Katalog

Naziv:

Operater/operaterka v kartonaži

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka v kartonaži (4787448011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka v kartonaži 4787448011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
 • vsaj srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
 • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o delovnih izkušnjah v konstruiranju embalaže, v izdelavi orodja za izsekovanje in žlebljenje s protiorodjem, o izkušnjah v tiskanju v tehniki vročega, slepega ali flekso tiska oziroma v kaširanju embalažnega materiala ter v izdelavi končnega izdelka.
 1. Kandidate, ki oddajo v osebni zbirni mapi dokazila o zgoraj navedenih delovnih izkušnjah in le-ta ne zadoščajo v celoti 11. točki tega kataloga, se preverja na tistih nalogah, ki jih komisija ni mogla priznati.
 2. Če kandidat v osebni zbirni mapi ne dokazuje zgoraj navedenih delovnih izkušenj, kot to določa 11. točka tega kataloga, bo komisija preverjala konstruiranje embalaže, izdelavo orodja za izsekovanje in žlebljenje s protiorodjem, tiskanje v tehniki vročega, slepega ali flekso tiska oziroma kaširanje embalažnega materiala ter izdelavo končnega izdelka.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže, da obvlada zahtevana dela; temu sledi še zagovor.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

natančnost in doslednost pri izvajanju nalog,
obvladovanje zaporedja delovnih in tehnoloških operacij,
priprava delovnih sredstev in delovnega okolja,
upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
racionalna raba materiala in energije,
skladnost izvedbe z načrtom.

Izločilna merila:

nepoznavanje tehnologije kartonažerske dodelave,
neupoštevanje predpisov o varnosti pri delu,
neobvladovanje zaporedja opravil tehnološkega postopka,
neskladnost izvedbe z načrtom,


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge
20
Izvedba
50
Dokumentacija
10
Ustni zagovor
206. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa za opravljanje storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Grafična delovna postaja (program za obdelavo in konstrukcijo embalaže), izsekovalno orodje, stroj za izsekovanje in žlebljenje ter stroj za formiranje končnega izdelka.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsaj eden najmanj višješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju kartonažerske dodelave,
 • vsaj eden najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju kartonažerske dodelave,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od zgornjih dveh pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
konstruira embalažo
 • pripravi osnovo za izdelavo embalaže iz kartona in valovitega kartona
 • uporablja računalniške programe za konstrukcijo embalaže
 • preveri konstrukcijo zloženke in odpravi napake
 • izdela načrt za izdelavo izsekovalnega orodja in protiorodja
 • pozna računalniško konstrukcijo embalaže
 • pozna različne vrste zloženk in ostale embalaže
 • razlikuje osnovne materiale in pozna njihove lastnosti in uporabo
Konstruira embalažo (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • preveri podatke o materialu za embalažo
 • preveri skladnost načrta z zahtevanimi materiali
 • pojasni, kaj je pomembno pri konstrukciji izbrane embalaže
 • če mu kaj ni jasno, se posvetuje s sodelavci
 • pripravi zahtevane materiale za izdelavo vzorca skladno z načrtom
 • izdela primer konstrukcije embalaže s programom za konstrukcijo embalaže
 • izdela slepi vzorec zloženke (embalaže) in jo formira skladno z načrtom
 • pripravi formo za tehnološki proces
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje izsekovalno orodje
 • pripravi vezano ploščo za vstavljanje izsekovalnih in žlebilnih linij
 • pripravi naprave za razrez in oblikovanje izsekovalnih in žlebilnih linij
 • oblikuje in pripravi izsekovalne in žlebilne linije za vstavljanje v vezano ploščo
 • vstavlja izsekovalne in žlebilne linije v vezano ploščo
 • lepi odbojno gumo
 • izdela protiorodje
 • izdela obtrgovalno in ločevalno orodje
 • pozna materiale za izdelavo izsekovalno-žlebilnega orodja, protiorodja, obtrgovalnega in ločevalnega orodja
 • pozna delovanje strojev in naprav za izdelavo izsekovalnih in drugih orodij
 • pozna delovanje izsekovalno-žlebilnih strojev
 • pozna postopke izdelave izsekovalno-žlebilnih orodij in protiorodij
Izdela izsekovalno orodje (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi vse materiale za izdelavo izsekovalnega orodja skladno s tehnološko dokumentacijo
 • pokaže delovanje naprav za razrez in oblikovanje izsekovalnih in žlebilnih linij
 • izžge ali izžaga desko in vstavi izsekovalne in žlebilne linije ter nalepi odbojno gumo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja


Izdela protiorodje, obtrgovalno orodje in ločevalno orodje (po izboru komisije)

 • pripravi materiale za izdelavo protiorodja in izdela orodje skladno z načrtom
 • pripravi materiale za obtrgovalno in ločevalno orodje, če to zahteva izsekovalni stroj
 • izdela obtrgovalno in ločevalno orodje, če je to potrebno, skladno s tehnološko dokumentacijo oziroma pojasni način izdelave obtrgovalnega in ločevalnega orodja
 • pojasni pomembnost različnih debelin žlebilnega orodja in različnih perforirnih linij, in sicer v povezavi z zahtevanim materialom
 • pojasni pomembnost lepljenja odbojne gume
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
razrezuje in porezuje zvitke, pole in plastične folije
 • pripravi stroje in naprave za rezanje in žlebljenje
 • razrezuje zvitke ali pole v manjše formate
 • pozna delovanje rezalnega stroja in naprav za rezanje
 • pozna vrste in osnovne lastnosti plastičnih folij
 • pozna osnovne konstrukcijske značilnosti pakirnih strojev
Razreže ali poreže zvitke, pole ali plastične folije (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za rezanje skladno s tehnološkimi zahtevami
 • pripravi zahtevane materiale za razrez oziroma porezavo
 • razreže oziroma poreže zahtevan material na zahtevane dimenzije
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • našteje vrste materialov, ki se razrezujejo, in lastnosti plastičnih folij
 • izvaja samokontrolo
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
perforira in žlebi
 • pripravi material
 • nastavi perforirni stroj ali žlebilni stroj
 • vlaga material in perforira oz. žlebi
 • pozna vrste perforacij
 • pozna delovanje perforirnih in žlebilnih strojev
Perforira in žlebi (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za žlebljenje in perforiranje skladno s tehnološkimi zahtevami
 • pripravi zahtevane materiale za žlebljenje in perforiranje
 • našteje razlike posameznih žlebilnih in perforirnih linij (pojasni njihove lastnosti in pove, kdaj se katere uporabljajo)
 • žlebi in perforira skladno z zahtevanimi materiali in tehnološko dokumentacijo
 • preveri kvaliteto perforacije in žlebov, in sicer v povezavi z zahtevanim materialom
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

izdeluje rezano embalažo (iz valovitega kartona)
 • pripravi in upravlja stroje za izdelavo rezane embalaže
 • pripravi, nastavlja in upravlja stroje za šivanje in lepljenje zloženk
 • nastavlja člen za flekso tisk
 • pozna delovanje strojev za izdelavo rezane embalaže
 • pozna tehnološko operacijo šivanja in lepljenja zloženk
Izdela rezano embalažo (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za izdelavo rezane embalaže
 • pripravi zahtevane materiale za izdelavo rezane embalaže skladno s tehnološko dokumentacijo
 • našteje lastnosti strojev za izdelavo rezane embalaže
 • pojasni postopek šivanja in lepljenja zloženk
 • izdela rezano embalažo skladno s tehnološko dokumentacijo
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
tiska v tehniki visokega tiska (vroči tisk s folijo, slepi tisk, preganje)
 • pripravi stroj za vroči tisk s folijo
 • pripravi folije in tiskovne forme
 • tiska v tehniki visokega tiska (materiale in/ali polizdelke)
 • pozna delovanje strojev za vroči tisk
 • pozna lastnosti folij za vroči tisk
 • pozna izdelavo tiskovnih form (matrica, patrica) za vroči in slepi tisk
Izdela slepi tisk ali tisk s folijo (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za slepi tisk ali tisk folije skladno s tehnološko dokumentacijo
 • pripravi zahtevane materiale za slepi tisk ali tisk folije, in sicer glede na zahteve tehnološke dokumentacije
 • izvaja samokontrolo
 • našteje lastnosti slepega tiska ali tiska s folijo in opiše postopek izdelave
 • definira temperaturo za vroči tisk
 • pojasni razlike med patrico in matrico in našteje materiale, iz katerih se izdelujejo
 • pojasni razlike med klišejem za vbočeni tisk in izbočeni tisk
 • stiska slepi tisk ali vroči tisk s folijo ali preganje, in sicer skladno z zahtevami v tehnološki dokumentaciji
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
upravlja večbarvne flekso tiskarske člene na dodelavnih strojih in upravlja stroje za flekso tisk v kartonaži
 • nastavi stroj v skladu s standardi in z navodili za upravljanje stroja
 • prevzame in uporabi digitalne podatke za vodenje tiskarskega stroja in vodenje tehnološkega procesa
 • pripravi in programira delovanje stroja za tiskanje
 • tiska v tehniki flekso tiska na valoviti karton
 • pozna standarde za povezovanje in vodenje naprav v tehnološkem procesu
 • pozna standarde za izmenjavo podatkov v grafičnem procesu
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo strojev
 • pozna standarde za vodenje procesa flekso tiska
 • pozna celoten tehnološki postopek izdelave izdelka
Tiska in izvede dodelavni postopek na stroju za flekso tisk (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za flekso tisk skladno s tehnološko dokumentacijo
 • pripravi zahtevane materiale za flekso tisk glede na zahteve tehnološke dokumentacije
 • našteje lastnosti izdelave v flekso tisku in opiše postopek
 • našteje standarde, ki se uporabljajo v procesu flekso tiska
 • stiska v flekso tisku po zahtevah na tehnološki dokumentaciji
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
kašira
 • pripravi kaširni stroj
 • pripravi folije in pole za kaširanje
 • kašira na različne materiale
 • pozna delovanje strojev za kaširanje
 • pozna lastnosti folij in lepil

Kašira izdelek oziroma polizdelek (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za kaširanje embalaže skladno s tehnološko dokumentacijo
 • pripravi zahtevane materiale za kaširanje, in sicer skladno z zahtevami tehnološke dokumentacije
 • našteje lastnosti in postopek kaširanja
 • našteje vrste materialov za kaširanje in načine kaširanja
 • kašira materiale skladno z zahtevami tehnološke dokumentacije
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izsekuje in žlebi zloženke (dodano) (grafične polizdelke in izdelke)
 • nastavi izsekovalni in žlebilni stroj
 • pripravi stroj za izsekovanje, žlebljenje, obtrgovanje in ločevanje zloženk
 • pozna delovanje izsekovalnih strojev
 • pozna izsekovalne tehnike
 • pozna vzroke za morebitne napake pri žlebljenju in izsekovanju ter jih zna odpraviti oziroma o njih obvestiti odgovorno osebo
Izseka in ročno formira zloženko (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za žlebljenje in izsekovanje
 • pripravi zahtevane materiale za žlebljenje in izsekovanje
 • našteje razlike posameznih žlebilnih in izsekovalnih linij (opiše njihove lastnosti in pove, kdaj se katere uporabljajo)
 • žlebi in izsekuje skladno z zahtevanimi materiali in tehnološko dokumentacijo
 • preveri kvaliteto izseka in žlebov glede na zahtevan material (samokontrola)
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
zgiba in lepi zloženke
 • pripravi stroj za zgibanje in lepljenje zloženk
 • vlaga polizdelke v stroj
 • zgiba in lepi zloženke
 • strojno izdeluje okenca
 • pozna delovanje strojev za zgibanje in lepljenje zloženk
 • pozna lastnosti lepil
Zgiba in zlepi zloženke na stroju za lepljenje (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za zgibanje in lepljenje zloženk
 • pripravi zahtevane materiale za zgibanje in lepljenje zloženk
 • našteje lastnosti lepil za lepljenje zloženk
 • zgiba in lepi skladno z zahtevanimi materiali in tehnološko dokumentacijo
 • preveri kvaliteto zgibov in zlepljenosti glede na zahtevan material
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje različne vrste embalaž
 • izdela pisemske ovojnice, etikete
 • izdeluje vrečke in druge vrste izdelkov
 • pozna postopek izdelave pisemskih ovojnic, papirnatih vrečk, etiket in druge embalaže
 • pozna delovanje strojev za izsekovanje in lepljenje oken
Izdela embalažo (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi in nastavi stroj za izdelavo izbranega izdelka
 • za izbran izdelek pripravi zahtevane materiale
 • na stroju izdela izbran izdelek tako, da ustreza razpisani tehnološki dokumentaciji
 • našteje različne vrste embalaže in opiše postopek
 • izdelave za izbran izdelek
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje unikatno embalažo
 • izdela različne vrste ročno prevlečene embalaže
 • izdela ročno obarvan prevlečni material
 • pozna prevlečne materiale
Izdela unikatno embalažo (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi zahtevane materiale za izbran izdelek
 • izdela izbran izdelek tako, da ustreza razpisani tehnološki dokumentaciji
 • našteje različne vrste prevlečnih materialov za embalažo in lastnosti le-teh
 • našteje vsaj tri lastnosti unikatne embalaže
 • izvaja samokontrolo
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela, če se embalaža dela na stroju
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
embalira
 • zlaga izdelke v posamične škatle
 • pregleduje tiskovine
 • pakira izdelke v skrčljivo folijo
 • embalira/pakira izdelke v embalažne kartone
 • pozna tehnike embaliranja
 • pozna materiale potrebne za pakiranje
 • pozna pravila in tehnike naslavljanja in etiketiranja poštnih pošiljk
 • pozna pravila logistike za distribucijo grafičnih izdelkov
Embalira določeno količino izdelkov (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti in nepravilnosti)
 • pripravi izdelke in embalažo ter ostale materiale, predpisane na tehnološki dokumentaciji
 • pripravi etikete za opremo embalaže
 • našteje vrste embaliranja
 • embalira izdelke skladno s tehnološko dokumentacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljuljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.