanovanj in večstanovanjskih stavb
  • zakon in podzakonske predpise, ki urejajo področje graditve objektov
  • zakon, ki ureja dimnikarske storitve
 • našteje pomembnejše skupne dele večstanovanjske stavbe in opiše dela, ki so potrebna za njihovo redno vzdrževanje
  • pojasni razmejitev med skupnimi in posameznimi deli
 • predstavi vsebino pogodbe o opravljanju upravniških storitev in običajne upravnikove obveznosti, ki iz nje izhajajo
 • predstavi upravnikove obveznosti pri predaji/prevzemu nepremičnine v upravljanje in pri prenehanju upravljanja
 • opiše medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem večlastniških stavb in pri vzdrževanju ter obratovanju skupnih delov nepremičnine
 • predstavi vsebino pogodbe o medsebojnih razmerjih med lastniki posameznih delov
 • opiše vsebino hišnega reda
 • našteje in podrobneje opiše različne zahtevane višine soglasij etažnih lastnikov za odločanje o izvedbi posameznih poslov upravljanja skupnih delov stavbe
 • opiše postopek likvidacije škod, tako zavarovanih kot nezavarovanih
 • opiše postopek priprave in vsebino pogodb med lastniki in uporabniki nepremičnin
 • opiše postopek spremembe lastništva nepremičnine
 • opiše postopek spremembe namembnosti nepremičnine
 • opiše postopek vrednotenja nepremičnine
 • opiše postopke in sestavine za izdelavo in spremljanje načrtov vzdrževanja in obratovanja nepremičnin ter malih popravil
 • opiše način organizacije in izvedbe intervencijskih del ter nadzora nad njimi
 • opiše predpise, normative in standarde za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin ter interne akte lastnikov in upravnika
 • opiše in podrobneje pojasni letne in srednjeročne načrte vzdrževalnih del na stavbi s pripadajočimi zemljišči, terminske načrte in način njihove izvedbe r
 • opiše ključna načela, možnosti, načine in vsebine komuniciranja z etažnimi lastniki in nepremičninskimi uporabniki ter možne težave in načine reševanja
 • pojasni način razreševanja morebitnih konfliktov med etažnimi lastniki
opravljanje tehničnostrokovnih del pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin
 • spremlja stanje in delovanje stavb s pripadajočimi zemljišči
 • izvaja sprejete načrte vzdrževalnih del
 • objavlja oddaje del in pridobiva ponudbe
 • pridobiva soglasja in dovoljenja za izvajanje del
 • pripravlja in sklepa pogodbe za izvajanje del in dolgoročne pogodbe za servisna dela
 • finančno, količinsko in kakovostno prevzema izvršena dela
 • organizira in vodi zbore lastnikov objektov ter sestavi zapisnik zbora
 • ureja odškodninske zahtevke na zavarovanih nepremičninah
 • organizira odpravljanje napak v garancijski dobi
 • organizira izvedbo intervencijskih del
 • pozna postopke in načine za izvedbo vzdrževanja in obratovanja nepremičnin
 • pozna hišna opravila in normative za vzdrževanje higiene (npr. higiene, požarna varnost …)
 • pozna postopke naročanja izvajalcem del in dobaviteljem
Predstavi postopek in načine za izvedbo vzdrževanja in obratovanja nepremičnin
 • predstavi vsebino letnega načrta vzdrževalnih del s finančno konstrukcijo načrta z vsemi finančnimi viri
 • predstavi izvajanje del, predvidenih v načrtu vzdrževalnih del
 • opiše definicijo nujnih vzdrževalnih del in način njihove izvedbe
 • našteje redna vzdrževalna dela manjše vrednosti in način njihove izvedbe
 • navede ključne podatke, ki jih je treba voditi o posamezni nepremičnini in način njihovega vodenja
 • našteje in opiše obrazce za izvajanje vzdrževanja stavb in pripadajočih zemljišč ter za pridobivanje sredstev za varčno uporabo energije
 • našteje in opiše dokumentacijo za upravljanje z nepremičninami
 • predstavi računalniške programe, ki jih uporabljamo pri upravljanju nepremičnin, in način njihove uporabe
 • predstavi postopek in načine za izvedbo vzdrževanja in obratovanja nepremičnin
 • opiše način spremljanja stanja in delovanja nepremičnine in pripadajočih zemljišč
 • našteje in opiše potrebna vzdrževalna, obratovalna in druga dela na skupnih delih nepremičnine
 • opiše in podrobneje pojasni načrt vzdrževalnih del
 • opiše postopek naročanja izvedbe del, vključno s pripravo razpisne dokumentacije, ter postopek sklenitve in vsebino pogodbe za izvedbo del
 • opiše način sklicevanja in vodenje zbora etažnih lastnikov
 • opiše delovanje zbora lastnikov
 • pojasni obvezne sestavine vabila in zapisnika zbora lastnikov in listine za pisno odločanje
 • našteje in opiše vrste in načine sprejemanja odločitev etažnih lastnikov
 • opiše odškodninski postopek ter postopek odpravljanja napak v garancijski dobi
 • opiše delo in sodelovanje s hišnikom, kurjačem, čistilcem, z vzdrževalcem, , varnostnikom, receptorjem, , dobaviteljem in drugimi izvajalci del in nalog v stavbi
 • opiše postopke vodenja in nadzora vzdrževanja in upravljanja z nepremičnino
 • predstavi način nadzora nad delom izvajalcev in dobaviteljev ter načine uveljavljanja napak pri njihovem delu
 • opiše načine, možnosti in vsebine komuniciranja z ostalimi zaposlenimi in drugimi deležniki v procesu upravljanja nepremičnine (dobavitelji, lokalna skupnost, javne službe …),  možne težave in načine reševanja
 • pojasni periodiko overitve ali zamenjave merilnih naprav in delilnikov toplote
 • pojasni ključne predpise na področju varovanja zdravja in okolja, ki se uporabljajo pri upravljanju nepremičnin
 • predstavi ključne postopke, ki so v posamezni nepremičnini namenjeni varovanju zdravja njenih uporabnikov in varovanju okolja

opravljanje tehničnoobračunskih del v zvezi z upravljanjem nepremičnin
 • ugotavlja finančne obveznosti, razdelitev stroškov skladno z zakonodajo in relevantnimi predpisi in pogodbo o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ter potrjuje račune in obračune
 • spremlja stanje sredstev rezervnega sklada nepremičnin in skrbi za gospodarno upravljanje z njim
 • obvešča lastnike o neplačanih obveznostih najemnikov oz. uporabnikov nepremičnine
 • pomaga računovodstvu pri opominjanju dolžnikov in izterjavi obveznosti
 • pomaga računovodstvu pri izdelavi finančnih poročil za lastnike nepremičnin
 • pomaga računovodstvu pri pripravi podatkov za sodno izterjavo obveznosti
 • pripravi podlage za obračunavanje obveznosti lastnikov nepremičnin
 • pozna listine knjigovodskega in finančnega poslovanja
 • ?pozna osnovne računovodske pojme
 • pozna merila za obračunavanje stroškov
Opiše obračunska dela v zvezi z upravljanjem nepremičnin
 • predstavi obračunska dela v zvezi z upravljanjem nepremičnin
 • predstavi način in podlage za določitev višine mesečnega prispevka v rezervni sklad
 • navede možnosti uporabe rezervnega sklada in načine vodenja njegovih sredstev
 • opiše postopek in listine za izterjavo neplačanih obveznosti
 • opiše in podrobneje pojasni finančno poročilo za lastnike nepremičnin
 • opiše in podrobneje pojasni obveznosti lastnikov posameznih delov nepremičnine
 • našteje listine knjigovodskega in finančnega poslovanja
 • opiše merila razdeljevanja stroškov
 • predstavi vsebino letnega poročila o upravljanju nepremičnine
 • opiše in podrobneje pojasni poročilo o vzdrževalnih delih, stanju in obratovanju nepremičnine ter potrebnih posegih za lastnike in upravnika
 • opiše potrebne evidence o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj, poslovnih in proizvodnih prostorih ter garažah s pripadajočimi zemljišči
 • opiše potrebne evidence o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, skupnih delih objektov in naprav stanovanjskih hiš, garaž, poslovnih, proizvodnih in rekreacijskih površin oz. pripadajočih zemljišč
 • predstavi posamezne evidence podatkov o nepremičninah in način njihovega vodenja ter njihov osnovni namen
 • pojasni, kako se označuje stanovanja ter druge prostore in zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v javne evidence
 • pojasni temeljna pravila o hranjenju dokumentacije
 • opiše predpise o arhiviranju tehnične, finančne, premoženjskopravne in druge dokumentacije
 • predstavi marketinške koncepte upravljanja z nepremičninami
pridobivanje, zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, potrebnih za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi
 • zbira in pripravlja podatke za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču
 • posreduje dokumentacijo za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem
 • pridobiva soglasja solastnikov za preureditev ali rekonstrukcijo skupnih delov nepremičnine, spremembo namembnosti prostorov ter vzdrževanje nepremičnine
 • organizira podpisovanje soglasja ali pogodbe o medsebojnih razmerjih  med solastniki
 • pripravlja in izvaja spremembe pogodb o medsebojnih razmerjih zaradi sprememb solastniških deležev
 • organizira in spremlja zavarovanje nepremičnin
Opiše postopke in dokumentacijo za pravosodne, upravne in druge državne organe
 • našteje in opiše podatke za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču
 • opiše postopke in dokumentacijo za pravosodne, upravne in druge državne organe
 • opiše postopke za vpis nepremičnin v kataster in zemljiško knjigo
 • opiše postopek preureditve ali rekonstrukcije skupnih delov nepremičnine, spremembe namembnosti prostorov ter vzdrževanja nepremičnine
 • predstavi postopek zbiranja soglasja ali pogodb med solastniki oziroma za spremembe pogodb o upravljanju zaradi sprememb solastniških deležev
 • opiše možnosti in vrste zavarovanj nepremičnin
 • našteje in opiše poslovne skrivnosti in pomen varovanja poslovnih skrivnosti
 • opiše temeljna pravila varovanja osebnih podatkov in s tem povezane upravnikove pristojnosti
 • predstavi področja, na katerih je potrebno stalno usposabljanje operativnega upravnika
 • opiše možnosti in vsebine komuniciranja s pravosodnimi, z upravnimi in drugimi organi, možne težave in načine reševanja
 • našteje in opiše vrste inšpekcijskih pregledov ter pristojne inšpekcijske organe

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

 • Energetski zakon
 • Gradbeni zakon
 • Obligacijski zakonik
 • Stvarnopravni zakonik
 • Veljavna stanovanjska zakonodaja
 • Veljavna zakonodaja s področja upravljanja z nepremičninami
 • Veljavna zakonodaja s področja varstva potrošnikov
 • Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
 • Zakon o zemljiški knjigi
 • Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine
 • Zakon o dimnikarskih storitvah

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga strokovnih znanj in spretnosti
 • Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Boštjan Udovič, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Ljubljana
 • Franc Hrovat, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Ljubljana
 • Majda Marolt, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Nataša Plavec, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.