Poklicni standard

Naziv:

Operativni upravnik/operativna upravnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Upravitelj/upraviteljica nepremičnin (34000021)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operativni upravnik/operativna upravnica (48712850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. analizirati, načrtovati in organizirati vzdrževalna dela za nemoteno uporabo in delovanje nepremičnin
 2. pripraviti potrebno dokumentacijo za upravljanje z nepremičninami
 3. svetovati lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno rabo energije
 4. opravljati tehničnostrokovna dela pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin
 5. opravljati tehničnoobračunska dela v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin
 6. pridobivati, zbirati, obdelovati in posredovati podatke, potrebne za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi
 7. povečevati obseg in vrednost nepremičnin v upravljavskem portfelju in pridobivati konkurenčne ponudbe od dobaviteljev storitev
 8. voditi evidence, pripravljati poročila in arhivirati dokumentacijo
 9. voditi in usklajevati izvajanje vzdrževalnih in drugih del ter izvajati njihov nadzor
 10. delovati skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami in dobrimi poslovnimi običaji
 11. komunicirati z lastniki in uporabniki nepremičnin, izvajalci storitev, dobavitelji, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, upravnimi organi ter drugimi strokovnim službami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 12. delovati skladno s predpisi za varno uporabo nepremičnin in okoljevarstvenih načel


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analiza, načrtovanje in organizacija vzdrževalnih del za nemoteno uporabo in delovanje nepremičnin
 • ugotavlja in organizira potrebna vzdrževalna, obratovalna in druga dela skupnih delov nepremičnine
 • izdela letne in srednjeročne načrte vzdrževalnih del na stavbi s pripadajočimi zemljišči, vključno s predvidenimi finančnimi viri za njihovo izvedbo, terminske izvedbene načrte in skrbi za izvedbo le-teh
 • spremlja predpise, normative in standarde za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin ter interne akte lastnikov in upravnika
 • na podlagi veljavnih predpisov in načrtov vzdrževanja (če gre za povišana vplačila)  pripravi predlog višine mesečnega plačila sredstev v rezervni sklad
 • pozna postopke in sestavine za izdelavo in spremljanje načrtov vzdrževanja in obratovanja nepremičnin
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava potrebne dokumentacije za upravljanje z nepremičninami
 • pripravi bazo podatkov za posamezno nepremičnino
 • pripravi obrazce za izvajanje vzdrževanja in obratovanja stavb in pripadajočih zemljišč ter za pridobivanje sredstev za varčno uporabo energije
 • pozna dokumentacijo za upravljanje z nepremičninami
 • pozna računalniške uporabniške programe
Operativna dela svetovanje lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno uporabo energije
 • pomaga lastnikom nepremičnin pri urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večlastniških stavb in pri vzdrževanju ter obratovanju skupnih delov nepremičnine
 • pripravlja predloge za odločanje lastnikov o upravljanju, ohranjanju in povečanju vrednosti nepremičnin
 • koordinira izvedbe oz. izvajanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin
 • svetuje lastnikom o vrstah in načinih zavarovanj
 • pozna osnovne pogoje vseh vrst premoženjskega zavarovanja, zavarovanja objektov in postopek likvidacije škod
 • pozna postopke in vsebine pogodb med lastniki in uporabniki nepremičnin
 • pozna postopek spremembe lastništva in namembnosti nepremičnine
 • pozna postopke vrednotenja nepremičnin

opravljanje tehničnostrokovnih del pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin
 • spremlja stanje in delovanje stavb s pripadajočimi zemljišči
 • izvaja sprejete načrte vzdrževalnih del
 • objavlja oddaje del in pridobiva ponudbe
 • pridobiva soglasja in dovoljenja za izvajanje del
 • pripravlja in sklepa pogodbe za izvajanje del in dolgoročne pogodbe za servisna dela
 • finančno, količinsko in kakovostno prevzema izvršena dela
 • organizira in vodi zbore lastnikov objektov ter sestavi zapisnik zbora
 • ureja odškodninske zahtevke na zavarovanih nepremičninah
 • organizira odpravljanje napak v garancijski dobi
 • organizira izvedbo intervencijskih del
 • pozna postopke in načine za izvedbo vzdrževanja in obratovanja nepremičnin
 • pozna hišna opravila in normative za vzdrževanje higiene (npr. higiene, požarna varnost …)
 • pozna postopke naročanja izvajalcem del in dobaviteljem
opravljanje tehničnoobračunskih del v zvezi z upravljanjem nepremičnin
 • ugotavlja finančne obveznosti, razdelitev stroškov skladno z zakonodajo in relevantnimi predpisi in pogodbo o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ter potrjuje račune in obračune
 • spremlja stanje sredstev rezervnega sklada nepremičnin in skrbi za gospodarno upravljanje z njim
 • obvešča lastnike o neplačanih obveznostih najemnikov oz. uporabnikov nepremičnine
 • pomaga računovodstvu pri opominjanju dolžnikov in izterjavi obveznosti
 • pomaga računovodstvu pri izdelavi finančnih poročil za lastnike nepremičnin
 • pomaga računovodstvu pri pripravi podatkov za sodno izterjavo obveznosti
 • pripravi podlage za obračunavanje obveznosti lastnikov nepremičnin
 • pozna listine knjigovodskega in finančnega poslovanja
 • ?pozna osnovne računovodske pojme
 • pozna merila za obračunavanje stroškov
pridobivanje, zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, potrebnih za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi
 • zbira in pripravlja podatke za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču
 • posreduje dokumentacijo za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem
 • pridobiva soglasja solastnikov za preureditev ali rekonstrukcijo skupnih delov nepremičnine, spremembo namembnosti prostorov ter vzdrževanje nepremičnine
 • organizira podpisovanje soglasja ali pogodbe o medsebojnih razmerjih  med solastniki
 • pripravlja in izvaja spremembe pogodb o medsebojnih razmerjih zaradi sprememb solastniških deležev
 • organizira in spremlja zavarovanje nepremičnin
Administrativna dela vodenje evidenc, priprava poročil in arhiviranje dokumentacije
 • izdela poročilo o vzdrževalnih delih, o stanju in obratovanju nepremičnine ter o potrebnih posegih za lastnike in upravnika
 • vodi in ažurira evidence o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj, poslovnih in proizvodnih prostorih ter garažah s pripadajočimi zemljišči
 • vodi in ažurira evidence o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, skupnih delih objektov in naprav stanovanjskih hiš, garaž, poslovnih, proizvodnih in rekreacijskih površin oz. pripadajočih zemljišč
 • številči in označuje stanovanja ter druge prostore in zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb
 • arhivira tehnično, finančno, pravno in drugo dokumentacijo
 • zbira in evidentira podatke o interesih za spremembo namembnosti skupnih prostorov in za rekonstrukcije, adaptacije, prizidave ali nadzidave stavb
 • pozna vrste evidenc na področju upravljanja z nepremičninami
 • pozna predpise o arhiviranju tehnične, finančne, premoženjskopravne in druge dokumentacije
Komercialna dela povečevanje obsega in vrednosti nepremičnin v upravljalskem portfelju in pridobivanje konkurenčnih ponudb od dobaviteljev storitev
 • pridobiva nepremičnine v upravljanje
 • pridobiva ugodne ponudbe za izvajanje vzdrževalnih in drugih del
 • pridobiva ponudbe za sklepanje zavarovanj
 • pripravlja elemente za obračune stroškov upravljanja, razdeljuje stroške, prejema plačila etažnih lastnikov in plačuje obveznost iz pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami
 • pozna sestavine pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij in pogodbe o opravljanju upravniških storitev
 • pozna marketinške koncepte poslovanja z nepremičninami
Vodenje vodenje in usklajevanje izvajanja vzdrževalnih in drugih del
 • vodi in koordinira izvajanje vzdrževalnih in drugih del
 • vodi, koordinira, daje navodila in naloge hišnikom, vzdrževalcem, varnostnikom, receptorjem, kurjačem, čistilcem, dobaviteljem idr.
 • vodi in usklajuje obdelavo podatkov z ustreznimi strokovnimi službami
 • pozna načine in postopke vodenja izvajalcev del

Nadzor dela nadzor izvajanje vzdrževalnih, obratovalnih in drugih del
 • nadzira delo izvajalcev del
 • nadzira delo hišnikov, vzdrževalcev, varnostnikov, receptorjev, kurjačev, čistilcev idr.
 • pozna predpise, vrste in postopke nadzora
Zagotavljanje kakovosti delovanje skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • varuje poslovne skrivnosti in osebne podatke, ki so mu zaupani pri njegovem delu
 • opravlja vsa dela skladno z zakonskimi predpisi, s pravilniki in z internimi akti lastnikov nepremičnin in upravnika
 • zagotavlja kakovost vzdrževanja in obratovanja nepremičnine
 • pozna splošne in lokalne predpise in standarde
 • pozna kodeks o upravljanju z nepremičninami
Komunikacija komunikacija z lastniki in uporabniki nepremičnin, dobavitelji, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, upravnimi organi ter drugimi strokovnimi službami
 • komunicira z lastniki in uporabniki nepremičnin v zvezi z realizacijo sprejetih sklepov
 • komunicira z lastniki in uporabniki nepremičnin v zvezi s finančnim poslovanjem
 • komunicira z lastniki in uporabniki nepremičnin v zvezi z obveznostmi in pravicami najemnikov in uporabnikov nepremičnin
 • komunicira z lastniki in uporabniki nepremičnin v zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem stavb
 • komunicira z lastniki in uporabniki nepremičnin v zvezi s pridobivanjem naročil za upravljanje nepremičnin
 • komunicira z dobavitelji komunalnih storitev ter izvajalci vzdrževalnih in obratovalnih del na nepremičnini
 • komunicira z zaposlenimi
 • komunicira z lokalno skupnostjo, upravnimi organi in EKO-skladom
 • po potrebi komunicira z ustreznimi strokovnimi službami (pravna, finančna, tehnična ipd.)
 • pozna osnove komuniciranja
 • pozna načine in oblike sodelovanja z inšpekcijskimi in s sodnimi organi
 • pozna oblike in načine sodelovanja z lastniki, uporabniki, dobavitelji blaga in izvajalci storitev ter lokalnimi in državnimi organi

Varovanje zdravja in okolja delovanje skladno s predpisi o varni uporabi nepremičnin in varovanju okolja
 • po pooblastilu lastnikov skrbi za opremljenost in vzdrževanje nepremičnine skladno s predpisi, standardi in z internimi akti na področju varovanja zdravja in okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • pozna zdravstvene, tehnične in okoljevarstvene predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Odon Simonič, Sipro Žalec, d. o. o., Pečnikova 1, 3310 Žalec
 • Jože Erjavec, Ferberjeva 12, Ljubljana
 • Franc Hrovat, Vinje 96, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Vladimir Stopar, SPL, d. d., Ljubljana, ZSSS, SKVN
 • Nevenka Kanduč, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boštjan Udovič, GZS – ZPN
 • Franc Hrovat, GZS – ZPN
 • Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Nataša Sax, Ministrstvo za okolje in prostor

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.